Rīgas Tehniskā universitāte - Uzņēmējdarbība un vadīšana - Prof. bak. studijas

Uzņēmējdarbība un vadīšana
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-11-19
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaEkonomists (5. PKL) Profesijas standarts; Uzņēmuma vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 875 EUR semestrī (pilna laika); 600 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā (reflektantiem ar 1. līmeņa profesionālo (koledžas) izglītību nepilna laika neklātienes studijās): dokumentu pieņemšana no 2021. gada 11. janvāra līdz 29. janvārim.


Studējot šajā programmā, Tu iegūsi zināšanas un prasmes, kas ļaus Tev kļūt par vadītāju vai ekonomistu, kura pienākumi saistīti ar uzņēmuma vai organizācijas dažādu problēmu apzināšanu, lēmumu pieņemšanu, mērķu formulēšanu, mērķu sasniegšanas ceļu prognozēšanu, plānošanu un īstenošanu, ekonomisko procesu analīzi, stratēģisko uzņēmuma vadīšanu un mārketingu.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus funkcionālā vadītāja profesijas speciālistus. Sniegt nepieciešamās zināšanas, lai absolventi:
• būtu spējīgi analizēt un kritiski izvērtēt organizācijas ārējo un iekšējo vidi;
• būtu spējīgi formulēt organizācijas vai funkcionālās jomas attīstības iespējas;
• būtu spējīgi vadīt organizācijas struktūrvienības un sasniegt tām izvirzītos mērķus.
Ka arī veidot studentu izpratni par profesionālo ētiku un sociāli atbildīgu saimniekošanu, paplašināt redzesloku, un veidot pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai.
Uzdevumi

Nodrošināt bakalauru studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā specializācijā, veidot funkcionālā vadītāja kompetences atbilstoši izvēlētājai specializācijai un darba tirgus formulētajām prasībām;
• Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa , zinātniski pētnieciskā darba pilnveidi un attīstību atbilstoši šī brīža tautsaimniecības attīstības tendencēm un vajadzībām;
• Nodrošināt akadēmiska personāla un studentu zinātniski pētniecisko darbu attīstību ar mērķi papildināt un uzlabot studiju programmas saturu;
• Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
• Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, sociāli atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• Vecināt starptautisko mobilitāti un studējošo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā, tostarp dažāda veida projektos.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• Spēj analizēt komercdarbības vidi, sagatavot apskatus par ārējās un iekšējās vides faktoriem, pamatot tos ar kvantitatīvām metodēm;
• Spēj izstrādāt organizācijas vai struktūrvienības attīstības plānus, noteikt mērķus, atbilstoši organizācijas stratēģijai un politikai;
• Spēj apzināt uz izvērtēt mērķu sasniegšanai nepieciešamos resursus, noteikt riskus;
• Izprot organizācijas struktūras ietekmi izvirzīto mērķu sasniegšanai un spēj piedāvāt priekšlikumus iekšējo procesu efektivitātes paaugstināšanai;
• Spēj vadīt funkcionālās jomas struktūrvienību, sasniegt izvirzītos mērķus un kontrolēt resursu izlietojumu;
• Pārzina funkcionālās jomas tiesisko regulējumu, spēj ievērot normatīvo aktu prasības;
• Māk efektīvi komunicēt savus uzskatus, spēj organizēt un vadīt komunikāciju profesionālajā vidē, ievēro profesionālās un vispārējās ētikas principus;
• Izmanto zinātniski pētnieciskās metodes sava viedokļa pamatošanai, spēj veikt pētījumus ar pievienoto vērtību;
• Saprot un spēj izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas rīkus organizācijas mērķu sasniegšanai;
• Spēj brīvi komunicēt profesionālajā vidē vismaz vienā svešvalodā.

Karjera

Absolventi var uzsākt karjeru izvēlētājā specializācijā, strādāt dažādās organizācijas struktūrās, valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, audita un apdrošināšanas kompānijās un citur, kā arī paši veidot savus uzņēmumus un vadīt tos.
Uzņēmuma vadības un tirgvedības (mārketinga) vadītāja specializācijas absolventi var strādāt gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, organizējot mārketinga vadības procesus, veikt tirgus izpēti un analīzi, veidot un īstenot mārketinga plānus, noteikt preču cenas, sagatavot un piedāvāt informāciju par pārdodamo preci vai pakalpojumu. Ir vieni no pieprasītākajiem speciālistiem darba tirgū.
Finanšu vadītāja specializācijas absolventi var veikt uzņēmumu, nodaļu, struktūrvienību darbības analīzi un optimizāciju. Izstrādāt un pamatot attīstības stratēģijas, veicot ārējās un iekšējās vides izpēti.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/ICU?department=22000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasības- Vidējā izglītība, centralizētie eksāmeni: divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti;
- 1. līmeņa (koledžas) profesionālā augstākā izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv