Ekonomikas un kultūras augstskola - Tiesību zinātne - Bak. studijas

Tiesību zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-31
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods43380
 
Ilgums3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; NeklātieneNeklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa840 EUR semestrī (pilna laika studijas), 780 EUR semestrī (nepilna laika vai e-studijas) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķi un uzdevumi

Mērķis:

nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu tiesību zinātnē atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6. līmenim.

Uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā;
nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Studiju rezultāti

Programmas absolventi var sekmīgi veikt dažāda līmeņa vadītāja pienākumus juridiskajā jomā, kā arī strādāt par juristu/juriskonsultu Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, dibināt savu privāto praksi, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā.

Studiju programma sniedz studējošiem zināšanas, kas viņiem ir nepieciešamas gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē, ņemot vērā pašreizējo juridisko un fizisko personu mobilitāti un iesaistīšanu starptautiskajās attiecībās (darba un ģimenes). Studentiem tiek nodrošinātas dažādas turpmākajai profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes.


Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina (zināšanas un izpratne):

zina un izprot tiesību zinātnes principus likumsakarības;
pārzina tiesību avotus, tiesību normas, to interpretācijas un piemērošanas metodes;
pārzina Latvijas, starptautisko un pārnacionālo tiesību sistēmu.

Prot (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):

spēj izmantot un piemērot juridiskās zināšanas un praktiskās iemaņas;
spēj veikt pētījumus par tiesību zinātnes aktualitātēm un interpretēt to rezultātus;
spēj prezentēt veiktā pētījuma rezultātus;
spēj aizstāvēt savu viedokli un argumentēti diskutēt par aktualitātēm tiesību zinātņu jomā;
spēj patstāvīgi organizēt savu darbu;
spēj strādāt komandā.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

spēj iegūt, analizēt, novērtēt un sistematizēt informāciju;
spēj izmantot informāciju lēmumu pieņemšanā tiesību zinātņu jomā;
spēj rast risinājumus profesionālajā darbībā un/vai pētījuma gaitā konstatētajām problēmām.
Programmas mājaslapawww.augstskola.lv/?parent=156
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit