Ekonomikas un kultūras augstskola - Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība - Mag. studijas

Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-04-12
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsSociālo zinātņu maģistrs vadībā un administrēšanā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 26.08.2027.
Programmas kods45345
 
Ilgums2 gadi (pilna laika studijas klātienē un e-vidē)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Tālmācība
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa1400 EUR semestrī (2024./25.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķi:

Nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu aprites ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības jomā atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 7. līmenim.
Sagatavot Latvijas un starptautiskajam tirgum konkurētspējīgus speciālistus un uzņēmējus aprites ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības jomā ilgtpējīgās attīstības mērķu sasniegšanai.

Studiju programmas uzdevumi:

Veicināt studentu interesi par vides un sociālajām problēmām, resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī par uzņēmējdarbību un tās potenciālu atbildēt uz mūsdienu izaicinājumiem.
Sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un attīstīt izpratni par teorijām un koncepcijām vadībzinību, aprites ekonomikas, sociālās uzņēmējdarbības un saistītajās jomās.
Attīstīt studentu prasmes patstāvīgi meklēt un analizēt informāciju par jaunākajām tendencēm un atklājumiem aprites ekonomikas, sociālās uzņēmējdarbības un saistītajās jomās.
Attīstīt studentu analitiskās un pētnieciskās prasmes, lai individuāli vai komandā veiktu pētniecisko darbu un radītu jaunas zināšanas..
Attīstīt studentu spējas radīt jaunas uzņēmējdarbības idejas, pielietojot iegūtas teorētiskās zināšanas un izmantojot dizaina domāšanas paņēmienus.
Veicināt studentu interesi un izpratni par sociāli atbildīgu indivīda rīcību un uzņēmuma darbībuAttīstīt studentu radošumu, kritisku domāšanu un elastīgumu, lai spētu patstāvīgi mācīties un darboties mainīgos apstākļos un operatīvi meklēt inovatīvus zinātnisko un darba problēmu risinājumus.

Studiju programmas rezultāti:

Zināšanas (zināšanas un izpratne)

Zina vadības teorijas un pieejas organizāciju vadībai.
Izprot uzņēmuma vadības principus un saimnieciskās darbības rādītājus.
Zina vadības zinātnes jaunākās tendences.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

Spēj argumentēti diskutēt par vadības, aprites ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības aspektiem.
Spēj pareizi pielietot kvalitatīvās, kvantitatīvas metodes, kā arī dažādus rīkus (t.sk. digitālos) informācijas kritiskās analīzes veikšanai un dažādu zinātnisko un profesionālo problēmu risināšanai aprites ekonomikas, sociālās uzņēmējdarbības un saistītajās jomās.
Spēj patstavīgi organizēt un veikt pētījumu aprites ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības jomā, ievērojot akadēmiskās ētikas principus.
Spēj rakstiski atspoguļot un mūtiski prezentēt veikto uzdevumu vai pētījumu rezultātus.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana)

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt zinātniskas un profesionālas problēmas uzņēmuma vadīšanas, aprites ekonomikas, sociālās uzņēmējdarbības un saistītajās jomās valsts un atsevišķa uzņēmuma līmenī.
Spēj radīt idejas un izstrādātāt risinājumus uzņēmējdarbības ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanai, ievērojot ētikas un sociālās atbildības normas.
Programmas mājaslapawww.augstskola.lv/?parent=1076&lng=lva
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā izglītība:
1) Sociālo zinātņu bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (6. LKI) ekonomikā vai vadībzinātnē;
2) Sociālo zinātņu bakalaura grāds citās jomās ar vismaz 2 gadu pieredzi uzņēmuma vai tās struktūrvienības vadībā;
3) Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnē un informātikā ar vismaz 3 gadu pieredzi uzņēmuma vai tās struktūrvienības vadībā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Lietišķo zinātņu augstskola
Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009
Tel:20009053; 28451040
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit