Latvijas Universitāte - Anglistika - Mag. studijas

Anglistika
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-23
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs valodas un kultūras studijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 07.12.2029.
Programmas kods45227
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Kredītpunkti ECTS120
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2500 EUR gadā (2024./25.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsMaģistra studiju programma “Anglistika” piedāvā radošā mācību un zinātniskā darbā gūt padziļinātas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu ar angļu valodu, literatūru, valodas apguvi un tulkošanu saistītu, augsti kvalificētu profesionālu un/vai pētniecisku darbību, piemēram, valsts iestādēs, privātuzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās Latvijā, ES un citās valstīs. Prakses laikā ir iespēja apzināt, kā profesionālajā darbībā dažādās jomās elastīgi izmantot zināšanas un prasmes, lai rastu risinājumus aktuāliem ar valodniecību, literatūrzinātni, valodas apguvi un tulkošanu saistītiem jautājumiem.

Maģistra studiju programmu “Anglistika” veido divas apakšprogrammas:

1. Angļu valoda, literatūra un valodas apguve

Apakšprogramma dod iespēju apgūt padziļinātas zināšanas angļu valodas, literatūras, kultūras norišu un valodas apguves procesu detalizētai izpratnei, prasmes digitālo datu mūsdienīgu pārvaldības paņēmienu lietpratīgai izvēlei un lietojumam konkrētu darba uzdevumu veikšanai, problēmsituāciju risināšanas prasmes, kas saistītas, piemēram, ar kultūras norišu, valodas lietojuma un apguves aktualitātēm starpkultūru un daudzkultūru kontekstā Latvijā un ārpus tās, tāpat arī attīstīt analītisku, kritisku pieeju un radošumu gūto teorētisko atziņu veiksmīgam lietojumam profesionālā darbībā dažādās jomās un pētniecībā.


2. Tulkošana

Apakšprogramma sniedz iespēju apgūt tulkotāja un mutiskā tulka profesijai nepieciešamās praktiskās iemaņas augstākā līmenī, attīstīt analītisko domāšanu, izkopt pārliecinošu runas prasmi, spējas risināt problēmas un veikt radošu tulkojumu, kas atšķir cilvēka tulkojumu no mašīntulkojuma, iemācīties strādāt ar dažādiem tulkošanas rīkiem un veikt mašīntulkojuma pēcrediģēšanu. Apakšprogramma tiek īstenota ciešā sadarbībā ar ES institūcijām, un tās pamatmērķis ir sagatavot profesionālus tulkus un tulkotājus darbam ES tulkošanas tirgū. Programmas mācībspēkiem ir liela pieredze darbā ES institūcijās, kontakti, LU profesionālo tulkošanas maģistra programmu pastāvēšanas ilgajā laikā izveidota sadarbība ar Eiropas Tulkošanas maģistra tīkla (EMT) un citām ārzemju universitātēm Porto, Viļņā, Tallinā un citās pilsētās.

Programmā ir gan kopīgo studiju kursu daļa, gan apakšprogrammu piedāvātie specializācijas kursi literatūrzinātnē, valodniecībā, valodas apguvē un tulkošanā.

Kopīgo studiju kursu sadaļā visiem studējošiem ir iespēja gūt starpdisciplināru izpratni par valodas, literatūras un kultūras nozīmi mūsdienu sabiedrības daudzveidīgo jomu norisēs, padziļināt un daudzveidot zināšanas pat to, kā šī mijiedarbība var noteikt nozīmes veidošanas paņēmienus mutvārdu un rakstveida diskursos, piemēram, īstenojot lingvistiskās pieklājības stratēģijas vai patriotisma, vienlīdzības vai arī nevienlīdzības, varas un citu sociālo procesu lingvistiskās izpausmes mūsdienu sabiedrības niansētos kontekstos, tostarp arī vizuālo un multimodālo elementu klātbūtnes lomu daudzveidīgos drukātajos un digitālajos tekstos. Studiju programmas kopīgo kursu daļa sniedz arī iespēju padziļināti izprast valodas lietojuma lēmumu pieņemšanas procesus dažādu žanru tekstu tulkošanā, kā arī iegūt padziļinātas zināšanas par svešvalodu apguves attīstības tendencēm, to ietekmi uz valodas apguvi un mācīšanu mijiedarbībā ar mūsdienu digitālajām tehnoloģijām.

Apakšprogrammas “Angļu valoda, literatūra un valodas apguve” izvēles daļā studējošiem ir iespēja gūt padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par valodas struktūras elementu mijiedarbību, valodas uztveres īpatnībām un mūsdienu angļu valodas variantu aktuālām tendencēm. Apakšprogrammas kursu izvēles sniedz arī mūsdienās pieprasītas zināšanas un prasmes specifiskas nozares angļu valodas apguves un valodas zināšanu mūsdienīgu pārbaudes paņēmienu īstenošanai. Literatūrai veltīto kursu izvēles klāsts ļauj iedziļināties un izprast literatūras un kultūras mijiedarbības nianses mūsdienu globalizācijas, mediju, dzimtes un seksualitātes, vizuālās un masu kultūras kontekstos. Savukārt aktuāliem digitālo humanitāro zinātņu aspektiem veltīto kursu izvēles sniedz zināšanas un iemaņas darbam ar digitāliem valodas lietojuma paraugiem (digitalizācija, sistematizācija. datu ieguve un apstrāde), specializēto korpusu un vārdnīcu izveides pieejām un paņēmieniem, kā arī anglistikas specialistiem profesionālajā darbībā un pētniecībā nepieciešamo programmēšanas valodu izmantošanas pamatiem.

Apakšprogrammas “Tulkošana” izvēles daļā studējošiem ir iespēja apgūt rakstisko tulkošanu, strādājot ar dažāda žanra tekstiem – publicistiku, lietišķajiem tekstiem, daiļliteratūru, kā arī mutvārdu tulkošanas dažādas formas – sinhrono un secīgo tulkošanu. Apakšprogrammas kursi sniedz padziļinātas zināšanas par angļu un latviešu valodas lietojumu, dažādu valodas līmeņu piemērotību dažādos tekstos un situācijās – no augsta stila līdz mūsdienu slengam, studējošie strādās ar dažādiem leksikas slāņiem – ekonomikas, finanšu, juridiskajā, medicīnas un citās jomās. Studējošie apgūst publisko runu, terminoloģijas pārvaldību, tulkošanas un MI rīkus.

Studiju programmas absolventiem ir plašas iespējas darbam dažādās valsts iestādēs, valsts un privātuzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās, mācību iestādēs (vidējās un augstākajās), t. sk. tālmācības un mūžizglītības, valodu centros, izdevniecībās, bibliotēkās, masu saziņas līdzekļos, kā arī ikvienas nozares iestādē vai uzņēmumā, īstenojot ar anglistiku saistītus darba uzdevumus.

Studiju programmas absolventi ir arī gaidīti tulkošanas aģentūrās Latvijā un ārzemēs; tulka vai tulkotāja darbam ES institūcijās, vai nu kā štata darbiniekam vai ārštata tulkam vai tulkotājam. Ārštata (freelance) tulkam vai tulkotājam darbs ārzemēs un Latvijā.

Studiju programmas absolventiem ir iespējams turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/studiju-programmas/magistra-limena-studijas/anglistika
Iepriekšējā izglītība, prasībasApakšprogramma “Angļu valoda, literatūra un valodas apguve”:
1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagogu izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (0,3 x 1000 = 300), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 600. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule;
3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (0,3 x 1000 = 300), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 600. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.
Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 7 (labi);
Papildu nosacījumi:
Personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta angļu valodā, ir nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz C1 līmenim, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā)).
Iestājpārbaudījuma saturs: motivācijas vēstule un pārrunas, kuru rezultātā tiek novērtētas reflektanta zināšanas un to izpratne valodniecībā un literatūrzinātnē maģistra studiju programmas sekmīgai apguvei.

Apakšprogramma “Tulkošana”
1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība** vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā un literatūrzinātnē, citās humanitārajās zinātnēs vai pedagogu izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 600. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.
2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība** vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 600. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.
Papildu nosacījumi:
1) Personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta angļu valodā, ir nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz C1 līmenim, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā)) vai vērtējums iestājpārbaudījumā.
2) latviešu valodas prasme vismaz C1 līmenī. Valodas prasmes līmenis tiek pārbaudīts iestājpārbaudījumā.
Iestājpārbaudījuma saturs: rakstisks tulkojums no latviešu valodas angļu valodā, mutisks tulkojums no latviešu valodas angļu valodā, intervija.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv