Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1
Rezultāti : 1 - 10 no 10
12-10-2020

Labdien! Vai policijas darbinieks ar augstāko juridisko izglītību un ilgstošu darba pieredzi Valsts policijas vadošos amatos drīkst vidusskolas klasēm mācīt kriminālistiku un ieroču mācību, ja viņam nav pedagoģiskās izglītības?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka persona ar augstāko juridisko izglītību var mācīt vidusskolas klasēm Jūsu jautājumā minētos priekšmetus, ja tiek ievēroti divi nosacījumi:

1)Studiju laikā persona ir apguvusi attiecīgos priekšmetus (kriminālistiku, ieroču mācību utt.);

2)Papildus ir iegūta pedagoģiskā izglītība. Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Ātrākais ceļš būtu apgūt pedagogu profesionālās pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā un saņemt pedagoga sertifikātu. (tā dēvētā “B programma”, Ministru kabineta noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību šis jēdziens vairs netiek lietots). Jāizvēlas programma, kura domāta personām bez pedagoģiskās izglītības, piemēram, “Pedagoģiskās darbības pamati”.

Tāpat persona ar iegūtu augstāko izglītību var iegūt pedagoģisko izglītību, studējot augstākās izglītības programmās, piemēram:

1)2.līmeņa augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, (augstskolā jāstudē 1 gads, pēc tam 1 gada laikā profesiju apgūst darba vidē, strādājot skolās). 2020. gadā ir uzsākta jauna skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” īstenošana, kura ietvaros dažādu jomu profesionāļiem ar augstāko izglītību ir iespēja kļūt par skolotājiem. Mācības projektā ir bez maksas. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte,  un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Pirmā uzņemšana jau ir noslēgusies, taču tiek plānots, ka jau 2020.gada rudenī (oktobrī – novembrī) tiks uzsākta jauna kampaņa topošo skolotāju uzņemšanai nākamajā mācību gadā, kas tiks īstenota, sākot ar aprīli. Informācijas precizēšanai varat sazināties ar projekta koordinatoriem (tālrunis 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv).

2) Iegūt maģistra grādu izglītībā, studējot izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra programmā. 2020. gadā četrās augstskolās ir uzsākta uzņemšana jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne”, kuras apakšprogrammā “Pedagoģija” (jāstudē 2 gadi; gan valsts budžets, gan par maksu) var studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija (lai atbilstu noteikumu Nr.569 prasībām, maģistra grāda iegūšanai izstrādātajam zinātniskajam darbam obligāti jābūt saistītam ar mācāmo priekšmetu saturu un didaktiku).

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to strādāt par skolotāju var jau studiju laikā.

Zināšanai informējam, ka minētās prasības attiecībā uz pedagoģisko izglītību nav attiecināmas uz interešu vai profesionālās izglītības skolotāju, kura darba slodze izglītības iestādē ir mazāka par 360 darba stundām gadā.

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, iesakām Jums sazināties ar B.Bašķeri, tālrunis 67047835, e-pasts baiba.baskere@izm.gov.lv.

02-09-2020

Labdien! Plānoju studēt pedagoģiju akadēmiskā maģistra programmā. Kur pēc absolvēšanas reāli var strādāt ar akadēmisko maģistra grādu pedagoģijā? Paldies!

Labdien!

Atvainojiet, ka e-konsultanta prombūtnes dēļ kavējās atbildes sagatavošana.

Jūsu turpmākās karjeras iespējas pēc maģistra grāda ieguves pedagoģijā (vai izglītības zinātnēs) lielā mērā ir atkarīgas no tā, 1) kādā jomā ir iegūts bakalaura grāds (jautājumā neesat minējusi); 2) kādā pedagoģijas/ izglītības apakšnozarē/ tēmā plānojat specializēties un izstrādāt zinātnisko darbu.. Piemēram, ja Jūs iepriekš esat studējusi pedagoģiju, tad Jums būs iespēja padziļināt esošās zināšanas, attīstīt pētniecības prasmes un/vai apgūt jaunus moduļus vai specializācijas, līdz ar to paplašināt darbības sfēru. Piemēram, var specializēties izglītības vadībā un kļūt par izglītības jomas vadītāju (skolas direktoru, mācību pārzini, metodiķi utt.); var specializēties pieaugušo izglītībā, augstskolu pedagoģijā, skolas vai pirmsskolas pedagoģijā, konkrēta mācību priekšmeta didaktikā un metodikā, interešu izglītībā, karjeras izglītībā, iekļaujošajā izglītībā utt. – iespējas ir ļoti daudzveidīgas. Atkarībā no apgūtās specializācijas absolventi strādā izglītības iestādēs (skolās, augstskolās, koledžās, profesionālās vai pieaugušo izglītības centros, mūzikas/ sporta/ mākslas skolās, interešu izglītības centros, karjeras un konsultāciju centros, valsts pārvaldes/ pašvaldību institūcijās izglītības nozarē, zinātniskajās institūcijās utt.

Ja Jūsu iegūtā izglītība nav pedagoģijā, tad Jūs varat specializēties, piemēram,  apgūtās jomas pedagoģijā un didaktikā, un iegūt tiesības mācīt šo priekšmetu kādā no izglītības iestādēm (atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām), tāpat varat apgūt izglītības vadību u.c.

Tāpat Jūs varat turpināt izglītību doktorantūrā, padziļinot pētnieciskās prasmes un/ vai izvēloties zinātnieka/ pētnieka/ augstskolu docētāja karjeru.

 

Nosūtām Jums pedagoģijas/ izglītības zinātņu maģistra programmu SARAKSTU. Atverot katru no programmām, sadaļā “Programmas apraksts” ir sniegta detalizēta informācija par darba iespējām pēc katras specializācijas/ moduļa apguves.

11-08-2020

Labdien! Esmu ieguvusi profesionālā bakalaura un maģistra grādu tiesību zinātnēs, man ir pieredze jurista darbā, kā arī vadošā amatā tieslietu jomā. Taču vēlos mainīt darbības sfēru un strādāt par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju. Kāda papildu izglītība un profesionālā pieredze ir nepieciešama, lai sasniegtu šo mērķi?

Labdien!

Prasības izglītības iestādes vadītāja izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai ir noteiktas Izglītības likumā (30.p.) un Ministru kabineta noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (13.p.). Atbilstoši noteikumiem par izglītības iestādes vadītāju, vadītāja vietnieku un izglītības metodiķi ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība atbilst vienai no šādām prasībām:

-          augstākā pedagoģiskā izglītība;

-          augstākā un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā;

-          augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst profesionālās kompetences programmu pedagoģijā (vismaz 72 stundu apjomā, saņemot sertifikātu).

Tā kā Jūsu iegūtā izglītība nav pedagoģijā, tad ir divi varianti, kā Jūs varētu iegūt tiesības strādāt par pirmsskolas izglītības iestādes (PII) vadītāju.

-          Ātrākais ceļš būtu apgūt tā dēvēto “B programmu” pedagoģijā (MK noteikumos Nr.569 šis jēdziens vairs netiek lietots) vismaz 72 stundu apjomā (piemēram, “Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”, “Pedagoģiskās darbības pamati” vai “Pedagoģija”) un saņemt pedagoga sertifikātu. NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar  izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma joprojām tiek īstenota.

-          Uzsākt studijas pedagoģijas augstākās izglītības programmā (1.līmeņaprofesionālā bakalaura vai izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra). Zināšanai informējam, ka  2020. gadā Latvijas Universitātē (Rīgā un filiālēs), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Liepājas Universitātē ir uzsākta uzņemšana jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne” (programma ir licencēta visās augstskolās), kuras apakšprogrammā “Pedagoģija”, “Cilvēku uzvedība un izglītība” vai “Izglītības vadība” var studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura/ maģistra grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija.

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to Jūs varat strādāt izglītības vadībā jau mācību/ studiju laikā, apgūstot atbilstošo programmu pedagoģijā.

Iespējams, ir vēl kādi citi risinājumi. Lai saņemtu precīzu informāciju par Jūsu izglītības atbilstību, t.sk. par nepieciešamo papildu izglītības apguvi, iesakām Jums sazināties ar zinošu un kompetentu speciālisti - Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri pa tālruni 67047835 vai e-pastu: baiba.baskere@izm.gov.lv.

Gan privātās, gan valsts/pašvaldības izglītības iestādes vadītāju amatā ieceļ tās dibinātājs. Pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus (t.sk. PII vadītājus) ieceļ attiecīgā pašvaldība, izvēloties pretendentus konkursa kārtībā atbilstoši MK noteikumos Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” noteiktajai kārtībai, rūpīgi izvērtējot pretendentu atbilstību: izglītību, kvalifikāciju, profesionālo pieredzi, motivāciju strādāt šajā amatā u.c. kritērijus,​

31-07-2020

Labdien, interesējos par sociālo pedagoģiju. Vai Jūs, lūdzu, varētu palīdzēt saprast, kāpēc vairs netiek sagatavoti sociālie pedagogi, kāds tam ir pamatojums un kur ir pieejama informācija par izmaiņām? Kādi ir nākotnes plāni šīs profesijas vietā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka sociālā pedagoga profesija turpinās pastāvēt arī nākotnē, taču turpmāk sociālie pedagogi tiks sagatavoti sociālā darbinieka augstākās izglītības programmas (bakalaura/ maģistra) ietvaros, apgūstot studiju moduli sociālajā pedagoģijā vismaz 4 kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā. Darbam derīgi būs arī iepriekš iegūtie diplomi ar sociālā pedagoga kvalifikāciju.

Minētās izmaiņas ir iekļautas Grozījumos Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālā kompetences pilnveides kārtību”, kuru projekts šobrīd ir nodots publiskajai apspriešanai.

Zināšanai informējam, ka 2020./21. gadā sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju vēl var iegūt vienā augstskolā - studējot Liepājas Universitātes profesionālā maģistra programmā KARJERAS KONSULTANTS (uzņem pilna un nepilna laika studijās). Programmai ir trīs specializācijas:

- karjeras konsultants un sociālais pedagogs;
- karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists;
- karjeras konsultants un skolotājs mentors.​

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, iesakām Jums sazināties ar B.Bašķeri, tālrunis 67047835, e-pasts baiba.baskere@izm.gov.lv.

22-07-2020

Labdien! Esmu absolvējusi bakalaura studiju programmu "Krievu filoloģija". Vēlos no septembra strādāt kādā no Rīgas skolām par krievu valodas un literatūras skolotāju. Cik es saprotu, tad man nepietiek ar manu izglītību, un man nepieciešams papildus iegūt pedagoģisko izglītību. Kādas studiju programmas Rīgā man varētu būt piemērotas, lai es no septembra varētu gan mācīties augstskolā, gan strādāt skolā? Varbūt ir kādas programmas, kurās var izmācīties par skolotāju ātrāk?

Labdien!

Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem* Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (2. punkts), par vispārējās izglītības pedagogu, tostarp sākumskolas skolotāju, ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumskolas vai sākumizglītības skolotāja, vai pamatizglītības skolotāja kvalifikācija, pamatizglītības 1. klasē – arī pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā;
 • augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā izglītība un maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar mācību priekšmeta saturu un didaktiku;
 • augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un vienā izglītības iestādē ne ilgāk kā vienu gadu strādā skolotāja mentora vadībā.

Tādējādi, ja Jūs vēlaties strādāt par krievu valodas skolotāju, tad Jums 1)jāiegūst krievu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija, vai 2) maģistra grāds izglītībā vai pedagoģijā, un zinātniskajam darbam jābūt saistītam ar krievu valodas un literatūras priekšmeta saturu un didaktiku, vai 3)Jūs varat uzsākt darbu skolā, vienu gadu strādājot skolotāja mentora vadībā, taču, ja izvēlēsieties turpināt strādāt ilgāk par vienu gadu, Jums jāiegūst pedagoģiskā izglītība.

1) Skolotāja kvalifikāciju var iegūt, studējot 2.līmeņa augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, (augstskolā jāstudē 1 gads, pēc tam 1 gada laikā profesiju apgūst darba vidē, strādājot skolās). 2020. gadā ir uzsākta jauna skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” īstenošana, kura ietvaros dažādu jomu profesionāļiem ar augstāko izglītību ir iespēja kļūt par skolotājiem. Mācības projektā ir bez maksas. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Šogad uzņemšana jau ir noslēgusies, taču informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties ar projekta koordinatoriem (tālrunis 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv).

2) Maģistra grādu izglītībā var iegūt, studējot izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra programmā. 2020. gadā Latvijas Universitāte (Rīgā un filiālēs), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Liepājas Universitāte ir uzsākta uzņemšana jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne” (programma ir licencēta visās augstskolās), kuras apakšprogrammā “Pedagoģija” (jāstudē 2 gadi; gan valsts budžets, gan par maksu) varēs studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija (lai atbilstu noteikumu Nr.569 prasībām, maģistra grāda iegūšanai izstrādātajam zinātniskajam darbam jābūt saistītam ar krievu valodas un literatūras priekšmetu saturu un didaktiku).

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to Jūs varat strādāt par skolotāju studiju laikā, apgūstot atbilstošo programmu skolotāja kvalifikācijas ieguvei.

* No 2020. gada 1. septembra izglītības saturā tiks ieviestas būtiskas pārmaiņas. Pārmaiņas skars attiecīgi arī pedagogu izglītību, kura tiks organizēta atbilstoši pārmaiņām izglītības saturā. Šobrīd  sabiedriskajai apspriešanai ir nodoti grozījumi MK noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālā kompetences pilnveides kārtību”. Vairāk informācijas - IZM tīmekļvietnē.

10-06-2020

Labdien. Vēlos strādāt bērnudārzā par pirmsskolas pedagogu, kā arī vadīt interešu pulciņu mazajiem kā pašnodarbināta persona. Kāda izglītība man jāiegūst? Vai ir iespēja mācīties brīvdienās vai attālināti?

Labdien!

Par pirmsskolas pedagogam nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 5. punktam par pirmsskolas pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

- augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas vai sākumskolas skolotāja kvalifikācija;

- augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā (vismaz 72 stundu apjomā);

- maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku;

- pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija pirmsskolas mūzikas skolotājam vai sporta skolotāja kvalifikācija pirmsskolas sporta skolotājam.

Ātrākais ceļš, lai strādātu par pirmsskolas skolotāju, ir apgūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu ar kvalifikāciju “Pirmsskolas izglītības skolotājs” kādā no augstskolām:

Latvijas Universitātē (LU) Rīgā, pagaidām nav informācijas par uzņemšanu LU Cēsu, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālēs. Pēc šīs programmas absolvēšanas būs iespēja iestāties profesionālā bakalaura programmas “Sākumizglītības skolotājs” 3. kursā un 2 gadu iegūt bakalaura grādu izglītībā un otru kvalifikāciju.

Liepājas Universitātē (LiepU);

- Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā (RTA).

Visās šajās programmās ir plānota uzņemšana gan pilna laika, gan nepilna laika studijās. Kādā formā tiks īstenotas nepilna laika studijas (vakaros, brīvdienās vai tālmācībā/ daļējā tālmācībā) Jums jānoskaidro, sazinoties ar izvēlēto augstskolu.

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Izglītības likuma 48.panta pirmajai daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. Līdz ar to Jūs varētu uzsākt strādāt par pirmsskolas skolotāju jau studiju laikā, apgūstot programmu pirmsskolas skolotāja kvalifikācijas ieguvei.

Par interešu izglītības pedagogam nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju

Ja persona vēlas sniegt interešu izglītības pakalpojumus bērniem un jauniešiem izglītības iestādē vai privātpraksē, tad iegūtajai izglītībai un kvalifikācijai jāatbilst MK noteikumu Nr.569  6. un 7. punktos izvirzītajām prasībām interešu izglītības pedagogam. Savā jautājumā neesat minējusi, kādā jomā studējat (vai arī esat pārtraukusi uzsāktās studijas). Ja personai ir augstākā ar pedagoģiju nesaistītā jomā iegūta izglītība vai 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija (vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirta amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim),  tad papildus iegūtajai izglītībai jāapgūst pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma vismaz 72 stundu apjomā (iepriekš šīs programmas dēvēja par B programmām), pēc kuras apguves pedagogs iegūst sertifikātu.

NB! Minētās prasības nav attiecināmas uz interešu izglītības pedagogu, kura darba slodze izglītības iestādē ir mazāka par 360 darba stundām gadā.

Sarakstus ar pedagogu profesionālās pilnveides programmām Jūs varat skatīt:

 • NIID.LV apkopotajā sarakstā: https://bit.ly/2qM8qkr. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, maksas/ budžeta u.c. Jums jāatrod programma pedagoģiskās darbības pamatu apguvē, pirmsskolas pedagoģijā, iekļaujošajā izglītībā utt. NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).
 • IZM mājaslapā (programmas ar valsts budžeta finansējumu): https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide. Abi saraksti tiek regulāri atjaunoti.

Ja vēlaties īstenot interešu programmu pašnodarbinātas personas statusā kā privātprakses pedagogs (pirmsskolā, savā privātpraksē utt.), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā:  http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci interešu programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences.

Vairāk par interešu izglītību (programmu paraugi, metodiskie materiāli, normatīvie akti u.c.) varat izlasīt Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā sadaļā “Interešu izglītība”: https://visc.gov.lv/intizglitiba/info.shtml.

21-05-2020

Labdien! Vēlos uzdot jautājumu par Pirmsskolas pedagoga izglītības atzīšanu Latvijā, ja tā ir apgūta ārzemēs. Ja esmu pareizi sapratusi, tad Latvijā netiek atzīta Vācijā iegūta profesija "auzdinātājs" (iegūta, studējot profesionālajā programmā koledžā). Vai tiešām nav iespējas pielīdzināt profesionālo izglītību? Vai man būtu jāmācās no jauna, lai strādātu PII? Latvijā esmu ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā (RPIVA). Kur vēl es varētu meklēt informāciju?

Labdien!

Jūsu uzdotajā jautājumā ietvertā informācija ir pietiekami sarežģīta un komplicēta, un NIID.lv nav kompetentā iestāde, kurai ir tiesības izvērtēt, cik pamatotas ir normatīvajos aktos noteiktās prasības pedagogu izglītībai, un sniegt atzinumu par atbilstību profesionālās kvalifikācijas prasībām. Mēs varam sniegt Jums vispārēju skaidrojumu par prasībām pedagogu izglītībai un izglītības iespējām, kā arī sniegt norādes, kur Jūs varētu saņemt detalizētu informāciju un profesionālu palīdzību.

Par prasībām pirmsskolas pedagogu izglītībai un kvalifikācijai

Latvijā pirmsskolas izglītības iestādēs strādā pirmsskolas pedagogi / skolotāji (agrāk – bērnudārza audzinātāji) (prasības izglītībai un kvalifikācijai noteiktas likumdošanā) un pedagogu/ skolotāju palīgi (agrāk – auklītes) (prasības likumdošanā nav noteiktas).

Formāli Jūsu iegūtā augstākā izglītība, kas nav pedagoģijas jomā, neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.569  5. punktā noteiktajām prasībām pirmsskolas pedagoga (skolotāja) izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, kas ir šādas:

- augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas vai sākumskolas skolotāja kvalifikācija;

- augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā (vismaz 72 stundu apjomā);

- maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku;

- pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija pirmsskolas mūzikas skolotājam vai sporta skolotāja kvalifikācija pirmsskolas sporta skolotājam.

Tātad pirmsskolas pedagogam ir nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijas jomā, kuru var iegūt

1)studējot 1. līmeņa augstākās izglītības (koledžas) programmā (2-2,5 gadi, iegūst kvalifikāciju pirmsskolas skolotājs);

2)studējot profesionālā bakalaura programmā (4 gadi, iegūst kvalifikāciju pirmsskolas un sākumskolas skolotājs);

3)studējot “īsajā” profesionālajā programmā pēc pamatstudijām (1-2 gadi, jābūt augstākajai izglītībai mācību priekšmetam atbilstošā jomā. 2020. gadā uzņemšana nav plānota);

4)studējot maģistra programmā pedagoģijas vai izglītības zinātņu jomā. Piemēram, Latvijas Universitāte 2020.gada vasarā uzņems jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne”, kuras apakšprogrammā “Pedagoģija” varēs studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, t.sk. psiholoģijā (lai atbilstu noteikumu Nr.569 prasībām, maģistra grāda iegūšanai izstrādātajam zinātniskajam darbam jābūt saistītam ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku).

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Izglītības likuma 48.panta pirmajai daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. Līdz ar to Jūs varētu uzsākt strādāt par pirmsskolas skolotāju jau studiju laikā, apgūstot programmu pirmsskolas skolotāja kvalifikācijas ieguvei.

Taču iespējams, ka tomēr ir kādi varianti, ko Jūs varētu darīt, lai strādātu par pirmsskolas pedagogu. Iesakām Jums sazināties ar zinošu un kompetentu speciālisti pedagogu izglītības jomā - Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri pa tālruni +371 67047835 vai e-pastu baiba.baskere@izm.gov.lv.

Jūs varat griezties pēc palīdzības un padoma arī Pirmsskolas izglītības asociācijā, tālrunis uzziņām +371 26367162, e-pasts: anita_saicane@inbox.lv.

Par ārvalstīs iegūtas izglītības atzīšanu

Ja vēlaties strādāt reglamentētā profesijā vai turpināt izglītību Latvijā, Jums būs jāveic Vācijā iegūtās izglītības un profesionālas kvalifikācijas atzīšana Akadēmiskās informācijas centrā (AIC).  Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet AIC tīmekļvietnē. AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība. Informācijas precizēšanai iesakām Jums griezties pie AIC speciālistiem  (t.+371 67225155, e-pasts aic@aic.lv).

Zināšanai informējam, ka  dažādi izglītības līmeņi nav salīdzināmi, t.i., profesionālo izglītību (ne ārvalstīs, ne Latvijā iegūto) nevar pielīdzināt augstākajai.

Par audzinātāja profesiju Latvijā

Profesiju klasifikatorā  (MK noteikumi Nr. 264) profesiju grupā "5311 Bērnu aprūpes darbinieki" ir iekļautas divas audzinātāju profesijas: bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātājs un sociālais audzinātājs (PROFESIJAS STANDARTS), kā arī tādas radniecīgas profesijas kā skolotāja palīgs, auklis, guvernants un bērnu aprūpētājs. Visai šai profesiju grupai ir noteikts otrais vai trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un šādi profesionālās darbības pamatuzdevumi: ēdināt, aprūpēt, mazgāt, ģērbt bērnus, ievērot bērnu dienas režīmu; sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību; atbalstīt bērnu rehabilitācijas un ārstēšanās laikā, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes; vadīt bērna individuālo attīstību, pamatojoties uz individuālās attīstības plānu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus; plānot un nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta nodarbības, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus; sekot pusaudžu un jauniešu profesijas izvēles un ieguves procesam utt. Minētās profesijas nav reglamentētas, līdz ar to darba devējs pats var noteikt prasības pretendentiem uz nosauktajiem amatiem. Šobrīd vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs trūkst skolotāju palīgu. Ar savu iegūto izglītību un profesionālo pieredzi Jūs varētu meklēt arī sociālā audzinātāja darbu (mēdz būt ne tikai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs, bet arī privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs).

Lai Jums izdodas īstenot savus mērķus!​

05-05-2020

Labdien! Kādas ir manas iespējas kļūt par angļu valodas skolotāju? Esmu dzīvojusi Apvienotajā Karalistē 16 gadus, mācījos angļu valodu 5 gadus koledžā, 2 gadus augstskolā, strādāju par tulku. Man ir 1. līmeņa augstākā izglītība. Esmu dzirdējusi par mācībspēks.lv programmu. Vai es šai programmai varu kavlificēties?

Labdien!

Mācītspēks” ir jauns skolotāju izglītības projekts, kas nodrošina dažādu jomu profesionāļiem iespēju kļūt par skolotājiem. Pieteikties var personas, kuras

 • Līdz 2020. gada jūlijam ieguvušas vismaz bakalaura vai augstāko profesionālo 2. līmeņa izglītību (pieteikšanās brīdī var būt pēdējā kursa students);
 • Iegūtā augstākā izglītība nodrošina zināšanas un prasmes mācīt kādu no vispārējās izglītības mācību priekšmetiem (augstākajā izglītībā apgūti vismaz 12 kredītpunkti mācību priekšmetam atbilstošā jomā).

Projekta ilgums ir 2 gadi, to īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Pirmajā gadā studijas norisināsies izvēlētās universitātes 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”, otrajā gadā mācības notiks nodibinājuma Iespējamā misija mācību programmā.

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” koordinatori, kura informēja, ka obligāta prasība, lai pieteiktos dalībai projektā, ir pabeigta bakalaura vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība kādā no vispārējās izglītības mācību priekšmetiem atbilstošā jomā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 2. punktā noteiktajām prasībām). Pretendents drīkst būt arī pēdējā kursa students. Tādējādi ar 1.līmeņa augstāko izglītību studijām projekta ietvaros pieteikties nevar, taču, ja šobrīd turpināt studijas bakalaura līmeņa programmas pēdējā kursā (jautājumā nesniedzāt detalizētu informāciju, vai šobrīd turpināt izglītības ieguvi augstskolā/ kādā programmā, vai arī esat pārtraukusi studijas), tad Jūs varat iesniegt pieteikumu dalībai projektā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas iesakām Jums sazināties ar projekta “Mācītspēks” koordinatoriem, lai precizētu, 1)vai Jūsu iegūtās izglītības atbilst dalībniekam izvirzītajām prasībām; 2)ja atbilst, tad kādi dokumenti Jums jāsagatavo. “Mācītspēka” koordinatoru kontaktinformācija: tālrunis +371 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv.

Iespējams, ka Jums vispirms būtu lietderīgi precizēt, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst Jūsu Anglijā iegūtā izglītība. To var izdarīt Akadēmiskās izformācijas centrā (AIC). Jūs varat sazināties ar AIC speciālistiem pa tālruni +371 67225155 vai e-pastu aic@aic.lv.

Tāpat iesakām Jums sazināties ar zinošu un kompetentu speciālisti pedagogu izglītības jomā -  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri, (tālrunis + 371 67047835, e-pasts baiba.baskere@izm.gov.lv), varbūt viņa varēs palīdzēt Jums rast optimālākos risinājumus.

Papildu informācija

 • Angļu valodas skolotāja profesionālo kvalifikāciju pamatstudiju līmenī var iegūt, mācoties profesionālā bakalaura programmā. Piemēram, Latvijas Universitāte ir sagatavojusi jaunu profesionālā bakalaura programmu “Skolotājs”, kurā būs iespēja iegūt angļu valodas skolotāja kvalifikāciju (kvalifikācijas būs iespējams arī kombinēt). Zināšanai informējam, ka pastāv iespēja atzīt iepriekšējās studijās iegūtos kredītpunktus, uzsākot studijas vēlākos posmos. Par so iespēju jāinteresējas izvēlētajā augstskolā.
 • Zināšanai informējam, ka Jūs iegūtā izglītība (papildus apgūstot profesionālās pilnveides programmu pedagoģijā – atbilstoši MK noteikumu Nr.569 6. punktam) ļauj Jums Latvijā strādāt par interešu izglītības pedagogu (piemēram, vadīt angļu valodas pulciņu dažāda vecuma skolēniem) vai pieaugušo neformālās izglītības skolotāju (likumdošanā prasības nav izvirzītas).
17-04-2020

Labdien! Man ir sociālo ziņātņu bakalaura grāds vadības zinības un 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā. Vai es varu apmeklēt kursu "Pedagogs karjeras konsultants" (B) ( pēc niid.lv atrodamās informācijas īsteno LLU 160h apjomā) un saņemt pedagoga karjeras konsultanta sertifikātu? Un vai ar šādu sertifikātu varu strādāt izglītības iestādē ? Vai, pabeidzot kursu "Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība" (B), es varu strādāt izglītības iestādē? Vai labāk izvēlēties programmu "Pedagoģiskās darbības pamati" (B)?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Izglītības un karjeras departamenta Karjeras attīstības nodaļas vadītāju Ināru Punkstiņu. Speciāliste informēja, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (11. punkts; 21.3 apakšpunkts) par pedagogu karjeras konsultantu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

1) augstākā izglītība, profesionālās kompetences pilnveides programma pedagoģijā (vismaz 72 stundu apjomā) un profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants" (vismaz 72 stundu apjomā), vai

2) augstākā pedagoģiskā izglītība un karjeras konsultanta kvalifikācija vai profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants" (vismaz 72 stundu apjomā).

Tādējādi Jums ar iegūtu augstāko izglītību nozarē, kas nav pedagoģija, papildus būtu jāapgūst divas tā dēvētās “B programmas” pedagoģijā (MK noteikumos Nr.569 šis jēdziens vairs netiek lietots): viena – pedagoģiskās darbības pamatos vismaz 72 stundu apjomā (der abas Jūsu jautājumā minētās programmas), un otra – “Pedagogs - karjeras konsultants”.

Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Pēc profesionālās kompetences pilnveides programmas vismaz 72 stundu apjomā, kuru īsteno augstskola, apguves Jūs saņemsiet sertifikātu, kas dos tiesības strādāt izglītības iestādē.

NIID.LV pedagogu profesionālās kompetences pilnveides “B” programmu sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma tuvākajā laikā tiks īstenota.​

21-02-2020

Labdien! Vai, nokārtojot privātprakses skolotāja licenci, es varu strādāt ar pieaugušajiem neformālajā izglītībā (īstenot kursus, meisterklases)? Man ir iegūts bakalaura grāds un pirmsskolas / sākumskolas pedagoga kvalifikācija. Kas ir jādara, lai varētu uzsākt darbu pieaugušo izglītībā? Paldies!

Labdien!

Jūs varat ar iegūto izglītību izstrādāt un īstenot pieaugušo izglītības programmu (kursus). Vispirms būtu jāsaprot, kādu programmu Jūs plānojat īstenot (formālo/ neformālo, cik stundu, kāds ir plānotais saturs, kādai mērķauditorijai utt.). Zināšanai nosūtām Jums informāciju, kādi dokumenti nepieciešami, lai īstenotu pieaugušo izglītības programmas, un kādas ir izglītības/ profesionālās kvalifikācijas prasības pieaugušo pedagogam.

Ir četri varianti, kā Jūs varat oficiāli īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas (kursus):

1)Īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu jau esošā (reģistrētā) izglītības iestādē (pieaugušo mācību centrā, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā, koledžā, biedrībā, NVO vai citā organizācijā, kas reģistrējusies kā izglītības iestāde). Šajā gadījumā Jums jāvēršas pie organizācijas vadītāja un jāslēdz līgums par programmas īstenošanu. Vadītājs izvērtē Jūsu izstrādātās programmas aktualitāti, saturu, Jūsu CV, izglītību, pieredzi u.c., un pieņem lēmumu par kursu īstenošanu.

2) IKVD bez maksas reģistrēt izglītības iestādi un īstenot pieaugušo kursus bez licences saņemšanas. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt šeit: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/.

3) Nereģistrēt izglītības iestādi IKVD, bet kā juridiskai vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

4) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē. Ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts JKVD. Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā:  http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/. Skaidrojumu par pedagoga privātprakses darbību varat izlasīt arī LV portāla rakstā

Prasības pedagogu izglītībai

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p.1.p. noteiktajam strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. Šīs prasības neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.

Tādējādi personai, kura īsteno pieaugušo neformālo izglītības programmu, izglītības prasības valsts likumdošanā šobrīd nav noteiktas. Savukārt pašvaldība var noteikt izglītības un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības. Visbiežāk prasība ir iegūta pedagoģiskā izglītība/ pedagoga profesionālā kvalifikācija. Tāpat pedagoģiskā izglītība nepieciešama privātprakses pedagogam. Ja pieaugušo skolotājs plāno programmu īstenot reģistrētā pieaugušo mācību centrā vai citā organizācijā, lēmumu par viņa atbilstību pieņem darba devējs, izvērtējot viņa iegūto izglītību un pieredzi, kā arī piedāvātās programmas satura atbilstību un aktualitāti.

1
Rezultāti : 1 - 10 no 10