Latvijas Universitāte - Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība - Bak. studijas

Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-18
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs sporta zinātnē.
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods43813
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgramma piedāvā starpdisciplināras sporta zinātnes studijas, ko veido trīs aktuāli studiju bloki : (1) sporta jomas studiju kursi, kas sniedz pamata un specializētas zināšanas sporta nozarē; (2) tehnoloģiju studiju kursi un caurviju tēmas, kas saistītas ar tehnoloģiju izmantošanu sporta pētniecībā, sporta industrijā, ikdienas aktivitāšu un profesionālā sporta slodzes datu ieguvē un analīzē, un monitoringā; (3) sabiedrības veselības studiju kursi un caurviju tēmas, kas koncentrējas uz sociālekonomiskajiem aspektiem, ietekmē sabiedrības dzīves kvalitāti, sportiskos sasniegumus un veselību plašākā kontekstā. Programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar darba devējiem un nozares pārstāvjiem, kas tiks iesaistīti arī programmas īstenošanā.

Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas ”Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība” mērķis ir nodrošināt studējošajiem augstākās akadēmiskās izglītības ieguves iespēju sporta zinātnē un ar to saistītajās zinātņu nozarēs, sekmējot studentu zināšanu un prasmju apguvi, lai veicinātu studentu kompetences attīstību darbībai sporta un ar to saistīto zinātņu nozaru pētniecībā un profesionālajā darbībā saistībā ar tehnoloģiju attīstību un sabiedrības veselības veicināšanu.

Studiju programmas uzdevumi ir:

nodrošināt iespējas apgūt sporta zinātnes speciālistiem nepieciešamās pamata un specializētās zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi, fizisko sagatavotību, kustību analīzi un organisma pielāgošanos fiziskajām slodzēm;
veicināt izpratni par sportu kā sabiedrības kultūrvēstures un dzīves kvalitātes daļu;
piedāvāt studējošiem apgūt zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas sporta jomā, saistībā ar tehnoloģiju attīstību un sabiedrības veselības veicināšanu, kā arī sagatavot studējošos zinātniskās pētniecības studijām;
pielietot iegūtās sporta tehnoloģiju zināšanas un prasmes, veicot profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību sporta zinātne un ar to saistītās nozarēs;
lietot zinātniskās datubāzes, apkopot un analizēt informāciju sporta zinātnē un tās saskares disciplīnās;
veicināt prasmi radoši un kritiski domāt, pieņemt lēmumus un risināt problēmas saistībā ar sporta speciālistu lomu sabiedrībā;
iesaistīt studentus atbildīgā pētniecībā sporta un ar to saistītās zinātnēs, veicinot prasmes un izpratni par sporta un sabiedrības veselības pētniecībā pielietojamām tehnoloģijām;
veicināt izpratnes par savas pētnieciskās un profesionālās darbības ietekmi uz vidi, sabiedrības veselību un politikas veidošanu;
attīstīt prasmi formulēt un analizēt problēmas un risinājumus sporta zinātnē, tos izskaidrot, argumentēt, diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan plašāku sabiedrību;
veicināt studējošo vispusīgu un vienlaikus kritisku skatījumu uz sporta zinātnes jautājumiem plašākā kontekstā, patstāvīgu mācīšanos un nepārtrauktu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību.

Programmas studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs apguvuši vispusīgas un specializētas sporta zinātnei atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmenim. Studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs ieguvuši šādas zināšanas:

izprot sporta zinātnes nozares svarīgākos jēdzienus un likumsakarības;
izprot sportisko aktivitāšu nozīmi mūsdienās dažādās sabiedrības vecuma un spēju grupās un vēsturiskā perspektīvā;
izskaidro sporta nozari ietekmējošus sociālekonomiskos aspektus un sporta politiku veidojošos faktorus;
parāda izpratni par zinātniskajām kategorijām, teorijām, identificē pētniecības virzienus;
analizē dažādu zinātnes nozaru mijsakarības un to saistību ar sporta zinātni;
izskaidro un kritiski analizē sporta darba organizāciju un struktūru;
raksturo fiziskās sagatavotības novērtēšanas metodes, testu veidus, izprot IKT piemērošanas iespējas fiziskās sagatavotības novērtēšanā;
identificē sporta traumu cēloņus un nosaka profilakses pasākumus.

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs ieguvuši šādas prasmes:

izvērtē cilvēka fizisko attīstību, organisma funkcionālās spējas, darbaspējas un fiziskās sagatavotības līmeni, pielieto sporta rīkus un tehnoloģijas;
iegūst un analizē daudzveidīgus datus, izmantojot IKT risinājumus, izdara datos pamatotus secinājums un organizē savu darbību atbilstoši zinātniskiem pierādījumiem;
plāno un īsteno sporta darbu dažādos līmeņos, ievērojot normatīvo aktu prasības;
dozē fizisko slodzi atbilstoši organisma spējām un veselības stāvoklim, izmantojot sporta tehnoloģijas;
pielieto dažādu veidu vingrinājumus, to izvēli pamatojot sporta zinātnes teorijā un praksē;
meklē zinātnisko literatūru datubāzēs un analizē informāciju, veic zinātniskos pētījumus sporta zinātnē, sadarbojas ar sporta nozares praktiķiem un pētniekiem, risinot nozarē aktuālas problēmas;
informē sabiedrību par sporta zinātnes aktualitātēm, sekmējot sabiedrības veselību, veic izglītojošo darbu dažādām mērķgrupām par veselīgu dzīvesveidu;
komunicē darbā ar klientiem, izprot klienta intereses;
uzstājas auditorijas priekšā, argumentēti izsaka viedokli, sagatavo un prezentē informāciju par sporta zinātnē un praksē aktuāliem jautājumiem.

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs ieguvuši šādas kompetences:

patstāvīgi strukturē savu mācīšanos, virza savu un padoto tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi;
patstāvīgi iegūst, atlasa, analizē informāciju sporta zinātnē un praksē, izvēloties atbilstīgus tehnoloģiju risinājumus, mērķtiecīgi izmanto iegūtos datus, lai pamatotu lēmumus un risinātu problēmas sporta zinātnes nozarē, ievērojot profesionālās ētikas prasībās;
izvērtē savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību, sabiedrības veselību un veicina un popularizē sporta attīstību;
analizē informāciju mijsakarībā ar citām zinātnes nozarēm un izstrādā inovatīvus un datos pamatotus risinājumus sporta zinātnes un profesionālās jomas attīstībai.

Darba iespējas

Programmas beidzēji var strādāt kā darbinieki sporta izglītības iestādēs un organizācijās gan starptautiskā, gan valsts un pašvaldību līmenī; kā datu analītiķi sporta un fizisko darbaspēju noteikšanas laboratorijās, veselības centros, kas veic slodžu testus un ar to saistītus mērījumus; sabiedrības veselības, sporta administrācijas un politikas jomā kā sporta metodiķi, plānotāji, vadošie darbinieki; profilakses centros, gerontoloģijas centros, pašvaldību un valsts sporta pārvaldēs kā konsultanti; kā arī individuālo un komandas treniņu programmu konsultēšanā, izstrādē un plānošanā kā tehniskie analītiķi (video skautinga tehnoloģijas, digitālā video rediģēšana, dažādas tehnoloģijas mērījumu veikšanai uc.).
Programmas mājaslapawww.lu.lv/lv/nc/studijas/studiju-celvedis/programmu-un-kursu-katalogi/programmu-mekletajs/?tx_lustudycatalogue_pi1%5Bprogram%5D=204JU&tx_lustudycatalogue_pi1%5Baction%5D=detail&tx_lustudycatalogue_pi1%5Bcontroller%5D=Course&cHash=396b7c5960b15
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
gada atzīme sportā.

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā;
gada atzīme angļu, franču vai vācu valodā;
gada atzīme sportā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv