Valsts pārbaudījumi 2016./2017. mācību gadā

Published: 

Publicēts 2016. gada 16. septembrī

Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 8., 9., 10., 11. un 12. klašu skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, diagnosticējošie darbi 10. kases skolēniem paredzēti septembrī, 3. un 6. klašu skolēniem - februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem notiks maijā un jūnijā.

Valsts pārbaudījumi pamatskolā

3. klasē jākārto diagnosticējošais darbs mācībvalodā un matemātikā. 6. klasē jākārto trīs diagnosticējošie darbi: mācībvalodā, matemātikā un dabaszinībās. Mazākumtautību izglītības programmu skolēniem gan 3., gan 6. klasē papildus jākārto diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

3. un 6. klašu skolēniem jākārto diagnosticējošie darbi un tajos netiek likts vērtējums. Diagnosticējošajos darbos būs iespējams saņemt punktus, bet tie netiks pielīdzināti vai vērtēti ar ballēm. Šajā mācību gadā visi 3. un 6. klases diagnosticējošie darbi visos mācību priekšmetos būs jākārto februārī un martā. Diagnosticējošo darbu būtība ir ļaut skolotājiem novērtēt bērnu apgūtās zināšanas, ko nosaka priekšmetu izglītības standarts, un ļaut skolotājam izvērtēt, kādas zināšanas vēl būtu jānostiprina līdz mācību gada beigām, pārejot uz nākamo izglītības posmu.

Jau trešo gadu 8. klašu skolēniem jākārto diagnosticējošais darbs matemātikā. Darba mērķis ir diagnosticēt atsevišķas skolēnu matemātiskās prasmes un vispārējās prasmes. Vērtējums diagnosticējošajā darbā tiek izteikts punktos un procentos.

9. klasē obligāti jākārto četri eksāmeni: mācībvalodā, matemātikā, vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, krievu, vācu vai franču) un Latvijas vēsturē, kā arī diagnosticējošais darbs dabaszinībās, kas notiks februārī. Diagnosticējošā darba būtība ir noskaidrot skolēnu spējas dabaszinātņu stundās iegūtās zināšanas pielietot praktisku uzdevumu risināšanā. Mazākumtautību izglītības programmu skolēniem papildus jākārto centralizētais latviešu valodas eksāmens atbilstoši valodas atestācijas prasībām, un skolēnu zināšanas novērtē trijos valsts valodas prasmes līmeņos - pamata, vidējais vai augstākais.

Valsts pārbaudījumi vidusskolā

10. klases skolēni jau otro gadu septembrī kārto diagnosticējošos darbus fizikā un ķīmijā. Šogad pirmo reizi to būs iespēja kārtot digitālā formātā izglītības portāla Uzdevumi.lv platformā. Tiešsaistē veikta darba galvenā priekšrocība ir iespēja uzreiz pēc darba izpildes redzēt iegūto punktu skaitu, kļūdaini izpildītos uzdevumus, kā arī katra uzdevuma pareizo atbildi. Skolas var izvēlēties, kā organizēt diagnosticējošā darba izpildi - rakstveidā vai tiešsaistē. Tāpat tiek nodrošināta iespēja daļai skolēnu darbu aizvadīt rakstveidā, bet daļai - tiešsaistē.

Savukārt martā paredzēti diagnosticējošie laboratorijas darbi 11. klasē ar mērķi novērtēt izglītojamo eksperimentālās prasmes fizikā un eksperimentālās un sadarbības prasmes ķīmijā un pilnveidot tās, jo fizikas laboratorijas darbus skolēni veic individuāli, bet ķīmijā – pāros.

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (var izvēlēties arī vairākus). Skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos tiek izteikti procentuālajā novērtējumā (no 2013. gada). Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo vērtējumu un procentuālo vērtējumu katrā eksāmena daļā. Eksāmenus vērtē 10 ballu skalā un par tajos iegūtajiem vērtējumiem sertifikātu neizsniedz.

Svešvalodu centralizēto eksāmena rezultātus izsaka Eiropā atzītos un valodu jomā plaši lietotos līmeņos: B1, B2 vai C1 līmenis. Skolēniem, kuru sniegums eksāmenā neatbildīs vismaz B1 līmeņa aprakstam, tiks norādīts tikai procentuālais kopvērtējums (5-39%). Svešvalodu prasmju līmeņiem atbilst šāda eksāmena procentuālā izpilde: B1 līmenis ir 40-69%, B2 līmenis ir 70-94%, C1 līmenis ir 95-100%.

Jau otro gadu 12. klases svešvalodas eksāmenu var aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Taču skolēni pēc brīvas izvēles var kārtot arī abus - Valsts izglītības satura centra un starptautiskās testēšanas institūcijas svešvalodas eksāmenu. Jāievēro, ka atsevišķu starptautisko testēšanas institūciju dokumentā par iegūto vērtējumu pārbaudījumā ir norādīts derīguma termiņš, un tam ir jābūt derīgam paredzētā centralizētā svešvalodas eksāmena norises dienā. Par vēlmi eksāmenu aizstāt ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu jāraksta iesniegums skolas vadībai ne vēlāk kā mēnesi pirms svešvalodas eksāmena norises. Valsts centralizētie svešvalodas eksāmeni notiks 2017. gada martā.

Šogad centralizētais vācu valodas eksāmens ir tikai vienu dienu, tieši tāpat kā franču valodā.

Arī 2016./2017. mācību gadā tiks organizēts piloteksāmens fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās (pēc izvēles) 12. klases skolēniem. Visi pilotprojekta eksāmeni notiks vienlaicīgi 2017. gada 12. aprīlī. Pēc eksāmenu norises izglītojamo eksāmenu darbus vērtēs centralizēti, un vērtējums tiks izteikts procentuālajā novērtējumā. Pēc izglītojamā izvēles informācija par piedalīšanos pilotprojekta eksāmenā un tajā iegūtais vērtējums tiks ierakstīta atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā.

Skolēni izvēlas un piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

Vērtējums centralizētajos eksāmenos nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita.

Centralizēto eksāmenu sertifikātus vispārējā vidējā izglītībā plānots izsniegt 2017. gada 29. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu (veselības, sporta sacensību, neparedzētu apstākļu u.c.) dēļ (nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Centralizēto eksāmenu kārtošana pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus, saskaņā ar 2010. gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2016./2017.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:

1. Latvijas Universitātē;
2. Rīgas Tehniskajā universitātē;
3. Daugavpils Universitātē;
4. Liepājas Universitātē;
5. Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajam svešvalodas (angļu, franču, krievu, vācu) eksāmenam var pieteikties līdz 1. februārim, bet pārējiem centralizētajiem eksāmeniem – ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

 

Papildu informācija:

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI

 

PAMATSKOLĒNIEM

3. klasē

Diagnosticējošie darbi:

latviešu valodā (rakstiski) - 2017. gada 23. februāris, (mutiski) - 2017. gada 5. janvāris - 22. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2017. gada 1. marts

 

Diagnosticējošie darbi mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2017. gada 23. februāris, (mutiski) - 2017. gada 5. janvāris - 22. februāris

latviešu valodā (rakstiski un mutiski) - 2017. gada 9. marts

matemātikā (rakstiski) - 2017. gada 1. marts

6. klasē

Diagnosticējošie darbi:

latviešu valodā (rakstiski) - 2017. gada 22. februāris, (mutiski) - 2017. gada 5. janvāris - 21. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2017. gada 28. februāris

dabaszinībās (rakstiski) - 2017. gada 7. marts

 

Diagnosticējošie darbi mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2017. gada 22. februāris, (mutiski) - 2017. gada 5. janvāris - 21. februāris

latviešu valodā (rakstiski un mutiski) - 2017. gada 2. marts

matemātikā (rakstiski) - 2017. gada 28. februāris

dabaszinībās (rakstiski) - 2017. gada 7. marts

8. klasē

Diagnosticējošais darbs:

matemātikā (rakstiski) - 2017. gada 21. februāris

9. KLASĒ

Diagnosticējošais darbs:

dabaszinātnēs (rakstiski) - 2017. gada 16. februāris

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā vai apvienoti attiecīgajā administratīvajā teritorijā)

latviešu valodā (rakstiski) - 2017. gada 17. maijs, (mutiski) - 2017. gada 17. un 18. maijs

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (rakstiski) - 2017. gada 24. maijs, (mutiski) - 2017. gada 24. un 25. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2017. gada 30. maijs

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2017. gada 6. jūnijs

 

Eksāmeni mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2017. gada 1. jūnijs, (mutiski) - 2016. gada 1. un 2. jūnijs

latviešu valodā (rakstiski) - 2017. gada 17. maijs, (mutiski) - 2017. gada 17. un 18. maijs (centralizētais eksāmens: sastāda un labo centralizēti)

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (rakstiski) - 2017. gada 24. maijs, (mutiski) - 2017. gada 24. un 25. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2017. gada 30. maijs

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2017. gada 6. jūnijs

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*:

latviešu valodā - 2017. gada 14. jūnijs

vienā svešvalodā pēc izvēles - 2017. gada 16. jūnijs

matemātikā - 2017. gada 20. jūnijs

Latvijas vēsturē - 2017. gada 22. jūnijs

 

latviešu valodā mazākumtautību programmās - 2017. gada 12. jūnijs (centralizētais eksāmens)

mazākumtautību valodā mazākumtautību programmās - 2017. gada 14. jūnijs

VIDUSSKOLĒNIEM

10. klasē**

Diagnosticējošais darbs:

fizikā vai ķīmijā (rakstiski) - 2016. gada 22. septembris

11. klasē**

Diagnosticējošais darbs:

fizikā vai ķīmijā (rakstiski) - 2017. gada 30. marts

12. KLASĒ

3 obligātie centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti)

vienā svešvalodā pēc izvēles:

angļu valodā (rakstiski) - 2017. gada 14. marts, (mutiski) - 2017. gada 14., 15. un 16. marts

vācu valodā (rakstiski/ mutiski) - 2017. gada 15. marts

krievu valodā (rakstiski) - 2017. gada 16. marts, (mutiski) - 2017. gada 16. un 17. marts

franču valoda (rakstiski/ mutiski) - 2017. gada 17. marts

latviešu valodā (rakstiski) - 2017. gada 16. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2017. gada 19. maijs

Pilotprojekta eksāmens (sastāda un labo centralizēti):

fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās (rakstiski) - 2017. gada 12. aprīlis

Ne mazāk kā 1 izvēles eksāmens individuāli izvēlētā mācību priekšmetā

Centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti):

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2017. gada 23. maijs

bioloģijā (rakstiski) - 2017. gada 25. maijs

ķīmijā (rakstiski) - 2017. gada 29. maijs

fizikā (rakstiski) - 2017. gada 5. jūnijs

otrajā vai trešajā svešvalodā:

angļu valodā (rakstiski) - 2017. gada 14. marts, (mutiski) - 2017. gada 14., 15. un 16. marts

vācu valodā (rakstiski/ mutiski) - 2017. gada 15. marts

krievu valodā (rakstiski) - 2017. gada 16. marts, (mutiski) - 2017. gada 16. un 17. marts

franču valoda (rakstiski/ mutiski) - 2017. gada 17. marts

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā)

informātikā (rakstiski) - 2017. gada 22. maijs, (praktiskā daļa) - 2017. gada 22. un 23. maijs

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2017. gada 26. maijs

ekonomikā (rakstiski) - 2017. gada 2. jūnijs

mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību programmās (rakstiski) - 2017. gada 7. jūnijs

Eksāmeni (sastāda izglītības pārvalde kopā ar skolu, labo skolā)

Eksāmenu norises laikus tajos mācību priekšmetos, kas noteikti vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet augstāk nav norādīti, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvalde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laika posmā no 2017. gada 15. maija līdz 16. jūnijam. Mācību priekšmetu apjoms nedrīkst būt mazāks par 105 h.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*

pirmajā svešvalodā (rakstiski/ mutiski): 2017. gada 8. jūnijs

otrajā vai trešajā svešvalodā: 2017. gada 19. jūnijs

latviešu valodā (rakstiski): 2017. gada 9. jūnijs

matemātikā (rakstiski): 2017. gada 12. jūnijs

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski): 2017. gada 13. jūnijs

bioloģijā (rakstiski): 2017. gada 14. jūnijs

fizikā (rakstiski): 2017. gada 16. jūnijs

ķīmijā (rakstiski): 2017. gada 15. jūnijs

informātikā (kombinēti): 2017. gada 20. jūnijs

ģeogrāfijā (rakstiski): 2017. gada 21. jūnijs

ekonomikā (rakstiski) - 2017. gada 22. jūnijs

mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski): 2017. gada 26. jūnijs

* Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem tiek organizēti tiem 9. un 12. klases skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas ir īsāks par sešiem mēnešiem vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajos laikos, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

**Skola var izvēlēties, kurā priekšmetā skolēni kārto diagnosticējošo darbu.

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu