Augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditācija

Published: 

Atjaunots 2016. gada 27. aprīlī

Updated: 

Publicēts 2013. gada 23. augustā

2013. gadā Latvijā ieviesta jauna veida studiju programmu akreditācija, kas līdzšinējās atsevišķu programmu akreditācijas vietā aizstāta ar studiju virzienu akreditāciju. No 2015.gada 1.jūlija studiju virzienu akreditāciju un studiju programmu licencēšanu veic Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (Akadēmiskās informācijas centrs). Vairāk informācijas: http://www.aic.lv/portal/aikna.

Akreditācijas kārtība

Saskaņā ar jauno kārtību, no 2013. gada augstskolās akreditē studiju virzienus. Tas nozīmē, ka, veicot studiju virziena akreditāciju, tiek akreditētas visas šajā virzienā ietilpstošās programmas. Akreditāciju virzienam dod uz 6 gadiem tāpat kā iepriekš. Ja virzienā ir konstatēti novēršami trūkumi, tad uz 2 gadiem. Programmas, kas ietilpst studiju virzienā, tiek detalizēti uzskaitītas un aprakstītas augstskolai izsniegtā studiju virziena akreditācijas lapas pielikumā. 

Vai pēc jaunās sistēmas augstskolas jāakreditē no jauna?

Tāpat kā iepriekš, lai saņemtu valsts atzītu diplomu, gan augstskolai (arī katrai atsevišķai filiālei), gan programmai (filiālēs atsevišķi) ir jābūt akreditētai. Augstskolām ir spēkā līdz šim piešķirtā akreditācija un atkārtoti tās akreditēt nevajadzēs, bet tās jaunās augstskolas, kas līdz šim vēl nebija ieguvušas akreditāciju, to varēs saņemt, ja ne mazāk kā puse no augstskolā īstenotajiem studiju virzieniem būs akreditēti. 

Studiju virziena akreditācijas atteikums

Ja augstskolai tiek atteikta studiju virziena akreditācija, tā var 6 mēnešu laikā sagatavot papildu dokumentāciju un iesniegt akreditācijai studiju virzienu atkārtoti vai tai jāslēdz studiju virzienā īstenotās programmas. Ja programma tiek slēgta, augstskolai jānodrošina studentiem iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā savā vai citā augstākās izglītības iestādē saskaņā ar līgumu, ko paredz iesniedzamā dokumentācija programmas licencēšanai vai arī jāsedz zaudējumi, ja studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā.

Kur pārbaudīt studiju virzienu (un tā ietilpstošo programmu) akreditāciju?

Saraksts ar studiju virzienu (un tajā ietilpstošo programmu) jaunajām akreditācijām aplūkojams:

  1. Akadēmiskās informācijas centra (AIC) uzturētajā studiju virzienu reģistrā svr.aic.lv vai AIC mājas lapā izveidotajā Excel tabulā: www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas (skat. „Akreditētie studiju virzieni un programmas”).
  2. Informācija par akreditētajiem studiju virzieniem pievienota NIID.LV pie katra augstākās izglītības programmu ieraksta ailītē „Licence/akreditācija”

P.s. NIID.LV publiski ir pieejama informācija par tām augstskolu studiju programmām, kurās ir aktuāla uzņemšana attiecīgajā studiju gadā, tādēļ pastāv iespēja, ka programmas, kurās studenti studē, bet konkrētajā studiju gadā nav izsludināta uzņemšana, NIID.LV nav iespējams atrast. Šādos gadījumos programmas akreditāciju var meklēt AIC studiju virzienu akreditācijas tabulā.

Jauna programma akreditētā virzienā

Ja augstskolai ir akreditēts studiju virziens un tā vēlas uzsākt īstenot jaunu programmu jau akreditētajā virzienā, augstskolai jāsagatavo nepieciešamā dokumentācija licences saņemšanai atbilstoši Studiju programmu licencēšanas noteikumiem un licences piešķiršanas gadījumā tā vienlaikus nozīmēs arī automātisku akreditācijas piešķiršanu uz laiku, kamēr ir spēkā virzienam piešķirtā akreditācija.

 

Avoti:

Augstskolu likums: http://likumi.lv/doc.php?id=37967

Studiju programmu licencēšanas noteikumi: http://likumi.lv/ta/id/275563-studiju-programmu-licencesanas-noteikumi

Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi: http://likumi.lv/ta/id/275560-augstskolu-koledzu-un-studiju-virzienu-akreditacijas-noteikumihttp://likumi.lv/doc.php?id=252142

Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus: http://likumi.lv/doc.php?id=256157

 

INFORMĀCIJAI

Studiju virzieni augstākajā izglītībā ir šādi:

1. Izglītība, pedagoģija un sports.

2. Mākslas.

3. Reliģija un teoloģija.

4. Vēsture un filozofija.

5. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas.

6. Tulkošana.

7. Psiholoģija.

8. Socioloģija, politoloģija un antropoloģija.

9. Ekonomika.

10. Informācijas un komunikācijas zinātnes.

11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība.

12. Tiesību zinātne.

13. Dzīvās dabas zinātnes.

14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes.

15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija.

16. Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika.

17. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne.

18. Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības.

19. Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas.

20. Ražošana un pārstrāde.

21. Arhitektūra un būvniecība.

22. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna.

23. Veselības aprūpe.

24. Sociālā labklājība.

25. Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija.

26. Transporta pakalpojumi.

27. Vides aizsardzība.

28. Iekšējā drošība un civilā aizsardzība.

29. Militārā aizsardzība.

Social Sharing