Latvijas Universitāte - Teoloģija un reliģiju zinātne - Bak. studijas

Teoloģija un reliģiju zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-17
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods43221
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsTeoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programma piedāvā iegūt augsta līmeņa humanitāru izglītību, kas saistās ar reliģiju izpēti mūsdienās un vēsturē. Teoloģijas un reliģiju zinātnes studijās iespējams paplašināt zināšanas par Austrumu un Rietumu reliģiju sakrālajiem tekstiem, praksi, uzskatiem, vēsturi, kā arī apgūt reliģijas fenomenoloģiju, reliģijas socioloģiju, reliģijas antropoloģiju u. c.

Teoloģijas studijās dziļāk iepazīst kristīgās ticības un prakses avotus (Jaunās un Vecās Derības tekstus un to interpretācijas, reliģisko ideju un institūciju vēsturi, kristīgo praksi – dievkalpojumu, garīgo aprūpi, draudžu pedagoģiju). Liela nozīme šajās studijās tiek piešķirta teoloģijas vietai un teologa atbildībai mūsdienu sabiedrībā. Fakultātei ir ekumenisks raksturs – tajā māca un mācās dažādu konfesiju pārstāvji.

Reliģiju zinātnes studiju priekšmets cieši sasaucas ar teoloģiju, tā pēta jebkuru reliģiju, neatkarīgi no paša pētnieka reliģiskās piederības. Studijas piedāvā ieskatu dažādās pasaules reliģijās (islāms, budisms, hinduisms, kristietība; jaunās reliģiskās kustības), kā arī paplašināt zināšanas par reliģijas avotiem (rakstiem), praksi, uzskatiem un vēsturi. Reliģiju zinātne ietver reliģiju vēsturi, reliģijas fenomenoloģiju, reliģijas socioloģiju, reliģijas psiholoģiju, reliģijas antropoloģiju u.tml.


Katru gadu TF studentiem tiek piedāvāta iespēja ERASMUS programmas ietvaros doties studēt uz ievērojamām Eiropas augstskolām (piemēram, Heidelbergas, Tībingenes Universitātēm, Lēvenes Katoļu universitāti u.c.).
Programmas mērķis un uzdevumi

Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošo pamatzināšanu un galveno metodisko prasmju un kompetenču apguvi teoloģijā un reliģiju zinātnē.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, programma paredz šādus uzdevumus:

veidot studiju vidi, lai studējošais spētu apgūt un demonstrēt pamatzināšanas un to kritisku izpratni teoloģijā un reliģiju zinātnē, proti, Bībeles teoloģijā, sistemātiskajā un praktiskajā teoloģijā, reliģijas pedagoģijā un garīgajā aprūpē, pasaules reliģiju pētniecībā, reliģijas socioloģijā un antropoloģijā;
atbalstīt studējošos pamatstudijās, attīstot prasmes veikt pētniecisku darbību kādā no zinātnes apakšnozarēm, analizēt ar nozari saistīto problemātiku.

Programmas studiju rezultāti

Studiju rezultātā ir sagatavoti bakalaura līmeņa speciālisti teoloģijā un reliģiju zinātnē, kas spēj demonstrēt pamatzināšanas aktuālākajās Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares teorijās un koncepcijās, galvenās metodoloģijas prasmes un spēj patstāvīgi atlasīt, kritiski izvērtēt un izmantot nepieciešamos informācijas avotus. Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura programma ir pirmā līmeņa augstākās izglītības programma šajā zinātnes nozarē, kuru veiksmīgi absolvējot studējošais iegūt humanitāro zinātņu bakalaura grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē, ka dod tiesības turpināt studijas maģistra un augstākā līmeņa profesionālajās studijās.

Darba iespējas

Jomās, kas ir saistītas ar reliģijas pētniecību un aktuālo norišu vai procesu analītiku (augstskolās, institūtos, medijos), administrāciju (valsts pārvaldē, reliģiskās organizācijās), un praksi (baznīcas un citas reliģiskas organizācijas), kā arī reliģiskajā izglītībā un nevalstiskajās organizācijās (piemēram, jomās, kas saistās ar cilvēktiesībām un sociālo darbu).
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/teologijas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/teologija-un-religiju-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
gada atzīme vēsturē

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīmeangļu, franču vai vācu valodā
gada atzīme vēsturē
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv