Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 25
29-05-2020

Labdien! Vai es varu pabeigt 9. klasi ar 1 nesekmīgu atzīmi?

Labdien!

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).
Tātad, ja, beidzot 9.klasi, ir viens nesekmīgs vērtējums (zemāks par 4 ballēm) gadā vai valsts pārbaudījumā, tad skolēns saņem apliecību par pamatizglītības ieguvi un var turpināt izglītību vidējās izglītības pakāpē.

07-05-2020

Labdien! Pamatskolā nenoliku matemātikas centralizēto eksāmenu un tādējādi nepabeidzu pamatskolu, ieguvu tikai liecību. Vēlos uzzināt, kādas ir manas iespējas pabeigt pamatskolu. Un, vai man būtu jāliek tikai matemātikas CE vai visi tā gada eksāmeneni plus jānokārto visi priekšmeti sekmīgi? Paldies!

Labdien!

Iestājoties un mācoties pamatskolas 9. klasē atkārtoti, arī pēc vairāku gadu pārtraukuma, jāapgūst ir tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie programmas mācību plānā paredzētie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām.  Piemēram, ja skolā neesat apguvusi bioloģijas priekšmetu, bet skolas mācību programmā šis priekšmets ir iekļauts, tad Jums šis priekšmets būs jāapgūst un jāsaņem vērtējums. Parasti tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi – 9.klasē nekārto centralizētos eksāmenus (CE), izņemot latviešu valodas CE mazākumtautību skolās), ja tie ir nokārtoti, otrreiz nav jākārto. Taču, ja izglītojamais vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

Tomēr jārēķinās, ka katru gadījumu skola izskata individuāli – lēmumu par to, kuri priekšmeti tiks ieskaitīti un kuri Jums būs jāapgūst, pieņems skolas direktors, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem (liecību, sekmju izrakstu).

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē vai tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.​

17-01-2020

Labdien! Vai ir kāda neatkarīga iestāde, kurā vecāki var testēt bērna zināšanu līmeni - piemēram, kādā līmenī bērns ir apguvis vai nav apguvis 5.klases vielu? Paldies.

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja vietnieku Lauri Grīvanu. Speciālists informēja, ka Latvijā nav tādas oficiālas organizācijas, kas varētu veikt neatkarīgu ekspertīzi bērna apgūto zināšanu līmeņa noteikšanai atbilstoši konkrētā klasē apgūtajai mācību vielai. Jūs varat vērsties pie neatkarīga pedagoga vai sertificēta privātprakses pedagoga ar lūgumu testēt bērna apgūto zināšanu līmeni konkrētā priekšmetā, taču šim slēdzienam nebūs oficiāla statusa. Sertificētās pedagogu privātprakses atrodamas Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā: https://ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse.

Zināšanai informējam, ka apgūstamās zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī vērtēšanas pamatprincipi, noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 747 (stāsies spēkā no 01.09.2020.)“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

Kā organizēt un veidot mācības, tas lielā mērā  atkarīgs no skolas un skolotāja. Mācības procesa mērķis ir apgūt priekšmeta standarta prasības. Par standarta prasību apguvi atbild katra konkrētā mācību priekšmeta skolotājs, kuram jāzina, kādas prasības un rezultāti sasniedzami konkrētā klasē, un jāizvēlas tos ceļus, kas tieši Jūsu bērnam ir piemēroti, lai sasniegtu vislabāko rezultātu. Vai rezultāti visās skolās ir salīdzināmi - to nosaka valsts pārbaudes darbi, kas pārbauda standarta sasniegumus. Salīdzinošais vērtējums valstī ir noteikts, izmantojot valsts pārbaudes darbus 3. un 6. klasē.

Papildu informācija:

VISC izstrādāts Informatīvs materiāls vecākiem par bērnu attīstību atbilstoši vecumposmiem: https://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/inf_mat_vecakiem.pdf

29-11-2019

Labdien! Skolēns nekārtos 9.klases centralizētos eksāmenus, jo ir ģimenes ārsta atbrīvojums. Vai, nekārtojot pēc 9.klases eksāmenus, būs iespēja tālāk mācīties vidusskolā/tehnikumā?

Labdien!

Kārtību, kādā tiek iegūts atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem, nosaka Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumi Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem".
Ja atbrīvojums ir uz termiņu, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, vai ir pastāvīgs, tad skolēns var saņemt apliecību par pamatizglītību, un valsts pārbaudījumi nav jākārto  - ar nosacījumu, ja ir sekmīgi gada vērtējumi visos mācību priekšmetos (noteikumu Nr.112 11.punkts). Ja ir saņemta apliecība par pamatizglītību, tad skolēns var turpināt izglītību un stāties vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē.
Savukārt, ja atbrīvojums ir uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, apliecību par pamatizglītību var saņemt tikai tad, ja ir izpildītas visas normatīvajos aktos paredzētās prasības izglītības dokumenta saņemšanai. Tātad šajā gadījumā, lai saņemtu apliecību par pamatizglītību, vispirms būs jānokārto visi valsts noteiktie pārbaudījumi (noteikumu Nr.112 12.punkts).

Zināšanai informējam, ka 9. klasē skolēni kārto valsts eksāmenus, bet nekārto centralizētos eksāmenus (CE), izņemot latviešu valodas CE mazākumtautību skolā. CE kārto, beidzot vidusskolu.

Papildu informācija

LV portāla skaidrojums (11.01.2013.): Atbrīvojuma no valsts pārbaudījumiem vai centralizētajiem eksāmeniem saņemšanas nosacījumi.

10-07-2019

Labdien! Es pabeidzu ģimnāzijas 9.klasi ar divām nesekmīgajām atzīmēm, bet skola prasa man izņemt dokumentus. Vēlos noskaidrot, kā man rīkoties un ko man darīt? Vai varu saņemt konsultāciju klātienē?

Labdien!

Lai saņemtu konsultāciju Jūsu norādītajā jautājumā, iesakām vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamentā telefoniski vai elektroniski (T.67507837; ikvd@ikvd.gov.lv). Nepieciešamības gadījumā Jums ir iespēja vienoties par tikšanos ar IKVD pārstāvi klātienē.

Zināšanai informējam, ka atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).
Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti līdz pilngadības sasniegšanai (Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591  43. punkts.).
Mācoties 9. klasē atkārtoti, jāapgūst tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām. Savukārt tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi) otrreiz nav jākārto. Taču, ja skolēns vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

26-06-2019

Labdien! Man ir jautājums par 9. klases matemātikas eksāmenu. Ja šogad 2019.gadā tiek kārtots eksāmens un kopējais punktu skaits ir 75, cik procentu ir jādabū, lai būtu vismaz 4 balles? Vai tie ir 25 punkti? Paldies.

Labdien!

Matemātikā pēc 9. klases tiek kārtots noslēguma valsts pārbaudījums, kura vērtējums tiek izteikts 10 ballu skalā.

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālistes sniegto informāciju, minimālais punktu skaits, lai 9. klases eksāmeni būtu sekmīgi nokārtoti, mainās gadu no gada, un tas ir atkarīgs no eksāmena grūtības pakāpes. Šogad minimālais punktu skaits, lai matemātikas eksāmens skaitītos nokārtots (t.i., saņemtas 4 balles), bija 21 punkts.

Ja ir vēl kādas neskaidrības jautājumos par valsts pārbaudījumiem, sazinieties ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālistiem, kontaktinformāciju skatiet šeit: http://visc.gov.lv/visc/kontakti.shtml.

26-09-2018

Labdien! Kur būtu iespējams mācīties jaunietim ar nepabeigtu pamatizglītību? Jaunietis ir uzsācis mācības atkārtoti 9. klasē, taču diemžēl šobrīd šķiet, ka rezultāta nebūs. Vai ir kāda profesionālā skola, kas uzņem šādus jauniešus?

Labdien!

Nosūtām Jums sarakstu ar pedagoģiskās korekcijas programmām, kurās 2018./19. gadā uzņēma jauniešus ar nepabeigtu pamatizglītību (pēc 7. vai 8. klases): http://bit.ly/2kwmM4K. Šajās programmās kopā ar profesiju iegūst pamatizglītības dokumentu (apliecību par profesionālo pamatizglītību). Taču jāņem vērā, ka šajās programmās ir jāmācās 2-3 gadi. Programmu ietvaros kopā ar pamatizglītību tiek iegūtas vienkāršas 1. kvalifikācijas līmeņa profesijas, piemēram, būvstrādnieka, galdnieka palīga, pavāra palīga, montāžas darbu atslēdznieka u.c.

NIID.lv apkopotajam sarakstam ir informatīvs raksturs, un tas ir sastādīts, pamatojoties uz profesionālo izglītības iestāžu plāniem 2018./19. gada uzņemšanai. Lai precizētu informāciju par uzņemšanu, iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi.

11-04-2018

Labdien! Pirms 10 gadiem mācījos pamatskolā. Diemžēl pabeidzu skolu ar diviem nesekmīgiem gada vērtējumiem un diviem nesekmīgiem eksāmenu vērtējumiem. Tagad, atsākot mācības, interesē, vai man ir jāpārliek visi eksāmeni, vai tikai tie kuri bija nesekmīgi?

Labdien!

Iestājoties un mācoties pamatskolas 9. klasē atkārtoti, arī pēc vairāku gadu pārtraukuma, jāapgūst ir tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām.  Parasti tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi), ja tie ir nokārtoti, otrreiz nav jākārto. Taču, ja izglītojamais vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

Tomēr jārēķinās, ka katru gadījumu skola izskata individuāli – lēmumu par to, kuri priekšmeti tiks ieskaitīti un kuri Jums būs jāapgūst, pieņems skolas direktors, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem (liecību, sekmju izrakstu).

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē vai tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.

NIID.LV sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota, un precizēt uzņemšanas nosacījumus. 

10-04-2018

Labdien! Ja skolēns atkārtoti mācās 9.klasē (pēc liecības saņemšanas), viņam mācības ir jāsāk no jauna, t.i. , viņam vēlreiz jāiegūst vērtējumi visos mācību priekšmetos un vēlreiz jākārto visi eksāmeni, pat tad, ja tie bija sekmīgi uzrakstīti iepriekšējā gadā? Vai iepriekš iegūtie sekmīgie vērtējumi mācību priekšmetos un eksāmenos var tikt ņemti vērā, un tie vairs nav jākārto?

Labdien!

Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai)*.

Mācoties 9. klasē atkārtoti, jāapgūst ir tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām. Savukārt tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi) otrreiz nav jākārto. Taču, ja skolēns vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

*Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 43. punkts.

03-01-2018

Labdien! Kur var aprunāties ar izglītības speciālistu par bērna problēmām pabeigt 9. klasi? Un kādas ir iespējas, ja nepabeidz to?

Labdien!

Ja bērnam radušās grūtības pabeigt 9. klasi, iespējams, vispirms būtu svarīgi noskaidrot, kādi ir to iemesli: vai tās ir mācīšanās grūtības vai traucējumi, problēmas konkrētu priekšmetu apguvē, nesaprašanās ar skolotāju, motivācijas trūkums, uzvedības traucējumi, veselības problēmas, sociālās, ģimenes problēmas utt. – un tad attiecīgi meklēt atbalstu, mēģināt šīs problēmas risināt vecākiem sadarbībā ar klases audzinātāju, skolas administrāciju (direktoru), skolas atbalsta personālu (skolas psihologu, sociālo pedagogu), priekšmetu pedagogiem, izglītības speciālistiem savā pašvaldībā u.c.

Pamatizglītības ieguve vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Latvijā ir obligāta (Vispārējās izglītības likums, 32. pants). Turklāt cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību ir ierobežotas tālākās izglītības un nereti arī darba iespējas. 

Turpmākās izglītības iespējas pēc 9. klases ir atkarīgas no tā, kādu izglītības dokumentu skolēns ir saņēmis: apliecību par pamatizglītību vai liecību. Ja ir saņemta apliecība par pamatizglītību, tad nav nekādu ierobežojumu: jaunietis var iestāties vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē vai profesionālās vidusskolas (vai arodskolas, tehnikuma) 1. kursā (dažās skolās gan mēdz būt konkurss vai uzņemšanas noteikumos atrunāts, ka visām atzīmēm jābūt sekmīgām – tas jānoskaidro izvēlētajā skolā).

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja 1) kādā no priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem nav iegūts vērtējums (n/v), vai 2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).

Ja skolēns ir saņēmis liecību, tad ir divi varianti, kā pabeigt pamatizglītību:

A) Mācīties atkārtoti tās pašas vai citas vispārizglītojošās skolas 9. klasē*. Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē, tai skaitā tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.

B) Mācīties kādā profesionālajā skolā pedagoģiskās korekcijas programmā, kurā uzņem ar nepabeigtu pamatizglītību (var arī ar 9. klases liecību) un kopā ar profesiju iegūt pamatizglītības dokumentu (apliecību par profesionālo pamatizglītību). Taču jāņem vērā, ka jāmācās ir nevis 1 gads kā vispārizglītojošās skolas 9. klasē, bet gan 2-3 gadi. Šo programmu ietvaros kopā ar pamatizglītību tiek iegūtas vienkāršas profesijas, piemēram, būvstrādnieka, galdnieka palīga, pavāra palīga, montāžas darbu atslēdznieka u.c. profesijas. Programmu saraksts 2017./18. gada uzņemšanā: http://bit.ly/2kwmM4K.

*Zināšanai informējam, ka 9. klasē uz otru gadu neatstāj, taču skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai) - Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 43. punkts.

Papildu informācija

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 25