Rīgas Stradiņa universitāte - Psiholoģija - Doktora studijas

Psiholoģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-16
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsPsiholoģijas doktors (Dr. psych.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods51310
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksa2000 EUR gadā (2019./20.)
 
Programmas aprakstsMērķis

Doktora studiju programmas Psiholoģija mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus psiholoģijā (ar specializāciju veselības psiholoģijā), attīstot viņu pētnieciskā darba organizācijas, veikšanas un vadības, kā arī akadēmiskā darba kompetenci, kas pamatojas uz padziļinātu psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni un kompetenci veidot un īstenot inovatīvus pētnieciskos projektus, sadarboties ar speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā.

Uzdevumi

Doktora studiju programmas uzdevumi:

nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt zinātniski pētnieciskajam darbam nepieciešamo kompetenci, lai veiktu mūsdienīgus, oriģinālus un nozīmīgus pētījumu projektus psiholoģijā veselības aprūpes kontekstā, sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu kolēģiem;

nodrošināt iespēju iegūt akadēmiskam darbam nepieciešamo kompetenci, lai pildītu docētāja pienākumus Latvijas un ārvalstu augstskolās, kā arī nodrošinātu pēctecību pētniecības un akadēmiskajā darbā

veicināt doktorantu savstarpējo, nacionāla un starptautiska mēroga sadarbību pētniecības jomā;

piesaistīt vieslektorus no attīstītākajām Eiropas universitātēm.

Studiju programmas plānotie rezultāti

Doktora studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā absolvents ir sasniedzis šādus studiju rezultātus:

zināšanas: analizē, skaidro un diskutē par mūsdienu zinātnes un psiholoģijas attīstības tendencēm un likumsakarībām, padziļināti izprotot jautājumus, kas psiholoģijā risināmi veselības aprūpes vidē; analizē un salīdzina mūsdienu pieaugušo izglītības teorijas;
prasmes: izstrādā nozīmīgu oriģinālu pētījuma projektu psiholoģijā, pielietojot mūsdienīgas datu ievākšanas un apstrādes metodoloģijas un īsteno to, kritiski izvērtē iegūtos rezultātus un izplata tos, sagatavojot prezentācijas konferencēs un publicējot zinātniskus rakstus; sagatavo un lasa lekcijas un vada seminārus psiholoģijā, atbilstoši mūsdienu pieaugušo pedagoģijas sasniegumiem.
kompetence: veic patstāvīgu zinātnisko un akadēmisko darbību, atbilstoši mūsdienu psiholoģijas starptautiskajam līmenim.

Studiju rezultāti tiks sasniegti, radot intelektuāli stimulējošu pētniecības vidi, organizējot studiju kursus un citus pasākumus (konferences, simpozijus) ar RSU un citu augstskolu docētāju piedalīšanos; nodrošinot doktorantiem pieeju nepieciešamajai literatūrai un metodiskajiem materiāliem; piedāvājot iespēju iesaistīties pētījumu programmās; sekmējot doktorantu savstarpējo sadarbību, lai apmainītos ar zināšanām un pieredzi; radot iespēju docēt studiju kursus bakalaura līmeņa programmā; nodrošinot doktorantiem iespēju iegūt starptautisko pieredzi, piedaloties konferencēs, publicējot rakstus akadēmiskajos žurnālos, kā arī piesaistot ārzemju vieslektorus; attīstot doktorantu prasmes iesaistīties publiskās diskusijās.

Doktora studiju programmas sekmīgam noslēgumam doktorantūras studiju laikā vai pēc tās jābūt promocijas darba izstrādei.
Programmas mājaslapawww.rsu.lv/fakultates/doktoranturas-nodala/studiju-programmas/dsp-psihologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā - akadēmiskais maģistra grāds psiholoģijā vai tam pielīdzinātais grāds.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67409105; 67409075; 67409076 (studentu serviss)
E-pasts:rsu@rsu.lv  www.rsu.lv