Rīgas Tehniskā universitāte - Uzņēmējdarbības loģistika - Prof. bak. studijas

Uzņēmējdarbības loģistika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-24
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības loģistikā
Profesionālā kvalifikācijaLoģistikas struktūrvienības vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 875 EUR semestrī (pilna laika); 600 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgramma veidota, lai sagatavotu vecākos speciālistus un struktūrvienību vadītājus loģistikas, uzglabāšanas un transporta ekonomikas jomā atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Uzsvars studiju procesā tiek likts uz profesionālo un praktisko kompetenču un spēju pilnveidošanu, pamatojoties uz jomas specifiku, tehnoloģijām, zinātnes sasniegumiem un teorētiskajām zināšanām.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus, tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus speciālistus loģistikas un transporta ekonomikas jomās, atbilstoši apstiprinātajām profesijas standarta prasībām. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nodrošina loģistikas un transporta ekonomikas, kā arī uzņēmējdarbības vadīšanas sfērās atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt bakalaura līmenim, profesijas standartam un starptautiskiem standartiem atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību loģistikas un transporta ekonomikas jomā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvām metodēm;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu maģistrantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu;
- stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos.

Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:

- pārzina un izprot ar loģistikas un pārvadājumu procesiem (t.sk. pasažieru, kravu un bīstamo kravu) saistīto normatīvo aktu prasības, spēj nodrošināt to izpildi savas profesionālās darbības ietvaros;
- spēj vadīt loģistikas struktūrvienību, kā arī nodrošināt darbinieku profesionālo izaugsmi;
- spēj sadarboties ar uzņēmuma struktūrvienībām, kā arī preču piegādātājiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem;
- izprot un spēj novērtēt ekonomiskās likumsakarības, kā arī prot prognozēt likumsakarību dinamiku un uzņēmuma/struktūrvienības vēlamo darbību;
- izprot un spēj vadīt sadales centra vai termināla darbu;
- spēj novērtēt loģistikas procesu izmaksas un pārvietošanās intensitāti;
- kompetences ietvaros spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
- spēj nodrošināt darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
- pārzina un prot pielietot informācijas tehnoloģijas un profesionālo programmatūru savas darbības veikšanai;
- spēj prezentēt un argumentēt darba rezultātus;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību un inovatīviem risinājumiem materiālo vērtību, preču kustības, glabāšanas, pasažieru kustības un dažādu pārvadājumu veidu jomās.
- izprot un darbojas saskaņā ar profesionālās ētikas normām un vispārpieņemtiem etiķetes un saskarsmes principiem.

Karjera

Loģistikas struktūrvienības vadītājs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas pakalpojumu vadību un organizāciju.
Loģistikas struktūrvienības vadītājs pārrauga loģistikas pakalpojumu kvalitāti; nosaka loģistikas procesu politiku uzņēmumā; veic vispārēju uzraudzību pār piegādātāju darbības kvalitāti un veido sadarbības politiku ar piegādātājiem un preču un pakalpojumu pircējiem; nodrošina uzņēmuma loģistikas izmaksu līmeņa kontroli un analīzi, īsteno optimizācijas vadību; kopā ar uzņēmuma vadību, tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem veido uzņēmuma krājumu vadības stratēģiju; sadarbojas ar uzņēmuma struktūrvienībām; stratēģiskajā līmenī atbild par preču un pakalpojumu sadales kanālu un piegāžu ķēžu izveidošanu, iekļaujot noliktavu izvietojumu un transportēšanas veidu un to kombināciju izvēli, izmaksu optimizāciju; vada un administrē loģistikas struktūrvienības personālu; nodrošina un pārvalda starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos nodrošina pasažieru plūsmu analīzes un izmaksu līmeņa vadību; nepieciešamības gadījumos īsteno plūsmu optimizāciju; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem kontrolēt pasažieru apmierinātības līmeni; atbilstoši pasažieru plūsmām, nosaka maršrutu plānošanas metodoloģiju; nodrošina pasažieru pārvadājumu regularitāti un pietiekamību; nodrošina un pārvalda starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai dzelzceļa pasažieru pārvadājumus.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/ICL?department=22000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasības- Vidējā izglītība, centralizētie eksāmeni - divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, latviešu valoda, fizika, svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
- 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbībā un vadīšanā (tad studijas var turpināt ar 2. kursu).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv