Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Finanšu vadība - Prof. mag. studijas

Finanšu vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-05-25
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs finansēs
Profesionālā kvalifikācijaFinanšu analītiķis (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 08.04.2027.
Programmas kods47343
 
Ilgums1,5 - 2 gadi (pilna laika); 2 - 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa1690 EUR gadā (pilna laika); 1270 EUR gadā (nepilna laika) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis

Nodrošināt ekonomikas zinātnes teorētiskajās atziņās sakņotas, valsts ilgtspējīgai izaugsmei un finanšu analītiķa profesijas standartiem atbilstošas praktiski piemērojamas un konkurētspējīgas profesionālas studijas; īstenot finanšu nozarei kopumā atbilstošu padziļinātu akadēmisko zināšanu un profesionālu prasmju apguvi, kas nodrošina iespēju veikt augsti kvalificētas funkcijas finanšu analītiķa profesijā.
Studiju programmas rezultāti

Studiju programmas absolventi spēj:

Demonstrēt finanšu analītiķa profesijai raksturīgās padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst finanšu nozares jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē
Patstāvīgi izmantot teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību un augsti kvalificētas profesionālas funkcijas finanšu analītiķa profesionālas kompetences ietvaros
Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem finanšu nozares jautājumiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par indivīda un grupu darba rezultātiem
Novērtēt uzņēmējdarbības vidi, iespējamās inovācijas savas profesionālās kompetences ietvaros, piedāvāt risinājumus lietojot jaunas atziņas un pieejas attiecīgajā nozarē
Formulēt problēmu risinājumu attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, veikt pētniecību vai turpināt savu tālāko izglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi
Izmantot ekonomikas un finanšu teoriju atziņas konkrētu faktu un situāciju vērtēšanā un analīzē, salīdzināt ekonomiskās un finanšu darbības alternatīvas, novērtēt to iespējamās sekas, formulēt problēmas, izstrādāt un zinātniski pamatot risinājumus
Integrēt dažādu jomu zināšanas, lai sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā finanšu nozarē
Parādīt izpratni un uzņemties atbildību par ētisku pieeju pētniecības veikšanā un zinātnes rezultātu popularizēšanā
Izvērtēt profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību finanšu analītiķa profesionālās kompetences ietvaros

Programmas saturs

Studiju kursi, nodrošina jaunāko sasniegumu padziļinātu apguvi nozares (profesionālās darbības jomas) teorijā un praksē:

Ekonomiskā un monetārā integrācija
Risku vadība
Finanšu tirgi un tirgus tendenču analīzes metodes
Finanšu teorijas un politika
Starptautiskā nodokļu politika

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi:

Pētnieciskā darba metodoloģija
Projektu un investīciju vadība
Finanšu modelēšana un prognozēšana
Uzņēmuma finanšu pārvaldība
Finanšu vadība apdrošināšanā
Datu zinātne un lielo datu apstrāde
Prakse
Maģistra darbs

Izvēles kursi:

Cilvēkresursu vadība
Inovācijas vadība
Organizāciju kultūra un līderība

Absolventu iespējas

studēt doktora studiju programmā;
strādāt par valsts pārvaldes institūciju finanšu daļu un nodaļu vadītājiem, ierēdņiem; uzņēmumu un organizāciju vadītajiem un finanšu direktoriem; starptautisko projektu vadītājiem un ekspertiem; auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē, revīzijas dienestos; mācībspēkiem koledžās un augstskolās ekonomikas studiju programmās u.c.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/studiju-programmas/finansu-vadiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasStudiju ilgums pilna laika 1,5 gadi, nepilna laika - 2 gadi: Otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi pilna laika studijās) ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā. Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.
Studiju ilgums pilna laika 2 gadi, nepilna laika - 2,5 gadi: akadēmiskā bakalaura studiju programma ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā (studiju ilgums ir vismaz 3 gadi pilna laika studijās). Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:rta@rta.lv  www.rta.lv