Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 19
26-09-2018

Labdien! Kur būtu iespējams mācīties jaunietim ar nepabeigtu pamatizglītību? Jaunietis ir uzsācis mācības atkārtoti 9. klasē, taču diemžēl šobrīd šķiet, ka rezultāta nebūs. Vai ir kāda profesionālā skola, kas uzņem šādus jauniešus?

Labdien!

Nosūtām Jums sarakstu ar pedagoģiskās korekcijas programmām, kurās 2018./19. gadā uzņēma jauniešus ar nepabeigtu pamatizglītību (pēc 7. vai 8. klases): http://bit.ly/2kwmM4K. Šajās programmās kopā ar profesiju iegūst pamatizglītības dokumentu (apliecību par profesionālo pamatizglītību). Taču jāņem vērā, ka šajās programmās ir jāmācās 2-3 gadi. Programmu ietvaros kopā ar pamatizglītību tiek iegūtas vienkāršas 1. kvalifikācijas līmeņa profesijas, piemēram, būvstrādnieka, galdnieka palīga, pavāra palīga, montāžas darbu atslēdznieka u.c.

NIID.lv apkopotajam sarakstam ir informatīvs raksturs, un tas ir sastādīts, pamatojoties uz profesionālo izglītības iestāžu plāniem 2018./19. gada uzņemšanai. Lai precizētu informāciju par uzņemšanu, iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi.

11-04-2018

Labdien! Pirms 10 gadiem mācījos pamatskolā. Diemžēl pabeidzu skolu ar diviem nesekmīgiem gada vērtējumiem un diviem nesekmīgiem eksāmenu vērtējumiem. Tagad, atsākot mācības, interesē, vai man ir jāpārliek visi eksāmeni, vai tikai tie kuri bija nesekmīgi?

Labdien!

Iestājoties un mācoties pamatskolas 9. klasē atkārtoti, arī pēc vairāku gadu pārtraukuma, jāapgūst ir tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām.  Parasti tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi), ja tie ir nokārtoti, otrreiz nav jākārto. Taču, ja izglītojamais vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

Tomēr jārēķinās, ka katru gadījumu skola izskata individuāli – lēmumu par to, kuri priekšmeti tiks ieskaitīti un kuri Jums būs jāapgūst, pieņems skolas direktors, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem (liecību, sekmju izrakstu).

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē vai tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.

NIID.LV sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota, un precizēt uzņemšanas nosacījumus. 

10-04-2018

Labdien! Ja skolēns atkārtoti mācās 9.klasē (pēc liecības saņemšanas), viņam mācības ir jāsāk no jauna, t.i. , viņam vēlreiz jāiegūst vērtējumi visos mācību priekšmetos un vēlreiz jākārto visi eksāmeni, pat tad, ja tie bija sekmīgi uzrakstīti iepriekšējā gadā? Vai iepriekš iegūtie sekmīgie vērtējumi mācību priekšmetos un eksāmenos var tikt ņemti vērā, un tie vairs nav jākārto?

Labdien!

Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai)*.

Mācoties 9. klasē atkārtoti, jāapgūst ir tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām. Savukārt tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi) otrreiz nav jākārto. Taču, ja skolēns vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

*Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 43. punkts.

03-01-2018

Labdien! Kur var aprunāties ar izglītības speciālistu par bērna problēmām pabeigt 9. klasi? Un kādas ir iespējas, ja nepabeidz to?

Labdien!

Ja bērnam radušās grūtības pabeigt 9. klasi, iespējams, vispirms būtu svarīgi noskaidrot, kādi ir to iemesli: vai tās ir mācīšanās grūtības vai traucējumi, problēmas konkrētu priekšmetu apguvē, nesaprašanās ar skolotāju, motivācijas trūkums, uzvedības traucējumi, veselības problēmas, sociālās, ģimenes problēmas utt. – un tad attiecīgi meklēt atbalstu, mēģināt šīs problēmas risināt vecākiem sadarbībā ar klases audzinātāju, skolas administrāciju (direktoru), skolas atbalsta personālu (skolas psihologu, sociālo pedagogu), priekšmetu pedagogiem, izglītības speciālistiem savā pašvaldībā u.c.

Pamatizglītības ieguve vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Latvijā ir obligāta (Vispārējās izglītības likums, 32. pants). Turklāt cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību ir ierobežotas tālākās izglītības un nereti arī darba iespējas. 

Turpmākās izglītības iespējas pēc 9. klases ir atkarīgas no tā, kādu izglītības dokumentu skolēns ir saņēmis: apliecību par pamatizglītību vai liecību. Ja ir saņemta apliecība par pamatizglītību, tad nav nekādu ierobežojumu: jaunietis var iestāties vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē vai profesionālās vidusskolas (vai arodskolas, tehnikuma) 1. kursā (dažās skolās gan mēdz būt konkurss vai uzņemšanas noteikumos atrunāts, ka visām atzīmēm jābūt sekmīgām – tas jānoskaidro izvēlētajā skolā).

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja 1) kādā no priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem nav iegūts vērtējums (n/v), vai 2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).

Ja skolēns ir saņēmis liecību, tad ir divi varianti, kā pabeigt pamatizglītību:

A) Mācīties atkārtoti tās pašas vai citas vispārizglītojošās skolas 9. klasē*. Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē, tai skaitā tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.

B) Mācīties kādā profesionālajā skolā pedagoģiskās korekcijas programmā, kurā uzņem ar nepabeigtu pamatizglītību (var arī ar 9. klases liecību) un kopā ar profesiju iegūt pamatizglītības dokumentu (apliecību par profesionālo pamatizglītību). Taču jāņem vērā, ka jāmācās ir nevis 1 gads kā vispārizglītojošās skolas 9. klasē, bet gan 2-3 gadi. Šo programmu ietvaros kopā ar pamatizglītību tiek iegūtas vienkāršas profesijas, piemēram, būvstrādnieka, galdnieka palīga, pavāra palīga, montāžas darbu atslēdznieka u.c. profesijas. Programmu saraksts 2017./18. gada uzņemšanā: http://bit.ly/2kwmM4K.

*Zināšanai informējam, ka 9. klasē uz otru gadu neatstāj, taču skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai) - Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 43. punkts.

Papildu informācija

01-11-2017

Labdien! Vēlos noskaidrot, vai 9.klases skolēnam apliecībā par pamatizglītības ieguvi būs ierakstīts cits izglītības programmas kods, ja skolēns ir atbrīvots no eksāmenu kārtošanas?

Labdien!

Ja skolēns sekmīgi pabeidz pamatizglītības programmu, tad viņam tiek izsniegta Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, kurā atbilstoši MK Noteikumu Nr.913 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” 3. pielikumam tiek ierakstīts arī programmas kods. Atbrīvojuma* dēļ programmas kods netiek mainīts.

* Kārtību, kādā tiek iegūts atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem, nosaka Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumi Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem".

Papildu informācija

LV portāla skaidrojums (11.01.2013.): Atbrīvojuma no valsts pārbaudījumiem vai centralizētajiem eksāmeniem saņemšanas nosacījumi.

20-07-2017

Labdien! Mana meita jau 3 gadus uzsāk mācības 9. klasē un nevar to pabeigt. Vai ir iespēja atkārtoti mācīties 9. klasē un turpināt izglītību? Vai ir vēl citas iespējas? Meitai ir 17 gadu.

Labdien!

Pamatizglītības ieguve vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Latvijā ir obligāta (Vispārējās izglītības likums, 32. pants). Turklāt cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību ir ierobežotas tālākās izglītības un nereti arī darba iespējas. Iespējams, Jūsu situācijā vispirms būtu svarīgi noskaidrot, kādi ir iemesli tam, ka meita nevar pabeigt 9. klasi – vai tās ir mācīšanās grūtības vai traucējumi, problēmas konkrētu priekšmetu apguvē, motivācijas trūkums, uzvedības traucējumi, veselības problēmas, sociālās, ģimenes problēmas utt. – un tad attiecīgi meklēt atbalstu, mēģināt šīs problēmas risināt sadarbībā ar skolas atbalsta personālu (skolas psihologu, sociālo pedagogu), klases audzinātāju, skolas administrāciju (direktoru), priekšmetu pedagogiem, izglītības speciālistiem savā pašvaldībā u.c.

Jūsu meitai ir divi varianti, kā pabeigt pamatizglītību:

A) Mācīties atkārtoti tās pašas vai citas vispārizglītojošās skolas 9. klasē. Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē, tai skaitā tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.

B) Mācīties kādā profesionālajā skolā pedagoģiskās korekcijas programmā, kurā uzņem ar nepabeigtu pamatizglītību (var arī ar 9. klases liecību) un kopā ar profesiju iegūt pamatizglītības dokumentu (apliecību par profesionālo pamatizglītību). Taču jāņem vērā, ka jāmācās ir nevis 1 gads kā vispārizglītojošās skolas 9. klasē, bet gan 2-3 gadi. Šo programmu ietvaros kopā ar pamatizglītību tiek iegūtas vienkāršas profesijas, piemēram, pavāra palīga profesija. Programmu saraksts 2017./18. gada uzņemšanā: http://bit.ly/2kwmM4K.

Papildu informācija

03-05-2017

Labdien! Kur var mācīties pēc 9.klases ar nesekmīgu angļu valodu, bet ar labām atzīmēm matemātika un fizikā?

Labdien!

Par izglītības iespējām pēc 9. klases

Turpmākās izglītības iespējas pēc pamatskolas ir atkarīgas no tā, kāds izglītības dokuments ir saņemts, pabeidzot 9. klasi. Ja pamatizglītība nav iegūta, pēc 9. klases skola izsniedz liecību, savukārt, ja pamatizglītība ir iegūta, skola izsniedz apliecību par pamatizglītības ieguvi.

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).
Tātad, ja, beidzot 9.klasi, vienīgais nesekmīgais vērtējums (zemāks par 4 ballēm), Jums būs angļu valodā (gadā un/ vai valsts pārbaudījumā), tad Jums varēs izsniegt apliecību par pamatizglītības ieguvi, tas ir, Jūs būsiet ieguvis pamatizglītību un saņemsiet apliecību par pamatizglītību.

Ar pabeigtu pamatizglītību var iestāties

  • Vispārējās vidējās izglītības iestādēs - vidusskolās vai ģimnāzijās (pastāv iespēja izvēlēties, piemēram, vidējās izglītības programmu ar padziļinātu eksakto priekšmetu – matemātikas, fizikas, IT, inženierzinātņu u.c. - apguvi). Programmu saraksts: http://bit.ly/2qE7NVM.
  • Profesionālās izglītības iestādēs (profesionālajās vidusskolās, tehnikumos, arodskolās, koledžu vidējās profesionālās izglītības programmās). Programmu saraksts: http://bit.ly/2qxvekJ.

Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, kvalifikācijas, norises vietas u.c. kritērijiem.

Par prasībām, stājoties vidusskolā

Vidējā izglītība Latvijā nav obligāta, līdz ar to ikviena skola pati var noteikt uzņemšanas prasības 10. klasē. Piemēram, skola var noteikt, ka uzņemšana 10. klasē notiek konkursa kārtībā, norādot, kādam jābūt vērtējumam pamatskolas sekmju izrakstā attiecīgos priekšmetos, lai izglītojamais tiktu uzņemts 10. klasē. Tāpat skola var noteikt iestājpārbaudījumus uzņemšanai 10. klasē. Līdz ar to iesakām Jums savlaicīgi interesēties izvēlētajā vidusskolā par uzņemšanas prasībām 10. klasē (vai profesionālās izglītības iestādes 1. kursā), jo katrā skolā prasības var būt atšķirīgas.

Par angļu valodas apguvi un profesijas izvēli

Lai sekmīgi pabeigtu vidusskolu vai profesionālo vidusskolu un saņemtu atestātu vai diplomu, ir jānokārto četri centralizētie eksāmeni (CE). Viens no tiem ir CE svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). Ja nejūtaties drošs par savām angļu valodas zināšanām, varbūt ir vērts apsvērt angļu valodas privātskolotāja pakalpojumu izmantošanu vai angļu valodas kursu apguvi. Nosūtām Jums informāciju par angļu valodas kursu apguves iespējām: http://bit.ly/2oqwx7H (sagatavotajam sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazinieties ar attiecīgo izglītības iestādi, vai kursi šobrīd tiek īstenoti). Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi atrodami arī vortālā "Mana privātstunda": http://manaprivatstunda.lv.
Tāpat Jūs varat papildus apgūt angļu valodu pašmācības ceļā, izmantojot interneta resursus, piemēram, http://www.uzdevumi.lv/ vai http://www.britishcouncil.lv/anglu/majaslapas.

Savukārt profesijas izvēlē Jums varētu palīdzēt konsultēšanās ar karjeras konsultantu.
Nosūtām Jums zināšanai informāciju, kur var vērsties, lai saņemtu konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem:
1) skolā vai pašvaldībā pie pedagoga karjeras konsultanta vai karjeras konsultanta, ja tāds ir;
2) augstskolu karjeras centros jauniešiem ir iespēja saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas, piemēram,
Rīgas Tehniskajā universitātē http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/toposajiem-studentiem,
Latvijas Universitātē http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/,
Rīgas Stradiņa universitātē http://www.rsu.lv/karjeras-centrs/skoleniem;
3) Nodarbinātības valsts aģentūrā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=314&txt=1954 ir pieejamas konsultācijas par karjeras jautājumiem;
4) kvalificēta karjeras konsultanta pakalpojumi (par maksu), piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.htmlhttp://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/temas/darbs-un-nakotne/

Papildu informācija
 

  • www.profesijupasaule.lv ir interneta vietne, kurā var paplašināt priekšstatu par profesiju un amatu daudzveidību, iegūt informāciju par darba saturu un prasībām no šajās profesijās vai amatos strādājošiem. Interneta vietnē var apskatīties profesiju aprakstus, intervijas, fotogrāfiju galerijas un katras attiecīgās profesijas apguves iespējas. “Profesiju pasaule” informācija, iespējams, palīdzēs Jums turpmākās profesijas izvēlē.
  • Lēmuma pieņemšanā par izglītības ieguves turpināšanu Jums varētu palīdzēt Valsts izglītības attīstības aģentūras sagatavotās infografikas par sevis izzināšanu un profesijas izvēli. Vairāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infografikas. Tāpat pašizziņai var noderēt karjeras izvēles testi: http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm.
  • Jūs varat izmantot iespēju apmeklēt izglītības iestāžu, tostarp profesionālo vidējo izglītības iestāžu atvērto durvju dienas. Vairāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infodienas.
14-03-2017

Labdien! Ja man sportā ir nesekmīga atzīme, vai es drīkstu kārtot 9. klases eksāmenus? Visos parējos priekšmetos esmu sekmīgs.

Labdien!

Nav tādu normatīvo aktu, kas liegtu 9. klases skolēnam kārtot eksāmenus, ja kādā priekšmetā ir saņemts nesekmīgs gada vērtējums.

Taču Jūsu situācijā jāņem vērā, ka, lai saņemtu apliecību par pamatizglītības ieguvi, visiem pārējiem vērtējumiem (gadā un eksāmenos) jābūt sekmīgiem. Ja, beidzot 9. klasi, būs tikai viens nesekmīgs vērtējums (šajā gadījumā gada vērtējums sportā), tad tiks izsniegta apliecība par pamatizglītības ieguvi. Savukārt, ja būs divi nesekmīgi vērtējumi dažādos mācību priekšmetos (piemēram, nesekmīgs vērtējums arī kādā no eksāmeniem), tiks izsniegta liecība.

Pēc 9. klases izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu)*.

9. klasē uz otru gadu neatstāj, taču skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai)**.

*Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešā daļa.
**Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 43. punkts.

03-02-2017

1991.gadā es pamatskolu beidzu ar liecību. Vai varu tagad turpināt 10.klases apmācības arodskolā vai vispārējā vidusskolā?

Labdien!

Pirms 1991.gada 31.jūlija bija spēkā Latvijas PSR 1974. gada 27.decembra LPSR Tautas izglītības likums, kurā bija noteikts, ka pēc 8.klašu apguves tiek izsniegta apliecība par astoņgadīgo izglītību, kas deva tiesības stāties vispārizglītojošās vidusskolas 9.klasē, profesionāli tehniskajās un vidējās speciālajās izglītības iestādēs. Tajā laikā pamatizglītība bija 8.klases. Šo informāciju konsultācijā sniedza Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) juriskonsults.
Ņemot vērā, ka nav pilnīgas informācijas par Jums 1991.gadā izsniegto/tiem dukumentu/tiem, IZM juriskonsulta ieteikums šajā situācijā ir doties uz izvēlēto izglītības iestādi, piemēram, tuvāko vakarskolu un noskaidrot, vai ar izglītības dokumentiem, kas ir jūsu rīcībā, ir iespēja uzsākt mācības 10.klasē, vai tomēr kādā no pamatizglītības klasēm. Lēmumu par uzņemšanu pieņem izglītības iestāde, izvērtējot iepriekš iegūto izglītību.
Ja ir tā, ka ar iepriekš iegūto izglītību, Jūs varat turpināt mācības tikai kādā no pamatizglītības klasēm, nevis vidusskolā, tad informējam, ka pamatizglītību var iegūt ne tikai klātienē, bet arī neklātienē, tostarp tālmācībā. Nosūtām zināšanai gan sarakstu ar klātienes pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2jEmgCg, gan sarakstu ar pamatizglītības neklātienes, tostarp tālmācības izglītības programmām: http://bit.ly/2k7Yi0F.
Tāpat informējam, ka ir iespēja iegūt pamatizglītību eksterni. Eksternis ir pilngadīga persona, kura pašizglītības veidā gada laikā apgūst noteikto izglītības satura daļu, lai iegūtu / uzlabotu vērtējumus pamatizglītības mācību priekšmetos, iegūstot apliecību par pamatizglītību. Plašāk par šo iespēju varat skatīt MK 13.10.2015. noteikumu Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" V nodaļā, kā arī interesēties tuvākajā vispārējās izglītības iestādē, kas īsteno pamatizglītības programmu.

Papildinformācija
⇒Profesiju vai profesionālās zināšanas kāda amata veikšanai par maksu var iegūt pieaugušo izglītības iestāžu piedāvātajās profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmās.
Profesionālās pilnveides programmās apgūst profesionālās zināšanas un prasmes, bet neiegūst profesiju. Savukārt profesionālās tālākizglītības programmās iegūst noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju - 1., 2. vai 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni  (PKL), atkarīgs no attiecīgās profesijas. Lai pēc pilnveides vai tālākizglītības programmas apguves saņemtu valsts atzītu izglītības dokumentu, programmai jābūt licencētai un akreditētai Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.990 tālākizglītības programmās, pēc kuru apguves var iegūt 1.PKL (kods sākas ar 10T), uzņem bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma. Savukārt pilnveides izglītības programmās (kods sākas ar 20P) un tālākizglītības programmās, pēc kuru apguves var iegūt 2.PKL (kods sākas ar 20T), uzņem pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves. Līdz ar to pieaugušo izglītības iestāde var noteikt, vai attiecīgajā pilnveides (20P) / tālākizglītības (20T) programmā uzņem ar iegūtu pamatizglītību vai ar daļēji iegūtu pamatizglītību.
Nosūtām Jums zināšanai sarakstus ar minētajām profesionālās pilnveides: http://bit.ly/2l2inUE un tālākizglītības programmām: http://bit.ly/2k2RXkY. Jums ir iespēja sarakstiem izvēlēties "iestāžu skatu" un atlasīt programmas pēc izglītības iestādes. Tāpat sarakstiem kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, kvalifikācijas u.c. kritērijiem. Vēršam uzmanību, ka sarakstiem ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai programma šobrīd tiek īstenota, kā arī precizēt uzņemšanas prasības (iepriekš iegūtā izglītība). Var būt situācija, ka iestāde ir saņēmusi licenci un akreditāciju, taču programmu neīsteno, jo nav pieprasījuma.

⇒ No 2017.gada līdz 2022.gadam tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts, kura ietvaros personas vecumā no 25 gadiem varēs apgūt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Informāciju par plānoto projektu varat skatīt šeit: http://bit.ly/2k2ZpwvPar uzņemšanas prasībām projekta ietvaros piedāvātajās izglītības programmās varēsiet uzzināt, sekojot aktualitātēm Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/ vai sociālajos tīklos (Twitter @VIAA_LV, Facebook https://www.facebook.com/VIAA.LV/)

⇒ Dažas izglītības iestādes piedāvā profesionālās pamatizglītības programmas, kurās līdz ar pamatizglītību var iegūt arī profesiju. Nosūtām sarakstu ar minētajām profesionālās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2kwmM4K. Taču iesakām Jums sazināties ar attiecīgo izglītības iestādi un noskaidrot, vai Jūsu situācijā ir iespēja turpināt izglītības ieguvi skolas piedāvātajā profesionālās pamatizglītības programmā.

16-12-2016

Labdien! Kādos gadījumos skolēnam var piešķirt mājas apmācību?

Labdien!

Izglītības likums (8.pants) paredz, ka viena no izglītības ieguves formām ir "izglītība ģimenē".
Savukārt MK 13.10.2015. noteikumi Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" (22.punkts) nosaka, kādos gadījumos 1.–6. klases izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu var apgūt ģimenē:

⇒ vecāki rakstiski pamato, ka bērna veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;

⇒ ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei;

⇒ izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā.

​Ja izglītības iestādi nevar apmeklēt veselības stāvokļa dēļ, tad mācību procesa organizāciju mājās nosaka MK 04.04.2006. noteikumi Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes".

Ja Jums ir jautājumi par mācību satura apguves procesu ģimenē, iesakām vispirms sazināties ar izglītības iestādi, kurā bērns ir reģistrēts, jo bērna mājas apmācībā notiek cieša izglītības iestādes un vecāku sadarbība. Tāpat Jūs varat konsultēties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta speciālistiem, piemēram, departamenta direktora vietnieci vispārējās izglītības jomā I. Īvāni (t.67047849).

1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 19