Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves

Aktualizēts 2023. gada 4. decembrī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC). 2023./2024. gadā CE kārtošanai var pieteikties divās augstskolās:  Latvijas Universitātē un Latvijas Kultūras akadēmijā.

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā. Lai eksāmens būtu nokārtots, 2023./24. mācību gadā tajā ir jāsaņem vismaz 15% vērtējums. 2024./2025. gadā būs jāiegūst vismaz 20%.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu CE, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā 15.decembrī. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi.

Lai pieteiktos CE kārtošanai, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

  • elektroniski vai klātienē parakstītu iesniegumu;
  • maksājuma uzdevumu par eksāmenu (-iem);
  • ieskenētu/ nofotografētu vidējās izglītības dokumentu (atestātu vai diplomu).

Reflektantiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību un vēlas aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, vispirms ir jāpiesakās LU Pirmsstudiju mācību centrā svešvalodas centralizētā eksāmena kārtošanai un pēc tam ir jāiesniedz VISC iesniegums ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu.

Ja VISC atsaka svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, tad reflektants kārto svešvalodas centralizēto eksāmenu.

NB! Izmaiņām un aktuālajai informācijai lūdzam sekot līdzi Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā un augstskolu mājaslapās!

Papildu informācija

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi 2023./2024. mācību gadā


LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA

Centralizētais eksāmens

Norises datums

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Kultūra un māksla (augstākais līmenis) 17. maijs 2. novembris - 15. decembris

55 EUR

Papildu informācija: LKA Tālākizglītības centrs, e-pasts: laura.brutane@lka.edu.lv


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Sociālās zinātnes (augstākais līmenis) 13.maijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Latviešu valoda (optimālais līmenis) 15.maijs; 5.-7.jūnijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Latviešu valoda un literatūra (augstākais līmenis) 15.maijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Ģeogrāfija (augstākais līmenis) 20.-21.maijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Ķīmija (augstākais līmenis) 23.-24.maijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Fizika (augstākais līmenis) 29.-30.maijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Angļu valoda (optimālais līmenis) 3.jūnijs; 3.-5.jūnijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Angļu valoda (augstākais līmenis) 3.jūnijs; 5.-6.jūnijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Franču valoda (optimālais līmenis) 4.jūnijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Franču valoda (augstākais līmenis) 4.jūnijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Vācu valoda (optimālais līmenis) 6.jūnijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Vācu valoda (augstākais līmenis) 6.jūnijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Krievu valoda (augstākais līmenis) 7.jūnijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Matemātika (optimālais līmenis) 10.jūnijs* (pirms grozījumiem - 13. jūnijs) līdz 15. decembrim 59 EUR
Matemātika (augstākais līmenis) 10.- 11.jūnijs* (pirms grozījumiem - 13.-14. jūnijs) līdz 15. decembrim 59 EUR
Bioloģija (augstākais līmenis) 13.-14.jūnijs* (pirms grozījumiem - 10. - 11. jūnijs) līdz 15. decembrim 59 EUR
Vēsture (augstākais līmenis) 17.jūnijs līdz 15. decembrim 59 EUR
Programmēšana (augstākais līmenis) 19.jūnijs līdz 15. decembrim 59 EUR

Papildu informācija: LU Pirmsstudiju mācību centrs, tālr. 20279199; e-pasts: sagkursi@lu.lv

*Saskaņā ar plānotajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 314 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā

Ieteikt rakstu