Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. mācību gadā

Aktualizēts 2021. gada 30. aprīlī
Publicēts 2020. gada 7. oktobrī

Ārkārtējās situācijas dēļ arī 2020./2021. mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus. 12. klases svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no marta uz maiju. Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, skolēniem šogad un arī nākamgad jākārto trīs obligātie eksāmeni. 9. klases skolēniem eksāmeni ir atcelti, un mācību gadu viņi noslēdz ar vērtējumu gadā.

Valsts pārbaudes darbi pamatskolā

2020./2021. mācību gadā 9.klases skolēniem obligāti jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā, kā arī, pēc skolas izvēles, varēs kārtot diagnosticējošos darbus svešvalodā, Latvijas vēsturē, mazākumtautības valodā, dabaszinībās.

Diagnosticējošo darbu mērķis ir skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā sasniegto. Svarīga ir arī atgriezeniskās saites saņemšana pamatizglītības posma noslēgumā. Diagnosticējošo darbu rezultāts neietekmē nedz semestra, nedz gada vērtējumu.

2020./2021. mācību gadā  eksāmeni 9. klases skolēniem ir atcelti. Tie skolēni, kuri mācās mazākumtautību izglītības programmā, varēs izvēlēties un kārtot eksāmenu valsts valodā 19. maijā rakstu/mutvārdu daļu, un 20. maijā – mutvārdu daļu.

9.klases skolēni 2020./2021.mācību gadu noslēdz ar vērtējumu gadā.

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, šogad un arī nākamgad skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens - tādējādi, 12. klasi beidzot, 2020./2021. un 2021./2022. mācību gados būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:

  • latviešu valoda,
  • viena svešvaloda,
  • matemātika,
  • ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Veselības ministriju ir sagatavojis Ieteikumus 12. klašu izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei 2020./2021.mācību gadā, kuru pamatā ir regulējums testēšanas, transporta, distancēšanās, higiēnas, individuālo aizsardzības līdzekļu un pašizolācijas ievērošanai, ja skolēns ir atgriezies no ārvalstīm.

Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentuālā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā. Eksāmenus (kas nav centralizētie eksāmeni) vērtē 10 ballu skalā un par tajos iegūtajiem vērtējumiem sertifikātu neizsniedz.

12. klases svešvalodas eksāmenu var aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Taču skolēni pēc brīvas izvēles var kārtot arī abus - centralizēto un starptautiskās testēšanas institūcijas svešvalodas eksāmenu. Jāievēro, ka atsevišķu starptautisko testēšanas institūciju dokumentā par iegūto vērtējumu pārbaudījumā ir norādīts derīguma termiņš, un tam ir jābūt derīgam paredzētā centralizētā svešvalodas eksāmena norises dienā. Par vēlmi eksāmenu aizstāt ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu jāraksta iesniegums skolas vadībai ne vēlāk kā mēnesi pirms svešvalodas eksāmena norises. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, centralizētie svešvalodas eksāmeni notiks 2021. gada maijā.

Skolēni izvēlas un piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

Vērtējums centralizētajos eksāmenos nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu (veselības, sporta sacensību, neparedzētu apstākļu u.c.) dēļ (nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Centralizēto eksāmenu kārtošana pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus, ir iespēja pieteikties 2020./2021. mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC):

1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

VISC izsniedz sertifikātus pašvaldības vai augstskolas atbildīgajam pārstāvim piecu nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību gada beigām.

Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti 2021. gada 11.jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 30.jūnijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 6.jūlijā.

Papildu informācija:

 


NB! Informācija ir aktuāla raksta publicēšanas brīdī. Izmaiņu gadījumā raksta saturs tiks papildināts!

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI

 


PAMATSKOLĒNIEM

3. klasē

Diagnosticējošie darbi notiek:

Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti): mutvārdu daļa – no 2021. gada 25. janvāra līdz 2. martam, rakstu daļa – 3. martā;

Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti): mutvārdu daļa – no 2021. gada 25. janvāra līdz 2. martam, rakstu daļa – 3. martā;

Latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti): rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2021. gada 11. martā;

Matemātikā (rakstiski): 2021. gada 9. martā.

6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiek:

Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti): mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa - 17. februārī;

Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti): mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa - 17. februārī;

Latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti): rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2021. gada 23. februārī;

Matemātikā (rakstiski): 2021. gada 25. februārī;

Dabaszinībās (rakstiski): 2021. gada 4. martā.

9. KLASĒ

Diagnosticējošie darbi notiek:

Svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu valodā) pēc izglītības iestādes izvēles: 13. aprīlī;

Dabaszinībās (fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija): 20. aprīlī;

Mācībvalodā (krievu, poļu): 22. aprīlī;

Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās: 27. aprīlī;

Latviešu valodā mazākumtautību mācībvalodu izglītības programmās: 27. aprīlī;

Matemātikā: 29. aprīlī.

Eksāmeni notiek:

2020./2021. mācību gadā  eksāmeni 9. klases skolēniem ir atcelti!

Tie skolēni, kas vēlas, var kārtot eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizētais eksāmens): rakstu daļa - 2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa - 19. un 20. maijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*:

Latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti): 2021. gada 7. jūnijā.

 

VIDUSSKOLĒNIEM  - 12. KLASĒ

3 obligātie centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti)

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

  • Angļu valodā (kombinēti): rakstu daļa - 2021. gada 11. maijā, mutvārdu daļa – 11., 12. un 13. maijā;
  • Vācu valodā (kombinēti): rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2021. gada 12. maijā;
  • Krievu valodā (kombinēti): rakstu daļa - 2021. gada 13. maijā, mutvārdu daļa – 13. un 14. maijā;
  • Franču valodā (kombinēti):  rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2021. gada 14. maijā;

Latviešu valodā (rakstiski): 2021. gada 18. maijā;

Matemātikā (rakstiski): 2021. gada 21. maijā.

Eksāmeni skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā (vienā vai vairākos)
Centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti):

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski): 2021. gada 24. maijā;

Ķīmijā (rakstiski): 2021. gada 26. maijā;

Fizikā (rakstiski): 2021. gada 28. maijā;

Bioloģijā (rakstiski): 2021. gada 1. jūnijā.

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā)

Informātikā (kombinēti): rakstu daļa - 2021. gada 3. jūnijā, praktiskā daļa - 3. un 4. jūnijā;

Ģeogrāfijā (rakstiski): 2021. gada 7. jūnijā;

Ekonomikā (rakstiski): 2021. gada 9. jūnijā;

Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski): 2021. gada 11. jūnijā.

Eksāmeni (sastāda izglītības pārvalde kopā ar skolu, labo skolā)

Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2021. gada 17. maija līdz 18. jūnijam.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*
Obligātie centralizētie eksāmeni:

Izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti): 2021. gada 14. jūnijā;

Latviešu valodā (rakstiski): 2021. gada 16. jūnijā;

Matemātikā (rakstiski): 2021. gada 18. jūnijā.

Eksāmeni izvēlētajā mācību priekšmetā:

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski): 2021. gada 21. jūnijā;

Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski): 2021. gada 22. jūnijā;

Bioloģijā (rakstiski): 2021. gada 28. jūnijā;

Informātikā (kombinēti): 2021. gada 29. jūnijā;

Ķīmijā (rakstiski): 2021. gada 30. jūnijā;

Ekonomikā (rakstiski): 2021. gada 1. jūlijā;

Fizikā (rakstiski): 2021. gada 2. jūlijā;

Ģeogrāfijā (rakstiski): 2021. gada 5. jūlijā.

* Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem tiek organizēti tiem 9. un 12. klases skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas ir īsāks par sešiem mēnešiem vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajos laikos, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

Ieteikt rakstu