Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1
Rezultāti : 1 - 3 no 3
01-11-2018

Labdien! Šobrīd dzīvoju Apvienotajā Karalistē. Vai Skotijā iegūtā izglītība būs derīga darbam, atgriežoties Latvijā, un vai būs iespējas apgūt kādus kursus, lai pielāgotu to Latvijas darba tirgum? Es domāju Skotijā apgūt AAT Foundation Certificate of Accounting (Level2) Accounting Tecnitian Qualicication (grāmatvedība), pēc tam apgūt tā paša kursa 3. līmeni un, iespējams, ACCA kvalifikāciju vai CIMA kvalifikāciju. Tomēr šobrīd fokusējos uz AAT otro līmeni. Vai, iegūstot AAT level 2, es varēšu strādāt Latvijā un kādos darbos? Vai varēšu strādāt Latvijā ar šo kvalifikāciju? Kā mainās iespējas Latvijas darba tirgū, ja kavlifikācija ir augstāka - 3. līmemis vai ACCA/CIMA? Paldies!

Labdien!

Grāmatveža profesija nav iekļauta Latvijas Republikas (LR) reglamentēto profesiju sarakstā, līdz ar to darba devējs pats var noteikt izglītības prasības personai, kura pretendē uz grāmatveža amatu. Arī sertifikācija šajā profesijā nav obligāta, taču grāmatvežiem ar augstāko izglītību ir iespēja iegūt LR Grāmatvežu asociācijas (LRGA) Profesionāla grāmatveža sertifikātu – dokumentu, kas apliecina personas profesionālo sagatavotību atbilstoši starptautiskām kvalifikācijas prasībām.

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar  LRGA valdes pārstāvi, kura informēja, ka ar Jūsu iegūto augstāko izglītību - bakalaura grādu mākslās, papildus Apvienotajā Karalistē apgūstot Jūsu minētās profesionālās kvalifikācijas (kas ir starptautiski atzītas), Jūs varētu iesniegt dokumentus LRGA sertifikācijai, taču Jums vajadzēs papildus apgūt un nokārtot eksāmenus par tēmām, kas attiecas uz LR grāmatvedības specifiku, likumdošanu u.c., piemēram, LR nodokļu sistēmu. LRGA arī organizē kursus par grāmatvežu sertifikācijas eksāmenu tēmām: http://www.lrga.lv/sertifikacija/kursi-un-eksameni.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar LRGA speciālistiem, tālruņi: +371 29250900 vai +371 29287030; e-pasts: lrga@lrga.lv.

Zināšanai informējam, ka Latvijā kvalifikāciju “Grāmatvedis” var apgūt gan profesionālajā izglītībā (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)), gan 1. līmeņa augstākajā izglītībā (4.PKL). Abu līmeņu speciālisti ir tiesīgi strādāt par grāmatvežiem uzņēmumos, valsts un pašvaldības iestādēs, bankās, audita un apdrošināšanas kompānijās, kā pašnodarbinātie u.c. Taču ar koledžas jeb 1. līmeņa augstāko izglītību (4.PKL) ir iespēja ieņemt augstāku amatu - piemēram, var strādāt kā vidēja līmeņa grāmatvedības vadītājs, direktora palīgs finanšu jomā vai finanšu projektu vadītājs utt.; var specializēties revīzijā un auditā, finanšu un vadības grāmatvedībā, nodokļos un nodevās u.c.

Bakalaura līmenī grāmatveža kvalifikāciju iegūt nevar, taču augstākās izglītības iestādes piedāvā apgūt radniecīgas kvalifikācijas profesionālā bakalaura programmās: ekonomists vai nodokļu ekonomists. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&subject_2=344&level_2=703.

Akadēmiskā bakalaura programmas ekonomikā (padziļināti apgūst grāmatvedību) – saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&subject_2=344&level_2=702

Papildu iespējas:

Ja personai jau ir zināšanas un/vai pieredze nozarē, tad visātrākais ceļš, kā iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību, t.sk. grāmatveža profesijā (3. PKL), ir ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu: http://www.niid.lv/kval_novertesana.

Atsevišķus grāmatvedības moduļus var apgūt arī profesionālās pilnveides programmās vai neformālajos kursos. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstu: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=6&subject_2=344&page=1.

Vairākās augstākās izglītības iestādēs pastāv iespēja apmeklēt atsevišķus studiju kursus, piemēram, kursu grāmatvedībā. Jums jāatrod augstskola vai koledža, kura īsteno attiecīgu studiju programmu, un jānoskaidro, vai šāda iespēja tiek piedāvāta. Pēc studiju kursa noklausīšanās persona kārto eksāmenu vai ieskaiti un saņem augstskolas izsniegtu apliecību par apgūtajiem kredītpunktiem.

13-02-2017

Labdien! Vai pieaugušiem strādājošiem cilvēkiem ir kāda iespēja mācīties kursos bez maksas vai ar lidzfinansējumu? Interesē kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas ekonomikas/grāmatvedības/finanšu jomā. Paldies!

Labdien!

No 2017.gada līdz 2022.gadam tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts, kura ietvaros personas vecumā no 25 gadiem bez maksas vai par līdzfinansējumu varēs apgūt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Informāciju par projektu varat skatīt šeit: http://bit.ly/2k2Zpwv.
Par programmām, kas tiks piedāvātas projekta ietvaros, kā arī par uzņemšanas prasībām piedāvātajās izglītības programmās varēsiet uzzināt, sekojot aktualitātēm:
⇒ Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā http://www.viaa.gov.lv/lat/;
⇒ VIAA sociālajos tīklos (Twitter @VIAA_LV, Facebook https://www.facebook.com/VIAA.LV/);
⇒ Projekta jaunumu sadaļā http://bit.ly/2kJqlEl un projekta notikumu kalendārā http://bit.ly/2knlC7z.
Šobrīd vēl nav zināms, vai projekta ietvaros varēs papildināt zināšanas tieši Jūs interesējošā jomā, taču pašvaldību pienākums projektā būs informēt par savā teritorijā nodarbināto pieaugušo mācību vajadzībām. Plānots, ka projekta laikā pašvaldībā darbosies pieaugušo izglītības koordinators, kurš apzinās, informēs un mudinās iesaistīties projektā sava novada nodarbinātos vecumā no 25 gadiem.

06-08-2015

Labdien! Manam dēlam drīz būs 1 gads un man drīz jāatgriežas darbā. Vai mana māsasmeita (19 gadi, pabeigta vidusskola) oficiāli drīkst auklēt manu bērnu un saņemt valsts pabalstu? Esmu dzirdējusi par bērnu uzraudzibas pakalpojumu sniegšanas iespēju, ka to drīkst darīt arī radinieki. Kas viņai būtu jādara, kādos kursos jāmācās? Vai viņa var pieteikties ESF programmai, kur iegūst aukles kvalifikāciju? Un vai ar šo izglītību viņa pēc tam varēs strādāt par auklīti bērnudārzā? Paldies!

Labdien!

Lai Jūsu radiniece varētu sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu un saņemt valsts atbalstu, viņai ir jābūt reģistrētai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (BUPS) reģistrā. BUPS reģistrā personas reģistrē Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Savukārt valsts atbalstu par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu izmaksā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

Prasības personai, kura vēlas reģistrēties par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju (aukli), kā arī reģistrācijas kārtība BUPS reģistrā nosaka 16.07.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.404. Lai varētu reģistrēties BUPS reģistrā, personai jāatbilst minēto noteikumu 9.punktā norādītajiem kritērijiem:

  1. Persona nav izdarījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus;
  2. Ar tiesas lēmumu personai nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
  3. Personai ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja vien persona zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros;
  4. Persona ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas), ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums un pakalpojuma sniegšanā iesaistītajai personai nav vidējās profesionālās pedagoģiskās vai augstākās pedagoģiskās izglītības vai nav iegūta aukles profesionālā kvalifikācija.

Saraksts ar izglītības iestādēm, kas piedāvā apgūt 40 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā, ir apskatāms IKVD mājas lapā (skatīt IZGLĪTĪBAS IESTĀDES, KAS PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU BĒRNU APRŪPES JOMĀ). Būtiski, lai par iegūto izglītību tiek izsniegts valsts atzīts izglītības dokuments, tātad izglītības programmai ir jābūt akreditētai. Līdz ar to ir nepieciešams noskaidrot, kas īstenos Jūsu jautājumā minēto ESF programmu un kādu izglītības dokumentu paredzēts izsniegt pēc šīs programmas apguves. Tāpēc pirms Jūsu radiniece uzsāk mācības, iesakām sazināties ar IKVD, lai noskaidrotu, vai izvēlētās izglītības programmas apguve būs atbilstoša, lai sniegtu bērnu uzraudzības pakalpojumu un strādātu pirmsskolas izglītības iestādē par auklīti.

Bērnu uzraudzības pakalpojumu var sniegt arī ar aukles 3.līmeņa kvalifikāciju, tostarp iegūtu ESF finansētās  "Jauniešu garantijas" programmas ietvaros. Uzņemšanas nosacījumus un izglītības programmu sarakstu skatiet šeit: http://www.niid.lv/esf_profesijas.
Kā telefoniski mūs informēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis, auklītēm pirmsskolas izglītības iestādēs nav noteiktas prasības izglītībai, jo atbilstoši amata aprakstam auklīte pirmsskolas izglītības iestādē parasti neveic pedagoģisko darbu.

Plašāka informācija par reģistrāciju BUPS reģistrā ir IKVD mājas lapā: http://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html.
Jautājumu gadījumā par reģistrāciju BUPS reģistrā un prasībām bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem lūdzam sazināties ar IKVD (Tālrunis: 67358077; e-pasts: jana.veinberga@ikvd.gov.lv vai inese.galeja@ikvd.gov.lv).

Papildus informējam, ka personai, kura vēlas sniegt bērna uzraudzības pakalpojumu, ir jāreģistrējas arī Valsts ieņēmuma dienestā (VID) kā individuālajam komersantam vai kā saimnieciskās darbības veicējam. Jums var noderēt VID publikācija, kurā sniegts nodokļu maksāšanas režīmu salīdzinājums: „Nodokļu maksāšanas režīmi no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja ienākuma”.

Valsts atbalsts par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu

Valsts atbalsta piešķiršanu par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu nosaka 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.843. Valsts atbalsts tiek sniegts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta. Valsts atbalsts 142 EUR mēnesī paredzēts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu vienam bērnam. Pilna laika pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā piecus bērnus.

Informācija par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem: IZM mājas lapā.
Jautājumu gadījumā par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem varat sazināties ar IZM telefoniski katru darba dienu no plkst.10.00-12.00 pa tālruni 67047984. IZM Jums varēs sniegt informāciju, vai arī 2016.gadā valsts turpinās sniegt atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, jo to planots izvērtēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

1
Rezultāti : 1 - 3 no 3