Arhīvs - valsts pārbaudes darbi 2019./2020. mācību gadā

Aktualizēts 2020. gada 5. maijā
Publicēts 2019. gada 7. oktobrī

Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9., 11. un 12. klašu skolēni.

Aktuālo informāciju par valsts pārbaudījumu norisi un izmaiņām saistībā ar COVOD-19 skatiet Valsts izglītības satura centra (VISC) tīmekļvietnē!

Valsts pārbaudes darbi pamatskolā

3. klasē jākārto diagnosticējošais darbs mācībvalodā un matemātikā. 6. klasē jākārto trīs diagnosticējošie darbi: mācībvalodā, matemātikā un dabaszinībās. Mazākumtautību izglītības programmu skolēniem gan 3., gan 6. klasē papildus jākārto diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

2019./20. mācību gadā visi 3. un 6. klases diagnosticējošie darbi visos mācību priekšmetos būs jākārto janvārī, februārī un martā. Diagnosticējošo darbu būtība ir ļaut skolotājiem novērtēt bērnu apgūtās zināšanas, ko nosaka priekšmetu izglītības standarts, un  izvērtēt, kādas zināšanas vēl būtu jānostiprina līdz mācību gada beigām, pārejot uz nākamo izglītības posmu. Arī šajā mācību gadā sadarbībā ar portālu Uzdevumi.lv 6. klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās būs iespējams kārtot tiešsaistē.

9. klasē iepriekšējos gados bija obligāti jākārto četri eksāmeni: mācībvalodā, matemātikā, vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, krievu, vācu vai franču) un Latvijas vēsturē. Mazākumtautību izglītības programmu skolēniem papildus  bija jākārto centralizētais latviešu valodas eksāmens. 

NB! Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju 2020. gadā 9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, izņemot eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Skolēniem, kuri vēlas to kārtot, eksāmena rakstu daļa notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, eksāmens notiks 2. jūlijā.

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

Lai ierobežotu koronavīrusa COVID-19 izplatību, 2020. gadā ir atcelti 16. aprīlī plānotie diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11. klasē.

2020. gadā valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā.

Obligātie centralizētie eksāmeni:

- vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā; franču valodā rakstu un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
- latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
- matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Centralizēto eksāmenu saraksts skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā:

- Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
- ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
- bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
- fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā.

Eksāmenu saraksts skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā:

- ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
- ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
- mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 3. jūlijā;
- informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā. 

Lai saņemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, izglītojamajam jākārto trīs obligātie centralizētie eksāmeni:

  • vienas svešvalodas (pēc izvēles) centralizētais eksāmens;
  • latviešu valodas centralizētais eksāmens;
  • matemātikas centralizētais eksāmens.

Ceturtais, izvēles eksāmens nav obligāts. Izglītojamais pēc izvēles, ja nepieciešams iestājai augstskolā, var kārtot arī ceturto vai vairākus centralizētos/ necentralizētos/skolas veidotos eksāmenus. 

Izglītojamais, kurš mācās vidusskolas 10., 11.klasē vai profesionālās izglītības iestādes 2., 3.kursā, var kārtot izvēles eksāmenus, ja pats to vēlas, lai pēc gada šis izvēles eksāmens nebūtu jākārto. Nākamajā gadā nav paredzēts mainīt noteikumus par nepieciešamo eksāmenu skaitu, lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību. Izglītojamais, ja vēlas, šo eksāmenu var kārtot arī nākamajā gadā.

Detalizēta informācija par valsts pārbaudes darbu norisi 2020. gadā pieejama VISC tīmekļvietnē.

Skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos tiek izteikti procentuālajā novērtējumā (no 2013. gada). Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo vērtējumu un procentuālo vērtējumu katrā eksāmena daļā. Eksāmenus (kas nav centralizētie eksāmeni) vērtē 10 ballu skalā un par tajos iegūtajiem vērtējumiem sertifikātu neizsniedz.

Svešvalodu centralizēto eksāmena rezultātus izsaka Eiropā atzītos līmeņos: B1, B2 vai C1 līmenis. Skolēniem, kuru sniegums eksāmenā neatbilst vismaz B1 līmeņa aprakstam, tiek norādīts tikai procentuālais kopvērtējums (5-39%). Svešvalodu prasmju līmeņiem atbilst šāda eksāmena procentuālā izpilde: B1 līmenis ir 40-69%, B2 līmenis ir 70-94%, C1 līmenis ir 95-100%. Svešvalodu eksāmena rezultāts, kas ir zemāks par 40%, netiek izteikts atbilstoši Eiropas valodu kopīgo pamatnostādņu līmeņiem. 

Jau vairākus gadus 12. klases svešvalodas eksāmenu var aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Taču skolēni pēc brīvas izvēles var kārtot arī abus - centralizēto un starptautiskās testēšanas institūcijas svešvalodas eksāmenu. Jāievēro, ka atsevišķu starptautisko testēšanas institūciju dokumentā par iegūto vērtējumu pārbaudījumā ir norādīts derīguma termiņš, un tam ir jābūt derīgam paredzētā centralizētā svešvalodas eksāmena norises dienā. Par vēlmi eksāmenu aizstāt ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu jāraksta iesniegums skolas vadībai ne vēlāk kā mēnesi pirms svešvalodas eksāmena norises. 

Skolēni izvēlas un piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

Vērtējums centralizētajos eksāmenos nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu (veselības, sporta sacensību, neparedzētu apstākļu u.c.) dēļ (nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Centralizēto eksāmenu kārtošana pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus, saskaņā ar 2010. gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai:

1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

 

Papildu informācija:

Valsts izglītības satura centrs (VISC), ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un konsultējoties ar Veselības ministriju epidemioloģiskās drošības jautājumos, kā arī analizējot citu ES valstu pieeju valsts pārbaudes darbu norisei, ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g.

Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās:

  • eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām.
  • samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
  • svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas;
  • eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.

Centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti, visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas. Tajās atbildes, uzdevumu risinājumus gaitu, zīmējumus drīkstēs rakstīt tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu. Atbilžu lapas VISC skenēs, lai skolotāji tās varētu vērtēt attālināti.

Valsts pārbaudījumu papildtermiņi plānoti no 9. jūlija līdz 30.jūlijam. Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti šā gada 26.jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 24.jūlijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 30.jūlijā.

2020. gada 30. aprīlī apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 183 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā" skatāmi Ministru kabineta tīmekļvietnē.

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI


PAMATSKOLĒNIEM

3. klasē

Diagnosticējošie darbi:

latviešu valodā (rakstiski) - 2020. gada 20. februāris, (mutiski) - 2020. gada 6. janvāris - 19. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 26. februāris

 

Diagnosticējošie darbi mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2020. gada 20. februāris, (mutiski) - 2020. gada 6. janvāris - 19. februāris

latviešu valodā (rakstiski un mutiski) - 2020. gada 3. marts

matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 26. februāris

6. klasē

Diagnosticējošie darbi:

latviešu valodā (rakstiski) - 2020. gada 19. februāris, (mutiski) - 2020. gada 6. janvāris - 18. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 27. februāris

dabaszinībās (rakstiski) - 2020. gada 5. marts

 

Diagnosticējošie darbi mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2020. gada 19. februāris, (mutiski) - 2020. gada 6. janvāris - 18. februāris

latviešu valodā (rakstiski un mutiski) - 2020. gada 25. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 27. februāris

dabaszinībās (rakstiski) - 2020. gada 5. marts

9. KLASĒ

9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, izņemot eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās! 
Centralizētais eksāmens

latviešu valodā mazākumtautību programmās - 2020. gada 10. jūnijs (rakstu daļa); 10. un 11. jūnijs (mutvārdu daļa)

Eksāmens ārpus noteiktajiem laikiem*:

latviešu valodā mazākumtautību programmās - 2020. gada 2. jūlijs (centralizētais eksāmens)

 

VIDUSSKOLĒNIEM

11. klasē**

Diagnosticējošais darbs:

fizikā vai ķīmijā (rakstiski) - 2020. gada 16. aprīlis ATCELTS!!!

12. KLASĒ

3 obligātie centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti)

vienā svešvalodā pēc izvēles:

angļu valodā (rakstiski) - 2020. gada 2. jūnijs, (mutiski) - 2020. gada 2., 3.. un 4. jūnijs

vācu valodā (rakstiski/ mutiski) - 2020. gada 3. jūnijs

krievu valodā (rakstiski) - 2020. gada 4. jūnijs, (mutiski) - 2020. gada 4. un 5. jūnijs

franču valodā (rakstiski/ mutiski) - 2020. gada 5. jūnijs

latviešu valodā (rakstiski) - 2020. gada 9. jūnijs

matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 12. jūnijs

Ne mazāk kā 1 izvēles eksāmens individuāli izvēlētā mācību priekšmetā

Centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti):

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 15. jūnijs

ķīmijā (rakstiski) - 2020. gada 17. jūnijs

bioloģijā (rakstiski) - 2020. gada 19. jūnijs

fizikā (rakstiski) - 2020. gada 26. jūnijs

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā)

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2020. gada 29. jūnijs

ekonomikā (rakstiski) - 2020. gada 1. jūlijs

mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību programmās (rakstiski) - 2020. gada 3. jūlijs

informātikā (rakstiski) - 2020. gada 6. jūnijs, (praktiskā daļa) - 2020. gada 6. un 7. jūlijs

Eksāmeni (sastāda izglītības pārvalde kopā ar skolu, labo skolā)

Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi.

Valsts pārbaudījumu papildtermiņi plānoti no 9. jūlija līdz 30.jūlijam.

* Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem tiek organizēti tiem 9. un 12. klases skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas ir īsāks par sešiem mēnešiem vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajos laikos, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

**Skola var izvēlēties, kurā priekšmetā skolēni kārto diagnosticējošo darbu.

Ieteikt rakstu