Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 22
17-05-2019

Labdien! Ja 11. klasē saņemts nepietiekams vērtējums, vai, iestājoties tālmācībā, es varēšu izlabot nepietiekamo vērtējumu un pāriet uz 12. klasi? Vai jāsāk no sākuma 11. klase?

Labdien!

Izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē nosaka Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi". 

Atbilstoši noteikumiem, ar nesekmīgu gada vērtējumu kādā no priekšmetiem (ne vairāk kā divos) var pārcelt 12. klasē, ja tai pašā vai citā skolā no klātienes pāriet uz neklātienes vai tālmācības programmu (noteikumu 10.punkts). Šādā gadījumā pašizglītības veidā jāapgūst nenokārtotais mācību priekšmets un līdz attiecīgā mācību gada pirmā semestra beigām jānokārto pēcpārbaudījums. Līdz ar to, pārejot uz neklātienes vai tālmācības programmu, atkārtoti 11. klasē nebūs jāmācās.

Neklātienes un tālmācības vidusskolas programmas skatiet šeit: https://bit.ly/2GfVokt. Tālmācības programmas: https://bit.ly/2EdZ99K. Izvēlieties programmu un skolu, un pēc tam sazinieties ar skolas administrāciju, lai precizētu, vai tiks īstenota uzņemšana 2019. gadā, kā arī, lai noskaidrotu savas iespējas iestāties.

13-05-2019

Labdien! Vai ir iespēja doties uz Latviju, mācīties vidusskolā pēc trīs gadu mācībām Islandē? Mācos Islandē jau gandrīz trīs gadus (8.-10. klase; 13-16 gadu vecums) un vēlos turpināt mācības Latvijā, vai tas nebūtu pārāk grūti, salīdzinot  Islandes un Latvijas izglītību? Vai ir iespēja atteikties no mācību priekšmetiem, kas netika mācīti Islandē (ķīmija u.c.)?

Labdien!

Jā, Jūs varat turpināt izglītības ieguvi Latvijā pamata vai vidējās izglītības līmenī pēc mācībām Islandē. Vispirms ir jāveic iepriekš iegūtā izglītības dokumenta atzīšana. Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC).

Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet šeit: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija. AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība, t.i., kurā klasē būs jāmācās.

Uzņemšanas kārtība vispārizglītojošajās skolās Latvijā (pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī) notiek atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Šo MK noteikumu 30. punkts nosaka: ja bērns vai jaunietis pēc mācībām ārvalstīs atgriežas Latvijas skolā un tiek pieteikts mācību turpināšanai, tad ir jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu. Pēc dokumentu izvērtēšanas skolēnu uzņem viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācība satura pēctecību.

Ja rodas jautājumi par izglītības pielīdzināšanu, iesakām Jums sazināties ar AIC speciālistiem (t.67225155,  aic@aic.lv).

Ja, mācoties Islandē, neesat apguvis dabaszinātņu virziena priekšmetus (Jūs minējāt ķīmiju), tad varat izvēlēties, piemēram, humanitārā un sociālā virziena vidējās izglītības programmas. Šajās programmās saskaņā ar standartu padziļināti apgūst humanitāra un/ vai sociāla virziena priekšmetus, piemēram, valodas, literatūru, žurnālistiku, ekonomiku, politiku, vēsturi utt., savukārt dabaszinību priekšmeti netiek apgūti vai tiek apgūti nelielā apjomā (visbiežāk programmā iekļauts priekšmets “Dabaszinības”, kura ietvaros apgūst fizikas, ķīmijas un bioloģijas pamatus).  

NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

Papildu informācija

18-12-2018

Labdien! Esmu 12. klases skolniece un apgūstu vispārējo vidējo izglītību. Vēlos noskaidrot, vai skolotājam ir  tiesības aizliegt labot nesekmīgu vērtējumu (1,2 vai 3) bez pamatojuma? Ja ir, tad kādos gadījumos? Paldies!

Labdien!

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus un kārtību vidējā izglītībā, kā arī mācību sasniegumu vērtēšanu 10 ballu skalā nosaka valsts vidējās izglītības standarts – MK noteikumi Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, katrā skolā tiek izstrādāts iekšējais normatīvais dokuments – izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kurā detalizētāk tiek noteikta kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi, t.sk. vērtējumu labošanas iespējas. Tāpat skolām, izstrādājot vērtēšanas kārtību, jāņem vērā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) 2018. gadā izstrādātie ieteikumi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā.

Skolēniem un vecākiem jābūt iespējai iepazīties ar vērtēšanas kārtību, piemēram, gadījumos, ja rodas jautājumi par vērtēšanas principiem vai vērtējumu labošanas iespējām. Jautājums, kādēļ nevar labot nesekmīgos vērtējumus, ir skolas kompetence. Pašpārvalde/ skolas padome var vērsties pie skolas administrācijas ar ieteikumiem mainīt vērtēšanas kārtību.

Jautājumu vai nesaprašanās gadījumā skolēnam vai viņa vecākiem vispirms jāgriežas pie konkrētā mācību priekšmeta pedagoga, klases audzinātāja vai skolas direktora, savukārt gadījumā, ja risinājumu neizdodas atrast, – pie pašvaldības izglītības speciālista (pašvaldības izglītības pārvaldes). Ja jautājumu joprojām neizdodas atrisināt, tad var vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā ar iesniegumu, lūdzot izvērtēt konkrēto gadījumu.

06-11-2018

Labdien! Vai ir iespēja pēc profesionālās izglītības programmas 3. kursa iet mācīties citur? Vai šajā gadījumā būtu no jauna jāmācās vidusskolas priekšmetus?

Labdien!

Pēc sekmīgi pabeigta 3 kursa profesionālajā izglītības iestādē iegūtās izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība. Lai iegūtu dokumentu par pabeigtu vidējo izglītību, ir iespējami divi risinājumi:

1) Mācīties profesionālās vidējās izglītības programmā - tajā pašā vai citā profesionālās izglītības iestādē, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (ja nav kārtoti vidusskolas centralizētie eksāmeni, tad jānokārto arī tie) un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs vakara, neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas (virziena - piemēram, vispārizglītojošā, humanitārā, profesionāli orientētā u.c.) norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Tā kā Jūs līdz šim laikam esat mācījies (-usies) nevis parastajā vidusskolā, bet profesionālajā skolā, tad ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas (t.sk. vakarskolas) programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Jebkurā no variantiem iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai precizētu savas iespējas.

27-10-2018

Labdien! Mācos tālmācības vidusskolas programmā 12. klasē. Šogad jākārto centralizētie eksāmeni. Vēlos pajautāt, ar cik procentiem eksāmens (angļu valoda, latviešu valoda, informātika, matemātika) skaitās nokārtots?

Labdien!

Atbilstoši 06.04.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 125.punktam vidusskolas centralizētajā eksāmenā (CE) vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai CE kopvērtējums ir mazāks nekā 5%. Tātad vērtējums CE (jebkurā) nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita.

Papildu informācija

Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu. Informāciju (ar piemēriem) par to, kā veidojas CE kopvērtējums procentos, varat skatīt kompetentās iestādes - Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20150831_ce_vert_izteiksana.pdf.

Ja rodas papildu jautājumi par CE vērtēšanu, iesakām sazināties ar VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļu, tālrunis: 67216500.

21-04-2018

Labdien! Es šobrīd mācos 11.klasē. Vēlētos vai nu nokārtot vidusskolas eksāmenus šogad,  vai mācīties tālmācībā. Vai ir iespējams kārtot valsts pārbaudījumus jau 11.klasē?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Ingrīdu Kamarūti. Speciāliste skaidroja, ka normatīvie akti neaizliedz skolēnam pieteikties valsts pārbaudījumu, t.sk. centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanai, mācoties 11. klasē, taču tas nav ieteicams, jo mācību priekšmeti vēl nav pilnībā apgūti standartā paredzētajā apjomā. Nav saņemts arī pilns vērtējums attiecīgajos mācību priekšmetos.

Turklāt saskaņā ar 06.04.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 22.punktu izglītojamie izvēlas un piesakās centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanai līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim (šis likuma pants attiecas arī uz skolēniem, kuri apgūst vidējās izglītības programmu tālmācībā).  Mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu. Līdz ar to iespēja kārtot CE šajā mācību gadā jau ir nokavēta.

Taču normatīvajos aktos ir paredzēta iespēja apgūt divu vidusskolas klašu mācību vielu viena gada laikā. Saskaņā ar Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 46. punktu, skolēni, kuriem ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, sociālā un psiholoģiski emocionālā gatavība, var viena gada laikā secīgi apgūt divu klašu mācību priekšmetu saturu. Šajā gadījumā līdz attiecīgā gada 31. decembrim vecākiem vai pilngadību sasniegušajam skolēnam jāiesniedz skolas direktoram iesniegums ar lūgumu atļaut līdz mācību gada beigām apgūt nākamās klases mācību priekšmetu programmu saturu. Direktors nosaka individuālus pārbaudījumu norises laikus, savukārt skolēns līdz mācību gada beigām nokārto divu klašu mācību priekšmetu satura pārbaudes darbus un noteiktos valsts pārbaudes darbus.

Jūs varat no klātienes vidusskolas programmas pāriet uz tālmācības programmu. Jāņem vērā, ka, pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē (semestrī) būs jāmācās. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto CE mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vidusskolas programmām, kuras var apgūt tālmācības formā: https://bit.ly/2HjZNST. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas, virziena (vispārizglītojošā, humanitārā, profesionāli orientētā) u.c. NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, tādēļ iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai noskaidrotu visas nianses.

20-04-2018

Labdien! Vai var pabeigt 11. klasi, ja ir viens nesekmīgs vērtējums?

Labdien!

Izglītojamā pārcelšanu nākamajā klasē nosaka Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi". Saskaņā ar šiem noteikumiem nosacījumi pārcelšanai uz nākamo klasi vidusskolas vakara, neklātienes vai tālmācības programmās un vidusskolas klātienes programmās atšķiras.

Par pārcelšanu nākamajā klasē vakarskolās (vidusskolas vakara, neklātienes vai tālmācības programmās)

Atbilstoši noteikumiem, izglītojamo pārceļ vidusskolas nākamajā klasē (no 10. uz 11. klasi), ja ne vairāk kā divos mācību priekšmetos vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) vidusskolas programmā ir saņemts gada vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm (noteikumu Nr.591 32.3.punkts).
Tātad - vakara (maiņu) un neklātienes (tai skaitā tālmācības) programmās ir atviegloti nosacījumi pārcelšanai no 10. līdz 12. klasei (pārceļ ar nesekmīgu vērtējumu ne vairāk kā divos mācību priekšmetos). Taču attiecībā uz 12. klasi prasības vakara un neklātienes programmās ir tādas pašas kā klātienes programmā - atestātu par vidējās izglītības ieguvi nevarēs saņemt, ja vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai valsts pārbaudījumā būs zemāks par četrām ballēm.

Par pārcelšanu nākamajā klasē vidusskolas klātienes programmās

Savukārt, mācoties klātienē, lai vidusskolas programmā pārceltu no 10. uz 11. klasi, nedrīkst būt nesekmīgs gada vērtējums nevienā no mācību priekšmetiem. Ja 10. klasē ir nesekmīgs gada vērtējums kādā no mācību priekšmetiem, nevar pārcelt nākamajā klasē, un izglītojamais ir jāatskaita. Taču pēc atskaitīšanas ir iespēja atkārtoti uzsākt mācības 10. klasē tai pašā vai citā vidējās izglītības iestādē.

Vēršam uzmanību, ka 10. klasē ar nesekmīgu gada vērtējumu kādā no priekšmetiem var pārcelt 11. klasē, ja tai pašā vai citā skolā no klātienes pāriet uz vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) programmu (noteikumu Nr.591 10.punkts).
Tātad ir iespēja gan atkārtoti mācīties klātienē 10. klasē tai pašā vai citā skolā, gan pāriet uz tās pašas vai citas skolas neklātienes, tai skaitā tālmācības programmu, un turpināt mācības 11. klasē.

09-04-2018

Labdien! Ja persona ir ieguvusi pamatskolas izglītību pirms 10 gadiem un tagad vēlas nokārtot cetnralizētos valsts eksāmenus, lai pabeigtu vidusskolu, vai viņa var to darīt, neapmeklējot vakarskolu? Kādas šajā ziņā vispār ir iespējas, lai nokārtotu eksāmenus?

Labdien!

Izglītības likuma 8. pants paredz, ka izglītības programmas saturu izglītojamais var apgūt pašizglītības (jeb eksternāta) formā. Novērtējumu par šādi apgūtu izglītības programmu var saņemt, nokārtojot centralizētos eksāmenus (CE) u.c. nepieciešamos pārbaudījumus izglītības iestādē, kura īsteno attiecīgo programmu. Programmas apguve eksternātā nozīmē, ka cilvēks mācās pastāvīgi pēc izglītības iestādes izsniegtajiem materiāliem, var saņemt nepieciešamās konsultācijas un uz izglītības iestādi dodas kārtot pārbaudes darbus.

Personai, kura vēlas apgūt vidusskolas programmu eksternātā, ir iespēja iestāties vispārējās vidējās izglītības iestādē eksternātā vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) izglītības programmā. Plašāk par mācībām eksternātā varat izlasīt Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" V. nodaļā.

Visas vakara, neklātienes un tālmācības vidusskolas programmas skatiet šeit: http://bit.ly/1mp6nvA. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c. Savukārt, virs programmas saraksta nospiežot izvēlni “Iestāžu skats”, Jūs varat aplūkot sarakstu ar izglītības iestādēm, kuras piedāvā vakara, neklātienes vai tālmācības programmas.

NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, tādēļ iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai noskaidrotu visas nianses.

Papildu informācija - kā labāk sagatavoties CE kārtošanai

Par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

24-01-2018

Labdien! Vai ir iespējams iegūt savu vidējās izglītības dokomentu, nepabeidzot profesionālās vidusskolas 4.kursu? Esmu nokārtojusi visus vidējās izgītības obligātos eksāmenus.

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības iestāde nevar izsniegt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Ja esat sekmīgi pabeigusi 3 kursus profesionālajā izglītības iestādē, nokārtojusi centralizētos eksāmenus un visas ieskaites, tas nenozīmē, ka Jums ir iegūta vidējā izglītība.  Tā kā neesat pabeigusi 4, kursu, nokārtojusi kvalifikācijas centralizēto eksāmenu un saņēmusi diplomu par vidējo profesionālo izglītību, tad sanāk, ka Jūsu pašreizējais izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība.

Jūsu aprakstītajā situācijā ir iespējami divi risinājumi:

1) Atrast iespēju tomēr pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu (tajā pašā vai citā profesionālās izglītības iestādē), nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs vakara, neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Tā kā Jūs līdz šim laikam esat mācījusies nevis parastajā vidusskolā, bet profesionālajā skolā, tad ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas (t.sk. vakarskolas) programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē būs jāmācās.  Kāds lēmums tiktu pieņemts Jūsu situācijā, mēs diemžēl nevaram pateikt, tas ir ļoti individuāli un situācijas mēdz atšķirties. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Jebkurā no variantiem iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai precizētu savas iespējas.

Lai Jums veicas!

18-01-2018

Labdien! Vai Rīgā ir kāda vidusskola, kas piedāvā izglītības programmu ar dabaszinībām fizikas, bioloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas vietā un trešo svešvalodu  - spāņu valodu? Interesē arī tās mācību iestādes, kas šādu programmu piedāvā neklātienē.

Labdien!

Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Vidusskolas humanitārā un sociālā virziena programmās (sk.10.2. punktu) fizikas, ķīmijas un bioloģijas vietā ir apvienots dabaszinību kurss. Savukārt ģeogrāfija pēc skolas ieskatiem var tikt iekļauta programmā kā viens no obligātajiem priekšmetiem. Tāpat šajā programmā obligāti ir jāapgūst pirmā, otrā un trešā svešvaloda. Parasti skolas piedāvā apgūt angļu, vācu un krievu vai franču valodas, taču mēdz būt arī ziemeļvalstu (skandināvu), japāņu, ķīniešu, arābu, itāliešu, spāņu u.c. valodas. Piemēram, spāņu valodas apguvi vidusskolas humanitārā un sociālā virziena programmas ietvaros piedāvā Rīgas Kultūru vidusskola.

Visas vidusskolas humanitārā un sociālā virziena programmas ar latviešu mācībvalodu, kas tiek īstenotas Rīgā, Jūs varat aplūkot šeit: http://bit.ly/2DeSait. Saraksta kreisajā pusē Jūs varat papildus atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, izglītības ieguves formas: klātienes (dienas, vakara), neklātienes, tālmācības utt.

Diemžēl NIID.LV neapkopo informāciju, kurās skolās/ programmās ir iespējama spāņu valodas kā otrās/ trešās svešvalodas apguve. To Jūs varat noskaidrot, sazinoties ar izglītības iestādēm – kontaktinformāciju atradīsiet NIID.LV sarakstā (gan pašvaldības skolas, gan privātskolas): http://bit.ly/2mBnexS vai Rīgas pašvaldības portālā E-skola (tikai pašvaldības skolas): http://bit.ly/2B5UDpz.

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 22