Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Lāzertehnoloģijas - Doktora studijas

Lāzertehnoloģijas
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-08
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) mašīnbūvē un mehānikā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaProgramma licencēta 21.04.2021., tiks iekļauta akreditētā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods51521
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 3250 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsKopīgā studiju programma izstrādāta un tiek īstenota partnerībā ar Ruses Angela Kančeva Universitāti (Bulgārija).

Doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” mērķi ir:

Paplašināt studentu zināšanas par viņu izvēlēto pētniecības jomu (ieskaitot optoelektronikas teorētiskos pamatus un īpašās metodes, kas tiek izmantotas tās izpētei); iespēju iegūt zināšanas par plašāku inženierzinātņu pētījumu jomu, ieskaitot vienu vai vairākus lāzeru pielietojumus, piemēram, ražošanā (metināšana, griešana, termiskā apstrāde, virsmas modifikācija, fotoķīmija), bioloģijā, medicīnā, rūpniecībā un tirdzniecībā, izklaidē un atpūtā, attēlveidošanā, mērīšanā un procesu kontrolē utt.
Attīstīt prasmes zinātniskās literatūras analīzē un zinātnisko rakstu sagatavošanā/rakstīšanā, iegūto rezultātu mutiskā prezentācijā (t.sk. konferencēs), nodrošinot pētījumu rezultātu publicēšanu augsti citējamos zinātniskos žurnālos.
Sagatavot speciālistus ar noteiktām pētniecības un analītiskām prasmēm, kuri būtu sagatavoti pēcdoktorantūras pētījumiem augstākās izglītības iestādēs un zinātniskajās institūcijās, vai arī strādātu rūpniecībā – sabiedrisko pakalpojumu ražošanas inženierijas, elektrotehnikas un elektronikas, veselības aprūpes, vides inženierijas, militārās inženierijas u.c. ar lāzertehnoloģijām saistītās sfērās.
Sagatavot augsti kvalificētus ekspertus (speciālistus) un pētniekus, kuri spēj radīt jaunas zināšanas nozarē un iegūst starptautiskajiem standartiem atbilstošu zinātnes doktora grādu (Ph. D.).

Programmas uzdevumi:

Īstenot pētniecībā balstītas studijas, iesaistot doktorantus akadēmiskā personāla vadītajos un citos valsts nozīmes un starptautiskos pētījumos.
Attīstīt nozarei aktuālos pētījumu virzienus nacionālā, Eiropas, pasaules pētījumu kontekstā, sekmējot jaunu zināšanu radīšanu, pētījumu atziņu aprobāciju un to pārnesi nozares praksē.
Sekmēt zinātnisko komunikāciju un doktorantu pētījumu rezultātu prezentēšanu un publicēšanu nozarē atzītos izdevumos nacionālā un starptautiskā mērogā.
Organizēt un veicināt doktoranta un zinātniskā vadītāja, doktorantu savstarpējo un akadēmiskā personāla sadarbību zinātnisko pētījumu veikšanā.
Veicināt doktorantu izpratni par zinātnisko un akadēmisko karjeru un pilnveidot akadēmiskajam darbam nepieciešamo pedagoģisko kompetenci.
Veicināt doktorantu un akadēmiskā personāla mobilitāti un pieredzes gūšanu, sadarbojoties ar ārvalstu universitātēm un starptautiskām pētniecības organizācijām viesprofesoru piesaistē un kopīgu pētniecības projektu īstenošanā, sekmējot vispusīgas un patstāvīgas izaugsmes iespējas Eiropas augstākās izglītības telpas kontekstā.
Attīstīt doktorantu analītiski kritiskās pētniecības iemaņas, integrējot teorētiskās zināšanas lietišķajos pētījumos, problēmu risinājumos. Sagatavot zinātniekus, pētniekus, ekspertus, augsta līmeņa profesionāļus analītiskajam, pētnieciskajam un vadošajam darbam publiskajā un privātajā sektorā. Paaugstināt pētniecības kvalitāti un kapacitāti Latvijā, Eiropā un kopējā pasaules pētniecības telpā.

Studiju programmas rezultāti

Zināšanas

Izprot fotonikas (lāzertehnoloģiju) teoriju, zinātniskās atziņas, aktuālās zinātniskās tendences Eiropā un pasaulē, tai skaitā starpdisciplinārā skatījumā.
Izprot lāzertehnoloģiju nozīmi tautsaimniecības attīstībā, tehnisku problēmsituāciju risināšanā noteiktās nozarēs, inovāciju attīstībā.
Pārzina un spēj argumentēti izvēlēties mūsdienīgas pētniecības metodes, pielāgot esošās un izstrādāt jaunas, balstoties uz starpdisciplināru pieeju pētniecībā.
Spēj parādīt lāzertehnoloģiju jomai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, kas atbilst zinātnes augstākajam sasniegumu līmenim.

Prasmes

Prot plānot un veikt pētījumus lāzertehnoloģijās, sagatavot publikācijas starptautiski citējamā līmenī, patentu pieteikumus un radīt inovācijas.
Spēj dot jaunu izpratni esošajām zināšanām un spēj sintezēt jaunas zināšanas lāzertehnoloģijās un mašīnbūvē, fokusējoties uz to pielietojumu praksē.
Spēj parādīt un pamatot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, tai skaitā sadarboties starptautiskā kontekstā.
Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu ar zinātnes aprindām un sabiedrību, sniedzot jaunu izpratni par to.

Kompetences

Spēj patstāvīgi un sistemātiski atrast, analizēt un sintezēt informāciju, izmantojot zinātniskās datubāzes, patentus u.c. informācijas avotus.
Spēj izvirzīt pētījuma ideju, plānot un vadīt augsta līmeņa nacionālos un starptautiskos zinātniskos projektus.
Spēj vadīt pētnieciskos procesus uzņēmumos, risināt inovāciju uzdevumus, izmantojot jaunākās pētniecībā balstītas zināšanas. Spēj paaugstināt zinātnisko kvalifikāciju
Spēj pastāvīgi nodot jaunas zināšanas studējošajiem, demonstrēt zinātnisko un profesionālo patstāvību.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/studiju-programmas/lazertehnologijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds inženierzinātnēs, dabas zinātnēs, vai tam pielīdzināta augstākā profesionālā izglītība inženierzinātnēs, vai dabas zinātnēs, ja maģistra studiju līmeņa programmā ir apgūti studiju kursi vismaz 10 KP apjomā vai izstrādāts maģistra darbs, kas saistīts ar lāzertehnoloģijām. Angļu valoda vismaz B2 līmenī. Ja maģistra grāds nav iegūts inženierzinātnēs vai dabas zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā, pretendentam MK noteikumos Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā ir jāapliecina darba pieredze/neformālā izglītība, kas atbilst LKI 7. līmenim noteiktajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm mašīnbūvē un mehānikā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:rta@rta.lv  www.rta.lv