Rīgas Tehniskā universitāte - Materiālu inženierija - Bak. studijas

Materiālu inženierija
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-09-03
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsInženierzinātņu bakalaurs materiālu inženierijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju programma ir licencēta 30.06.2021., tiks iekļauta akreditētajā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods43526
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1400 EUR semestrī (2021./22.)
 
Programmas aprakstsDaudzdiscpilinārā studiju programma ir vienīgā Latvijā, kura nodrošina apgūt nepieciešamās pamatzināšanas jaunu materiālu izstrādē, inovatīvu tehnoloģiju pielietošanā un aktuālu programmēšanas rīku izmantošanā izstrādājumu un tehnoloģisko procesu efektivitātes uzlabošanai, apgūstot obligātās daļas studiju kursu kopumu. Ierobežotās izvēles profesionālās specializācijas studiju kursu ietvaros iespējams apgūt specifiskas zināšanas, kuras nepieciešamas gan izstrādājot jaunus augstas pievienotās vērtības materiālus enerģētikas, biomedicīnas, elektronikas, būvniecības un citām eksportspējīgām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, gan Latvijas mantiskā kultūras mantojuma ilgtspējīgai saglabāšanai. Studiju programma ir licencēšanas stadijā.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot progresīvi domājošus, uz jaunu tehnoloģiju un zināšanu ieviešanu orientētus, augsti kvalificētus, atbildīgiem darbiem piemērotus materiālzinātnes un inženierijas jomas profesionāļus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām, praktiskā darba iemaņām un kompetencēm, piemērotām gan studijām maģistrantūrā, gan karjeras attīstībai nacionālajai tautsaimniecībai nozīmīgos sektoros, tostarp eksportspējīgu inovatīvu risinājumu izstrādē biomateriālu, neorganiskie materiālu, polimēru materiālu un kompozītu jomās, tostarp ar ievirzi materiālā kultūrvēsturiskā mantojuma konservācijā un restaurācijā.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi ir:
- nodrošināt Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko bakalaura līmeņa izglītību Eiropas Augstākās izglītības telpā, sagatavojot studējošos darbam atbildīgos amatos ražošanā, konsultāciju sfērā, produktu kvalitātes uzraudzības jomā, jaunu produktu izstrādē;
- sniegt studentiem zinātniski pamatotas plaša profila zināšanas noteiktos materiālzinātnes un inženierijas virzienos, attīstīt kritisko domāšanu, veidot eksperta prasmes un pilnveidot kompetences reālu ikdienas problēmu risināšanā gan atbilstoši darba tirgus prasībām konkurences apstākļos, gan saskaņā ar nozares nākotnes attīstības tendencēm;
- attīstīt studenta iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā, rodot iespēju izmantot gan laboratorijas mēroga infrastruktūru, gan industriālas iekārtas sadarbībā ar ražotāju;
- veicināt zināšanu pārnesi un attīstīt studenta prasmes reālu materiālu izstrādes problēmu un to risinājumu argumentētā prezentēšanā gan jomas profesionāļiem, gan sabiedrībai kopumā;
- rosināt studējošo un absolventu interesi par zināšanu apvāršņa paplašināšanu, profesionālo pilnveidi un studijām maģistrantūras studiju programmās.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvēšanas rezultātā studējošais:
- parādīs vispusīgas teorētiskas zināšanas par materiālzinātnes un inženierijas pamatnostādnēm, kā arī specializētas zināšanas un izpratni par noteiktu materiālzinātnes un inženierijas virzienu fundamentālajiem jautājumiem, aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm, izprotot to būtību un nozīmi starpnozaru kontekstā;
- pārzinās materiālu rūpnieciskās ražošanas procesu un zinātnisko pētījumu plānošanas, īstenošanas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas, kā arī programmēšanas, materiālu fizikālo procesu modelēšanas metodes un iekārtas, izprotot to būtību un pielietošanas jomas;
- spēs praktiski pielietot zināšanas par atsevišķu materiālzinātnes un inženierijas virzienu fundamentālajiem jautājumiem, aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm;
- pratīs pamatoti izvēlēties, plānot un patstāvīgi izmantot materiālu un izstrādājumu iegūšanas, pārstrādes, apstrādes un raksturošanas metodes un iekārtas, kā arī rezultātu apstrādes, analīzes un modelēšanas metodes;
- spēs apkopot, salīdzināt un savas kompetences līmenī iztirzāt iegūtos pētniecības un/vai ražošanas procesa rezultātus zinātniskajos darbos vai tehniska rakstura instrukcijās, ziņojumos un atskaitēs un prezentēt šos rezultātus gan nozares speciālistiem, gan sabiedrībai kopumā;
- spēs piedalīties inovatīvu zinātnisko un uz ražotāju prasībām orientētu projektu izpildē atbilstoši projekta uzsaukumam, tirgus prasībām un pieejamajiem resursiem,
- spēs veikt ražotāja produkcijas kvalitātes kontroli un tehnisko ekspertīzi;
- spēs kritiski izvērtēt moderno materiālu un inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanas nozīmi pētniecībā un ražošanas procesos;
- spēs savas kompetences līmenī izskaidrot tehnisko līdzekļu, programmēšanas un modelēšanas pieeju, rezultātu apstrādes un analīzes metožu izmantošanu ražotāju produkcijas tehnisko problēmu risināšanai.
Karjera

Iegūtās zināšanas ļaus Studiju programmas absolventiem veidot karjeru:
- jaunu produktu/materiālu izstrādes un ražošanas tehnoloģisko procesu vadības, testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas sfērās pielietojumam biomedicīnas un veselības aprūpes sektorā, ar kompetenci un izpratni par bioloģisko sistēmu, tās mijiedarbību ar biomateriāliem, modernu un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī jaunu ilgtspējīgu tehnoloģiju izstrādi;
- Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas stratēģijas pilnveidošanai, materiālu ķīmisko un fizikālo vecošanas (destrukcijas) cēloņu pārzināšanai, organisko un neorganisko materiālu un izstrādājumu ķīmiskā sastāva un struktūras izmaiņu dabīgā vidē izvērtēšanai, artefaktu materiālu pārbaužu un identifikācijas metožu izmantošanai, kustamā un nekustāmā kultūras mantojuma saglabāšanas principu un metožu pārzināšanai, konkrētas materiālu grupas artefaktu konservācijas un restaurācijas pamatu pārvaldīšanai nepieciešamajās jomās;
- stiklveida pārklājumu un to tehnoloģiju, neorganisko plāno kārtiņu, sola-gela pārklājumu un to tehnoloģiju, būvniecības silikātmateriālu un to ražošanas tehnoloģiju jomās, tādējādi, no vienas puses, nodrošinot Latvijas ražošanas sektora pieprasījumu nozarē, bet no otras puses, radot priekšnosacījumus Studijas programmas absolventiem apgūt pieredzi darbā ar nākotnes ražošanas tehnoloģijām (tostarp nanotehnoloģijām), kas šobrīd vēl tiek īstenotas tikai laboratorijas līmenī;
- materiālu un izstrādājumu dzīvescikla pamatprincipu, materiālu un tehnoloģiju izvēles, izstrādājumu dizaina izstrādes, materiālu novecošanas aspektus un reciklēšanas tehnoloģiju pārzināšanas, polimēru šķiedrmateriālu un to tehnoloģiju pārvaldīšanas jomās pielietojumam tādās eksportspējīgās tautsaimniecības nozarēs kā mašīnbūve/transports, būvizstrādājumi, medicīnas tehnika, lauksaimniecība, iepakojums.
Paredzēts, ka Studiju programmas sagatavotie speciālisti būs ar konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, lai apmierinātu ne tikai Latvijas darba tirgus prasības, bet arī starptautiska mēroga materiālzinātnes un inženierijas speciālistu pieprasījuma kritērijus.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/WBN?department=14000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Papildus punkti par CE fizikā vai ķīmijā. Gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda. Ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089319; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; info@rtu.lv  www.rtu.lv