Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 443
14-10-2020

Labdien! Šogad sāku mācīties neklātienes vidusskolā. Vai ir iespēja atteikties no matemātikas priekšmeta? Matemātika nekad nav bijusi mana stiprā puse un nojaušu, ka tā mani " iegāzīs " mācību laikā un eksāmenos.

Labdien!

Lai pabeigtu vidusskolu un iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ir sekmīgi jāapgūst vidusskolas programmā (atbilstoši jaunajam vidējās izglītības standartam) iekļautie mācību priekšmeti un jānokārto valsts pārbaudījumi, t.sk.centralizētie eksāmeni (CE). Matemātika, latviešu valoda, divas svešvalodas, sports un veselība ir obligāti mācību priekšmeti visās vidusskolu programmās, tāpat matemātikas CE ir viens no obligāti kārtojamiem CE. Tātad no matemātikas atteikties nav iespējams.

Lai labāk apgūtu mācību priekšmetu un sekmīgāk sagatavotos pārbaudījumiem, ir iespēja izmantot dažādus resursus, piemēram, mācīties pie privātskolotāja vai speciālos sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Jums var palīdzēt šādi resursi:

 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Varat meklēt privātskolotāju pakalpojumus arī sludinājumu portālos (vai pašiem ievietot sludinājumu, ka meklējat attiecīgu pakalpojumu), piemēram, portālā SS.com;
 • Ir pieejams sertificēto privātskolotāju oficiālais reģistrs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā (skat. zemāk Exceli „Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu datubāze”);
 • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem;
 • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos.

Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem lasiet šajā NIID.LV rakstā.

13-10-2020

Labdien! Es vēlētos kļūt par skolotāju un strādāt Latvijas skolā. Man šobrīd ir bakalaura grāds sociālajās zinatnēs (politikā). Bakalauru ieguvu Lielbritānijas universitātē, šobrīd vēl nedzīvoju Latvijā. Vai ir kāds ceļš, kā es varētu kļūt par skolotaju ar savu pašreizējo izglītību? Varbūt ir pieejams kāds pedagoģijas kurss tālmacībā?

Labdien!

Ar iegūtu bakalaura grādu sociālajās zinātnēs (politikā) Jūs varētu strādāt par skolotāju kādā no priekšmetiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, taču vispirms Jums jāveic šādi soļi:

1.Ārvalstīs iegūtās augstākās izglītības atzīšana

Lai strādātu reglamentētās profesijās (skolotāja profesija ir iekļauta LR reglamentēto profesiju sarakstā)  un/ vai turpinātu studijas Latvijā pēc izglītības ieguves ārvalstīs, vispirms ir jāveic iepriekš iegūtā izglītības dokumenta atzīšana. Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). Viena mēneša laikā AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība. Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet AIC tīmekļvietnē. Ja rodas jautājumi, iesakām sazināties ar AIC speciālistiem (t. +371 67225155,  aic@aic.lv).

2.Pedagoģiskās izglītības ieguve

Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem* Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (2. punkts), par vispārējās izglītības pedagogu (tostarp priekšmetu skolotāju), ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumskolas vai sākumizglītības skolotāja, vai pamatizglītības skolotāja kvalifikācija, pamatizglītības 1. klasē – arī pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā;
 • augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā izglītība un maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar mācību priekšmeta saturu un didaktiku;
 • augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un vienā izglītības iestādē ne ilgāk kā vienu gadu strādā skolotāja mentora vadībā.

Tādējādi, lai strādātu  par skolotāju kādā no priekšmetiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, pēc bakalaura grāda sociālajās zinātnēs ieguves Jums papildus jāiegūst: 1) atbilstoša priekšmeta (priekšmetu) skolotāja kvalifikācija, vai 2) maģistra grāds izglītībā vai pedagoģijā, un zinātniskajam darbam jābūt saistītam Jūsu izvēlētās jomas priekšmeta saturu un didaktiku, vai 3)Jūs varat uzsākt darbu skolā, vienu gadu strādājot skolotāja mentora vadībā (šī iespēja pastāvēs līdz 01.09.2022.), taču, ja izvēlēsieties turpināt strādāt ilgāk par vienu gadu, Jums jāiegūst pedagoģiskā izglītība.

Izglītības iespējas

1) Iespējams, vislabākā izvēle Jūsu situācijā būtu studēt 2.līmeņa augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, (augstskolā jāstudē 1 gads, pēc tam 1 gada laikā profesiju apgūst darba vidē, strādājot skolās). 2020. gadā ir uzsākta jauna skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” īstenošana, kura ietvaros dažādu jomu profesionāļiem ar augstāko izglītību ir iespēja kļūt par skolotājiem. Mācības projektā ir bez maksas. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte,  un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Pirmā uzņemšana jau ir noslēgusies, taču tiek plānots, ka jau 2020.gada rudenī (oktobrī – novembrī) tiks uzsākta jauna kampaņa topošo skolotāju uzņemšanai nākamajā mācību gadā, kas tiks īstenota, sākot ar aprīli. Informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties ar projekta koordinatoriem (tālrunis +371 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv).

Studiju īstenošanas forma – pilna laika klātiene, diemžēl tālmācība netiek piedāvāta. Taču šobrīd saistībā ar covid-19 izplatību mācības daļēji notiek e-vidē – iesakām Jums sazināties ar „Mācītspēka” vai iesaistīto augstskolu pārstāvjiem un noskaidrot, kādas ir iespējas apgūt programmu tālmācībā vai daļējā tālmācībā.

2) Maģistra grādu izglītībā var iegūt, studējot izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra programmā. 2020. gadā četrās augstskolās ir uzsākta uzņemšana jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne”, kuras apakšprogrammā “Pedagoģija” (jāstudē 2 gadi; gan valsts budžets, gan par maksu) varēs studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija (lai atbilstu noteikumu Nr.569 prasībām, maģistra grāda iegūšanai izstrādātajam zinātniskajam darbam obligāti jābūt saistītam ar sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu saturu un didaktiku). Studijas tiek īstenotas gan pilna, gan nepilna laika klātienē, precīzākai informācijai iesakām sazināties ar mācību metodiķiem.

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to Jūs varat strādāt par skolotāju studiju laikā, apgūstot atbilstošo programmu skolotāja kvalifikācijas ieguvei.

Varbūt ir vēl kādi varianti, kā Jūs varētu īstenot savu mērķi un sākt strādāt par skolotāju. Iesakām Jums konsultēties ar kompetentu speciālisti pedagogu izglītības jomā - Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri pa tālruni +371 67047835 vai e-pastu baiba.baskere@izm.gov.lv.

* No 2022. gada 1. septembra stāsies spēkā MK noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālā kompetences pilnveides kārtību” jaunā redakcija.

12-10-2020

Labdien! Vai policijas darbinieks ar augstāko juridisko izglītību un ilgstošu darba pieredzi Valsts policijas vadošos amatos drīkst vidusskolas klasēm mācīt kriminālistiku un ieroču mācību, ja viņam nav pedagoģiskās izglītības?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka persona ar augstāko juridisko izglītību var mācīt vidusskolas klasēm Jūsu jautājumā minētos priekšmetus, ja tiek ievēroti divi nosacījumi:

1)Studiju laikā persona ir apguvusi attiecīgos priekšmetus (kriminālistiku, ieroču mācību utt.);

2)Papildus ir iegūta pedagoģiskā izglītība. Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Ātrākais ceļš būtu apgūt pedagogu profesionālās pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā un saņemt pedagoga sertifikātu. (tā dēvētā “B programma”, Ministru kabineta noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību šis jēdziens vairs netiek lietots). Jāizvēlas programma, kura domāta personām bez pedagoģiskās izglītības, piemēram, “Pedagoģiskās darbības pamati”.

Tāpat persona ar iegūtu augstāko izglītību var iegūt pedagoģisko izglītību, studējot augstākās izglītības programmās, piemēram:

1)2.līmeņa augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, (augstskolā jāstudē 1 gads, pēc tam 1 gada laikā profesiju apgūst darba vidē, strādājot skolās). 2020. gadā ir uzsākta jauna skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” īstenošana, kura ietvaros dažādu jomu profesionāļiem ar augstāko izglītību ir iespēja kļūt par skolotājiem. Mācības projektā ir bez maksas. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte,  un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Pirmā uzņemšana jau ir noslēgusies, taču tiek plānots, ka jau 2020.gada rudenī (oktobrī – novembrī) tiks uzsākta jauna kampaņa topošo skolotāju uzņemšanai nākamajā mācību gadā, kas tiks īstenota, sākot ar aprīli. Informācijas precizēšanai varat sazināties ar projekta koordinatoriem (tālrunis 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv).

2) Iegūt maģistra grādu izglītībā, studējot izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra programmā. 2020. gadā četrās augstskolās ir uzsākta uzņemšana jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne”, kuras apakšprogrammā “Pedagoģija” (jāstudē 2 gadi; gan valsts budžets, gan par maksu) var studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija (lai atbilstu noteikumu Nr.569 prasībām, maģistra grāda iegūšanai izstrādātajam zinātniskajam darbam obligāti jābūt saistītam ar mācāmo priekšmetu saturu un didaktiku).

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to strādāt par skolotāju var jau studiju laikā.

Zināšanai informējam, ka minētās prasības attiecībā uz pedagoģisko izglītību nav attiecināmas uz interešu vai profesionālās izglītības skolotāju, kura darba slodze izglītības iestādē ir mazāka par 360 darba stundām gadā.

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, iesakām Jums sazināties ar B.Bašķeri, tālrunis 67047835, e-pasts baiba.baskere@izm.gov.lv.

09-10-2020

Labdien! Man bērns mācās speciālajā programmā ar garīgās attīstības traucējumiem. Kādas profesijas viņš var apgūt pēc pamatizglītības beigšanas un kuras mācību iestādes viņu uzņems? Dzīvojam Rīgā.

Labdien!

Atbildes sagatavošanā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka pēc speciālās pamatizglītības programmas ar garīgàs attīstības traucējumiem (ar kodu 21015811) absolvēšanas jaunieši var izvēlēties turpināt izglītību profesionālās pamatizglītības programmās, kurās iegūst 1.profesionālās kvalifikācijas līmeņa (1.PKL) profesijas, taču ir jāpievērš uzmanība diviem faktoriem:

- kādi ir pamatskolā apgūtie priekšmeti (moduļi), kuros iegūti vērtējumi (piemēram, ja vēlas apgūt ar mājturību saistītu profesiju, vai ir vērtējums mājturībā un tehnoloģijās utt.);

- bērna (jaunieša) veselības stāvoklis, atbilstība izvēlētās profesijas apguvei, spējas, talanti, intereses u.c. Iesakām sazināties ar izvēlēto skolu, lai noskaidrotu, cik atbilstoša bērna veselības stāvoklim un citiem minētajiem faktoriem ir izvēlētā programma, kā arī, cik piemērota ir skolas vide.

Nosūtām Jums sarakstus ar profesionālās pamatizglītības programmām:

1)Profesionālās pamatizglītības programmas speciālajā izglītībā: SARAKSTS. Skolas, kas atrodas Rīgā: SARAKSTS.

NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

2) Profesionālās pamatizglītības programmas ar pabeigtu vai nepabeigtu pamatizglītību (t.sk.cilvēkiem ar invaliditāti): SARAKSTS (Rīgā neviena no šīm programmām netiek īstenota).

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis saziņai 28618553. ​

Īpaša profesionālās izglītības iestāde bez speciālās skolas statusa, kurai ir prasmes un pieredze darbā ar jauniešiem pēc speciālās izglītības ieguves, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālā vidusskola, kura  piedāvā iespēju apgūt profesiju personām pēc speciālo pamatizglītības programmu apguves. Pirms uzņemšanas programmā skolas speciālisti veic profesionālās piemērotības noteikšanu - personas vispārējā pārbaude (testi, lai noskaidrotu personas  intereses un motivāciju mācīties, novērtētu spējas un zināšanas, apzinātu prasmes un iemaņas, kā arī izvērtētu veselības stāvokļa atbilstību iecerētajai profesijai). Skola piedāvā kopmītnes, rehabilitācijas pakalpojumus, dažāda veida atbalstu, palīdzību darba atrašanā un sociālo iemaņu attīstīšanā u.c. Līdz 2021.gada 30.jūnijam SIVA īsteno arī īpašu ES fondu projektu  - izglītības ieguvi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ja jaunietis tomēr izrādās nepiemērots SIVA piedāvāto programmu apguvei, tad skolas speciālisti cenšas palīdzēt sameklēt citu piemērotu skolu. Tālrunis saziņai: 27064068.

09-10-2020

Labdien! Diemžēl nepabeidzu vidusskolu, bet esmu kārtojusi centralizētos valsts eksāmenus. Vēlos atsākt mācības un pabeigt vidusskolu, vai man būs atkārtoti jākārto eksāmeni? Vai, iestājoties skolā, man būs jāmācās no 9. klases, vai  tomēr ir iespēja kādā īsākā laika periodā pabeigt vidusskolu?

Labdien!

No sākuma vidusskolā Jums jāmācās nebūs, taču jārēķinās, ka pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtēs iesniegto sekmju izrakstu un pieņems lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni (CE) un citi pārbaudījumi mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti. Taču Jūs pēc brīvas izvēles varat atkārtoti pieteikties CE kārtošanai, piemēram, ja vēlaties iegūt vai uzlabot vērtējumu kādā no priekšmetiem.

Vislabāk, ja Jūs atradīsiet līdzīgu vidusskolas programmu tai, kuru nepabeidzāt. Iesakām Jums nevilcināties ar lēmuma pieņemšanu, jo, sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecas uz skolēniem, kuri uzsāk mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta  (pēc kura mācījāties līdz šim).

Iespējams, Jums piemērotākas būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc „vecā” standarta. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, kad Jūs varat iesniegt dokumentus, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kādi dokumenti jāiesniedz u.c.nianses.

07-10-2020

Labdien! Vēlos uzzināt, vai man ir nepieciešams dokuments par valsts valodas pakāpi. Beidzu Rīgas Franču liceju 1994 gadā un pēc tām sāku mācības Latvijas Universitātē, Moderno valodu fakultātē. Pēc studijām gadu strādāju skolā par franču valodas skolotāju un augstskolā par asistenti. Neviens man nepieprasīja uzrādīt valodas apliecību. Vai tiešam man ir jākārto valodas tests? Paldies!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts valodas komisijas pārstāvi, kurš informēja, ka valsts valodas pārbaude nav jākārto personām:

 • kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā;
 • kuras apguvušas akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojušas centralizēto eksāmenu (CE) latviešu valodā (apliecina ar CE sertifikātu)
 • kurām ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnozes.

Savā jautājumā norādāt, ka Jums ir maģistra grāds franču filoloģijā, tādējādi var secināt, ka Jums ir divi diplomi - esat apguvusi gan bakalaura (pamatstudiju), gan maģistra programmas.  Augstskolas diplomu pielikumos (vēsturiski, sākot ar 1999.gadu, kopš 2004. gada – obligāti) tiek norādīta programmas īstenošanas/ eksaminācijas valoda. Ja ir norādīts, ka Jūsu apgūtā programma tika īstenota latviešu (vai latviešu – franču) valodā, tad valsts valodas pārbaude Jums nav jākārto.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar Valsts valodas komisijas pārstāvjiem, kontaktinformācija atrodama šajā saitē.

06-10-2020

Labdien! Mana vectēva brālis pirms daudziem gadiem aizbrauca uz Argentīnu un izveidoja ģimeni. Nu jau tur dzīvo vairākas paaudzes ar Argentīnas pilsonību. Tagad mana radiniece meklē iespēju apgūt latviešu valodu un izzināt Latvijas kultūru, kā arī apsver domu iegūt Latvijas pilsonību, balstoties uz to, ka viņas vectēvs ir latvietis. Vēlos painteresēties, vai ir iespēja maksimums 2 mēnešu laikā apgūt latviešu valodu un vai pie Jums tas ir iespējams? Visērtāk būtu spāņu -latviešu valodas kurss, bet arī angļu valodu viņa pārzina sarunvalodas līmenī.

Labdien!

Ļoti laba iespēja īsā laikā apgūt latviešu valodas un kultūras pamatus studentiem un citiem latviešu diasporas pārstāvjiem ir apmeklēt Latvijas augstskolu rīkotās vasaras skolas. Piemēram, veiksmīga pieredze diasporas vasaras skolu organizēšanā ir Latvijas Universitātei, kurā var piedalīties arī clvēki bez vai ar minimālām latviešu valodas zināšanām. Diemžēl 2020. gadā COVID-19 izplatības dēļ plānotā vasaras skola nenotika, un pagaidām nav informācijas, vai 2021. gadā tā tiks organizēta.

Resursi latviešu valodas apguvei

Atbalstu diasporai latviešu valodas apguvei sniedz Latviešu valodas aģentūra (LVA). LVA mājas lapā ir apkopoti resursi, kurus var izmantot gan latviešu valodas skolotāji, gan tie, kas vēlas apgūt vai nostiprināt latviešu valodas zināšanas: e-nodarbību materiāli, vārdnīcas, spēles, videomateriāli, animācijas filmas u.c. Informāciju par latviešu valodas apguves iespējām un Jūs varat uzzināt arī „Patvēruma Drošā māja” tīmekļa vietnē, kurā var uzzināt arī par dažādiem latviešu valodas kursiem (t.sk. bezmaksas). Savukārt vairāk par atgriešanos Latvijā uzzināsiet, apmeklējot LR Ārlietu ministrijas mājaslapu un portāla Latvija.lv sadaļu „Atgriešanās Latvijā”.

Latviešu valodas apguvē un prasmju pilnveidošanā Jūsu radiniecei  varētu noderēt NIID.lv publicētais raksts “Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē”, kurā apkopota noderīga informācija par daudzveidīgiem latviešu valodas apguves on-line resursiem, kā arī mācību līdzekļiem, valodas kursiem un pašmācības iespējām.  Piemēram, tiešsaistē ir pieejams valodu apguves resurss „50 Languages”, kurā var apgūt latviešu valodu caur dažādām mācību valodām, arī spāņu.

Papildu informācija

 • Diasporas izglītotāju foruma materiāli, t.sk. par latviešu valodas apguvi.
 • Latvija.eu materiāls par latviešu valodas apguves iespējām ārzemēs.
 • Pasaules Brīvo latviešu apvienības sagatavotā informācija par atgriešanos Latvijā.
02-10-2020

Labdien! Vai ir iespējams iegūt vidusskolas atestātu, ja esmu nokārtojis centralizētos eksāmenus 12. klasei (latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā) ātrāk, pirms pabeidzu mācīties, vai ir obligāti jāpabeidz mācības? Es mācos vidējās profesionālās izglītības iestādē.

Labdien!

Profesionālās izglītības iestāde nevar izsniegt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Ja arī Jūs esat sekmīgi pabeidzis trīs kursus profesionālajā izglītības iestādē, nokārtojis centralizētos eksāmenus un visas ieskaites, tas nenozīmē, ka Jums ir iegūta vidējā izglītība.  Tā kā neesat pabeidzis 4. kursu, nokārtojis kvalifikācijas centralizēto eksāmenu un saņēmis diplomu par vidējo profesionālo izglītību, tad sanāk, ka Jūsu pašreizējais izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība.

Šajā situācijā ir iespējami divi risinājumi:

1) Pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU.  Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Ja izvēlēsieties otro variantu, ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē (semestrī) būs jāmācās. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

25-09-2020

Labdien! Vēlējos noskaidrot, vai skolēnam, kurš mācās speciālās pamatizglītības programmā ar kodu 21015611, ir jākārto valsts centralizētie eksāmeni? Ja nav, vai tas ietekmē tālākās izglītības iespējas?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka, mācoties speciālajā pamatizglītības programmā ar mācīšanās traucējumiem (ar kodu 21015611), jaunieši 9. klases noslēgumā atbilstoši vispārējās pamatizglītības standartam kārto tos pašus valsts pārbaudījumus*, ko citi skolēni, kas nemācās speciālajās izglītības programmās. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka speciālo programmu audzēkņi arī eksāmenu laikā saņem atbalsta pasākumus – tos pašus, kurus saņēma mācību laikā.

Pēc speciālās pamatizglītības programmas ar mācīšanās traucējumiem absolvēšanas jauniešiem nav nekādu ierobežojumu turpmākās izglītības izvēlē, un viņi var turpināt izglītību gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmās pēc 9. klases atbilstoši savām spējām un interesēm.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis saziņai 28618553

*Beidzot 9. klasi, skolēni nekārto centralizētos eksāmenus (CE), bet gan valsts pārbaudījumus (valsts eksāmenus). Vienīgo CE latviešu valodā, beidzot 9. klasi, kārto skolēni, kuri mācās mazākumtautību programmās. 

Papildu informācija

Atrast vienkopus visu informāciju par izglītības iespējām pēc 9.klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “. Jūs varat izvēlēties sadaļu “Vispārējā vidējā izglītība” vaiProfesionālā izglītība pēc 9. klases”, kurā tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

25-09-2020

Labdien! Kā es varu uzzināt, līdz kuram datumam ir akreditēta profesionālā pieaugušo izglītības programma ar kvalifikācijas ieguvi? Ir zināms akreditācijas lapas numurs.

Labdien!

Visu informāciju par licencētām un/vai akreditētām profesionālajām izglītības programmām (profesionālās tālākizglītības ar kvalifikācijas ieguvi, profesionālās pilnveides u.c.) var atrast Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), kas veic izglītības iestāžu un programmu valsts oficiālā reģistra funkcijas. VIIS darbība ir nostiprināta likumdošanā, un obligāta prasība cita starpā ir norādīt arī programmas akreditācijas termiņu.

Lai VIIS sistēmā atrastu informāciju par profesionālās programmas akreditāciju, Jums VIIS tīmekļa vietnē jāizvēlas sadaļa “Publiski pieejamā informācija” un jāizvēlas sadaļa “Iestādes”. Tālāk Jūs varat informāciju meklēt divējādi.

1)Ja zināt izglītības iestādes nosaukumu (vai citus meklētājā norādītos parametrus -  reģistra numuru, iestādes veidu, padotību u.c.), tad attiecīgajā meklēšanas lodziņā ievadiet šo informāciju, piemēram, pilnu vai daļēju iestādes nosaukumu. Kad iestāde ir atrasta, uzspiediet tās nosaukumam, un pēc tam kreisās puses izvēlnē atrodiet sadaļu Programmas (licencēšana un akreditācija). Būs redzama detalizēta informācija par katru programmu, tostarp par akreditācijas termiņiem (gan vēsturiskajiem, gan spēkā esošajiem).

2)Varat meklēt informāciju arī pēc licences numura (pēc akreditācijas lapas numura diemžēl programmas atlasīt nevar). Tādā gadījumā zem meklēšanas lodziņiem atrodiet sadaļu “Parādīt izglītības programmu parametrus”, nospiediet uz hipersaites un attiecīgajā meklēšanas lodziņā ievadiet Jums zināmo (s) parametru (s). Atvērsies saraksts ar izglītības iestādēm, kuru parametri ir visatbilstošākie meklēšanas pieprasījumam.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 443