Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nākamā
Rezultāti : 41 - 50 no 228
17-06-2022

Labdien! Ja es šogad nepabeidzu 12. klasi, vai man būs jāmācās no 10. klases viss no jauna, jo ir cita programma?

Labdien!

Gluži no jauna Jums vidusskolā jāmācās nebūs. Taču, lai pabeigtu vidusskolu, būs jāapgūst visi programmā (mācību plānā) iekļautie priekšmeti atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī jānokārto centralizētie eksāmeni (CE). Stājoties vidējās izglītības programmā, tiks pielīdzināti iepriekš apgūtie priekšmeti un sastādīts individuāls mācību plāns, kas noteiks, kādos termiņos būs jāapgūst neapgūtie vidusskolas mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites. Visticamāk, ka, atbilstoši jaunajam mācību saturam, Jums būs no jauna jānokārto visi CE.

Ja persona ir pilngadīga, tad, atbilstoši noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21. punktā noteiktajam, ir iespēja pabeigt vidējās izglītības ieguvi eksternātā jeb pašizglītības formā. Eksternātā var viena mācību gada laikā apgūt vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām noteikto mācību priekšmeta (kursa) saturu vai tā daļu, lai saņemtu vai uzlabotu gada vai eksāmena vērtējumu, kā arī lai saņemtu dokumentu par vispārējās vidējās izglītības apguvi.

Iesakām Jums jau savlaicīgi sazināties ar vidusskolu, kurā plānojat mācīties, un noskaidrot, kādas ir Jūsu iespējas iestāties un apgūt vidējās izglītības programmu.

16-06-2022

Labdien! Kādās izglītības iestādēs jaunietim ir iespēja turpināt izglītību, ja, beidzot 9. klasi, ir šāda situācija:

- Visos mācību priekšmetos vērtējumi ir sekmīgi,

- Latviešu valodā un literatūrā gada vērtējums ir 4,

- Nav kārtoti 9. klases eksāmeni, jo ir bijis atbrīvojums no tiem,

- Nav kārtoti iestājpārbaudījumi iekļūšanai 10. klasē šī brīža izglītības iestādē. Paldies!

Labdien!

Ja pamatizglītība ir pabeigta, t.i., ir saņemta apliecība par pamatizglītības ieguvi, tad jaunietis var turpināt izglītību vidējās izglītības pakāpē vispārējās vai profesionālās izglītības programmās arī tad, ja pamatskolā ir saņemts atbrīvojums no eksāmenu kārtošanas. Taču, piemēram, Rīgas vidusskolās un ģimnāzijās ar vērtējumu “4” latviešu valodā un bez nokārtota vienotā iestājpārbaudījuma klātienes programmās iestāties nevar.

Uzņemšana Rīgas vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Kopš 2022.gada 1.aprīļa ir stājušies spēkā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) iekšējie noteikumi “Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam”, kuri nosaka stingrākas prasības uzņemšanai Rīgas vidusskolās un ģimnāzijās (27.p.):

Skolas un ģimnāzijas var uzņemt izglītojamos 10. klasē, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:

  • vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm;
  • vērtējums latviešu valodā nav zemāks par piecām ballēm.

Šie kritēriji attiecas uz visu Rīgas vispārizglītojošo mācību iestāžu klātienes programmām.

Ar atzīmi “4” latviešu valodā un bez vienotā iestājpārbaudījuma kārtošanas konkursa kārtībā var iestāties tikai atsevišķās neklātienes vai tālmācības vidusskolas programmās, piemēram Rīgas Raiņa vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, Rīgas 84.vidusskolā, Rīgas 9.vidusskolā u.c. Visu Rīgas skolu sarakstu varat meklēt RD IKSD skolu katalogā (jāizvēlas neklātienes un/vai tālmācības izglītības ieguves forma).

Par uzņemšanas noteikumiem citus pašvaldību vidusskolās vai ģimnāzijās Jums jāinteresējas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai izvēlētajā skolā.

Uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs

Profesionālās izglītības iestādēs parasti audzēkņi tiek uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz pamatizglītības vidējo (gada, eksāmenu) vērtējumu noteiktos priekšmetos. Ja ir bijis oficiāls atbrīvojums no eksāmenu kārtošanas, tad tiek ņemts vērā gada vērtējums. Latviešu valodas atzīme parasti ir svarīgs kritērijs uzņemšanas konkursā.

Dažās skolās (mākslas, mūzikas programmās) ir arī jākārto iestājpārbaudījumi. Tāpat katra skola var noteikt savas papildu prasības uzņemšanai. Iesakām arī pirms dokumentu iesniegšanas izvērtēt, vai jaunieša veselības stāvoklis ir atbilstošs izvēlētās profesijas apguvei (ņemot vērā, ka jaunietis ir bijis atbrīvots no eksāmenu kārtošanas noteiktu veselības traucējumu dēļ).

Visu Latvijas profesionālo izglītības iestāžu un programmu sarakstu skatiet NIID.LV datubāzē. Par uzņemšanas termiņiem visās profesionālās izglītības iestādēs varat uzzināt NIID.LV sagatavotajā rakstā.

Precīzākai informācijai iesakām Jums

1)iepazīties ar izvēlētās skolas uzņemšanas noteikumiem un/vai

2)sazināties ar uzņemšanas komisijas speciālistiem.

13-06-2022

Labdien! Vēlos pieteikties Jūsu mācību iestādē karjeras konsultantu profesionālās kompetences pilnveides kursiem. Kā es varu pieteikties un cik liela ir mācību maksa?

Labdien!

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) nav izglītības iestāde, tā neīsteno izglītības programmas. NIID.LV ir interneta vietne – izglītības ceļvedis, kurā tiek apkopota un aktualizēta informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām.

Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību “  21.3 punktā noteiktajam, pedagogu profesionālās pilnveides programmas ar sertifikāta ieguvi (t.sk. pedagoga karjeras konsultanta kursus) ir tiesīgas izstrādāt un īstenot tikai augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas.

Pēc NIID.LV rīcībā esošās informācijas, vienīgā augstskola, kas šobrīd organizē pieteikšanos pedagogu karjeras konsultantu apmācībai, ir Daugavpils Universitāte (DU). Programma tiek īstenota tālmācības formā, mācību maksa ir 150 EUR. Ja būs nokomplektēta grupa, mācības tiks uzsāktas augustā. Precīzu informāciju par pieteikšanos, mācību organizāciju, programmas saturu u.c. varat noskaidrot, sazinoties ar DU Mūžizglītības centra mācību metodiķi Inesi Valteri, tālr. 26118552, e-pasts: inese.valtere@du.lv.

10-06-2022

Labdien! Vēlējos noskaidrot, vai, īstenojot angļu valodas apmācību pieaugušajiem, iepriekš attiecīgajai programmai ir obligāti ir jāsaņem licence? Vai tomēr šādu programmu var īstenot arī bez licences?

Labdien!

Valodu apguves programmas parasti tiek īstenotas neformālo kursu formā. Atsevišķos gadījumos valodu programmas īsteno kā profesionālās pilnveides programmas (parasti tad, ja programmas apjoms ir vismaz 160 akadēmiskās stundas). Profesionālās pilnveides programmas ir jālicencē un jāakreditē, lai varētu par to apguvi izsniegt valsts atzītu profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Savukārt pieaugušo neformālās izglītības programmas (kursus) izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā - pēc licences saņemšanas pašvaldībā (Izglītības likuma 46.panta 5.daļa).

Tādējādi, ja Jūsu jautājumā minētie angļu valodas kursi netiks īstenoti reģistrētā izglītības iestādē, tad ir  nepieciešams saņemt licenci. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Iesniegums (paraugs);
  • dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām programmas īstenošanai, kopija;
  • Veselības inspekcijas (VI) atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām;
  • licencējamā programma;
  • neformālās programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs.

Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

Papildus par programmu licencēšanu/ akreditāciju lasiet NIID.LV skaidrojumā.

07-06-2022

Labdien! Manam dēlam, beidzot 9.klasi, visas atzīmes ir sekmīgas. Diemžēl varētu būt tā, ka matemātikas eksāmenā atzīme būs nesekmīga. Vai viņš saņems atestātu un varēs mācīties tālāk?

Labdien!

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu.

Tādējādi, ja vienīgais nesekmīgais vērtējums ir matemātikas eksāmenā un visi pārējie vērtējumi eksāmenos un gadā ir sekmīgi, tad Jūsu dēls saņems apliecību par pamatizglītības ieguvi un varēs turpināt izglītību vidējās izglītības pakāpē.

Taču vēršam uzmanību, ka ne visas skolas uzņem reflektantus ar nesekmīgu vērtējumu pamatizglītības sekmju izrakstā. Tādēļ iesakām pirms dokumentu iesniegšanas rūpīgi iepazīties ar izvēlētās skolas uzņemšanas noteikumiem un/vai sazināties ar skolas administrācijas pārstāvi, lai precizētu šo informāciju.

Papildu informācija

Par uzņemšanas termiņiem visās profesionālās izglītības iestādēs varat uzzināt NIID.LV sagatavotajā rakstā.

06-06-2022

Labdien! Cik procentu ir jāiegūst, lai nokārtotu eksāmenus latviešu valodā, angļu valodā, vēsturē un matemātikā 2022. gadā?

Labdien!

Lai nokārtotu centralizētos eksāmenus (CE) latviešu valodā, angļu valodā, vēsturē un matemātikā 2022. gadā, katrā eksāmenā ir nepieciešams saņemt vismaz 5% vērtējumu.

Palielināt valsts pārbaudījumu minimālo procentu slieksni ir plānots, sākot ar nākamo mācību gadu. Paredzēts, ka palielināšana notiks pakāpeniski, katru gadu minimālo procentu slieksni palielinot par 5%.

Tādējādi 2022. gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā centralizētajā eksāmenā (CE), tāpat kā līdz šim, būs saņemts vismaz 5% vērtējums. Taču jau 2023. gadā būs jāiegūst 10%, 2024. gadā - 15%, savukārt 2025. gadā - 20%.

Vairāk par plānotajām izmaiņām CE vērtēšanā lasiet Valsts izglītības satura centra (VISC) sagatavotajā rakstā.

03-06-2022

Labdien! Kurās Rīgas vidusskolās ir pieejamas dienesta viesnīcas? Kādas ir iespējas tās izmantot (no kāda vecuma, vai par tām ir jāmaksā, cik apmēram ir jāmaksā, kur var iegūt vairāk informāciju par tām)?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Skolu nodaļas (RD IKSD) vadītāju Anitu Pēterkopu, kura informēja, ka dienesta viesnīcas skolēniem Rīgā piedāvā tikai divas vispārējās vidējās izglītības iestādes: Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Rīgas 95. vidusskola. Dažas vidējās izglītības iestādes arī sadarbojas ar profesionālās izglītības iestādēm, lai  nodrošinātu izmitināšanas iespējas skolēniem, kas dzīvo ārpus Rīgas. Par šo iespēju ir jāinteresējas katrā konkrētajā skolā.

Dzīvošana dienesta viesnīcā ir par maksu. Piemēram, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas Dienesta viesnīcas darba kārtības noteikumos ir noteikts, ka vietas piešķiršanu viesnīcā var pretendēt ģimnāzijas izglītojamie, kuru dzīves vieta ir ārpus Rīgas (nav noteikts vecuma ierobežojums). Mēneša maksa ir 42,69 EUR. Ar Rīgas skolu maksas pakalpojumu tāmi (t.sk. dienesta viesnīcu izmaksām) var iepazīties, lejupielādējot šo pielikumu (excel formātā).

Dienesta viesnīcas piedāvā gandrīz visas profesionālās izglītības iestādes, arī Rīgā. Cenas ir ievērojami zemākas: piemēram, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas izmaksas ir 14 EUR mēnesī vienam audzēknim; Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma dienesta viesnīcas – 14,20 EUR utt.

Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu un programmu meklēšanai varat izmantot NIID.LV Digitālo asistentu. Noderīgs resurss piemērotas skolas atrašanā ir arī Rīgas vidusskolu karte, kurā var redzēt visu Rīgas vidusskolu un ģimnāziju kontaktinformāciju, atrašanās vietu, kā arī īstenotos padziļinātos kursus, specializētos kursus un  padziļināto kursu komplektus.

Pēc skolas atrašanas iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un precizēt, vai skolas audzēkņiem ir pieejama dienesta viesnīca, kāda ir maksa un izmitināšanas nosacījumi.

01-06-2022

Labdien! Diemžēl nenokārtoju 9. klases latviešu valodas eksāmenu - saņēmu 2 balles. Man ir arī nesekmīga gada atzīme matemātikā. Vai es saņemšu apliecību par pamatizglītības apguvi?

Labdien!

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu.

Tādējādi, ja ir nesekmīgs vērtējums latviešu valodas eksāmenā un nesekmīga gada atzīme matemātikā, tie ir divi nesekmīgi vērtējumi divos dažādos priekšmetos, līdz ar to apliecību par pamatizglītības ieguvi nevar saņemt, un Jūs saņemsiet liecību.

Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti, apgūstot visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus. Visi iegūtie vērtējumi tiks uzskatīti par gada vērtējumiem attiecīgajos mācību priekšmetos.

25-05-2022

Labdien! Vai mans dēls saņems atestātu 12. klasē, ja viņam ir divas nesekmīgas gada atzimes - ķīmijā un fizikā?

Labdien!

Ja skolēnam, 12. klasi beidzot, ir divi nesekmīgi gada vērtējumi, tad atestātu saņemt nevar. Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt iegūtiem, un tiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs. Ja ir saņemta liecība, tad izglītojamo no skolas atskaita.

Šādā gadījumā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21. punktā noteiktajam,  pilngadīgam skolēnam ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, mācoties eksternāta (pašizglītības) formā, iegūt vidējo izglītību.

23-05-2022

Labdien! Vai ir iespēja mācīties mūzikas vidusskolā bez mūzikas skolas izglītības?

Labdien!

Mūzikas skolas izglītība (profesionālās ievirzes programmas apguve) nav obligāta, lai iestātos mūzikas skolā, taču var dot priekšrocības uzņemšanas konkursā. Obligāts nosacījums ir iegūta pamatizglītība un priekšzināšanas mūzikā, ko apliecina sekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums. Mūzikas specialitātēs parasti ir jānokārto pārbaudījums izvēlētajā specialitātē (piemēram, jānospēlē noteikts skaņdarbs), var būt arī kombinēts pārbaudījums mūzikas teorijā un/ vai solfedžo. Precīzu informāciju par uzņemšanas nosacījumiem katrā skolā var uzzināt:

1)iepazīstoties ar izglītības iestādes uzņemšanas noteikumiem (parasti tiek publicēti skolu mājaslapās);

2)sazinoties ar skolas uzņemšanas komisijas pārstāvjiem.

Pirms iestājeksāmeniem visās mūzikas skolās tiek rīkotas konsultācijas, kurās reflektanti var detalizēti uzzināt iestājpārbaudījumu saturu, vērtēšanas kārtību, iesniedzamos dokumentus u.c.

Noderīga informācija

Mūzikas vidusskolu sarakstu varat skatīt vietnē “Kultūras dati”.

Par uzņemšanas termiņiem visās profesionālās izglītības iestādēs varat uzzināt NIID.LV sagatavotajā rakstā.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nākamā
Rezultāti : 41 - 50 no 228