Latvijas Universitāte - Tiesību zinātne - Bak. studijas

Tiesību zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-10-22
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 21.06.2025.
Programmas kods43380
 
Ilgums3 gadi (pilna laika klātiene), 3,5 gadi (nepilna laika klātiene); 4 gadi (nepilna laika neklātiene)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; NeklātieneNeklātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2500 EUR gadā (pilna laika klātiene), 2200 EUR gadā (nepilna laika klātiene); 1800 EUR gadā (nepilna laika neklātiene) (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsBakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem kvalitatīvu teorētisko zināšanu un pētniecības prasmju apguvi tiesību zinātnē, valsts vajadzībām atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespējas veiksmīgi iesaistīties tautsaimniecības problēmu risināšanā.

Programmas mērķa sasniegšanai studiju programmai ir izvirzīti šādi uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kurā tiek sniegtas pamata un specializētās zināšanas tiesību zinātnē un tās apakšnozarēs, tai skaitā dodot iespēju parādīt šo zināšanu kritisku izpratni;
nodrošināt iespēju apgūt izpratni par tiesību avotu daudzveidību, to realizācijas prasībām un noteikumiem;
attīstīt tādas praktiskās darba prasmes, kas nodrošina programmas absolventu konkurētspēju darba tirgū;
sekmēt nepieciešamo prasmju, zināšanu un kompetenču apguvi, kas ir būtiskas mūsdienu darba tirgū;
attīstīt kritiskās domāšanas iemaņas;
attīstīt pētnieciskā darba iemaņas tiesību zinātnē;
motivēt studēt maģistra studiju programmā, lai iegūtu jurista kvalifikāciju.

Programmas studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultāti izpaužas zināšanu, prasmju un kompetences kopumā.

Sekmīgi apgūstot studiju programmu, absolventi demonstrē:

Zināšanas

Pamata zināšanas tiesību zinātnes apakšnozarēs, tai skaitā šo zināšanu kritisku izpratni.
Izprot tiesību zinātnes nozīmīgākos jēdzienus un likumsakarības, izprot tiesību avotu sistēmu un nozīmi.
Demonstrē zināšanas par tiesību normu piemērošanu.
Demonstrē zināšanas par tiesību zinātnes institūtu likumsakarībām un tiesību zinātnes aktuālajām tendencēm.
Izprot teorētiskās nostādnes un praktisku to piemērošanu, izprot zinātniskus pētījumus, ir ieguvuši jaunas atziņas par aktualitātēm tiesību jomā.

Prasmes

Realizē tiesību normas, principus, pielietojot apgūtās teorētiskās atziņas un metodes.
Risina uzdevumus un problēmjautājumus, izmantojot juridisko jautājumu risināšanas metodoloģiju, tai skaitā debates, argumentēšanu, spēj diskutēt par tiesību jomas problēmām un to risinājumiem gan ar speciālistiem, gan ar sabiedrību kopumā.
Atlasa nepieciešamo informāciju, formulē un analītiski apraksta problēmas, iesaka risinājumus tiesību zinātnē un tās apakšnozarēs, tai skaitā demonstrējot prasmes sagatavot tiesību aktus.
Patstāvīgi veic pētniecisku darbību tiesību zinātnē un tās apakšnozarēs, demonstrē zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, tai skaitā izmanto tehnoloģijas.
Patstāvīgi strukturē studijas, virza savu tālāku studiju un profesionālo pilnveidi, kā arī uzņemas atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli un strādājot komandā vai vadot citu cilvēku darbu, kā arī spēj pieņem lēmumus un rod radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetenci

Patstāvīgi spēj iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju, tiesību avotus konkrētā juridiskā jautājuma teorētiskā un praktiskā analīzē un pētniecībā.
Izmanto nozīmīgākās, jaunākās teorētiskās nostādnes un zinātnisku pētījumu rezultātus, gūstot jaunas atziņas par tiesību problēmām.
Izstrādā pētījumus izvēlētajā tiesību jomā, sekmējot tiesību zinātnes attīstību.
Izprot profesionālo ētiku, kā arī izvērtē un novērtē savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību.

Darba iespējas

Tā kā bakalaura studiju programmas sekmīga apguve ir priekšnoteikums studiju turpināšanai divgadīgajā Tiesību zinātnes profesionālajā maģistra studiju programmā, bakalaura studiju programmas absolventi var strādāt gan valsts pārvaldē, gan privātos uzņēmumos, kā arī tiesās, advokatūrā, prokuratūrā, notariātā, ES un starptautiskās institūcijās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/juridiska-fakultate/bakalaura-limena-studijas/tiesibu-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā;
gada atzīme angļu, franču vai vācu valodā;
gada atzīme vēsturē;
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā);
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2021./2022. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv