Latvijas Universitāte - Angļu filoloģija - Bak. studijas

Angļu filoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-16
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods43222
 
Ilgums4 gadi (pilna laika klātiene), 5 gadi (nepilna laika neklātiene)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; NeklātieneNeklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2100 EUR gadā (pilna laika), 1600 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmā ir divas apakšprogrammas:

angļu - angļu un
angļu - skandināvu.

Angļu-angļu apakšprogrammā tiek apgūtas zināšanas valodniecībā (tostarp fonētikas un fonoloģijas, morfoloģijas, sintakses, semantikas un terminoloģijas zināšanas), literatūrzinātnē (tostarp zināšanas par britu un amerikāņu literatūru kultūrvēsturiskā kontekstā) un kultūras studijās (tostarp par galvenajiem reģionālajiem centriem – Lielbritāniju, Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu). Tiek apgūta otrā svešvaloda (t.i., spāņu, franču, vācu, itāļu vai krievu) augstā līmenī.

Angļu-skandināvu apakšprogrammā studējošie papildus anglistikai iegūst zināšanas par Zviedrijas un Norvēģijas valodu un kultūru mantojumu un daudzveidību uz anglistiku un skandināvistiku attiecinātā valodniecībā, literatūrvēsturē un kultūras studijās, kā arī iegūst praktiskas iemaņas un kompetences angļu, kā arī zviedru vai norvēģu valodā augstā līmenī.

Programmas mērķis un uzdevumi
BSP „Angļu filoloģija” mērķi ir attīstīt absolventu:

akadēmisko kompetenci un nodrošināt mūsdienu teorētisko zināšanu un pētniecisko prasmju apguvi angļu filoloģijā. BSP „Angļu filoloģija” noteikto visaptverošo pamata faktisko un teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguve literatūrzinātnē, kulturoloģijā un valodniecībā un to apakšnozarēs ļautu programmas absolventiem kļūt par ekspertiem angļu filoloģijas jautājumos.
funkcionālo fleksibilitāti, prasmi, kas ir būtiska tālākai profesionālajai pilnveidei literatūrzinātnes, kultoroloģijas un valodniecības jomās un, kas ir piemērojama plašiem profesionāliem kontekstiem vietējā un starptautiskā darba tirgū. Tā sagatavotu absolventus dažādām karjerām sabiedriskajā un privātajā sektorā, piem., publiskajā administrācijā, vispārīgā administrācijā un menedžmentā, darbam nevalstiskās organizācijās un privātos uzņēmumos, ieskaitot darbu izdevniecībās, skolās un valodu centros, kultūras un politisku organizāciju vadībā, sabiedriskajās attiecībās, zinātnē, tulkošanā.
patstāvīgu un kritisku domāšanu un radošumu, kas ir neatņemama intensīvas mācīšanās pieredze un analītiskās un pētnieciskās prasmes filoloģiskajā analīzē un argumentācijā. Tas sagatavotu absolventus studijām maģistrantūrā un pētījumu veikšanai izvēlētajā nozarē vai apakšnozarē.
ļoti augsta līmeņa komunikatīvo valodas kompetenci angļu valodā un augsta līmeņa kompetenci skandināvu valodā (dāņu, zviedru, norvēģu) vai otrajā un trešajā svešvalodā pēc izvēles (vācu, franču, spāņu, itāliešu, krievu).
Programmas studiju rezultāti

BSP “Angļu filoloģija” rezultāti ir definēti, balstoties uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmeni. Pabeiguši studijas, absolventi būs apguvuši šādas zināšanas, prasmes un kompetences.

Zināšanas

Absolventi spēj:

parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

izprast, skaidri formulēt un izskaidrot jēdzienus, teorijas un jautājumus saistībā ar valodniecību, lietišķo valodniecību un literatūrzinātni sistēmiskā veidā;

demonstrēt galveno žanru tekstu zināšanas un izprast metodoloģiskas pieejas literāro un neliterāro tekstu analīzē;

demonstrēt augstas lingvistisko struktūru un to lietojuma zināšanas (t.sk., fonētikas un fonoloģijas, morfoloģijas, sintakses, semantikas, leksikas, terminoloģijas un pragmatikas zināšanas).

Prasmes

Absolventi spēj:

pielietot filoloģijas studijās apgūtās teorētiskās zināšanas, prasmes un kognitīvās spējas, analizējot, sintezējot un pielietojot iegūtās zināšanas praksē;

parādīt augsta līmeņa rakstpratības un komunikācijas prasmes angļu valodā un vēl vienā vai divās svešvalodās, veidojot un sniedzot saturīgus un ilgstošus argumentus;

izmantot argumentācijas un pārliecināšanas stratēģijas, veidojot plūstošu, akurātu, loģisku, pārliecinošu tekstu un izmantojot mutiskam un rakstiskam tekstam atbilstošu reģistru un pieņemtās akadēmiskās prasības;

izmantot efektīvas studiju prasmes, t.sk., laika menedžmenta prasmes;

demonstrēt prasmi efektīvi komunicēt grupās un individuāli Latvijas un starptautiskā kontekstā;

apliecināt starppersonu, sociālās un kooperatīvās prasmes;

plānot un izstrādāt projekta darbus, noteikt un risināt problēmas, pieņemt lēmumus grupās un individuāli;

Kompetences:

Absolventi spēj:

izmantot moderno tehnoloģiju zināšanas un informācijas resursu ieguves un izmantošanas prasmes, t.sk., patstāvīgi iegūt, atlasīt, kritiski izvērtēt un sintezēt informāciju no primārajiem un sekundārajiem avotiem, ieskaitot bibliotēkas, internetu, korpusus, individuālu datu ieguvi;

kritiski izlasīt, analizēt un interpretēt dažāda veida diskursus un datus; uzstādīt empīriski pamatotus jautājumus saistībā ar valodu, literatūru un kultūru; noteikt un atrisināt būtiskus jautājumus un saistīt tos ar kultūras, vēsturiskajiem un citiem kontekstiem;

izmantot pētnieciskās prasmes, lai veiktu pētījumu un aprakstītu tā rezultātus bakalaura darbā;

izmantot atbilstīgu pētniecības metodoloģiju valodniecībā un literatūrzinatnē un lietot datus argumentācijā;

atpazīt, interpretēt un sintezēt saikni starp filoloģiju un tās pielietojumu citās nozarēs un lietišķos sociālos kontekstos tādos kā izglītība, bizness, jurisprudence, māksla, politika un plašsaziņas līdzekļi;

apliecināt pašmotivāciju un spēju būt patstāvīgam, kritiskam un paškritiskam par savām zināšanām un prasmēm;

novērtēt dažādību un multikultūrismu.

Darba iespējas

Iegūtā akadēmiskā un profesionālā kompetence tulkošanā, mācīšanā, rediģēšanā, pētniecībā, informācijas ieguvē ir piemērojama plašiem profesionāliem kontekstiem vietējā un starptautiskā darba tirgū, piemēram, strādājot par pasniedzējiem valodu apguves centros un skolās, par tulkiem un tulkotājiem tulkošanas birojos, par gidiem tūrisma aģentūrās, par referentiem un vadītāju asistentiem kā arī citos amatos dažādu nozaru valsts, pašvaldības un privātajos uzņēmumos un iestādēs (sabiedrisko attiecību un marketinga kompānijās, medijos u.c.).
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/anglu-filologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv