Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 81
23-11-2021

Labdien! Kur var mācīties tālāk ar iegūtu 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu?

Labdien!

Ar iegūtu pirmā līmeņa (jeb koledžas) augstāko izglītību var turpināt studijas kādā no pamatstudiju programmām:

1)Bakalaura studiju programmās, kuras kopumā ilgst 3 līdz 4 gadus. Studijas beidzot, iegūst bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē (neiegūst kvalifikāciju);

2)Profesionālā bakalaura studiju programmās - ilgst 4 līdz 5 gadus. Studijas beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē un 5 līmeņa profesionālo kvalifikāciju (tātad iegūst gan grādu, gan kvalifikāciju);

3)Profesionālajās studiju programmās pēc vidējās izglītības - ilgst 4 līdz 5 gadus. Studijas beidzot, iegūst 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (neiegūst grādu). Šajā studijās var iegūta dažādas inženiera, uzņēmējdarbības vadības, ekonomista un juridiskās kvalifikācijas.

Pēc visu šo programmu absolvēšanas var turpināt studijas maģistrantūrā vai augstākās profesionālās izglītības programmās.

Augstākās izglītības iestādēs  pastāv iespēja izglītības pielīdzināšanas rezultātā pretendēt uz studiju uzsākšanu vēlākos posmos. Piemēram, ja pēc koledžas beigšanas reflektants stājas bakalaura, profesionālā bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības programmā radnieciskā tematiskajā jomā, tad viņu var uzņemt nevis pirmajā, bet otrajā vai trešajā kursā, pielīdzinot koledžā apgūtos kredītpunktus.

Pēc koledžas var mācīties arī profesionālā bakalaura vai profesionālās studiju programmas pēc koledžas (jāstudē no 1 līdz 2,5 gadiem, atsevišķos gadījumos, piemēram, kuģniecības nozarē, studijas ilgst pat līdz 6 gadiem). Šīs programmas ir īpaši izveidotas kā turpinājums pirmā līmeņa profesionālajām studiju programmām.

16-11-2021

Labdien! Ar ko atšķiras 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība no bakalaura izglītības?

Labdien!

Pēc akadēmiskā bakalaura programmas apguves tiek piešķirts akadēmiskais bakalaura grāds, pēc profesionālā bakalaura programmas apguves – profesionālā bakalaura grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija. Augstskolu likuma 3. panta 2.punkts nosaka, ka pēc akadēmiskās studiju programmas apguves tiek piešķirts akadēmiskais grāds, bet pēc profesionālās studiju programmas apguves tiek iegūta profesionālā kvalifikācija vai profesionālā kvalifikācija un attiecīga līmeņa profesionālais grāds.

Attiecīgi bakalaura (akadēmiskā bakalaura) studiju programmās iegūst bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē, bet neiegūst profesionālo kvalifikāciju. Savukārt profesionālā bakalaura studiju programmās iegūst profesionālā bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē + piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības jēdziens ir plašāks un attiecas gan uz pamatstudiju, gan augstākā līmeņa studiju programmām. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 2. punktam otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju iegūst, apgūstot šādas otrā līmeņa profesionālās studiju programmas:

  • profesionālās bakalaura studiju programmas (iegūst profesionālā bakalaura grādu + kvalifikāciju);
  • profesionālās maģistra studiju programmas (iegūst profesionālā maģistra grādu + kvalifikāciju, vai tikai profesionālā maģistra grādu);
  • profesionālās studiju programmas, kuras īsteno pēc vidējās izglītības apguves (iegūst tikai kvalifikāciju, izņemot īpašas “garā cikla”  - sešgadīgās programmas, kurās iegūst, piemēram, ārsta vai zobārsta grādu vai veterinārārsta kvalifikāciju);
  • profesionālās studiju programmas, kuras īsteno pēc akadēmiskās (bakalaura vai maģistra) izglītības vai pirmā (koledžas), vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības apguves, jeb “īsās” profesionālās programmas (iegūst kvalifikāciju, neiegūst grādu) Šajā programmu grupā ietilpst arī medicīnas rezidentūra ārsta speciālista kvalifikācijas ieguvei, programmas priekšmetu skolotāja kvalifikācijas ieguvei u.c.

Tādējādi, īsumā rezumējot: bakalaura programmās iegūst bakalaura grādu, savukārt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās – piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un/vai profesionālā bakalaura/ profesionālā maģistra/ ārsta vai zobārsta grādu.

06-10-2021

Labdien! Vēlējos uzzināt savas iespējas studēt maģistrantūrā, ja esmu absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju mūzikas pedagoģijā. Paldies!

Labdien!

Ar iegūtu bakalaura/ profesionālā bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā Jums ir dažādas iespējas turpināt izglītības ieguvi maģistrantūrā gan Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), gan citās augstskolās. Taču vispirms Jums jāveic šādi soļi: 1)jāsaprot, kādā jomā Jūs vēlaties turpināt izglītību – tajā pašā, līdzīgā vai pavisam atšķirīgā; 2) jānoskaidro, kādi ir vispārīgie un specifiskie uzņemšanas nosacījumi programmās, kurās Jūs vēlaties studēt. Uzņemšanas prasības un kritērijus augstākā līmeņa studiju programmās var noskaidrot katras augstskolas Uzņemšanas noteikumos - meklējiet tos izvēlētās augstskolas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības – augstākā līmeņa studiju programmu sarakstos (katras programmas aprakstā).

Nosūtām Jums informāciju par dažām iespējām turpināt izglītības ieguvi maģistrantūrā pēc mūzikas pedagoģijas programmas absolvēšanas:

1)Mūzikas pedagoģijā, izvēloties attiecīgu apakšprogrammu JVLMA īstenotajā maģistra programmā “Mūzika”  vai profesionālā maģistra programmā “Mūzika un skatuves māksla” (2 gadi pilna laika studijās), vai Daugavpils Universitātes īstenotajā programmā “Mūzika” (1,5 - 2 gadi pilna laika studijās);

2)Izglītības zinātnē – a) maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes”. Programmas ietvaros studentiem ir iespēja specializēties piecos virzienos: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Cilvēka uzvedība un izglītība” un “Izglītības vadība” (1,3 gadi pilna laika studijās), kā arī programmas garajā modulī “Pedagoģija” (2 gadi pilna laika studijās), kurā var iestāties reflektanti ar vai bez iepriekš iegūtas augstākās izglītības pedagoģijas jomā. Programmu izstrādājušas un īsteno četras Latvijas augstskolasLatvijas Universitāte (uzņem Rīgā un filiālēs), Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; b) maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” (2 gadi pilna laika studijās), kuru īsteno Latvijas Universitāte (Rīgā);

3)Mūzikas terapijā – Liepājas Universitātes īstenotajā profesionālā maģistra programmā “Mūzikas terapija” (3 gadi nepilna laika studijās) vai Rīgas Stradiņa universitātes īstenotajā profesionālā maģistra programmā “Mākslas terapija” ar specializāciju mūzikas terapijā (2,5 gadi pilna laika studijās);

4)Uzņēmējdarbības un vadības jomā, kur Jūs varat izvēlēties gan skolvadības (izglītības vadības), gan citu specializāciju – piemēram, projektu vadību, cilvēkresursu vadību;

5)Radošo industriju un kultūras vadības jomā u.c.

Par izglītības, kultūras un mākslas u.c. nozaru profesijām (informācija par profesiju, darba vidi, darba iespējām; intervija ar profesijas pārstāvi; attēlu galerija; mācību iespējas) papildus Jūs varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

01-10-2021

Labdien! Studēju augstskolā, taču dažu apstākļu dēļ nevaru šobrīd turpināt studijas tieši šajā iestādē. Vai es varu ņemt akadēmisko atvaļinājumu un tā laikā mācīties citā izglītības iestādē?

Labdien!

Jūs varat studiju laikā izmantot akadēmisko atvaļinājumu. Augstskolu likuma 50. pants nosaka, ka studējošajam ir tiesības noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas. Students ir tiesīgs uz laiku pārtraukt studijas (izmantot akadēmisko atvaļinājumu), saglabājot studējošā statusu. Studiju pārtraukšanas kārtību reglamentē katras konkrētās augstskolas iekšējais dokuments - Senāta apstiprināta studiju pārtraukšanas kārtība, kas nosaka, kādos gadījumos studentam ir tiesības ņemt akadēmisko atvaļinājumu (piemēram, slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ), cik ilgi un cik reizes var izmanot akadēmisko atvaļinājumu, kādi ir finansiālie nosacījumi mācību pārtraukuma laikā utt.

Tādējādi par akadēmiskā atvaļinājuma izmantošanas nosacījumiem Jums ir jāinteresējas savā augstskolā.

Tāpat Jūs varat paralēli studijām vienā augstskolā iesniegt dokumentus un studēt citā augstākās vai profesionālās izglītības iestādē (t.sk. saglabājot studējošā statusu akadēmiskā atvaļinājuma laikā), ja atbilstat uzņemšanas prasībām un tiekat galā ar mācību slodzi abās. Taču jāievēro, ka par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā – tātad otrā programmā Jūs drīkstat studēt tikai par maksu. Jūs varat paralēli studēt arī divās maksas programmās.

22-07-2021

Labdien! Vai studiju maksa nemainās atkarībā no izglītības ieguves formas (tālmācība, e-studijas u.c)? Mani interesē biroja administratora profesija.

Labdien!

Biroja administratora profesiju  piedāvā apgūt Biznesa vadības koledža (BVK) pirmā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmā “Iestāžu darba organizācija un vadība”.

Telefonsarunā BVK pārstāve informēja, ka studijas tiks īstenotas tikai tālmācībā, jo koledža nākamajā studiju gadā vairs neīstenos studijas neklātienes formā. Tā kā BVK ir privātā izglītības iestāde, tā pati ir tiesīga noteikt maksas apmēru par izglītības ieguvi.

BVK piedāvā dalīt studiju maksu, kā arī piedāvā dažādas studiju maksas atlaides. Plašāku informāciju par BVK studiju maksas atlaidēm varat skatīt: https://www.bvk.lv/studiju-maksas-atlaides/.

20-07-2021

Labdien! Vai pēc vidusskolas beigšanas uzņem programmā “Policijas darbs” Rīgas Stradiņa universitātē? Vai tomēr vispirms ir jāapgūst 1. līmeņa programma, ko īsteno Policijas koledža?

Labdien!

Telefonsarunā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) bakalaura studiju programmas “Policijas darbs” vadītājs Doc. Valdis Voins informēja, ka šobrīd programmā “Policijas darbs” uzņem tikai pēc Valsts policijas koledžas absolvēšanas, tas ir, ar iegūtu 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (ar speciālista policijas darbā, vidējā komandējošā sastāva policista vai Valsts policijas jaunākā virsnieka kvalifikāciju).
Papildu informāciju par uzņemšanas prasībām RSU programmā varat skatīt RSU mājas lapā:  https://www.rsu.lv/studiju-programma/policijas-darbs. Jautājumu gadījumā varat sazināties ar RSU Juridisko fakultāti:  T. 67409218, e-pasts: jf@rsu.lv.

14-07-2021

Labdien! Meklēju iespēju saņemt maģistra grādu (ekonomika, finanses, vadība). Darba dēļ nevaru mācīties darba dienās. Kuras augstskolas piedāvā mācības pārsvarā sestdienās?

Labdien!

NIID.LV tiek iekļauta informācija par izglītības programmu ieguves veidu (pilna laika, nepilna laika) un izglītības ieguves formu (klātiene, neklātiene, tālmācība). Informāciju par katras izglītības programmas studiju norises grafiku (kurās dienās un no cikiem līdz cikiem notiek studijas) NIID.LV diemžēl neapkopo. Taču lielākoties studiju norises grafiks ir norādīts izglītības programmu mājas lapās, uz kurām saites ir NIID.LV programmu aprakstos.

Sarakstu ar NIID.LV apkopoto informāciju par maģistra izglītības programmām tematiskajās jomās - ekonomika, finanses un vadība varat skatīt ŠEIT. Šo pašu sarakstu “Iestāžu skatā” varat skatīt ŠEIT. Informāciju par precīzu studiju norises grafiku Jūs varat uzzināt katras izglītības programmas mājas lapā vai sazinoties ar attiecīgo izglītības iestādi.

Piemēram, minētājā sarakstā ir Banku augstskolas izglītības programma Finanšu vadība - mājas lapā, kas iekļauta šīs programmas aprakstā, norādīts precīzs studiju norises grafiks (2x mēnesī, piektdienās no 18:00 līdz 21:10, sestdienās, svētdienās no plkst. 9:00 līdz 17:40.).

26-03-2021

Labdien! Vai ar ģimenes ārsta izrakstu par veselības stāvokļa pasliktināšanos ir iespējams dabūt atbrīvojumu no valsts eksāmeniem un diplomdarba aizstāvēšanas augstskolā?

Labdien!

Lai precīzāk atbildētu uz Jūsu jautājumu, ir nepieciešama papildu informācija, kurā augstskolā, fakultātē un kādā studiju programmā Jūs šobrīd studējat, bez kuras varam sniegt Jums tikai vispārīgu skaidrojumu.

Studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu organizēšanas un norises kārtību augstskolās nosaka Augstskolu likums un katras augstskolas iekšējais dokuments – noteikumi par valsts pārbaudījumiem un gala pārbaudījumiem, kas izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto, taču katrā augstskolā var nedaudz atšķirties nianses.

Augstskolu likuma 58. pants nosaka, ka

1) Akadēmiskajām bakalaura un maģistra studiju programmām jānoslēdzas ar gala pārbaudījumiem, kuru sastāvdaļa ir bakalaura vai maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana.

2) Augstākās profesionālās izglītības studijas beidzas ar valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa var būt diplomdarba (diplomprojekta) un bakalaura (maģistra) darba izstrādāšana un aizstāvēšana vai arī diplomdarba (diplomprojekta) vai bakalaura (maģistra) darba izstrādāšana un aizstāvēšana.

Tādējādi ikvienai augstākās izglītības programmai obligāti  ir jānoslēdzas ar gala/ valsts pārbaudījumiem, kura sastāvdaļas var būt gan diplomdarbs, gan valsts eksāmeni. Tāpat, lai saņemtu diplomu, ir jāizpilda visas akadēmiskās vai profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktās prasības. Piemēram, standartā noteikts, ka profesionālā bakalaura programmas obligātā satura daļa ir valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana, vismaz 12 kredītpunktu apjomā.

Līdz ar to, lai pabeigtu augstākās izglītības programmu un saņemtu diplomu, Jums vajadzēs kārtot visus nepieciešamos valsts pārbaudījumus, kādi noteikti augstskolā, kurā studējat.

Ja šobrīd nespējat turpināt studijas veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, tad ir iespēja paņemt akadēmisko atvaļinājumu – ar augstskolas vadības rīkojumu piešķirtu atbrīvojumu no studijām uz laiku līdz 1 gadam. Par šo iespēju Jums jāinteresējas savā augstskolā.

18-02-2021

Labdien! Esmu ieguvusi divas 1. līmeņa augstākās izglītības: medicīnā (vecmāte) un biomedicīnā (biomedicīnas laborants), kopā 5 studiju gadi. Vai pastāv iespēja studēt RSU Biomedicīnu maģistra studiju programmā bez bakalaura līmeņa diploma, tā kā Latvijā nav iespēja iegūt bakalaura līmeņa izglītību biomedicīnā, tikai bioloģijā vai ķīmijā?

Labdien!

Lai iestātos Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) maģistra programmā „Biomedicīna”, atbilstoši RSU Uzņemšanas noteikumos izvirzītajām prasībām ir nepieciešams iepriekš iegūts bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sekojošās izglītības tematiskajās jomās: dzīvās dabas zinātnes, veselības aprūpe, veterinārija vai farmācija. Pēc pirmā līmeņa augstākās izglītības ieguves (arī pēc divu programmu absolvēšanas) maģistrantūrā uzreiz iestāties nevar.

Tādējādi Jums vispirms jāiegūst bakalaura līmeņa izglītība (bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds, vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība pēc vidusskolas/ koledžas). Nosūtām Jums programmu sarakstus dzīvās dabas zinātnes, veselības aprūpes, veterinārijas vai farmācijas tematiskajās jomās:

  • Bakalaura programmas – SARAKSTS. Jāstudē 3 gadi. Programmu beidzot, iegūst bakalaura grādu dabaszinātnēs / bioloģijā / veselības zinātnēs.
  • Profesionālā bakalaura programmas – SARAKSTS. Jāstudē 4 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (audiologopēds, fizioterapeits, galvenā vecmāte u.c.).
  • Profesionālās studiju programmas pēc vidusskolas – garais cikls – SARAKSTS. Jāstudē 5-6 gadi. Programmu beidzot, iegūst ārsta, farmaceita, veterinārārsta vai zobārsta grādu.

Zināšanai informējam, ka augstākās izglītības iestādēs  pastāv iespēja izglītības pielīdzināšanas rezultātā (atzīstot kredītpunktus) pretendēt uz studiju uzsākšanu līdzīgā tematiskajā jomā vēlākos posmos vai studēt pēc individuāla plāna, līdz ar to ātrāk pabeidzot bakalaura līmeņa studijas. Piemēram, Jūs varētu uzsākt studijas vēlākos posmos RSU profesionālā bakalaura programmā „Vecmāte”, iegūstot profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē un galvenās vecmātes kvalifikāciju.

Tāpat pastāv iespēja vērsties ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā, piešķirot attiecīgus kredītpunktus (maksas pakalpojums). To nosaka Augstskolu likuma 59. 3 pants un Ministru kabineta noteikumi Nr.505, kas nosaka ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju, kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus. Savukārt katrā augstskolā jābūt izstrādātiem arī iekšējiem noteikumiem, kas balstās uz minētajiem likumdošanas aktiem. Piemēram, RSU studentu uzņemšanas kārtība vēlākos posmos atrodama šajā saitē.

06-01-2021

Labdien! Mana profesija ir ārsta palīgs. Gribēju uzzināt, kas jādara, lai pārkvalificētos par medmāsu. Vai to var izdarīt, vienkārši nokārtojot eksāmenu, vai tomēr jāmācās pa jaunu?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Māsu asociācijas (LMA) prezidenti Ditu Raisku, kura informēja, ka šobrīd speciālas pārkvalifikācijas programmas netiek piedāvātas, līdz ar to māsas kvalifikāciju Jūs varat iegūt, studējot māszinības augstākās izglītības programmā.

Zināšanai informējam, ka, sākot no 2022. gada,  māsu izglītībā plānotas būtiskas pārmaiņas, kas cita starpā paredz, ka māsām, kuras diplomu iegūs 2022. gadā un vēlāk, būs obligāti jāiegūst bakalaura līmeņa izglītība. Jūs varat arī vispirms  iestāties kādā no medicīnas koledžām 1. līmeņa augstākās izglītības māszinību programmā, un pēc tam turpināt izglītību, 1 gadu mācoties profesionālā bakalaura māszinību programmā pēc koledžas, vai uzreiz doties uz četrgadīgo bakalaura programmu pēc vidusskolas. Izglītības programmu sarakstos varētu būt pārmaiņas, tie drīzumā tiks aktualizēti atbilstoši 2021./22.gada uzņemšanai.

Stājoties vienas tematiskās jomas izglītības programmā, pastāv iespēja pārskaitīt iepriekšējās studijās iegūtos kredītpunktus (ar nosacījumu, ja abās programmās ir sakritīgi priekšmeti: medicīnā, anatomijā, fizioloģijā u.c.), kā arī profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, un vai nu a) uzsākt studijas vēlākos posmos, vai b) studēt pēc individuāli sastādīta plāna. Par konkrētām iespējām Jums jāinteresējas izvēlētajā augstskolā vai koledžā.

Papildu informācijai iesakām Jums sazināties ar izvēlētās augstākās izglītības iestādes speciālistiem (kontaktinformāciju skat.programmu sarakstos). Jautājumu gadījumā varat griezties pie LMA speciālistiem, kontaktinformācija šajā saitē.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 81