Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 23
07-09-2022

Labdien! Kā man rīkoties situācijā, kad mans pamatskolas atestāts ir sadedzis? No iepriekšējās skolas saņēmu tikai izziņu par skolas pabeigšanu ar iegūtajiem vērtējumiem. Es vēlos turpināt mācības vidusskolā, taču skola pieprasa, lai uzrādu pamatizglītības dokumenta oriģinālu. Vai es varu atkārtoti saņemt pamatizglītības dokumenta oriģinālu, lai varētu to iesniegt mācību turpināšanai?

Labdien!

Ja izglītības dokuments ir nozaudēts vai neatgriezeniski sabojāts, ir iespējams iegūt tā dublikātu.

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.913 (IV daļa) “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti”, lai saņemtu apliecības par vispārējo pamatizglītību dublikātu, Jums ir jāiesniedz iesniegums izglītības iestādē, kuru esat beigusi, tātad tajā iestādē, kas jums šo izglītības dokumentu savulaik izsniedza. Ja šī skola ir likvidēta vai reorganizēta, jāvēršas ar iesniegumu par dublikāta izsniegšanu attiecīgās pašvaldības izglītības nodaļā.

Persona, kurai nepieciešams izglītības dokumenta dublikāts, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nozaudēto dokumentu par nederīgu. Par šī oficiālā paziņojuma publicēšanu Jums būs jāmaksā saskaņā ar cenrādi.

Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas izglītības iestādes direktors, pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes vadītājs vai pašvaldības izglītības speciālists izraksta dublikātu un reģistrē izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā. Dublikāta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu.

Izglītības dokumenta dublikāts ir derīgs iesniegšanai izglītības iestādēs.

29-08-2022

Labdien! Plānoju pabeigt tālmācības vidusskolas programmu Apvienotajā Karalistē (koledžā). Vai es pēc tās absolvēšanas varēšu iestāties un iegūt augstāko izglītību Latvijā? Vai man būs jākārto centralizētie eksāmeni Latvijā? Paldies.

Labdien!

Par ārvalstīs iegūtās vidējās izglītības atzīšanu

Lai uzsāktu studijas Latvijā pēc vidējās izglītības ieguves ārvalstīs, vispirms būs jāveic iegūtā izglītības dokumenta atzīšana. Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība. AIC izsniegtā izziņa kopā ar citiem dokumentiem būs jāiesniedz izvēlētajā augstskolā. Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet AIC tīmekļvietnē

Ja vēlaties precizēt informāciju par konkrētās Apvienotās Karalistes koledžas izsniegtā dokumenta atzīšanu, iesakām Jums sazināties ar AIC speciālistiem (t. +371 67225155, e-pasts aic@aic.lv).

Par iestāšanos Latvijas augstskolās

Augstskolu likuma 46. pants paredz, ka, stājoties pamatstudiju programmās, kā pamats uzņemšanas prasībām ir centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti. Studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz CE rezultātiem (visbiežāk tiek ņemti vērā CE vērtējumi latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā, atsevišķās programmās – ķīmijā, bioloģijā, fizikā utt.), izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.

Tādējādi, ja vidējā izglītība ir iegūta ārzemēs, tad CE kārtot nav obligāti  - taču, ja vēlaties iegūt vai uzlabot kādu vērtējumu, kārtojot CE, tad Jūs varat to darīt. Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves.

Uzņemšanas prasības  augstskolās, t.sk. detalizēti nosacījumi personām, kas izglītību ieguvušas ārzemēs,  noteiktas katras augstskolas uzņemšanas noteikumos - meklējiet tās izvēlētās augstskolas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības iestāžu sarakstos vai katras programmas aprakstā. Visbiežāk augstskolas nosaka, ka ārzemēs izglītību ieguvušie var CE vērtējumus aizstāt ar attiecīgiem gada vērtējumiem vidējās izglītības dokumentā, taču katrā augstskolā šī kārtība var atšķirties.

Piemēram, ja Jūsu izvēlētās augstskolas uzņemšanas noteikumos rakstīts, ka CE vērtējumu latviešu valodā var aizstāt ar gada atzīmi latviešu valodā un ja Jums nav šī vērtējuma latviešu valodā, tad ir iespējami sekojoši varianti:

1)Nokārtot latviešu valodas eksāmenu pašā augstskolā (Jums iepriekš jānoskaidro, vai šāda iespēja tiek piedāvāta);

2)Nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC) un saņemt valsts valodas prasmes apliecību, kas apliecina latviešu valodas zināšanas noteiktā pakāpē;

3)Iesniegt starptautiskas testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī.

Precīzu informāciju par uzņemšanas prasībām, nepieciešamajiem dokumentiem un citiem jautājumiem varat noskaidrot, sazinoties ar izvēlētās augstskolas uzņemšanas komisiju.

20-06-2022

Labdien! Persona mācījās profesionālās vidējās izglītības programmā. Visi valsts vidusskolas centralizētie eksāmeni tika nokārtoti, taču netika pabeigts 4.kurss, iegūta kvalifikācija. Vai šī persona ir tiesīga pieprasīt mācību iestādei izsniegt  vidusskolas izglītību apliecinošu dokumentu?

Labdien!

Lai saņemtu vidējās izglītības dokumentu (diplomu par vidējo profesionālo izglītību vai vispārējās vidējās izglītības atestātu), ir jāpabeidz programmas apguve. Arī tad, ja visi centralizētie eksāmeni (CE) ir nokārtoti, profesionālā vidusskola nevar izsniegt diplomu, jo programma nav apgūta. Tāpat profesionālā skola nevar izsniegt atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jo atestātu izsniedz tikai vispārējās izglītības iestāde par pilnu vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Par daļēju profesionālās izglītības programmas apguvi var saņemt tikai sekmju izziņu, kas nedod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības iestādēs. Sekmju izziņā tiek ierakstīti visi apgūtie vispārizglītojošie priekšmeti, profesionālie priekšmeti un moduļi, nokārtotie eksāmeni u.c.

Lai saņemtu diplomu, vienkāršākais un ātrākais risinājums būtu pabeigt iesākto profesionālās izglītības programmu, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

Cita iespēja būtu iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Taču, izvēloties šo variantu, ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas programmām. Līdz ar to būs papildus jāapgūst visi tie priekšmeti, kuri ir iekļauti vidusskolas programmā un kuri līdz šim nav apgūti, tāpat būs jānokārto tie valsts vai skolas organizētie pārbaudījumi (eksāmeni, ieskaites), kuri nav nokārtoti. Tā kā vidusskolas eksāmenus nākamajā mācību gadā sāks kārtot atbilstoši jaunajam mācību saturam un standartiem, tad pastāv iespēja, ka, izvēloties šo variantu, būs jānokārto arī visi obligātie CE.

20-06-2022

Labdien! Saistībā ar finansiālām problēmām netika veikta pilna apmaksa par komercskolu, un man netika izsniegta apliecība, kā arī netika izlikta pēdējā eksāmena atzīme, minot, ka varēšu to saņemt tikai pēc pilnas apmaksas veikšanas. Nevaru tagad iestāties vidusskolā bez šīs apliecības. Vai skola drīkst tā rīkoties?

Labdien!

NIID.LV nav kompetentā iestāde, kas ir tiesīga izvērtēt Jūsu jautājumā aprakstīto situāciju un sniegt oficiālu atzinumu. Mēs varam sniegt Jums tikai vispārēju skaidrojumu un norādes, kur meklēt profesionālu palīdzību.

Parasti starp izglītības iestādi un izglītojamo tiek noslēgts mācību līgums, kurā cita starpā ir atrunāta arī maksāšanas kārtība par programmas apguvi. Mācību līgums ir juridiski saistošs abām pusēm, un abām ir jāpilda tajā iekļautie nosacījumi. Tādējādi, ja līgumā ir noteikts, piemēram, ka Jums ir jāsamaksā līdz mācību gada beigām, tad Jums savas saistības ir jāpilda. Tas pats attiecas uz mācību iestādi – arī tai jāpilda mācību līgumā iekļautās saistības.

Ja mācību iestāde savas līgumā atrunātās saistības nav pārkāpusi un vienīgā problēma ir Jūsu finansiālās problēmas un rezultātā radušās mācību apmaksas grūtības, tad vispareizākā rīcība būtu meklēt risinājumus parāda atmaksai. Varbūt ir jāmeklē palīdzība bankā vai kredītiestādē. Vai var mēģināt labprātīgi vienoties ar skolu par turpmākajiem maksājumiem, piemēram, sastādīt pakāpeniskas parāda atmaksas līgumu.

Savukārt, ja mācību iestāde nav ievērojusi līgumā atrunātās saistības, tad Jūs varat vērsties pēc padoma un /vai palīdzības Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), rakstot iesniegumu. IKVD veiks pārbaudi un sniegs atzinumu.

19-04-2022

Labdien! Esmu pamanījusi vairākas ārzemju universitāšu (piemēram, plaši pazīstamas Lielbritānijas universitātes) doktorantūras programmas, kuras var apgūt 100% tiešsaistē. Universitātes apgalvo, ka šīs tiešsaistes doktorantūras programmas ir ekvivalentas doktora (Phd) grādam. Disertācija nav paredzēta, grāds tiek piešķirts par eseju vai līdzīgu zinātnisku darbu. Vai šādu tiešsaistē iegūtu grādu atzīst ka "parasto" Phd, iegūtu, piemēram, Latvijas augstskolu doktorantūras ceļā? Kur es varētu precizēt šo informāciju?

Labdien!

Atbilstoši Izglītības likuma  11.1 panta pirmajā daļā noteiktajam ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC).

AIC veic izglītības dokumenta ekspertīzi, balstoties uz šādiem kritērijiem:

 1. Izglītības dokumenta autentiskums;
 2. Izglītības iestādes statuss gan reģistrācijas valstī, gan valstī, kurā īstenota izglītības programma;
 3. Apgūtās izglītības programmas statuss (ilgums, pakāpe, veids, realizācijas forma un vieta, kvalitātes vērtēšana u.c.);
 4. Iegūtās kvalifikācijas (diploma, grāda, atestāta, apliecības) vieta konkrētās valsts izglītības sistēmā, kvalifikāciju ietvarstruktūrā, kvalitātes novērtēšana, akadēmiskās un profesionālās tiesības, iegūtie kredītpunkti u.c.).

Akadēmiskās informācijas centrs izsniedz izziņu par to, kādam Latvijā izsniegtam izglītības dokumentam vai iegūtam akadēmiskam grādam ārvalstu izglītības dokuments vai akadēmiskais grāds var (ja var) tikt pielīdzināts. Vairāk par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu lasiet AIC tīmekļa vietnē.

AIC izsniegtā izziņa ir derīga iesniegšanai darba devējam, pretendējot uz amatu nereglamentētā profesijā. Ja mērķis ar ārvalstīs iegūtu grādu ir pretendēt uz darbu Latvijā reglamentētā profesijā, tad ir nepieciešama kvalifikācijas atzīšana.

Tādējādi informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties

 1. ar pašu universitāti, par kuru interesējaties, uzdodot iepriekš minētos jautājumus;
 2. ar konkrētās valsts diplomatzīšanas centru ENIC/ NARIC, lai precizētu, vai Jūsu izvēlētā universitāte/ tās īstenotā doktorantūras programma/ iegūstamais grāds un izglītības dokumenti ir atzīti mītnes valstī;
 3. ar AIC speciālistiem. Iespējams, ka viņu rīcībā jau ir kāda informācija par ārvalstu universitātēm, par kurām interesējaties – piemēram, kāds ir konkrētās universitātes statuss, vai šī universitāte ir akreditēta, vai ir akreditēta konkrētā doktorantūras programma, vai iegūstamo doktora grādu varēs pielīdzināt  Latvijas doktora grādam u.c. AIC tālrunis saziņai: 67225155; e-pasts: aic@aic.lv.
05-04-2022

Labdien! Vai pēc PIKC "Rīgas Mākslas un Dizaina vidusskola" pabeigšanas var saņemt arī atestātu par vispārējo vidējo izglītību?

Labdien!

Profesionālās izglītības iestādes neizsniedz atestātu par vispārējo vidējo izglītību. Atestātu izsniedz tikai iestādes, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas. PIKC “Rīgas Mākslas un Dizaina vidusskola” ir profesionālās izglītības iestāde, kas  īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas. Programmu beidzot, audzēkņi saņem diplomu par vidējās profesionālās izglītības apguvi.

Gan atestāts par vispārējo vidējo izglītību, gan diploms par profesionālo vidējo izglītību dod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē. Studenti tiek uzņemti augstskolās un koledžās atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Obligāto CE priekšmeti tiek apgūti pilnā apjomā gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmās.

Dokumentu paraugus, kādus izsniedz pēc vispārējās vai profesionālās izglītības apguves, skatiet Ministru kabineta noteikumos:

-          Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 

-          Diploms par profesionālo vidējo izglītību 

16-03-2022

Labdien! Mācos profesionālajā vidusskolā. Ja man ir nokārtoti visi vajadzīgie valsts centralizētie eksāmeni un vēlos izņemt dokumentus, vai es saņemšu vidusskolas diplomu? Vai tomēr jāturpina mācības līdz galam, lai to saņemtu? Vai ir kādas citas iespējas?

Labdien!

Lai saņemtu vidējās izglītības dokumentu (diplomu par vidējo profesionālo izglītību vai vispārējās vidējās izglītības atestātu), ir jāpabeidz programmas apguve. Arī tad, ja visi centralizētie eksāmeni ir nokārtoti, profesionālā vidusskola nevar izsniegt diplomu, jo programma nav apgūta. Tāpat profesionālā skola nevar izsniegt atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jo atestātu izsniedz tikai par pilnu vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Par daļēju profesionālās izglītības programmas apguvi var saņemt tikai sekmju izziņu, kas nedod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības iestādēs.

Lai saņemtu diplomu, vienkāršākais un ātrākais risinājums būtu pabeigt iesākto profesionālās izglītības programmu, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

Cita iespēja būtu iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Taču, izvēloties šo variantu, ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas programmām. Līdz ar to būs papildus jāapgūst visi tie priekšmeti, kuri ir iekļauti vidusskolas programmā un kuri līdz šim nav apgūti, tāpat būs jānokārto tie valsts vai skolas organizētie pārbaudījumi (eksāmeni, ieskaites), kuri nav nokārtoti.

27-01-2022

Labdien! Plānoju studēt psiholoģiju Maskavā. Vai varēšu Latvijā reģistrēties ka psihologs un atvērt privātpraksi ar Maskavas diplomu?

Labdien!

Psihologs Latvijā ir reglamentēta profesija. Reglamentēta ir profesija, kurai likumā “Par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” ir noteiktas prasības izglītībai un profesionālai kvalifikācijai. 

Psihologu profesionālo darbību Latvijā regulē Psihologu likums, kura 3. pantā noteikts, ka personas tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo darbību apliecina augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas (viena no tām – profesionālā studiju programma) psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu (KP) apjomā, reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts kādā darbības jomām:

1) izglītības un skolu psiholoģija;

2) darba un organizāciju psiholoģija;

3) klīniskā un veselības psiholoģija;

4) juridiskā psiholoģija;

5) konsultatīvā psiholoģija;

6) militārā psiholoģija.

Tādējādi, ja vēlaties psihologa izglītību iegūt citā valstī (t.sk. Krievijā), tad, lai pēc tam strādātu Latvijā,

 • iegūtajai izglītībai ir jāatbilst likumā noteiktajām prasībām (noteikti pārliecinieties, vai izvēlētā izglītības programma ir akreditēta);
 • lai strādātu reglamentētā profesijā, ir jāveic ārvalstīs iegūtās kvalifikācijas atzīšana.

Ārvalstīs (t.sk. Krievijā) iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC), kurā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Iesniegums (veidlapa pieejama šeit) profesionālās kvalifikācijas atzīšanai; 
 • Personu apliecinoša dokumenta kopija; 
 • Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti)); 
 • Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija u.c., ja ir); 
 • Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir). 

Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā (notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams). 

Maksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir 240 EUR.

Detalizēta informācija par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir pieejama AIC mājaslapā. Informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties ar AIC speciālistiem pa e-pastu prof@aic.lv vai aic@aic.lv.

10-01-2022

Labdien! Man ir nepabeigta profesionālā vidējā izglītība - nenokārtoju 4.kursā kvalifikācijas eksāmenu. Lai pabeigtu izglītību, man prasa akadēmisko izziņu. Kur es varu to dabūt?

Labdien!

Jēdziens “akadēmiskā izziņa” tiek attiecināts tikai uz augstāko izglītību. Šis dokuments tiek sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.203 Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība” 13. punktā noteiktajiem kritērijiem. Akadēmiskā izziņa ir pēc studējošā pieprasījuma augstskolas sagatavots dokuments, kurā tiek uzrādīta visa informācija par studiju programmu, apgūtajiem studiju kursiem (kredītpunktiem), pasniedzējiem, iegūtajiem vērtējumiem utt. Parasti akadēmiskā izziņa ir nepieciešama, uzsākot studijas citā augstskolā un/ vai studiju programmā, lai pielīdzinātu apgūtos kredītpunktus un iestātos vēlākos posmos.

Vispārējā un profesionālajā vidējā izglītībā tiek lietoti jēdzieni “sekmju izraksts” vai “sekmju izziņa” (atbilstoši MK noteikumiem Nr.913 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” un Nr.451 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti”. Sekmju izziņu izsniedz personai, kura izpildījusi akreditētas profesionālās izglītības programmā noteiktās prasības, lai varētu kārtot kvalifikācijas eksāmenus, bet nav tos nokārtojusi. Savukārt sekmju izrakstu izsniedz personai, kas pabeigusi vispārējās vai profesionālās izglītības programmu, un to pievieno izglītības dokumentam (diplomam, atestātam u.c.).

Tā kā neesat pabeidzis profesionālās izglītības programmu, tad, visticamāk, izglītības turpināšanai Jums ir nepieciešama sekmju izziņa (paraugu skatiet šeit). Sekmju izziņu var saņemt profesionālās izglītības iestādē, kurā iepriekš mācījāties. Ja skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad izglītības dokumentus izsniedz tās tiesību pārņēmējs (piemēram, ja profesionālā vidusskola ir pievienota tehnikumam un tagad ir tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vieta, tad jāgriežas šajā tehnikumā). Ja nav zināms, vai skolai ir tiesību pārņēmējs, jāgriežas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista.

Ja izglītības iestāde ir likvidēta un tai nav tiesību pārņēmēja, tad iestādes dokumentācija saskaņā ar Arhīvu likumu nonāk glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA). Ja arhīva rīcībā ir meklējamā dokumenta oriģināls, arhīvs izsniegs to.

Ja oriģināla arhīvā nav, arhīvs izsniegs izziņu, kurā būs norādīta visa pieejamā informācija dokumenta sagatavošanai. Dokumenta oriģinālu, arhīva izziņu vai dokumentu izrakstu saņemšanai interesenti var vērsties LNA struktūrvienībās reģionos un Rīgā, kontaktinformācija pieejama LNA mājaslapā.

21-12-2021

Labdien! Esmu pabeigusi medicīnas koledžu Baltkrievijā un saņēmusi diplomu ārsta palīga profesijā. Vai es varu strādāt Latvijā kā ārsta palīgs vai medmāsa ar Baltkrievijā iegūtu diplomu?

Labdien!

Gan ārsta palīgs, gan māsa Latvijā ir reglamentētas profesijas. Reglamentēta ir profesija, kurai likumā “Par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” ir noteiktas prasības izglītībai un profesionālai kvalifikācijai. 

Līdz ar to, lai strādātu Latvijā par ārsta palīgu vai māsu ar ārvalstīs iegūtu diplomu, ir nepieciešams veikt kvalifikācijas atzīšanu. Ārvalstīs (t.sk. Baltkrievijā) iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC), kurā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Iesniegums (veidlapa pieejama šeit) profesionālās kvalifikācijas atzīšanai; 
 • Personu apliecinoša dokumenta kopija; 
 • Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti)); 
 • Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija u.c., ja ir); 
 • Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir); 
 • Ārstiem, veterinārārstiem, farmaceitiem, medmāsām, vecmātēm, zobārstiem, arhitektiem – izziņa no izcelsmes valsts par labu reputāciju un disciplinārpārkāpumu neesamību.

Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā (notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams). 

Maksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir 240 EUR.

Uz personām, kuras vēlas praktizēt savā profesijā Latvijā attiecas arī valsts (latviešu) valodas zināšanu prasības, kas ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”. Māsām un ārstu palīgiem latviešu valoda ir jāzina C1 līmenī.

Detalizēta informācija par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir pieejama AIC mājaslapā. Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, iesakām Jums sazināties ar AIC speciālistiem pa e-pastu prof@aic.lv vai aic@aic.lv.

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 23