Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 42
29-01-2021

Labdien! Es vēlos studēt medicīnu. Man vajadzētu nokārtot centralizētos eksāmenus ķīmijā un bioloģijā, jo skolā tos nekārtoju. Kur man japiesakās un kas man jādara, lai šajā pavasarī nokārtotu nepieciešamos CE?

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību (saņemts vidusskolas atestāts vai diploms par vidējo profesionālo izglītību), bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

  • Daugavpils Universitātē;
  • Latvijas Universitātē;
  • Liepājas Universitātē;
  • Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts iegūtais vērtējums. CE sertifikāts ir derīgs iesniegšanai augstākās izglītības iestādēs.

Sīkāku informāciju par pieteikšanās kārtību un termiņiem 2020./21. gadā, maksas apmēru un CE kārtošanas datumiem atradīsiet šajā NIID.lv rakstā. Vēršam uzmanību, ka šogad pieteikumus CE kārtošanai augstskolas pieņem tikai elektroniskā formātā.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā NIID.LV rakstā.

04-11-2020

Labdien! Kurās studiju programmās pēc vidusskolas ir obligāts CE vēsturē un/ vai bioloģijā un/vai ģeogrāfijā? Kur tiek piešķirti papildus punkti par šiem CE, kā arī dalību olimpiādēs šajos priekšmetos? Vai 36% kopā vienā CE skaitās kā 4 balles?

Labdien!

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE).

Vēstures CE/ gada atzīme (GA) kā obligāts kritērijs vai kritērijs papildu punktu piešķiršanai noder, piemēram, stājoties šādās pamatstudiju programmās:

1.līmeņa augstākās profesionālās (koledžas) izglītības programmas: “Tiesību zinātne” (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)), “Sociālais rehabilitētājs” (RTA) u.c.

1.Akadēmiskā bakalaura studiju programmas: “Vēsture” (Latvijas Universitāte), “Vēsture” (Daugavpils Universitāte (DU)), “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” (Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)), “Tiesību zinātne” (RTA), “Teoloģija un reliģiju zinātne” (Latvijas Universitāte (LU)) u.c.

2.Profesionālā bakalaura programma “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” (RTA) u.c.

Bioloģijas (vai ķīmijas) CE ir nepieciešams, stājoties, piemēram, medicīnas programmās, piemēram, “Medicīna” (Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)), “Ārstniecība” (LU), „Fizioterapija” (DU – papildus punkti) u.c. Tāpat bioloģijas CE vērtējums ir nepieciešams, stājoties programmās „Bioloģija" (LU), Bioloģija” (DU), „Biotehnoloģija un bioinženierija” (LU, RTU kopīgā programma) u.c.

Ģeogrāfijas GA (CE nav obligāts) noder, stājoties, piemēram, LU programmās „Ģeogrāfija”, „Ģeoloģija”, „Vides zinātne” u.c.

Uzņemšanas prasības un kritērijus augstākās izglītības iestāžu pamatstudiju programmās noteiktas Uzņemšanas noteikumos - meklējiet izvēlētās augstskolas/ koledžas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības - pamastudiju programmu sarakstos (katras programmas aprakstā). Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, tematiskās jomas, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas, budžeta/ maksas u.c. kritērijiem. Diemžēl NIID.lv nav iespējas atlasīt programmas pēc nokārtotajiem CE vai dalības attiecīgo mācību priekšmetu olimpiādēs.

Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas vienīgā augstskola, kas izveidojusi topošajiem studentiem digitālu rīku, kas ļauj atlasīt studiju programmas pēc CE un GA, ir LLU.

Par CE vērtējumu izteikšanu procentos

No 2012./2013.mācību gada .izglītojamo mācību sasniegumus CE izsaka tikai procentuālā novērtējumā, nevis ballēs, un mums nav pieejama precīza informācija, cik ballēm atbilst CE kopvērtējumā iegūti 36 procenti.

Detalizētu informāciju par to, kā veidojas CE kopvērtējums procentos, varat skatīt Valsts izglītības satura centra (VISC) tīmekļa vietnē. Ja Jums rodas papildu jautājumi par CE vērtēšanu, varat sazināties ar VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļu, t.67216500.

13-08-2020

Labdien! Vai, atkārtoti kārtojot centralizēto eksāmenu, tiek ieskaitīts labākais rezultāts? Kur un kā es varu pārlikt CE?

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību (saņemts vidusskolas atestāts vai diploms par vidējo profesionālo izglītību), bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

·         Daugavpils Universitātē;

·          Latvijas Universitātē;

·          Liepājas Universitātē;

·          Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet šajā NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai).

Kārtojot eksāmenu atkārtoti, tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts vērtējums par atkārtoti kārtoto eksāmenu. Jums ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais CE vērtējums.

Savukārt, ja kāds no CE nav nokārtots un ir saņemta liecība nevis atestāts, tad izglītojamo atskaita no skolas. Ja ir izveidojusies šāda situācija, tad nākamajā mācību gadā var atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā), tostarp eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā, un pieteikties CE kārtošanai savā skolā līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā NIID.LV rakstā.

27-07-2020

Labdien! Es mācos tehnikuma 3 kursā. Šobrīd neredzu CE rezultātus portālā latvija.lv. Vai tehnikuma audzēkņi rezultātus saņem vēlāk nekā vidusskolēni?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar portāla Latvija.lv Vienotās pieteikšanās studijām informatīvā tālruņa konsultanti, kura informēja, ka šobrīd sistēmā jau ir ievadīta lielākā daļa centralizēto eksāmenu (CE) rezultātu. Visi CE rezultāti būs ievadīti līdz 28. jūlijam (ieskaitot), un tos iespējams aplūkot, izmantojot eID, e-paraksts mobile vai internetbanku autentifikācijas līdzekļus.  Dati sistēmā tiek ievadīti to iesniegšanas kārtībā, nešķirojot izglītības iestādes pēc veidiem.

Papildu jautājumu gadījumā varat sazināties ar Latvija.lv  e-pakalpojumu konsultantiem pa tālruni 67089003.​​

21-07-2020

Labdien! Es kārtoju vidusskolas 12. klases centralizētos eksāmenus tālmācības skolā. Vai var būt tāda situācija, ka skola drīkst nedot atestātu, ja nav nokārtots viens priekšmets (matemātika)?

Labdien!

Neviena skola (tostarp tālmācības vidusskola) nevar izsniegt atestātu, ja nav nokārtots centralizētais eksāmens (CE) kādā no priekšmetiem. Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs (Vispārējās izglītības likuma 48.panta 4. daļa). Ja ir saņemta liecība, tad saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 591 53.pantu., izglītojamo no skolas atskaita. Ja ir izveidojusies šāda situācija, tad nākamajā mācību gadā var atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā), tostarp eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļai).

Stājoties vidusskolas programmā, attiecīgā skola pielīdzinās iepriekš iegūto izglītību, kā arī pieņems lēmumu, kā tiks organizēts  nepieciešamā vērtējuma iegūšanas process mācību priekšmetā, kurā iepriekš bija nesekmīga gada atzīme.

Lai labāk sagatavotos matemātikas CE kārtošanai nākamajā gadā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā NIID.LV rakstā.​

26-06-2020

Labdien! Esmu 12. klases skolniece un kārtoju šogad centralizētos eksāmenus. Atestātu izsniegšana skolā būs tikai 25. jūlijā, bet vai ir iespējams rezultātus uzzināt ātrāk? Kad CE rezultāti tiks publicēti portālā latvija.lv? Paldies par atsaucību!

Labdien!

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) tīmekļvietnē sniegto informāciju vispārējās vidējās izglītības sertifikāti tiks izsniegti, sākot ar 24.jūliju.. Skolēni, kas kārto centralizētos eksāmenus (CE) papildtermiņā, sertifikātus saņems 30.jūlijā.

Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti. Izziņas tiks izsniegtas no 10.jūlija saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi: 2,85 EUR. Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.

CE rezultātus portālā Latvija.lv ir iespējams aplūkot 3-4 dienas pirms sertifikātu izsniegšanas (šogad - 24. jūlija), izmantojot eID, e-paraksts mobile vai internetbanku autentifikācijas līdzekļus. Jautājumu gadījumā varat sazināties ar Latvija.lv  e-pakalpojumu konsultantiem pa tālruni 67089003.​​

01-06-2020

Labdien! Vidusskolā es nekārtoju bioloģijas eksāmenu, bet šobrīd esmu nolēmusi stāties universitātē, un man ir nepieciešams vērtējums (CE sertifikāts) bioloģijas eksāmenā. Vai es varu to nokārtot šogad?

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

·         Daugavpils Universitātē;

·          Latvijas Universitātē;

·          Liepājas Universitātē;

·          Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Šajā mācību gadā pieteikties bioloģijas CE kārtošanai varēja līdz 8. maijam. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, kā arī, lai apgūtu bioloģijas priekšmetu studijām nepieciešamajā apjomā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātes piedāvātie sagatavošanas kursi bioloģijā tiek īstenoti ne tikai klātienē, bet arī neklātienes un tālmācības formā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.​

15-05-2020

Labdien! Vai Covid-19 pandēmijas un tā izraisītās ārkārtējās situācijas laikā skola var rīkot klātienes konsultācijas centralizētajiem eksāmeniem?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš informēja, ka konsultācijas valsts pārbaudījumu kārtošanai saskaņā ar VISC rekomendācijām skolas var organizēt gan attālināti, gan klātienē. Tās nav obligātas, bet ir ieteicamas. Plānojot eksāmenu norisi izglītības iestādē, jāņem vērā, ka valsts pārbaudījumu un konsultāciju norisei (pirmseksāmenu klātienes konsultācijas) jānotiek, stingri ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus. Klātienes konsultācijas nepieciešamas, lai skolēni varētu labāk sagatavoties eksāmenam ne tikai saturiski, bet arī psiholoģiski, un būtu iespēja labāk iejusties eksāmenu vidē.

Papildu jautājumu gadījumā varat sazināties ar K.Špūli, t. 60001606, e-pasts kaspars.spule@visc.gov.lv.  ​

14-05-2020

Labdien! Es mācos 9. klasē mazākumtautību skolā. Kāda ir nepieciešamība kārtot latviešu valodas centralizēto eksāmenu, ja tas šogad nav obligāts?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš informēja, ka centralizētā eksāmena (CE) kārtošana pēc 9.klases šajā mācību gadā sakarā ar Covid-19 pandēmiju ir brīvprātīga – eksāmenam var pieteikties tie, kas vēlas to kārtot. Turklāt šogad eksāmena norise būs īsāka -  tas ilgs 3 stundas un tajā nebūs valodas lietojuma daļas. Speciālists skaidroja, ka šodien (14.maijā) ir pēdējā diena, kad var pieteikties latviešu valodas CE kārtošanai.

Kāda ir nepieciešamība kārtot šo eksāmenu?

1)Ja jaunietis vēlas pēc 9.klases nevis turpināt izglītību vidusskolā vai profesionālajā vidusskolā, bet uzsākt darba gaitas, tad viņam ir nepieciešama valsts valodas apliecība. Ja ir kārtots CE, tad valsts valodas eksāmens atsevišķi nav jākārto;

2)Tas pats attiecas uz jauniešiem, kuri vēlas strādāt vasarā vai paralēli mācībām – darba devējam ir tiesības pieprasīt valsts valodas prasmes apliecību (vai attiecīgi - CE sertifikātu) atbilstoši amata pildīšanai noteiktajam valodas prasmes līmenim;

3)Ir skolēni, kurus neapmierina gada vērtējums latviešu valodā – tad ir iespēja nokārtot CE un saņemt augstāku vērtējumu.

4)Jaunieši pēc pamatizglītības ieguves drīkst pieteikties arī VISC valsts valodas prasmes pārbaudei (atestācijai), taču šīs pārbaudes kārtošanai var pieteikties tikai noteiktam līmenim (no A1 līdz C2). Piesakoties konkrēta līmeņa pārbaudei, eksāmenu var arī nenokārtot. Savukārt, sekmīgi nokārtojot CE, pretendents iegūs sertifikātu jebkurā gadījumā.

Piesakoties valsts valodas atestācijai VISC, jārēķinās, ka šogad sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī būs daudz pretendentu, līdz ar to veidosies lielas rindas.

Ja plānojat turpināt izglītību un Jums valsts valodas prasmes apliecība nebūs nepieciešama, tad varat eksāmenam nepieteikties, jo tik un tā vidusskolu vai profesionālo vidusskolu beidzot, būs jākārto latviešu valodas CE.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar K.Špūli, t. 60001606, e-pasts kaspars.spule@visc.gov.lv. ​

28-01-2020

Labdien! Es mācījos tehnikumā, nokārtoju 12. klases centralizētos eksāmenus, bet nepabeidzu 4. kursu. Vai man ir iespēja  iestāties augstskolā un turpināt mācīties? Vai ir citas iespējas?

Labdien!

Pēc sekmīgi pabeigta 3 kursa profesionālajā izglītības iestādē (arī tad, ja visi vidusskolas centralizētie eksāmeni ir nokārtoti) iegūtās izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība. Lai iestātos augstākās izglītības iestādē (augstskolā vai koledžā), ir nepieciešams pabeigt vidusskolu/ profesionālo vidusskolu. Lai iegūtu dokumentu par pabeigtu vidējo izglītību, ir iespējami divi risinājumi:

1) Mācīties profesionālās vidējās izglītības programmā - tajā pašā vai citā profesionālās izglītības iestādē, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs vakara, neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas (virziena - piemēram, vispārizglītojošā, humanitārā, profesionāli orientētā u.c.) norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Tā kā Jūs līdz šim laikam esat mācījies (-usies) nevis parastajā vidusskolā, bet profesionālajā skolā, tad ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas (t.sk. vakarskolas) programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Jebkurā no variantiem iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai precizētu savas iespējas.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 42