Latvijas Universitāte - Projektu vadīšana - Prof. mag. studijas

Projektu vadīšana
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-30
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs projektu vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaProjekta vadītājs (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods47345
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2150 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProfesionālās maģistra studiju programmas "Projektu vadīšana" mērķis ir nodrošināt valsts tautsaimniecības attīstībai atbilstošas profesionālās maģistra studijas projektu vadīšanā, sekmējot augstas kvalifikācijas projektu vadītāju konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū, kā arī attīstīt studentos pētnieciskas iemaņas un prasmes projektu vadīšanas jomā.

Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:

nodrošināt programmas saturu atbilstoši projektu vadītāja profesijas standartam un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam; apgūstot profesionālā maģistra studiju programmu "Projektu vadīšana" un -sekmīgi nokārtojot gala pārbaudījumu, nodrošināt iespēju iegūt projektu vadītāja piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
plānot un organizēt studiju procesa norisi;
maģistra studiju programmā izstrādāt, koriģēt un piedāvāt studentiem kursus, kuri atbilst reālajām nozares vajadzībām gan Latvijā, gan ārvalstīs;
aktualizēt un pilnveidot studiju programmas saturu, ņemot vērā studējošo, darba devēju un prakses vietu vadītāju ieteikumus;
studiju procesā izmantot kvalificētus atbilstošās nozares mācībspēkus, studentiem pieejamus jaunākos literatūras avotus bibliotēkā;
īstenot sadarbību ar citām augstskolām, valsts institūcijām, darba devējiem;
nodrošināt studentiem starptautisku apmaiņu studiju teorētisko kursu apguvei un praksei;
veicināt ārvalstu pasniedzēju piesaisti studiju programmas realizācijā; veicināt studentos uzņēmību un radošo domāšanu;
attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un publikāciju sagatavošanai, kā arī radīt interesi par doktorantūru;
rosināt absolventus tālākizglītoties un sistemātiski pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.


Programmas studiju rezultāti

Zināšanas un izpratne:

demonstrēt zināšanas un izpratni, kas veido pamatu patstāvīgai problēmu, radošu alternatīvu ideju formulēšanai, analīzei un pamatotai izvēlei pētniecības darbā.

Zināšanu pielietošana:

prasmīgi izvēlēties un pielietot projektu vadīšanas teorētiskās atziņas, praktiskās metodes, tehnikas un rīkus netradicionālu, sarežģītu problēmsituāciju risināšanā.

Analīze un novērtēšana:

integrēt zināšanas un praktiskās iemaņas;
patstāvīgi formulēt, kritiski analizēt un prioritēt problēmu risināšanas alternatīvas;
patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus;
ievērot projektu vadīšanas ētiskos, vides, apdrošināšanas un veselības un dzimuma aspektus.

Komunikācijas prasmes:

skaidri un argumentēti prezentēt un izskaidrot savus secinājumus un priekšlikumus speciālistu un nespeciālistu auditorijās.

Vispārējās prasmes:

strādāt komandā, apkopot un analizēt kopējā darba rezultātus, uzņemoties par tiem atbildību,
dot ieguldījumu jaunu zinātnes atziņu radīšanā, veicinot inovācijas un uzņēmējdarbības veikšanu,
patstāvīgi un mērķtiecīgi turpināt profesionālās kompetences pilnveidi.

Projektu vadīšanas zināšanas un profesionālas prasmes:

pētīt un analizēt uzņēmumu/organizāciju saimniecisko darbību un piedāvāt jaunas un inovatīvas attīstības stratēģijas,
veikt projekta alternatīvo risinājumu finansiālo vērtēšanu, pielietojot dažādas vērtēšanas metodes,
veikt projekta alternatīvo risinājumu vērtību analīzi,
veikt projektu vides analīzi,
izveidot projektam nepieciešamo infrastruktūru,
formulēt pamatotus projektu priekšlikumus un projektu uzdevumus,
analizēt organizācijas struktūras un pielāgot tās projektu un programmu vadīšanas vajadzībām
nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju;
izstrādāt un uzturēt projektu vadīšanai nepieciešamo specifisko dokumentāciju visā projektu izstrādes un realizācijas gaitā.

Darba iespējas

Pēc maģistra studiju programmas apgūšanas absolventi būs ieguvuši darba devēju pieprasītas zināšanas par projektu vadīšanu, kā arī spēs pildīt LR Profesiju klasifikatora atsevišķas grupas „Projektu vadīšanas speciālisti” profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumus – kā definēt, organizēt, plānot, uzraudzīt projektu un to virzīt tālāk, kā sastādīt projekta dokumentāciju un ziņojumus, prezentēt projekta starprezultātus un noslēgt projektu. Absolventi būs ieguvuši profesionālu kompetenci visās projektu vadīšanas jomās saskaņā ar starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem ( PMI, PRINCE 2, IPMA). Iegūtās zināšanas un prasmes noderēs, strādājot gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē. Pēc maģistra studiju programmas apguves var turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/magistra-limena-studijas/projektu-vadisana
Iepriekšējā izglītība, prasības1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā, vadībzinātnē vai citās sociālo zinātņu nozarēs; 2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnē un pamatstudiju programmā apgūts studiju kurss vadībzinātņu vai ekonomikas pamatos (2 kredītpunkti); 3) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze projektu vadīšanas jomā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv