Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 73
18-02-2021

Labdien! Esmu ieguvusi divas 1. līmeņa augstākās izglītības: medicīnā (vecmāte) un biomedicīnā (biomedicīnas laborants), kopā 5 studiju gadi. Vai pastāv iespēja studēt RSU Biomedicīnu maģistra studiju programmā bez bakalaura līmeņa diploma, tā kā Latvijā nav iespēja iegūt bakalaura līmeņa izglītību biomedicīnā, tikai bioloģijā vai ķīmijā?

Labdien!

Lai iestātos Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) maģistra programmā „Biomedicīna”, atbilstoši RSU Uzņemšanas noteikumos izvirzītajām prasībām ir nepieciešams iepriekš iegūts bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sekojošās izglītības tematiskajās jomās: dzīvās dabas zinātnes, veselības aprūpe, veterinārija vai farmācija. Pēc pirmā līmeņa augstākās izglītības ieguves (arī pēc divu programmu absolvēšanas) maģistrantūrā uzreiz iestāties nevar.

Tādējādi Jums vispirms jāiegūst bakalaura līmeņa izglītība (bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds, vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība pēc vidusskolas/ koledžas). Nosūtām Jums programmu sarakstus dzīvās dabas zinātnes, veselības aprūpes, veterinārijas vai farmācijas tematiskajās jomās:

  • Bakalaura programmas – SARAKSTS. Jāstudē 3 gadi. Programmu beidzot, iegūst bakalaura grādu dabaszinātnēs / bioloģijā / veselības zinātnēs.
  • Profesionālā bakalaura programmas – SARAKSTS. Jāstudē 4 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (audiologopēds, fizioterapeits, galvenā vecmāte u.c.).
  • Profesionālās studiju programmas pēc vidusskolas – garais cikls – SARAKSTS. Jāstudē 5-6 gadi. Programmu beidzot, iegūst ārsta, farmaceita, veterinārārsta vai zobārsta grādu.

Zināšanai informējam, ka augstākās izglītības iestādēs  pastāv iespēja izglītības pielīdzināšanas rezultātā (atzīstot kredītpunktus) pretendēt uz studiju uzsākšanu līdzīgā tematiskajā jomā vēlākos posmos vai studēt pēc individuāla plāna, līdz ar to ātrāk pabeidzot bakalaura līmeņa studijas. Piemēram, Jūs varētu uzsākt studijas vēlākos posmos RSU profesionālā bakalaura programmā „Vecmāte”, iegūstot profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē un galvenās vecmātes kvalifikāciju.

Tāpat pastāv iespēja vērsties ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā, piešķirot attiecīgus kredītpunktus (maksas pakalpojums). To nosaka Augstskolu likuma 59. 3 pants un Ministru kabineta noteikumi Nr.505, kas nosaka ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju, kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus. Savukārt katrā augstskolā jābūt izstrādātiem arī iekšējiem noteikumiem, kas balstās uz minētajiem likumdošanas aktiem. Piemēram, RSU studentu uzņemšanas kārtība vēlākos posmos atrodama šajā saitē.

06-01-2021

Labdien! Mana profesija ir ārsta palīgs. Gribēju uzzināt, kas jādara, lai pārkvalificētos par medmāsu. Vai to var izdarīt, vienkārši nokārtojot eksāmenu, vai tomēr jāmācās pa jaunu?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Māsu asociācijas (LMA) prezidenti Ditu Raisku, kura informēja, ka šobrīd speciālas pārkvalifikācijas programmas netiek piedāvātas, līdz ar to māsas kvalifikāciju Jūs varat iegūt, studējot māszinības augstākās izglītības programmā.

Zināšanai informējam, ka, sākot no 2022. gada,  māsu izglītībā plānotas būtiskas pārmaiņas, kas cita starpā paredz, ka māsām, kuras diplomu iegūs 2022. gadā un vēlāk, būs obligāti jāiegūst bakalaura līmeņa izglītība. Jūs varat arī vispirms  iestāties kādā no medicīnas koledžām 1. līmeņa augstākās izglītības māszinību programmā, un pēc tam turpināt izglītību, 1 gadu mācoties profesionālā bakalaura māszinību programmā pēc koledžas, vai uzreiz doties uz četrgadīgo bakalaura programmu pēc vidusskolas. Izglītības programmu sarakstos varētu būt pārmaiņas, tie drīzumā tiks aktualizēti atbilstoši 2021./22.gada uzņemšanai.

Stājoties vienas tematiskās jomas izglītības programmā, pastāv iespēja pārskaitīt iepriekšējās studijās iegūtos kredītpunktus (ar nosacījumu, ja abās programmās ir sakritīgi priekšmeti: medicīnā, anatomijā, fizioloģijā u.c.), kā arī profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, un vai nu a) uzsākt studijas vēlākos posmos, vai b) studēt pēc individuāli sastādīta plāna. Par konkrētām iespējām Jums jāinteresējas izvēlētajā augstskolā vai koledžā.

Papildu informācijai iesakām Jums sazināties ar izvēlētās augstākās izglītības iestādes speciālistiem (kontaktinformāciju skat.programmu sarakstos). Jautājumu gadījumā varat griezties pie LMA speciālistiem, kontaktinformācija šajā saitē.

29-12-2020

Labdien! Kādās maģistra programmās varu studēt tālāk, ja man ir humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē?

Labdien!

Ar iegūtu humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē iespējas turpināt studijas ir plašas un daudzveidīgas - Jūs varat studēt maģistra programmās vairākās zinātņu nozarēs un tematiskajās jomās.

Piemēram, Jūs varat turpināt studijas vēsturē, iegūstot humanitāro zinātņu maģistra grādu vēsturē. Nosūtām Jums  programmu SARAKSTU. Tāpat Jūs varat studēt citā humanitāro zinātņu jomā, piemēram, filozofijā, iegūstot  humanitāro zinātņu maģistra grādu filozofijā  – programmu SARAKSTS vai teoloģijā  (humanitāro zinātņu maģistra grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē) – programmu SARAKSTS.

Ar iegūtu humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē var studēt arī socioloģijas un kultūras studiju tematiskajā jomā, piemēram, socioloģiju, sociālo antropoloģiju, starpkultūru attiecības u.c. Programmu SARAKSTS; valodu un kultūras studiju tematiskajā jomā – kultūras menedžments, rakstniecības studijas, tulkošana: SARAKSTS.

Ja Jūs interesē pedagoģija, tad ir iespēja iegūt maģistra grādu izglītībā, studējot izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra programmā: SARAKSTS. Piemēram, jaunās maģistra programmas “Izglītības zinātne” apakšprogrammā “Pedagoģija” var studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija.

Jūs varat studēt arī atsevišķās programmās uzņēmējdarbības un vadības jomā (programmās, kurās nav noteiktas konkrētas prasības iespriekšējai izglītībai, piemēram, bakalaura/ profesionālā bakalaura grāds noteiktā jomā – uzņemšanas prasības detalizēti skat.katras programmas aprakstā): SARAKSTS; sociālā darba jomā: SARAKSTS; tūrisma vadības jomā: SARAKSTS; informācijas un komunikācijas nozarē (bibliotēkzinātnes, žurnālistika, sabiedriskās attiecības): SARAKSTS u.c. Varat izvēlēties arī kādu no starpnozaru programmām, kurās var noderēt iepriekš iegūtās kompetences vēsturē, piemēram „Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”, „Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” u.c.

Ja Jums ir grūti izlemt, kādā jomā turpināt izglītību un veidot karjeru, varbūt Jums varētu noderēt saruna ar karjeras konsultantu - profesionāli, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, t.sk. darba meklēšanas prasmes. Šādu pakalpojumu var saņemt arī bez maksas, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā karjeras konsultācijas, šobrīd pieejamas attālinātās konsultācijas. Karjeras konsultācijas klātienē (kad epidemioloģiskā situācija valstī ļaus to darīt) vai tiešsaistē piedāvā (gan bezmaksas, gan par maksu) karjeras konsultanti - Latvijas attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA) biedri.

Papildu resursi ierosmei:

Profesiju Pasaule – vietne, kurā var uzzināt par dažādu nozaru profesijām, t.s.k izglītības iespējām;

NIID.lv raksts „Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā

30-11-2020

Labdien! Mācos 12.klasē, un pēc skolas beigšanas vēlos iestāties RSU Medicīnas fakultātē. Ja Uzņemšanas noteikumos rakstīts, ka nepieciešams uzrādīt CE svešvalodā, vai tai obligāti ir jābūt angļu valodai? Vai tiem, kuri ir kārtojuši angļu valodu,  būs priekšrocības?

Labdien!
 
Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu servisa speciālisti, kura informēja, ka, ja kā obligāta prasība, stājoties jebkurā pamatstudiju programmā, norādīts centralizētais eksāmens (CE) vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma (STIP) dokuments svešvalodā, tad tā var būt gan angļu, gan vācu, gan franču, gan krievu valoda - tātad nav obligāti jābūt CE angļu valodā. Vērtējumi visās svešvalodās ir līdzvērtīgi. Turklāt, ja, piemēram, Jūs esat kārtojusi CE divās svešvalodās, tad Jūs varat iesniegt konkursam augstāko vērtējumu. CE vai STIP angļu valodā ir obligāts, stājoties programmās, kurās kā iestājprasība norādīta tieši angļu valoda, piemēram, ja vēlaties studēt atsevišķās programmās, kas tiek īstenotas angļu valodā.
04-11-2020

Labdien! Vai šogad būs ziemas uzņemšana Latvijas Universitātē pirmskolas skolotāja kvalifikācijas ieguvei? Interesē Cēsu filiāle, bet neklātienē varu studēt arī Rīgā. Vēlos arī uzzināt vairāk par samaksas kārtību. 

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Studiju servisa centra speciālisti, kura informēja, ka 2020./21. gadā ziemas uzņemšana pedagoģijas programmās ne Rīgā, ne filiālēs diemžēl netiek plānota. Nākamā uzņemšana 1. līmeņa studiju programmā „Pirmsskolas skolotājs” plānota 2021.gada vasarā.

Studiju apmaksa LU notiek saskaņā ar LU iekšējo dokumentu - Studiju finansēšanas kārtību, tāpat katru gadu līdz 1. decembrim LU izdod rīkojumu par studiju maksām nākošajam akadēmiskam gadam. Rīkojumā tiek noteikti maksājumu termiņi. Ar katru studentu LU noslēdz vienošanos par samaksas grafiku – parasti tie ir 4 maksājumi gadā, taču pastāv iespēja vienoties ar fakultāti par citu samaksas grafiku, piemēram, reizi mēnesī.

Zināšanai informējam, ka novembra beigās - decembra sākumā NIID.LV plānojam publicēt apkopojošu rakstu par ziemas uzņemšanu augstskolās un koledžās.

02-11-2020

Labdien! Pirms 8 gadiem nepabeidzu studijas 1. līmeņa programmā Banku augstskolā. Tagad vēlētos turpināt augstāko izglītību Latvijas Universitātē bakalaura programmā, studējot grāmatvedību, nodokļus un auditu. Vai ir iespējams īsāks mācību laiks (individuāls plāns) un iepriekš apgūtu kredītpunktu ieskaitīšana? Kāds īsti ir process, ar ko jāsāk? Un vai 8 gadi starpība neizslēdz iespēju atjaunot studijas pēc individuālā plāna?

Labdien!

Jā, augstskolās un koledžās pastāv iespēja ieskaitīt iepriekšējās studijās apgūtos kredītpunktus (KP) un mācīties pēc individuāla plāna. Jo vairāk sakritīgu studiju priekšmetu abās programmās, jo lielāka iespēja, ka tiksiet ieskaitīta vēlākā kursā/ semestrī. Tas ir ļoti individuāli un katrā augstskolā var atšķirties, līdz ar to mēs nevaram sniegt precīzu informāciju, kāds lēmums tiks pieņemts Jūsu situācijā. Fakts, ka esat studijas pārtraukusi pirms 8 gadiem, neizslēdz iespēju pielīdzināt apgūtos KP - svarīgs ir abu programmu satura izvērtējums, vai ir līdzīgi priekšmeti utt.

Apgūto priekšmetu (kredītpunktu) pielīdzināšana katrā augstākās izglītības iestādē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”. Atbilstoši šiem noteikumiem augstskolas izstrādā savus iekšējos noteikumus (nolikumu), kuros detalizēti aprakstīta kārtība, kā notiek iepriekšējo studiju rezultātu atzīšana un kredītpunktu pielīdzināšana. Ar Latvijas Universitātes (LU) izstrādāto kārtību varat iepazīties LU tīmekļa vietnē.

Uzsākt studijas vēlākos posmos LU var personas, ir apguvušas akreditētu augstākās izglītības studiju programmu vai tās daļu vismaz divu semestru jeb 40 kredītpunktu (60 ECTS) apjomā. Studiju programmas direktors izvērtē un atzīst tos iepriekš apgūtos studiju kursus, kuru studiju rezultāti atbilst LU studiju programmas plānotajiem studiju rezultātiem. Lai pieteiktos studijām vēlākos posmos, ir jāsaņem akadēmiskā izziņa no iepriekšējās augstskolas (Banku Augstskolas) par apgūtajiem priekšmetiem un jāiesniedz LU pieteikuma veidlapa.

Pēc pretendenta iesnieguma LU izvērtē un atzīst arī iepriekšējā profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus (maksas pakalpojums).  Sīkāku informāciju varat skatīt LU portālā.

Jārēķinās, ka var būt gadījumi, kad augstskola nepielīdzina kādus studiju kursus. Augstskola ir atbildīga par to, ka, izsniedzot diplomu par noteiktas studiju programmas apguvi, ir apgūts studiju programmas saturs. Piemēram, praksē ir situācijas, kad vienā augstskolā kāds priekšmets ir apgūts kā C daļas priekšmets, kas pasniegts vispārīgi, bet citas augstskolas studiju programmā tas var būt ir A daļas priekšmets un pasniegts ļoti specifiski un detalizēti.

Lai  precizētu informāciju par kredītpunktu pielīdzināšanas iespēju, iesakām Jums griezties pie izvēlētās studiju programmas direktora vai fakultātes metodiķa. LU fakultāšu  metodiķu kontaktinformāciju atradīsiet šajā saitē.

30-10-2020

Labdien! Esmu ieguvusi kvalifikāciju “Jurists”, iegūstot otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību Biznesa Augstskolā "Turība". Šobrīd vēlos tajā pašā augstskolā studēt maģistra programmā “Publiskā pārvalde”. Vai ir iespējams ieskaitīt kredītpunktus no studijām “juristos”?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Biznesa augstskolas „Turība” (BAT) profesionālā maģistra studiju programmas „Publiskā pārvalde” metodiķi, kura informēja, ka apgūtos kredītpunktus (KP) atbilstoši valsts un augstskolas normatīvajam regulējumam var pārskaitīt tikai tad, ja persona stājas tā paša vai zemāka līmeņa studiju programmā. Tādējādi, ja Jūsu iepriekš iegūtā izglītība atbilst maģistrantūras līmenim (ja esat pabeigusi 2. līmeņa profesionālo programmu, kas tiek īstenota pēc pamatstudijām, nevis pēc vidusskolas), tad KP sakritīgos priekšmetos var pārskaitīt, savukārt. ja bakalaura (pamatstudiju) līmenim, tad KP pārskaitīt nevar. Mūsdienās jurista kvalifikāciju var iegūt tikai profesionālā maģistra programmās, taču vēsturiaki jurista kvalifikāciju varēja iegūt arī pamatstudiju līmenī - profesionālā bakalaura vai profesionālās programmas pēc vidusskolas ietvaros.

Lai saņemtu precīzu informāciju, iesakām Jums rakstīt e-pastu BAT Studiju informācijas centram (sic@turiba.lv), vēstulei pievienojot ieskenētus augstākās izglītības dokumentus – diplomu un diploma pielikumu.

04-09-2020

Labdien! Kur Latvijā iespējams iegūt bakalaura grādu psiholoģijā, izņemot Latvijas Universitāti, Daugavpils universitāti un Liepājas universitāti?

Sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā iespējams iegūt divās no jūsu minētajām augstskolām - Latvijas Universitātē un Daugavpils Universitātē. Šo grādu iespējams iegūt arī Rīgas Stradiņa universitātē (un tās Liepājs filiālē) un Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (arī Daugavpils un Liepājs filiālēs). Informāciju par visām minētajām psiholoģijas bakalaura programmām NIID.LV datubāzē varat apskatīt šeit.

Liepājas Universitātē psiholoģijas studijas netiek piedāvātas. 

Ar psiholoģija ir saistītas studijas arī šajā RISEBA programmā "Biznesa psiholoģija".   šī programma apvieno vairākas nozares - vadībzinības, ekonomiku un psiholoģiju, taču to beidzot, iegūsiet  Sociālo zinātņu bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā, nevis psiholoģijā.

 

13-08-2020

Labdien! Vai man pēc bakalaura grāda iegūšanas būs nepieciešams sertifikāts? Esmu šogad absolvējusi medicīnas koledžu, ieguvusi māsas kvalifikāciju un uzsākusi darbu ģimenes ārsta praksē. Iepriekš paldies!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Māsu asociācijas (LMA) speciālisti, kura informēja, ka plānots, ka no 2022.gada stāsies spēkā izmaiņas māsu sertifikācijas kārtībā (ja līdz tam laikam valdībā tiks apstiprināts attiecīgais likumprojekts). Viena no galvenajām plānotajām izmaiņām būs atteikšanās no sertifikācijas procesa, kuru tagad aizvietos ar pārreģistrāciju. Tā paredzēs vienkāršotāku kvalifikācijas ieguvi gan jau izglītību ieguvušajām, gan jau strādājošajām māsām, gadījumos kad būs nepieciešams atjaunot savu kvalifikāciju. Reformas rezultātā māsas, kuras ir apguvušas attiecīgo profesiju, tiks reģistrētas kā vispārējas aprūpes māsas, kas turpmāk ļaus vieglāk mainīt specializāciju. Lai mainītu specializāciju, būs pieejami ES fondu finansēti tālākizglītības kursi 3-6 mēnešu garumā.

Līdz 2022. gadam vēl būs spēkā līdzšinējā Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, kas paredz obligātu māsu sertifikāciju noteiktā specialitātē. Līdz ar to, ja pabeigsiet studijas 2021. gadā, Jums, visticamāk, vajadzēs sertificēties. Taču LMA speciāliste iesaka Jums rūpīgi sekot līdzi informācija LMA tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos (Facebook lapā), jo jau šajā rudenī varētu būt zināma plašāka un precīzāka informācija par gaidāmajām izmaiņām.

Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sertifikācija sniedz vairākas priekšrocības: sertificētām māsām ir lielāka alga, lielākajā daļā vakanču sertifikāts norādīts kā obligāta prasība utt.  Taču ar jauno noteikumu stāšanos spēkā tādu atšķirību vairs nebūs.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar LMA speciālistiem, kontaktinformācija atrodama ŠAJĀ SAITĒ.

07-08-2020

Labdien! Esmu pabeigusi 1. līmeņa augstākās izglītības programmu un ieguvusi jurista palīga kvalifikāciju. Cik gadu un kurā iestādē jāmācās, lai iegūtu 2.līmeņa izglītību?

Labdien!

Pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves Jūs varat turpināt studijas pamatstudiju līmenī: bakalaura, profesionālā bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības programmās. 2020./21. gadā augstskolas uzņem tikai akadēmiskā bakalaura programmās (iegūst bakalaura grādu, neiegūst profesionālo kvalifikāciju) tiesību zinātnēs*.

Nosūtām Jums akadēmiskā bakalaura studiju programmu SARAKSTU tiesību zinātnēs: studiju ilgums pēc vidusskolas – 3- 3,5 gadi, ar iegūtu 1. līmeņa augstāko izglītību un jurista palīga kvalifikāciju izglītības pielīdzināšanas rezultātā apgūstamo priekšmetu un līdz ar to semestru skaits var tikt samazināts (uzsākot studijas, piemēram, no bakalaura programmas 2. vai pat 3. kursa). Izglītības pielīdzināšanu veic attiecīgās bakalaura programmas direktors. Jo vairāk sakritīgu studiju priekšmetu abās programmās, jo lielāka iespēja, ka tiksiet ieskaitīta vēlākā kursā/ semestrī. Tas ir individuāli un katrā augstskolā var atšķirties. Piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā skaidri noteikts, ka koledžu absolventus uzņem līdzīgas (tās pašas jomas) studiju programmas 3. kursā. Citās augstskolās var būt savādāk. Lai precizētu informāciju, iesakām Jums sazināties ar izvēlētās studiju programmas direktoru vai Studiju daļas/ Uzņemšanas komisijas speciālistiem.


Ar bakalaura izglītību tiesību zinātnē absolvents var pretendēt uz darbu valsts un pašvaldību iestādēs, privātajās un starptautiskajās organizācijās, policijā u.c., t.sk.juriskonsulta amatā.

Lielākajā daļā juridisko profesiju (piemēram, ja vēlaties būt prokurore, tiesu izpildītāja, tiesnese, advokāte, notāre u.c.) pēc bakalaura studijām nepieciešams arī pabeigt maģistrantūru un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju. Turklāt jārēķinās, ka pretendentam uz nosauktajiem amatiem ne tikai jāiegūst minētā izglītība, bet arī jānostrādā noteikts gadu skaits vai jāizpilda stažēšanās programma un jānokārto eksāmens (jāiegūst sertifikāts).

Nosūtām Jums zināšanai arī profesionālā maģistra programmu SARAKSTU tiesību zinātnēs (jāstudē 1,5 – 2 gadi, iegūst profesionālā maģistra grādu un jurista kvalifikāciju).Varat izvēlēties studēt arī akadēmiskā maģistra programmā  - piemēram, ja nav mērķa pretendēt uz amatiem, kuros obligāta prasība ir iegūta jurista kvalifikācija - advokāta, tiesneša, notāra u.c. Akadēmiskā maģistra programmu SARAKSTS tiesību zinātnēs (jāstudē 1 – 2 gadi, iegūst akadēmiskā maģistra grādu, neiegūst profesionālo kvalifikāciju).

*Lai paaugstinātu un vienādotu prasības jurista kvalifikācijas iegūšanai un ieviestu valstī vienotu juristu kvalifikācijas eksāmenu, 2015. gadā tika uzsākta tiesību zinātņu jomas izglītības reforma. Tā paredzēja arī pārtraukt īstenot studiju programmas juriskonsultu sagatavošanai un vairs nepiedāvāt juriskonsulta profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Līdz ar to šobrīd neviena augstskola vairs neuzņem profesionālā bakalaura programmās, pēc kuru apguves varēja iegūt profesionālā bakalaura grādu tiesību zinātnēs un juriskonsulta profesionālo kvalifikāciju. Visas šīs programmas pakāpeniski tika pārveidotas par akadēmiskā bakalaura programmām tiesību zinātnē.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 73