Rīgas Tehniskā universitāte - Kiberdrošības inženierija - Mag. studijas

Kiberdrošības inženierija
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-10-19
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsInženierzinātņu maģistrs kiberdrošībā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2023.
Programmas kods45526
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa1750 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsAkadēmiskās maģistra studiju programmas «Kiberdrošības inženierija» misija ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai studējošie sasniegtu maģistra grādam atbilstošas kompetences kiberdrošības inženierijā. Kiberdrošības speciālista uzdevums organizācijās un uzņēmumos ir pārvaldīt drošības risinājumus, konsultēt lietotājus un nodrošināt ekspertīzi IT drošības jautājumos.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākā līmeņa speciālistus kiberdrošībā, kas: 1) izprastu un veidotu uzņēmumu un dažāda veida organizāciju, kā arī sabiedriskās telpas kiberdrošības politiku; 2) veidotu, īstenotu, pārraudzītu un proaktīvi pilnveidotu kiberdrošību nodrošināšanas pasākumus; 3) veiktu starptautiska līmeņa pētījumus kiberdrošībā; un 4) turpinātu izglītību profesionālās kompetences paaugstināšanai vai doktora studiju programmās.
Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:

- nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko augstāko izglītību, sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši tendencēm kiberdrošības jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas kiberdrošības inženierijā, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
- rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm kiberdrošības jomā;
- veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību pētnieciskos projektos.

Studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā absolvents spēj:
- identificēt, pamatot un formulēt informācijas tehnoloģiju (IT) drošības nodrošināšanas problēmas;
- plānot, ieviest un darbināt kiberdrošības pārvaldības sistēmas;
- analizēt, novērtēt un izstrādāt pārvaldības sistēmas, saskaņā ar IT drošības prasībām;
- izveidot uzņēmuma digitālo stratēģiju un saskaņot to ar informācijas drošības stratēģiju;
- kritiski analizēt sistēmu pārraudzības datus, identificēt un vadīt kiberdrošības riskus;
- pielietot IT, kiberdrošības, datizraces un integrācijas rīkus un metodes, kā arī sociālās tehnoloģijas uzņēmuma informācijas aktīvu aizsardzībai;
- izstrādāt kiberdrošības apdraudējumu novēršanas organizatoriskos pasākumus un tehniskos risinājumus;
- integrēt informācijas drošības risinājumus tīklu, aparatūras, programmatūras datu un procesu līmenī un sintezēt vienotus un sistēmiskus drošības pārvaldības risinājumus;
- nodrošināt inženiertehnisko un sociotehnisko sistēmu drošu darbību;
- nodrošināt uzņēmuma kritiskās infrastruktūras aizsardzības organizatoriskos pasākumus un tehniskos risinājumus;
- novērtēt un nodrošināt informācijas drošības risinājumu atbilstību nozares standartiem un juridiskajām prasībām;
- komunicēt, konsultēt, sadarboties un argumentēt kiberdrošības mērķus un rezultātus;
- patstāvīgi īstenot zinātniskus pētījumus informācijas tehnoloģijās.

Karjera

Studiju programmas absolventi ir gatavi darbam gan valsts un pašvaldību, gan privātajā sektorā - komercsabiedrībās, mazā un vidējā uzņēmējdarbībā. Studiju programma ir piemērota studentiem, kas vēlas kļūt par kiberdrošības analītiķi, kiberdrošības inženieri, kiberdrošības arhitektu, kiberdrošības konsultantu.
Absolventi ir sagatavoti tālākai darbībai zinātniskās pētniecības un augstākās izglītības jomā.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DMK?department=12000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds inženierzinātnēs vai datorzinātnēs, vai profesionālais bakalaura grāds nosauktajām nozaru grupām atbilstošās praktiskās darbības jomās, vai tam pielīdzināma izglītība.
Papildprasības: sekmīgs vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv