Digitālais asistents

E-konsultācijas
e-konsult_3_287.jpg

Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā. Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta.  Jautājumus un atbildes var meklēt pēc atslēgas vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta. E-konsultācijām ir informatīvs raksturs. 

NIID.LV tiek publicētas tikai atbildes, kas sniegtas pēdējo divu kalendāro gadu laikā. Atbildes tiek regulāri aktualizētas.

Fizisko personu dati un personiska rakstura informācija, kas ietverta iesniedzēja jautājumā un atbildē, publiski pieejamajā versijā netiek ievietota. Personu datu apstrāde tiek īstenota atbilstoši VIAA fizisko personu datu un privātuma politikai. Par personu datu apstrādi NIID.LV mājaslapā vari lasīt šeit.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nākamā
Rezultāti : 41 - 50 no 260
22-06-2023

Labdien! Mana meita nenokārtoja 9.klases eksāmenu matemātikā. Tātad viņai jāpaliek uz otru gadu. Tagad mēģinu saprast: vai meita bija jāatbrīvo no eksāmeniem, jo viņai ir slikta dzirde? Vai tā nav skolas vadības atbildība, ka meita netika savlaicīgi atbrīvota, jo skolotāji taču redzēja bērna problēmas priekšmeta apguvē?

Labdien!

Jūsu aprakstītajā situācijā, iespējams, neizveidojās pietiekami veiksmīga sadarbība starp pedagogu, klases audzinātāju, vecākiem un bērnu, lai situāciju konstruktīvi un savlaicīgi atrisinātu. Izglītības likumā ir noteikts, ka gan vecākiem (58.pants), gan pedagogiem (51.pants) ir pienākums sadarboties, lai bērns iegūtu obligāto izglītību. Tāpat vecākiem ir noteikts pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par bērna veselības stāvokli un jebkādiem citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības programmas apguvi. Savukārt pedagogiem ir savlaicīgi jāinformē vecāki, ja ir konstatētas problēmas priekšmeta apguvē, un visiem kopīgi jāmeklē labākie risinājumi, nepieciešamības gadījumā iesaistot skolas vadību, skolas atbalsta personālu vai citus speciālistus.

Šobrīd situāciju diemžēl mainīt nav iespējams, līdz ar to mēs varam tikai palīdzēt Jums saprast, kā Jums turpmāk rīkoties, lai šāda situācija neatkārtotos, kā arī, pie kādiem speciālistiem vērsties, lai risinātu radušos situāciju.

Gatavojot atbildi, konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālistiem, kuri informēja, ka centralizēto eksāmenu (CE) rezultātus atcelt vai mainīt nevar, tāpat nevar iesniegt iesniegumu par atbrīvošanu no CE ar atpakaļejošu datumu. Tādējādi gadījumā, ja Jūsu meita 9. klases matemātikas eksāmenu nav nokārtojusi, viņa saņem liecību.

Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (var mācīties tajā pašā skolā, kur mācību plāns, skolas vide un pedagogi jau ir zināmi, bet var izvēlēties arī citu skolu), apgūstot visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus. Visi iegūtie vērtējumi tiks uzskatīti par gada vērtējumiem attiecīgajos mācību priekšmetos. Tāpat Jūsu meitai būs jākārto visi CE, saņemot tajos vismaz 15% (šajā mācību gadā bija jāsaņem 10%), izņemot gadījumu, ja viņa saņems atbrīvojumu no CE kārtošanas.

Atbrīvojumu saņemšanas kārtība

Atbrīvojumu no CE kārtošanas var saņemt tikai atbilstoši Ministru Kabineta noteikumos Nr.31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” noteiktajai kārtībai:

 • Ar ārsta speciālista - psihiatra, neirologa vai hematoonkologa - vai ārstu konsīlija izsniegtu izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes;
 • Ar ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu, kas izsniegts, ārstējoties ambulatori vai stacionāri akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ.

Tādējādi skolēna atbrīvošana no eksāmenu kārtošanas ir ārsta speciālista vai ārstu konsīlija kompetencē.

Iesniegums skolas direktoram kopā ar speciālista vai ārstu konsīlija izsniegtu izrakstu jāiesniedz līdz attiecīgā mācību gada 1. martam. Pie minētajiem speciālistiem veidojas rindas, līdz ar to jāpiesakās savlaicīgi. Nepilngadīgiem skolēniem iesniegumu skolas direktoram raksta vecāki. Pēc tam skolas direktors izdod rīkojumu par skolēna atbrīvošanu no CE.

Pēc 1. marta var iesniegt tikai ārstējošā ārsta izziņu par akūtiem veselības traucējumiem no ambulatorās vai stacionārās ārstniecības iestādes.

Atbalsta pasākumi eksāmenu kārtošanas laikā

Skolēniem ar dažādiem traucējumiem ir iespēja pieteikties atbalsta pasākumiem eksāmenu kārtošanas laikā (piemēram, ja skolēns nesaņem atbrīvojumu, bet viņam ir konstatēti kādi traucējumi). Tie paredzēti gan izglītojamiem, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmas, gan tiem, kuriem traucējumus un attiecīgus atbalsta pasākumus noteicis psihologs, speciālais pedagogs vai logopēds (piemēram, dzirdes traucējumi, mācīšanās traucējumi, valodas traucējumi). Pārbaudes darbos piemēro tos atbalsta pasākumus, kādus skolēns ir saņēmis mācību procesā  - tātad jāvēršas pie minētajiem speciālistiem savlaicīgi, jau mācību gada laikā. Vairāk par atbalsta pasākumiem lasiet VISC mājaslapā.

Tādējādi iesakām Jums:

 • Ja meitas veselības stāvoklis neļauj kārtot eksāmenus, iesakām savlaicīgi vērsties pie ārsta speciālista (iespējams, ir lietderīgi vispirms saņemt ģimenes ārsta ieteikumu, pie kura speciālista jāvēršas);
 • Ja ārsts speciālists neizsniedz ieteikumu par atbrīvošanu no CE, tad Jūs varat vērsties pie skolas psihologa un/vai speciālā pedagoga, un interesēties par atbalsta pasākumiem;
 • Jebkurā gadījumā savlaicīgi sadarbībā ar priekšmeta pedagogu, klases audzinātāju, skolas vadību un nepieciešamības gadījumā – skolas atbalsta personālu (psihologu, speciālo pedagogu) meklēt risinājumus, lai meita varētu sekmīgi pabeigt 9. klasi un iegūt pamatizglītības dokumentus. Varbūt skolā ir iespēja saņemt kādu atbalstu – ieteikumus un palīdzību priekšmeta apguvē, papildu konsultācijas, privātstundas, psiholoģisko atbalstu u.c.;
 • Papildu jautājumu gadījumā par CE kārtošanu, t.sk. atbrīvojumu saņemšanu, Jūs varat vērsties pie VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālistiem, kontaktinformācija pieejama šajā saitē.

Papildu informācija - noderīgi resursi, kas var palīdzēt sekmīgāk sagatavoties CE kārtošanai:

09-06-2023

Labdien! Kur Rīgā var iestāties pēc 12.klases, lai apgūtu konditora profesiju?

Labdien!

Konditora profesiju (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis) pēc 12. klases šajā mācību gadā par valsts budžeta līdzekļiem var apgūt tikai vienā profesionālās izglītības iestādē  - Rēzeknes Tehnikumā (jāmācās 1,5 gadi, audzēkņi saņem stipendiju, tehnikumā ir pieejama dienesta viesnīca).

Vairākās profesionālās izglītības iestādēs konditora profesiju var apgūt par maksu, mācoties tālākizglītības programmās. Rīgā akreditētas tālākizglītības programmas īsteno, piemēram:

Vairāk par konditora un citām ēdināšanas uzņēmuma profesijām (darba apraksts, intervija ar profesijas pārstāvi, attēlu galerija, mācību iespējas) varat uzzināt, apmeklējot vietni “Profesiju Pasaule”.

07-06-2023

Labdien! Esmu ieguvusi vidējo izglītību (ar humanitāru ievirzi). Kur man būtu jāmācās, lai apgūtu trūkstošo ķīmijas kursu (apgūts dabaszinātņu kurss), lai varētu nokārtot eksāmenu, kas nepieciešams, lai iestātos manis izvēlētajā studiju programmā?

Labdien!

Personām ar iegūtu vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību katru gadu līdz 15. decembrim ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, lai iegūtu vai uzlabotu vērtējumu. 2022./2023. gadā CE kārtošanai varēja pieteikties vienā augstskolā - Latvijas Universitātē. Iepriekšējos gados iespēju kārtot CE pēc vidusskolas piedāvāja četras augstskolas. Par CE kārtošanas iespējām 2023./2024. mācību gadā informācija būs pieejama rudenī. Vēršam uzmanību, ka CE ķīmijā atbilstoši jaunajam standartam un mācību saturam būs jākārto augstākajā līmenī.

Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, t.sk. kontaktinformāciju, informāciju par pieteikšanās  termiņiem un maksas apmēru, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai.

Kā sagatavoties CE kārtošanai pēc vidējās izglītības ieguves

Vairākas izglītības iestādes piedāvā sagatavošanas kursus ķīmijā. Savukārt patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu kārtošanai var palīdzēt:

 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
 • Sertificēti privātskolotāji, kas strādā gan individuāli, gan izglītības iestādēs - oficiālais reģistrs VIIS sistēmā;
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem: VISC tīmekļa vietnē;
 • Pārbaudes darbu programmas atbilstoši jaunajam mācību saturam: VISC tīmekļa vietnē;
 • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE: VISC tīmekļa vietnē;
 • Ķīmijas eksāmena darba paraugs un programma augstākajā līmenī: Skola2030 resursu vietnē.

Vairāk par to, kā sekmīgāk sagatavoties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā “Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām”.

05-06-2023

Labdien! Nekur nevaru atrast savu diplomu par augstāko izglītību. Kur internetā var apskatities datus par saviem dokumentiem?

Labdien!

Portālā Latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Mani dati izglītības reģistros”, kurā ikvienai personai, autorizējoties caur internetbanku, ir iespēja izgūt Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS) esošajos reģistros pieejamos datus par savu iegūto izglītību. E-pakalpojums atspoguļo datus par vispārējo un profesionālo izglītību kopš 2009./2010. mācību gada, bet par augstskolu un koledžu studentiem un absolventiem - kopš 2018. gada (izņemot pedagogus, par kuru izglītību pieejami arī vecāki dati). Tādējādi, ja esat augstskolu beidzis pirms 2018. gada un nestrādājat par pedagogu, tad dati par Jūsu iegūto izglītību VIIS sistēmā, visticamāk, nebūs iekļauti.

Ja izglītības dokuments ir nozaudēts vai neatgriezeniski sabojāts, tad, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 202 “Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” noteikto, ir iespējams iegūt tā dublikātu. Tādējādi, ja valsts reģistrā informāciju par savu iegūto izglītību neatrodat, tad vispirms ir jāvēršas izglītības iestādē, kura to izdevusi, t.i., jāvēršas tās augstskolas, kura izsniegusi diplomu, arhīvā. Augstskolas studentu izglītību apliecinošos dokumentus uzglabā 75 gadus. Augstskola arī izsniegs izglītības dokumenta dublikātu. Parasti diploma dublikāta izveidošana ir maksas pakalpojums.

Gadījumos, kad augstākās izglītības iestāde ir likvidēta un tai nav tiesību pārņēmēja, tad iestādes dokumentācijai saskaņā ar Arhīvu likumu ir jānonāk glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA). Ja arhīva rīcībā ir meklējamā dokumenta oriģināls, arhīvs to izsniedz, uzrādot personu apliecinošu dokumentu . Ja oriģināla arhīvā nav, interesents var saņemt arhīva izziņu par to, ka viņš ir mācījies konkrētajā izglītības iestādē, pabeidzis to un saņēmis diplomu.

Dokumenta oriģinālu arhīva izziņu vai dokumentu izrakstu saņemšanai var vērsties LNA struktūrvienībās reģionos un Rīgā, to kontaktinformācija pieejama LNA mājaslapā. Iesnieguma veidlapa meklējama LNA mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi” – “Pieprasījuma veidlapas”. Pakalpojums pieejams arī tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu gan LNA mājaslapā, gan portālā www.latvija.lv.

02-06-2023

Labdien! Vēlos studēt tālmācībā par sociālo darbinieku. Kādas ir iespējas?

Labdien!

Sociālā darbinieka kvalifikāciju var iegūt, studējot augstākās izglītības programmās sociālā darba jomā. Savā jautājumā neesat norādījusi, kāda ir Jūsu iepriekš iegūtā izglītība, tādēļ nosūtām Jums informāciju par studiju iespējām gan pēc vidējās, gan augstākās izglītības.

Ja Jums ir iegūta vidējā izglītība:

Jūs varat studēt profesionālā bakalaura programmā sociālā darba jomā (4-4,5 gadi), kuru sekmīgi beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka vai karitatīvā sociālā darbinieka 6. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu īsteno vairākas augstskolas: Latvijas Universitāte (Rīgā un filiālēs), Liepājas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Eiropas Kristīgā akadēmija  u.c. Nosūtām Jums programmu sarakstu: SARAKSTS. Saraksta kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta / maksas, īstenošanas formas (klātiene, neklātiene, tālmācība) u.c. Tālmācībā (e-studiju formā) programmu īsteno viena augstskola – Eiropas Kristīgā akadēmija.  Savukārt neklātienē programmu īsteno vairākas augstskolas.

Ja Jums jau ir iepriekš iegūta augstākā izglītība (sociālā darba vai citā jomā, precīzus uzņemšanas nosacījumus skatiet programmu aprakstos):

Jūs varat studēt profesionālā maģistra programmā sociālā darba jomā (1,5 – 2,5 gadi), kuru sekmīgi beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka, vadošā sociālā darbinieka, supervizora vai karitatīvā sociālā darbinieka 7. līmeņa profesionālo kvalifikāciju: programmu SARAKSTS, t.sk. tālmācībā vai neklātienē.

Papildu informācija

 • Par Sociālā darbinieka un citām sociālā darba profesijām (darba apraksts, intervija, attēlu galerija, mācību iespējas) Jūs varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule”;

Par uzņemšanas termiņiem augstākās izglītības iestādēs 2023./24. gadā Jūs varat izlasīt NIID.LV sagatavotajā rakstā.

01-06-2023

Labdien! Man šķiet, ka uzrakstīju matemātikas eksāmenu mazāk par 10%. Pārējie eksāmeni būs sekmīgi un arī liecībā nav nevienas nesekmīgas atzīmes. Vai es varēšu mācīties tālāk, vai man jāpaliek uz otru gadu?

Labdien!

Lai saņemtu apliecību par vispārējo pamatizglītību, sākot ar 2022./23. mācību gadu, visi 9. klases centralizētie eksāmeni (CE) ir jānokārto sekmīgi, t.i., jāsaņem tajos vismaz 10%. Tādējādi, ja matemātikas CE Jūs būsiet saņēmis mazāk par 10%, tad vērtējums nebūs iegūts. Šādā gadījumā Jūs saņemsiet liecību un nevarēsiet turpināt izglītības ieguvi vidējās izglītības pakāpē.

Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajā daļā ir noteikts, ka par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēnam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts vērtējums gadā kādā no mācību priekšmetiem;

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par četrām ballēm;

3) nav iegūts vērtējums kādā no valsts pārbaudījumiem, izņemot gadījumu, kad skolēns ir atbrīvots no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (var mācīties tajā pašā skolā, kur mācību plāns, skolas vide un pedagogi jau ir zināmi, bet var izvēlēties arī citu skolu), apgūstot visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus. Visi iegūtie vērtējumi tiks uzskatīti par gada vērtējumiem attiecīgajos mācību priekšmetos. Tāpat viņam būs jākārto visi CE, saņemot tajos vismaz 15%.

Noderīgi resursi, kas var palīdzēt sekmīgāk sagatavoties CE kārtošanai:

31-05-2023

Labdien! Vēlos iestāties augstskolā, bakalaura līmeņa programmā. Man ir vidējā izglītība, taču neesmu kārtojusi centralizētos eksāmenus (CE) attaisnojošu iemeslu dēļ. Vai ir iespējams pieteikties un nokārtot tikai vienu no eksāmeniem (piemēram, matemātikā)? Vai augstskola ņems vērā tikai priekšmetu gala atzīmes, vai arī tiks ņemts vērā arī iegūtais CE vērtējums?

Labdien!

Jā, Jūs varat pieteikties tikai viena centralizētā eksāmena (CE) kārtošanai. Par nokārtotu CE Jūs saņemsiet sertifikātu, kas būs derīgs iesniegšanai augstākās izglītības iestādēs. Uzņemšanas konkursā tiek ņemti vērā gan CE rezultāti, gan gala atzīmes atestātā, gan iestājpārbaudījumu rezultāti, ja konkrētajā programmā tādi jākārto. Formula, pēc kādas tiek aprēķināti uzņemšanas konkursa rezultāti, ir detalizēti aprakstīta katras augstskolas uzņemšanas noteikumos.

Augstskolu likuma 46.panta 3.daļa nosaka, ka pilna un nepilna laika bakalaura un  profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz CE rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.

Arī tad, ja esat saņēmusi oficiālu atbrīvojumu no valsts pārbaudījumu kārtošanas, Jums ir tiesības piedalīties atklātā un vienlīdzīgā konkursā uz studiju vietām, t.sk. uz budžeta vietām un stipendiju. Augstskola pati nosaka kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas CE. Uzņemšanas konkursā tie, kas nav kārtojuši CE, parasti var piedalīties ar gala vērtējumiem izglītības iestādes norādītos priekšmetos. Atsevišķos gadījumos augstskola var noteikt, ka nepieciešams uzrādīt CE vērtējumu konkrētā priekšmetā. Šādos gadījumos CE reflektantam tomēr nākas nokārtot.

Tādējādi iesakām Jums veikt šādus soļus:

1)Noskaidrot, kādas ir uzņemšanas prasības augstskolā/ studiju programmā, kurā Jūs vēlaties mācīties, rūpīgi izpētot visu pieejamo informāciju augstskolas mājaslapā (uzņemšanas noteikumus, programmu aprakstus), kā arī sazinoties ar uzņemšanas komisijas speciālistiem.

2)Ja kāds no vidusskolas gala vērtējumiem neapmierina un/vai ja vēlaties uzlabot savas iespējas uzņemšanas konkursā, tad ir iespēja šo vērtējumu uzlabot:

 • nokārtojot CE (vienu vai vairākus pēc izvēles). Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai.
 • mācoties vidusskolas programmā eksternāta jeb pašizglītības formā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21.3 punktā noteiktajam, uzlabojot vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem.

Papildu informācija

Par to, kā sekmīgāk sagatavoties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā “Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām”.

29-05-2023

Labdien! Vai Rīgā ir pieejami kursi, kas saistīti ar grafisko dizainu vai UX/UI dizainu?

Labdien!

Grafisko dizainu, UX (lietotāja pieredzi) un UI (lietotāja saskarni jeb interfeisu) var apgūt, mācoties kursos, kas visbiežāk tiek īstenoti tiešsaistē. Nosūtām Jums informāciju par dažādām mācību iespējām (kursu aprakstos pieejama arī kontaktinformācija un/vai pieteikšanās veidlapa):

 • RigaCodingSchoolUI/UX kursi (tiešsaistē).
 • Webskola  - Grafiskais dizains latviešu vai krievu valodā, UI/UX kursi u.c. (tiešsaistē).
 • Profesionālās tālākizglītības centrs “Konspekti”Grafikas dizains (ar padziļinātu UI/UX apguvi) – akreditēta profesionālās pilnveides programma, kuru beidzot, saņem valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību (tiešsaistē).
 • Biedrība RigaTechGirls organizē tiešsaistes IT apmācības, t.sk. UI/UX pamatus (bez maksas) un mentorprogrammas sievietēm, kā arī palīdz iekārtoties darbā pēc kursu pabeigšanas. Šobrīd pieteikšanās ir noslēgusies, taču Jūs varat painteresēties, kad būs nākamā iespēja.
 • Platformā LinkedIn var tiešsaistē apgūt dažādas UI/UX dizaina programmas (angļu valodā), saņemot sertifikātu. Mācības vienu mēnesi ir bez maksas - ja nepaspējat mēneša laikā apgūt kursu, tad, sākot ar nākamo mēnesi, ir jāmaksā.
 • Platformā Udemy var par nelielu samaksu apgūt dažādus UI/UX kursus tiešsaistē (kursi pieejami arī krievu valodā), saņemot sertifikātu.
26-05-2023

Labdien! Došos apmaiņas programmā uz ASV. Šobrīd mācos ģimnāzijas 10. klasē. Lai nezaudētu gadu, vēlos turpināt mācības kādā no tālmācības programmām. Vai var saglabāt vietu esošajā ģimnāzijā (neizņemot dokumentus), paralēli iestāties tālmācības skolā un pabeigt tajā 11. klasi?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vecāko eksperti Janu Veinbergu, kura norādīja, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.11 7.punktā noteiktajam Latvijā vienlaikus drīkst mācīties tikai vienā vispārējās izglītības programmā. Līdz ar to nebūs iespējams vienlaikus saglabāt piederību ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmai un iestāties tālmācības izglītības programmā.

Dalība apmaiņas programmā nenozīmē, ka 10. klasē būs jāmācās atkārtoti. Atgriežoties no apmaiņas programmas, ir tiesības turpināt izglītību nākamajā klasē, un Latvijas izglītības iestādei šīs tiesības jānodrošina. Pēc atgriešanās Latvijas izglītības iestādei, kurā mācāties, ir jāpielīdzina Jūsu ASV iegūtie vērtējumi. Par to ir atbildīgs Latvijas izglītības iestādes vadītājs. Tomēr jāņem vērā, ka ASV netiks apgūti ar Latviju saistītie mācību priekšmeti vai tādi mācību priekšmeti, kur ASV un Latvijas izglītības programmas atšķiras. Līdz ar to pēc atgriešanās Latvijā nākamā gada laikā Jums būs jāiegūst vērtējums tajos mācību priekšmetos, kuros ASV vērtējumi nav iegūti. Tādēļ jau pirms došanās apmaiņas programmā vēlams ar Latvijas izglītības iestādes vadītāju pārrunāt kārtību, kādā būs iespējas iegūt vērtējumus apmaiņas programmas laikā neapgūtajos mācību priekšmetos.

Ja pirms aizbraukšanas vai pēc atgriešanās Latvijā Jums rodas jautājumi saistībā ar ASV iegūtās izglītības pielīdzināšanu, Jūs varat vērsties Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamentā. Kontaktinformācija saziņai pieejama šajā saitē.

24-05-2023

Labdien! Kādos gadījumos izliek galīgo vērtējumu priekšmetā? Ar ko gada vērtējums atšķiras no galīgā vērtējuma?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta direktora vietnieku Maksimu Platonovu, kurš informēja, ka katrai skolai ir jābūt izstrādātam iekšējam normatīvajam dokumentam – vērtēšanas kārtībai. Šajā dokumentā arī jābūt detalizēti noteiktai vērtēšanas kārtībai,  kritērijiem un principiem, kā tiek izlikti gada un galīgie vērtējumi.

Ar galīgo vērtējumu tiek saprasts noslēguma vērtējums mācību priekšmetā (kursā) tad, kad šis kurss tiek pilnībā pabeigts. Piemēram, ja kāda priekšmeta (kursa) apguve sākas 10. klasē un tiek noslēgta, beidzot 11. klasi, tad 10. klases noslēgumā tiek izlikti gada vērtējumi un attiecīgi 11. klases noslēgumā – galīgie (jeb gala) vērtējumi.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nākamā
Rezultāti : 41 - 50 no 260