Daugavpils Universitāte - Viedā ekonomika un inovācijas - Prof. mag. studijas

Viedā ekonomika un inovācijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-04-16
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs ekonomikā
Profesionālā kvalifikācijaFinanšu analītiķis (5. PKL); Ekonomists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods47310
 
IlgumsPilna laika studijām: 1,5 gadi (ja iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija); 2 gadi (ja iepriekš nav iegūta profesionālā kvalifikācija), nepilna laika studijām: 2 gadi (ja iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija); 2,5 gadi (ja iepriekš nav iegūta profesionālā kvalifikācija),
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1500 EUR gadā (pilna laika); 1100 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgrammu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu ekonomikā un vienu no kvalifikācijām:

- Finanšu analītiķis, vai
- Ekonomists.

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot studējošos ar iepriekš iegūtu profesionālo vai akadēmisko bakalaura grādu par speciālistiem ekonomikas un finanšu līdzekļu viedās pārvaldības jomā saskaņā ar profesionālo standartu „Finanšu analītiķis” un „Ekonomists” prasībām kā augsti kvalificētus speciālistus, kas atbilst piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai. Programma balstīta uz pētniecisko un jaunrades darbu, paredz attīstīt prasmi izzināt un izprast ekonomikas un finanšu procesu likumsakarības, kā arī apgūt to analīzes un izvērtēšanas metodes un paņēmienus. Studiju programma fokusējas uz teorētiskajos pamatos balstītiem un praktiski orientētiem studiju kursiem finansēs un ekonomikā, kā arī padziļinātām datortehnoloģiju studijām. Programma ietver mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu, uzsvaru liekot uz lietišķo zināšanu un profesionālo iemaņu apguvi, un tas tiek īstenots ar maģistra darba, praktisko nodarbību un profesionālo kvalifikācijas prakšu starpniecību.

Studiju programmas uzdevumi:

nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt konkurētspējīgu kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu un starptautiskajā darba tirgū pieprasītu profesionālo augstāko izglītību, kas ietver vispusīgas un inovatīvas zināšanas un izpratni ekonomikā, finansēs;
sagatavot studentus darbam profesijā, studiju procesā integrējot dažādas ekonomikas apakšnozares un citas zinātņu nozares;
attīstīt studentu pētniecības darba kompetences, jaunrades darba iemaņas un prasmes;
sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības kapitāla un finanšu tirgus likumsakarībām un attīstīt prasmi patstāvīgi risināt mūsdienu aktuālās ekonomikas problēmas;
nodrošināt studiju rezultātu (zināšanu, prasmju un kompetences) sasniegšanu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (turpmāk – ietvarstruktūra) 5. un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei;
veicināt studiju programmas un tajā paredzētā studiju satura elastīgu apguvi un tālāko pilnveidi atbilstoši mainīgajiem tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstības procesiem;
veidot studentu prasmes, iemaņas, un profesionālās kompetences ekonomikas un finanšu jomā, praktiskās iemaņas darbā ar modernajām tehnoloģijām un mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējās kompetences, izvēloties progresīvas metodes un paņēmienus, kas nodrošina personīgai un profesionālai izaugsmei labvēlīgu studiju vidi;
sagatavot profesionālā maģistra grāda ieguvējus turpmākām studijām doktora studiju programmās.

Speciālists, kas apguvis studiju programmu ir sagatavots darbam:

finanšu analītiķa kvalifikācijā: plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai iestādes administratīvās un finanšu operācijas; analizē uzņēmuma nodokļu politiku un finansiālo stāvokli; kontrolē un plāno izdevumus un finanšu resursu racionālu izmantošanu; studējošie orientējas mūsdienu finanšu sistēmas daudzveidīgajās norisēs un izprot dažādu finanšu procesu kopsakarības, kas ļauj tiem īstenot savu profesionālo kompetenci uzņēmumā vai iestādē Latvijā vai ārzemēs. Programma studējošajiem sniedz iespēju padziļināti apgūt finanšu ekonomista darba specifiku un sagatavo tos profesionālai darbībai finanšu vadībā.
ekonomista kvalifikācijā: pēta dažādas ekonomiskās problēmas, tostarp, makroekonomiskos procesus, naudas apgrozību, ražošanas veidus un tirgvedību, nacionālās un starptautiskās tirdzniecības tendences un citus viedās ekonomikas un ekonomikas politikas aspektus, sniedz kvalifikācijai atbilstošas konsultācijas, profesionāli darbojoties sabiedriskajā sektorā reģionālajā, valsts un pašvaldību līmenī.

Finanšu analītiķis strādā uzņēmuma vai iestādes struktūrvienībās, kurās organizē un vada finansiālo darbību, kā arī vērtspapīru un investīciju uzņēmumos un bankās.

Ekonomists strādā uzņēmumos jebkurā tautsaimniecības nozarē, pašvaldību, valsts iestādēs un uzņēmumos, kā arī nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/profesionala-magistra-studiju-programma-vieda-ekonomika-un-inovacijas
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vismaz 4 gadi) ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā vai vadībzinībās;
2) bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā, vadībzinībās vai radniecīgās izglītības tematiskās jomās: socioloģijā, matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē, kā arī humanitārajās zinātnēs, ja ekonomikas jomā ir apgūti studiju kursi vismaz 10 KP apjomā. DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā vai vadības jomā, ko apliecina izziņa no darba vietas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65421198; 26330381
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv