Rīgas Tehniskā universitāte - Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana - Prof. mag. studijas

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-02-22
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaNekustamā īpašuma ekonomists (5. PKL) Profesijas standarts; Būvniecības tāmju inženieris (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods47818
 
Ilgums1) 1 gads (pilna laika); 1,5 gadi (nepilna laika) vai
2) 1,5 gadi (pilna laika), 2 gadi (nepilna laika) vai
3) 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti40, 60 vai 100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1050 EUR semestrī (pilna laika); 700 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā): dokumentu pieņemšana no 2021. gada 11. janvāra līdz 29. janvārim.


Programma izglīto uzņēmējus un vadītājus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvai jaunāko zināšanu apguvei būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un vadīšanas jomās, būvniecības darbu izmaksu tāmēšanā. Sagatavo speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam darbam, bet arī profesionālajam darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās.

Mērķis

Maģistra profesionālo studiju programmas „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” mērķis ir izglītot uzņēmējus un vadītājus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvai jaunāko zināšanu apguvei būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un vadīšanas jomās, kas sagatavotu speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam darbam, bet arī profesionālajam darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās.

Uzdevumi
Studiju programmas uzdevumi ir:

• nodrošināt studentiem plašu profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā;
• nodrošināt studentiem ar sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikāciju;
• radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju, kas tieši saistīta ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību;
• nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēmu risināšanā.
• attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem.

Studiju rezultāti

Studiju rezultātā studenti iegūst šādas zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci:
• zināt un izprast būvniecības un nekustamā īpašuma vispārējās un specifiskās attīstības tendences.
• zināt un izprast nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošos faktorus.
• izprast būvniecības un nekustamā īpašuma tirgū notiekošo procesu cēloņus un novērtēt iespējamās sekas.
• pārzināt vadības metodes būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma jomā.
• izprast normatīvo aktu ietekmi uz makroekonomiskajiem procesiem un būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma tirgu.
• izprast būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma darījumu ietekmi uz vidi īslaicīgā un ilgākā laika posmā.
• prast novērtēt dažādus sociālos un politiskos procesus, un prognozēt to ietekmi uz būvuzņēmējdarbību un uzņēmējdarbību nekustamā īpašuma jomā.
• izmantojot vadīšanas metodes, komercsabiedrībā nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi ar klientiem.
• kvalificēti sagatavot un prezentēt nekustamu īpašumu investīciju projektus.
• izmantot dažādas nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes un uzlabošanas metodes.
• ievērot ētikas un kultūras principus darījumos ar nekustamo īpašumu.
• izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, darbojoties būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma jomā.
• prast izveidot nepieciešamo informācijas plūsmu optimālu vadības lēmumu pieņemšanai.
• prast izmantot nekustamā īpašuma uzlabošanas metodes tā vērtības paaugstināšanas nolūkā.
• noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus nekustamā īpašuma izmantošanā
• izmantot nekustamā īpašuma ekonomikas likumsakarības lēmumu pieņemšanā.

Karjera

Sagatavo darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IGW?department=22000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot programmu šādās izglītības programmu grupās: vadība un administrēšana; finanses, banku lietas un apdrošināšana; gramatvedība un nodokļi; tiesību zinātne; arhitektūra un pilsētu plānošana; būvniecība un civilā celtniecība vai tam pielīdzināma izglītība;
2) sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā; vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai inženierzinātņu bakalaura grāds būvzinātnē;
3) profesionālais bakalaura grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, beidzot programmas nekustamā īpašuma pārvaldībā vai būvzinātnē, un civilā celtniecībā; arhitektūrā un pilsētu plānošanā; inženierzinātņu bakalaura grāds būvzinātnē vai tam pielīdzināma izglītība būvzinātnē;
4) profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta pabeidzot programmu "Nekustamā īpašuma pārvaldība" ar nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv