Arhīvs - Valsts pārbaudes darbi 2018./2019. mācību gadā

Aktualizēts 2018. gada 19. septembrī
Publicēts 2018. gada 7. septembrī

Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9., 11. un 12. klašu skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem notiks janvārī, februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem - maijā un jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi pamatskolā

3. klasē jākārto diagnosticējošais darbs mācībvalodā un matemātikā. 6. klasē jākārto trīs diagnosticējošie darbi: mācībvalodā, matemātikā un dabaszinībās. Mazākumtautību izglītības programmu skolēniem gan 3., gan 6. klasē papildus jākārto diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

2018./19. mācību gadā visi 3. un 6. klases diagnosticējošie darbi visos mācību priekšmetos būs jākārto janvārī, februārī un martā. Diagnosticējošo darbu būtība ir ļaut skolotājiem novērtēt bērnu apgūtās zināšanas, ko nosaka priekšmetu izglītības standarts, un  izvērtēt, kādas zināšanas vēl būtu jānostiprina līdz mācību gada beigām, pārejot uz nākamo izglītības posmu. Arī šajā mācību gadā sadarbībā ar portālu Uzdevumi.lv 6. klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās būs iespējams kārtot tiešsaistē.

9. klasē obligāti jākārto četri eksāmeni: mācībvalodā, matemātikā, vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, krievu, vācu vai franču) un Latvijas vēsturē. Mazākumtautību izglītības programmu skolēniem papildus jākārto centralizētais latviešu valodas eksāmens atbilstoši valodas atestācijas prasībām, un skolēnu zināšanas novērtē trijos valsts valodas prasmes līmeņos - pamata, vidējais vai augstākais.

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

Arī 2018./19.mācību gadā skolām tiks piedāvāti diagnosticējošie laboratorijas darbi 11. klasē fizikā un ķīmijā. To norise paredzēta vienlaicīgi 2019. gada aprīlī. Izglītības iestādes varēs ļaut skolēniem izvēlēties, kura diagnosticējošā darba norisē viņi vēlas piedalīties.

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (var izvēlēties arī vairākus). Skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos tiek izteikti procentuālajā novērtējumā (no 2013. gada). Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo vērtējumu un procentuālo vērtējumu katrā eksāmena daļā. Eksāmenus (kas nav centralizētie eksāmeni) vērtē 10 ballu skalā un par tajos iegūtajiem vērtējumiem sertifikātu neizsniedz.

Svešvalodu centralizēto eksāmena rezultātus izsaka Eiropā atzītos līmeņos: B1, B2 vai C1 līmenis. Skolēniem, kuru sniegums eksāmenā neatbilst vismaz B1 līmeņa aprakstam, tiek norādīts tikai procentuālais kopvērtējums (5-39%). Svešvalodu prasmju līmeņiem atbilst šāda eksāmena procentuālā izpilde: B1 līmenis ir 40-69%, B2 līmenis ir 70-94%, C1 līmenis ir 95-100%.

Jau ceturto gadu 12. klases svešvalodas eksāmenu var aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Taču skolēni pēc brīvas izvēles var kārtot arī abus - centralizēto un starptautiskās testēšanas institūcijas svešvalodas eksāmenu. Jāievēro, ka atsevišķu starptautisko testēšanas institūciju dokumentā par iegūto vērtējumu pārbaudījumā ir norādīts derīguma termiņš, un tam ir jābūt derīgam paredzētā centralizētā svešvalodas eksāmena norises dienā. Par vēlmi eksāmenu aizstāt ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu jāraksta iesniegums skolas vadībai ne vēlāk kā mēnesi pirms svešvalodas eksāmena norises. Valsts centralizētie svešvalodas eksāmeni notiks 2019. gada martā.

Šogad centralizētais vācu valodas eksāmens ir tikai vienu dienu, tieši tāpat kā franču valodā.

Skolēni izvēlas un piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

Vērtējums centralizētajos eksāmenos nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu (veselības, sporta sacensību, neparedzētu apstākļu u.c.) dēļ (nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Centralizēto eksāmenu kārtošana pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus, saskaņā ar 2010. gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2018./2019. mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:

1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

Papildu informācija:

 

Grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību nosaka, ka 12. klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda. 9.klašu absolventiem 2018./19.mācību gadā eksāmenu, izņemot eksāmenus svešvalodu mācību priekšmetos, materiāla valoda ir latviešu valoda. Latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda 9. klašu izglītojamiem tiks ieviesta ar 2019./20. mācību gadu.

Lai optimizētu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu, šajā mācību gadā plānots fizikas un latviešu valodas centralizēto eksāmenu darbu atsevišķu daļu vērtēšanu organizēt tiešsaistē.

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI


PAMATSKOLĒNIEM

3. klasē

Diagnosticējošie darbi:

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 21. februāris, (mutiski) - 2019. gada 7. janvāris - 20. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 27. februāris

 

Diagnosticējošie darbi mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2019. gada 21. februāris, (mutiski) - 2019. gada 7. janvāris - 20. februāris

latviešu valodā (rakstiski un mutiski) - 2019. gada 5. marts

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 27. februāris

6. klasē

Diagnosticējošie darbi:

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 20. februāris, (mutiski) - 2019. gada 7. janvāris - 19. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 26. februāris

dabaszinībās (rakstiski) - 2019. gada 7. marts

 

Diagnosticējošie darbi mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2019. gada 20. februāris, (mutiski) - 2019. gada 7. janvāris - 19. februāris

latviešu valodā (rakstiski un mutiski) - 2019. gada 28. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 26. februāris

dabaszinībās (rakstiski) - 2019. gada 7. marts

9. KLASĒ

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā vai apvienoti attiecīgajā administratīvajā teritorijā)

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 22. maijs, (mutiski) - 2019. gada 22. un 23. maijs

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (rakstiski) - 2019. gada 29. maijs, (mutiski) - 2019. gada 29. un 30. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijs

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijs

 

Eksāmeni mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2019. gada 6. jūnijs, (mutiski) - 2018. gada 6. un 7. jūnijs

latviešu valodā (rakstiski) - (rakstiski) - 2019. gada 22. maijs, (mutiski) - 2019. gada 22. un 23. maijs (centralizētais eksāmens: sastāda un labo centralizēti)

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (rakstiski) - 2019. gada 29. maijs, (mutiski) - 2019. gada 29. un 30. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijs

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijs

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*:

latviešu valodā - 2019. gada 17. jūnijs

vienā svešvalodā pēc izvēles - 2019. gada 19. jūnijs

matemātikā - 2019. gada 21. jūnijs

Latvijas vēsturē - 2019. gada 26. jūnijs

 

latviešu valodā mazākumtautību programmās - 2019. gada 13. jūnijs (centralizētais eksāmens)

mazākumtautību valodā mazākumtautību programmās - 2019. gada 17. jūnijs

VIDUSSKOLĒNIEM

11. klasē**

Diagnosticējošais darbs:

fizikā vai ķīmijā (rakstiski) - 2018. gada aprīlis

12. KLASĒ

3 obligātie centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti)

vienā svešvalodā pēc izvēles:

angļu valodā (rakstiski) - 2019. gada 12. marts, (mutiski) - 2019. gada 12., 13. un 14. marts

vācu valodā (rakstiski/ mutiski) - 2019. gada 13. marts

krievu valodā (rakstiski) - 2019. gada 14. marts, (mutiski) - 2019. gada 14. un 15. marts

franču valodā (rakstiski/ mutiski) - 2019. gada 15. marts

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 21. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 24. maijs

Ne mazāk kā 1 izvēles eksāmens individuāli izvēlētā mācību priekšmetā

Centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti):

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 28. maijs

fizikā (rakstiski) - 2019. gada 30. maijs

bioloģijā (rakstiski) - 2019. gada 5. jūnijs

ķīmijā (rakstiski) - 2019. gada 7. jūnijs

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā)

informātikā (rakstiski) - 2019. gada 3. jūnijs, (praktiskā daļa) - 2019. gada 3. un 4. jūnijs

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2019. gada 10. jūnijs

ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 12. jūnijs

mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību programmās (rakstiski) - 2019. gada 14. jūnijs

Eksāmeni (sastāda izglītības pārvalde kopā ar skolu, labo skolā)

Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2019. gada 20. maija līdz 21. jūnijam.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*

izvēlētajā svešvalodā (rakstiski/ mutiski): 2019. gada 17. jūnijs

latviešu valodā (rakstiski): 2019. gada 19. jūnijs

matemātikā (rakstiski): 2019. gada 21. jūnijs

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski): 2019. gada 25. jūnijs

bioloģijā (rakstiski): 2019. gada 27. jūnijs

fizikā (rakstiski): 2019. gada 1. jūlijs

ķīmijā (rakstiski): 2019. gada 3. jūlijs

ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 5. jūlijs

informātikā (kombinēti): 2019. gada 10. jūlijs

ģeogrāfijā (rakstiski): 2019. gada 12. jūlijs

 

mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski): 2019. gada 8. jūlijs

 

* Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem tiek organizēti tiem 9. un 12. klases skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas ir īsāks par sešiem mēnešiem vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajos laikos, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

**Skola var izvēlēties, kurā priekšmetā skolēni kārto diagnosticējošo darbu.

 

Ieteikt rakstu