Digitālais asistents

E-konsultācijas
e-konsult_3_287.jpg

Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā. Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta.  Jautājumus un atbildes var meklēt pēc atslēgas vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta. E-konsultācijām ir informatīvs raksturs. 

NIID.LV tiek publicētas tikai atbildes, kas sniegtas pēdējo divu kalendāro gadu laikā. Atbildes tiek regulāri aktualizētas.

Fizisko personu dati un personiska rakstura informācija, kas ietverta iesniedzēja jautājumā un atbildē, publiski pieejamajā versijā netiek ievietota. Personu datu apstrāde tiek īstenota atbilstoši VIAA fizisko personu datu un privātuma politikai. Par personu datu apstrādi NIID.LV mājaslapā vari lasīt šeit.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 23
06-03-2024

Labdien. Vai Rīgas Lietišķās mākslas koledžā iegūta paaugstināta līmeņa profesionālā vidējā izglītība (5 gadi) ir pielīdzināma mūsdienu īsā cikla profesionālajai augstākai izglītībai?

Labdien!

Izglītības pielīdzināšanu parasti var veikt tikai vienas pakāpes ietvaros: profesionālo vidējo izglītību nevar pielīdzināt augstākajai un otrādi. Taču, lai precizētu informāciju, iesakām Jums sazināties ar institūciju, kas saskaņā ar 21.02.2023. Ministru kabineta  noteikumiem Nr.71 „Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība” (2.p.) veic iepriekšējos gados iegūtu grādu un kvalifikāciju pielīdzināšanu mūsdienu kvalifikācijām – Akadēmiskās informācijas centru (AIC). Kontaktinformācija ir pieejama šajā saitē (sk. sadaļu “Agrāk iegūto grādu un kvalifikāciju pielīdzināšana”).

12-02-2024

Labdien! Skolēns mācās 12.klasē un vēlas turpināt izglītības ieguvi ārpus Latvijas. Sakiet, lūdzu, vai ir iespējams iegūt atestātu un sekmju izrakstu līdz 5.jūlijam - gala termiņam, kas noteikts ārvalstu augstskolu pieteikšanās sistēmā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš skaidroja, ka personai, kura vēlas stāties augstskolā ārpus Latvijas, ir iespēja saņemt izziņu par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem (CE) pirms sertifikātu izsniegšanas datuma. Lai saņemtu izziņu, ir jāveic šādi soļi:

1)Jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz VISC, izmantojot portālu www.latvija.lv, nosūtot pa pastu vai nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz VISC e-pastu.

2)Saņemot iesniegumu, VISC izraksta rēķinu, kuru var saņemt personīgi, ierodoties VISC, vai pa pastu, e-pastu vai faksu. Maksa ir EUR 11,25 par katru izziņu.

3)Pēc rēķina apmaksas VISC izgatavo izziņu par nokārtotajiem CE. Izziņa tiek izsniegta pēc VISC mājaslapā publicēta grafika. Izziņa apliecina to, ka CE ir nokārtots, bet nesniedz informāciju par iegūto vērtējumu.

Savukārt skola var izsniegt izziņu par iegūtajiem gada vērtējumiem uz skolas veidlapas. Lai to saņemtu, skolēnam savlaicīgi jāvēršas pie skolas administrācijas. Iespējams, ka šim dokumentam būs nepieciešams tulkojums – arī par to Jūs varat interesēties skolā.

Atestātu skola var izsniegt ne ātrāk par sertifikāta saņemšanas datumu. Šogad vidusskolēni sertifikātus saņems, sākot ar 11. jūliju.

Ārvalstu augstskolas parasti ir labi informētas par to, ka Latvijā vidējās izglītības atestātu izsniedz ne ātrāk, kā ap 10.-11. jūliju. Jūs varat uzrakstīt augstskolai vēstuli, kurā varētu paskaidrot, kurā datumā tiks saņemts atestāts. Parasti augstskolas ir saprotošas un pretimnākošas, galvenais ir savlaicīgi sazināties un informēt augstskolu. Vienlaikus iesakām precizēt, kādi vēl dokumenti (piemēram, tulkojumi) un kādā kārtībā jāiesniedz izvēlētajā ārvalstu augstskolā.

01-12-2023

Labdien! Mācos tehnikumā - 3.kursā. Esmu saņēmis ārsta atbrīvojumu no eksāmeniem. Kādu izglītības dokumentu saņemšu?

Labdien!

Gadījumā, ja ir saņemts oficiāls atbrīvojums no valsts pārbaudījumu kārtošanas vispārizglītojošajos priekšmetos Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, tad, turpinot mācības tehnikumā 4. kursā un sekmīgi pabeidzot profesionālās vidējās izglītības programmu, Jūs saņemsiet diplomu par profesionālo vidējo izglītību*, kas dos tiesības turpināt mācības arī nākamajā izglītības pakāpē (t.sk. studēt augstskolā vai koledžā).

Sekmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, Jūs saņemsiet arī profesionālās kvalifikācijas apliecību

Ja ir saņemts atbrīvojums no valsts pārbaudījumu kārtošanas vispārizglītojošajos priekšmetos, tad sertifikātu par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem neizsniedz, bet diploma pielikumā - sekmju izrakstā attiecīgajā ailē norāda "atbrīvots” vai “atbrīvota".

Atbrīvojumu atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 6. panta 8. punktā noteiktajam* var saņemt arī no profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanas. Taču vēršam uzmanību, ka minētais punkts var tikt piemērots tikai ļoti īpašos gadījumos – piemēram, tad, ja jaunieša veselībai nodarīts neatgriezenisks kaitējums, kas neļaus turpmāk strādāt profesijā (piemēram, pianistam nopietnas rokas traumas gadījumā). Šādā gadījumā izglītojamais saņem diplomu, kurā norādīts, ka programma ir apgūta, bet nav iegūta kvalifikācija.

Dokumenti par daļēju profesionālās izglītības programmas apguvi

Savukārt par daļēju profesionālās izglītības programmas apguvi (piemēram, neturpinot mācības tehnikumā pēc 3.kursa) var saņemt tehnikuma izsniegtu izziņu par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi, apliecību par moduļa (vai vairāku moduļu) apguvi un profesionālās kvalifikācijas apliecību, ja programmas apguves laikā ir kārtots kāds profesionālās kvalifikācijas eksāmens (zemāka profesionālās kvalifikācijas līmeņa kvalifikācijā). Minētie dokumenti nedod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības iestādēs, taču dod iespēju apgūtās prasmes izmantot darba tirgū vai iestāties profesionālās izglītības programmās vēlākos posmos.

Vēršam uzmanību, ka, mācoties tehnikumā (arī tad, ja mācību laikā ir sekmīgi nokārtoti visi nepieciešamie CE vai ja ir saņemts atbrīvojums no tiem), vispārējo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu saņemt nevar. Vispārējās vidējās izglītības atestātu saņem, tikai pabeidzot vispārējās vidējās izglītības programmu.

* Profesionālās izglītības likumā (6.pants) ir noteikts, ka

  • Diplomu par profesionālo vidējo izglītību un profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniedz izglītojamam, kurš pilnībā apguvis profesionālās izglītības programmu un nokārtojis valsts profesionālās izglītības standartā noteiktos valsts noslēguma pārbaudījumus (CE + profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, t.sk., arī tad, ja saņēmis atbrīvojumu no CE vispārizglītojošajos priekšmetos);
  • Diplomu par profesionālo vidējo izglītību izsniedz izglītojamam, kurš pilnībā apguvis vidējās izglītības programmu un nokārtojis CE (t.sk., ja saņēmis atbrīvojumu no CE vispārizglītojošajos priekšmetos), bet veselības stāvokļa dēļ nespēj kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus vai nav saņēmis pietiekamu vērtējumu profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.
08-11-2023

Labdien! Esmu apguvusi vairākus kursus akreditētās ārvalstu augstskolās gan bakalaura, gan maģistra līmenī, un saņēmusi dokumentus par apgūtiem ECTS kredītpunktiem. Vai man ir nepieciešams saņemt izziņu AIC, lai pielīdzinātu ārvalstīs apgūtos ECTS? Vai pielīdzināšana ir katras augstskolas kompetencē? Vēlos pielīdzināt tieši ECTS, nevis grādu, jo tika apgūti tikai atsevišķi kursi, nevis programma pilnībā. Paldies!

Labdien!

Jā, augstskolas var pielīdzināt ne tikai ārvalstu augstskolā apgūtu studiju programmu, bet arī atsevišķus kredītpunktus (studiju priekšmetus vai moduļus).

Kredītpunktu pielīdzināšana un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšana notiek atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem - Augstskolu likuma 59.3 pantam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”, noteikumiem Nr.505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, kā arī pašas augstskolas atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem izstrādātam iekšējam normatīvajam dokumentam par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Augstskolas iekšējā normatīvajā dokumentā ir detalizētāk noteikts, kādas ir prasības un kādi dokumenti jāiesniedz, lai tie tiktu pielīdzināti. Šīs prasības katrā augstskolā var būt atšķirīgas.

Piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) iekšējā normatīvā dokumenta «Par citās augstskolās un studiju programmās apgūto studiju kursu atzīšanas kārtību» 1.5. punkts nosaka, ka RTU pieņem atzīšanai Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 5., 6., 7. un 8. līmenim atbilstošu ārzemju augstskolu studiju programmās apgūtus kursus, ja par šīm augstskolām Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir sniedzis atzinumu, ka tās ir atzītas savā valstī. Savukārt Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) telefonsarunā norādīja: ja studiju kursi ir apgūti akreditētā augstskolā/ studiju programmā kādā no ES valstīm, tad AIC atzinums nav nepieciešams, savukārt, ja studiju kursi apgūti ārpus ES, tad ir nepieciešams saņemt AIC atzinumu.

Tādējādi informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā vēlaties iesniegt dokumentus pielīdzināšanai, un noskaidrot, kāda ir ārvalstīs iegūtu kredītpunktu pielīdzināšanas kārtība, t.sk., vai ir nepieciešams saņemt AIC atzinumu, ja izglītība iegūta akreditētā ES augstskolā.

02-11-2023

Labdien! Kura valsts iestāde var apliecināt, ka mans jurista diploms ir maģistra līmeņa diploms? Paldies.

Labdien!

Iepriekš iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtību nosaka Ministru Kabineta 2023.gada 21. februārī pieņemtie noteikumi Nr. 71 “Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība”. Atbilstoši noteikumu 2.p., diplomu pielīdzināšanu mūsdienu izglītības sistēmai veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC).

Detalizētu informāciju par iepriekš iegūto diplomu pielīdzināšanas kārtību skatiet AIC mājaslapā.

07-08-2023

Labdien! Esmu grāmatvede ar 17 gadu pieredzi, taču man nav augstākās izglītības (ir profesionālie kursi un apgūti studiju kursi RTU), tādēļ nevaru saņemt licenci. Vai es varētu iegūt augstāko izglītību grāmatvedībā un finansēs? Nosūtīju pieteikumu uz e-pastu info@jk.lv. Cik ilgi man būs jāmācās koledžā (vēlams attālināti) un cik man būs jāmaksā?

Labdien!

NIID.LV nav izglītības iestāde un neīsteno izglītības programmas. Mēs tikai apkopojam informāciju par izglītības iespējām Latvijā.

Nosūtām Jums programmu sarakstu ar īsā cikla (1.līmeņa) augstākās izglītības programmām, kurās var iegūt grāmatveža kvalifikāciju: SARAKSTS. Programmas, kurās var studēt tālmācības/ e-studiju formā: SARAKSTS.

Atverot katru programmu, Jūs redzēsiet detalizētu informāciju: aprakstu, iestāšanās nosacījumus, studiju maksu, saiti uz programmas mājaslapu, saiti uz uzņemšanas noteikumiem u.c. Apraksta lejasdaļā ir redzama arī augstskolas vai koledžas kontaktinformācija.

Kad esat atradusi piemērotu programmu, iesakām sazināties ar augstskolu vai koledžu un precizēt, kad un kādi dokumenti jāiesniedz, kāda ir studiju organizācija u.c. nianses.

Tā kā Jums ir zināšanas, kompetences, apgūta izglītības programma un ievērojama pieredze grāmatvedības jomā, tad Jūs varat vērsties ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu studiju programmā vai tās daļā, piešķirot attiecīgus kredītpunktus (KP) un attiecīgi samazinot studiju ilgumu un maksu (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.505).  Lai varētu atzīt iepriekšējā izglītībā (kas nav augstākā izglītība) un profesionālajā pieredzē sasniegtos rezultātus, tiem 1) jābūt pierādāmiem (jāiesniedz attiecīgie dokumenti, piemēram, kursu beigšanas apliecība, izziņa no darba devēja u.c. – precīzi noskaidrojiet augstskolā vai koledžā) un 2) prasmēm un kompetencēm jāatbilst studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, lai par tām varētu piešķirt attiecīgus KP.

Pēc Jūsu norādītā e-pasta ir saprotams, ka esat jau sazinājusies un nosūtījusi nepieciešamos dokumentus Juridiskajai koledžai (JK), kura arī īsteno akreditētu programmu “Grāmatvedība un finanses” tālmācības formā. Ja plānojat studēt šajā koledžā, tad iesakām Jums papildus jau uzdotajiem jautājumiem saziņā ar JK speciālistiem precizēt informāciju par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu – cik un kādus KP iespējams atzīt (uz attiecīgi -  cik semestri būs jāmācās pēc atzīšanas un cik liela būs studiju maksa), kādi dokumenti ir jāuzrāda un cik maksās atzīšana.

Par prasībām ārpakalpojumu grāmatvežu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai

Prasības grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem - grāmatvežiem, ārpakalpojumu grāmatvežiem -  ir noteiktas Grāmatvedības likumā (34. pants). Atbilstoši likumā noteiktajam,

a) ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir fiziskā persona, tā ir ieguvusi vismaz 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas izglītību) vai akadēmisko augstāko izglītību (vismaz bakalaura grādu) Profesionālās izglītības likuma izpratnē grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā un tai ir vismaz 3 gadu pieredze grāmatvedības jomā;

b) ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir komersants, minētās izglītības un pieredzes prasības attiecas uz komercsabiedrības valdes locekli vai individuālo komersantu, vai komersanta darbinieku, kurš atbild par grāmatvedības ārpakalpojuma sniegšanu.

Papildus minētajām prasībām ārpakalpojumu grāmatvedim ir Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāsaņem licence.

Ārpakalpojuma grāmatveži bija tiesīgi turpināt grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu bez licences ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. jūlijam. Taču, ja ārpakalpojuma grāmatvedim ir atbilstoša pieredze grāmatvedības jomā, tad līdz 2025. gada 1. jūlijam var turpināt sniegt ārpakalpojumus, ja ir uzsāktas studijas augstākās izglītības programmā. Šādā gadījumā katru gadu līdz 15. oktobrim ir jāiesniedz VID augstskolas vai koledžas izsniegtu izziņu par studiju sekmīgu turpināšanu.

27-07-2023

Labdien! Vai arodizglītības programmā var tikt uzņemta persona ar arhīva izsniegtu izziņu bez dublikāta? Ir nozaudēti gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības dokumenti. Uzņemšanas noteikumi paredz, ka jābūt pamatizglītību vai vidējo izglītību apliecinošiem dokumentiem.

Labdien!

Uzņemšana arodizglītības programmās tiek īstenota saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.220 “Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu no tām” un pašas izglītības iestādes izstrādāta iekšējā dokumenta – uzņemšanas noteikumiem. Izglītības iestādes uzņemšanas noteikumos parasti tiek detalizēti norādīts, kādi dokumenti jāiesniedz, lai varētu uzsākt mācības kādā no profesionālās izglītības programmām. Visbiežāk skolas norāda, ka jāiesniedz pamatizglītību, arodizglītību, vispārējo vidējo izglītību un citu iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā sekmju izraksta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu).

Ja arhīva izziņā ir iekļauti visi nepieciešamie dati par iegūto izglītību (personas dati, ziņas par izglītības iestādi, izglītības dokumenta numurs, izsniegšanas datums, sekmju izraksts – informācija par apgūtajiem priekšmetiem, nokārtotajiem eksāmeniem un saņemtajiem vērtējumiem), un tā ir atbilstoši noformēta ar arhīva zīmogu un parakstu, tad teorētiski šo izziņu var uzskatīt par izglītību apliecinošu dokumentu un attiecīgi iesniegt profesionālās izglītības iestādē, kurā plānojat mācīties. Var būt arī tā, ka skola uzņem ar arhīva izziņu, bet lūdz mācību laikā sagatavot izglītības dokumenta dublikātu. Tas jānoskaidro pašā skolā.

Tādējādi iesakām Jums sazināties ar skolu, kurā plānojat mācīties, un precizēt šo informāciju.

05-06-2023

Labdien! Nekur nevaru atrast savu diplomu par augstāko izglītību. Kur internetā var apskatities datus par saviem dokumentiem?

Labdien!

Portālā Latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Mani dati izglītības reģistros”, kurā ikvienai personai, autorizējoties caur internetbanku, ir iespēja izgūt Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS) esošajos reģistros pieejamos datus par savu iegūto izglītību. E-pakalpojums atspoguļo datus par vispārējo un profesionālo izglītību kopš 2009./2010. mācību gada, bet par augstskolu un koledžu studentiem un absolventiem - kopš 2018. gada (izņemot pedagogus, par kuru izglītību pieejami arī vecāki dati). Tādējādi, ja esat augstskolu beidzis pirms 2018. gada un nestrādājat par pedagogu, tad dati par Jūsu iegūto izglītību VIIS sistēmā, visticamāk, nebūs iekļauti.

Ja izglītības dokuments ir nozaudēts vai neatgriezeniski sabojāts, tad, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 202 “Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” noteikto, ir iespējams iegūt tā dublikātu. Tādējādi, ja valsts reģistrā informāciju par savu iegūto izglītību neatrodat, tad vispirms ir jāvēršas izglītības iestādē, kura to izdevusi, t.i., jāvēršas tās augstskolas, kura izsniegusi diplomu, arhīvā. Augstskolas studentu izglītību apliecinošos dokumentus uzglabā 75 gadus. Augstskola arī izsniegs izglītības dokumenta dublikātu. Parasti diploma dublikāta izveidošana ir maksas pakalpojums.

Gadījumos, kad augstākās izglītības iestāde ir likvidēta un tai nav tiesību pārņēmēja, tad iestādes dokumentācijai saskaņā ar Arhīvu likumu ir jānonāk glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA). Ja arhīva rīcībā ir meklējamā dokumenta oriģināls, arhīvs to izsniedz, uzrādot personu apliecinošu dokumentu . Ja oriģināla arhīvā nav, interesents var saņemt arhīva izziņu par to, ka viņš ir mācījies konkrētajā izglītības iestādē, pabeidzis to un saņēmis diplomu.

Dokumenta oriģinālu arhīva izziņu vai dokumentu izrakstu saņemšanai var vērsties LNA struktūrvienībās reģionos un Rīgā, to kontaktinformācija pieejama LNA mājaslapā. Iesnieguma veidlapa meklējama LNA mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi” – “Pieprasījuma veidlapas”. Pakalpojums pieejams arī tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu gan LNA mājaslapā, gan portālā www.latvija.lv.

17-05-2023

Labdien! Esmu pabeigusi Profesionālas kvalifikācijas ieguves 960 stundu apmācības programmu nama pārziņa profesijā. Piešķirtā kvalifikācija atbilst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim un 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenim. 2022.gada 1. augustā stājās spēkā grozījumi Profesionālas izglītības likuma 5. pantā “Profesionālās kvalifikācijas līmeņi Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā”, kā rezultātā no 5 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem notika pāreja uz 8 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem un tika noteikta to atbilstība tāda paša līmeņa Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenim. Vai man ir iespējams saņemt jaunu izglītības dokumentu, kurā norādīts kvalifikācijas līmenis atbilstoši likuma grozījumiem? Vai mana iepriekš iegūtā izglītība ir atbilstoša darba tirgus prasībām?

Labdien!

Iepriekš iegūtās profesionālās kvalifikācijas līmeņu atbilstība mūsdienu kvalifikācijas līmeņiem ir jau noteikta valsts normatīvajos aktos*, līdz ar to speciāla izglītības dokumentu atzīšana nav nepieciešama, un Jūsu iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija (ja tā iegūta, pabeidzot akreditētu izglītības programmu) ir joprojām spēkā esoša un atbilstoša darba tirgus prasībām.

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi skaidrojumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā strādājušajiem par pāreju uz jaunajiem kvalifikācijas līmeņiem: Izmaiņas pārvaldnieku profesionālās kvalifikācijas līmeņos.

Zināšanai informējam, ka iepriekš iegūtu kvalifikāciju pielīdzināšanu mūsdienu kvalifikācijām veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). Papildu jautājumu gadījumā par kvalifikācijas līmeņa atbilstību Jūs varat sazināties ar AIC speciālistiem, kontaktinformācija pieejama šajā saitē (sk. sadaļu “Agrāk iegūto grādu un kvalifikāciju pielīdzināšana”).

*Atbilstoši grozījumiem Profesionālās izglītības likumā - Pārejas noteikumu 29. un 30.p.), sākot ar 2022. gada 1. augustu, 3. PKL atbilst 4. PKL.

21-11-2022

Labdien! Gribēju uzzināt, vai man ir iespēja dabūt vidējo izglītību bez diploma, pabeidzot tehnikumu?

Labdien!

Mācoties tehnikumā, Jūs varat iegūt vidējo profesionālo izglītību, kas, tieši tāpat kā  vispārējā vidējā izglītība, dod tiesības stāties augstskolās vai koledžās. Sekmīgi pabeidzot profesionālās vidējās izglītības programmu, Jūs saņemsiet diplomu par profesionālo vidējo izglītību un profesionālās kvalifikācijas apliecību. Atbilstoši Profesionālās izglītības likumā (6. pants) noteiktajam, diplomu par profesionālo vidējo izglītību un profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniedz izglītojamam, kurš pilnībā apguvis profesionālās izglītības programmu un nokārtojis valsts profesionālās izglītības standartā noteiktos valsts noslēguma pārbaudījumus (centralizētos eksāmenus (CE) vispārizglītojošajos priekšmetos + profesionālās kvalifikācijas eksāmenu).

Savukārt diplomu par profesionālo vidējo izglītību (bez kvalifikācijas apliecības) izsniedz izglītojamam, kurš pilnībā apguvis vidējās izglītības programmu un nokārtojis CE, bet veselības stāvokļa dēļ nespēj kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus vai nav saņēmis pietiekamu vērtējumu profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. Šādā gadījumā audzēknis saņems diplomu ar ierakstu, ka kvalifikācijas eksāmens nav kārtots atbrīvojuma dēļ. Atbrīvojums būs iespējams tikai ļoti īpašos gadījumos – piemēram, ja veselībai tiks nodarīts neatgriezenisks kaitējums, kas neļaus turpmāk strādāt konkrētajā profesijā.

Mācoties tehnikumā, vispārējo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu saņemt nevar. Vispārējās vidējās izglītības atestātu saņem, tikai pabeidzot vispārējās vidējās izglītības programmu - tātad, lai saņemtu atestātu, ir jāiestājas un sekmīgi jāpabeidz vispārējās vidējās izglītības programma.

Par daļēju profesionālās izglītības programmas apguvi audzēkņi saņem sekmju izziņu, kas nedod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības iestādēs. Sekmju izziņā tiek ierakstīti visi apgūtie vispārizglītojošie priekšmeti, profesionālie priekšmeti un moduļi, nokārtotie eksāmeni u.c. Tāpat par daļēju profesionālās programmas apguvi var saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību (ja ir nokārtots kvalifikācijas eksāmens), kas dod tiesības strādāt apgūtajā profesijā.

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 23