Kā iestāties vispārējās vidējās izglītības programmās

Publicēts 2023. gada 21.septembrī

Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts, kurā noteikts, ka sasniedzamie rezultāti ir kompleksi – tie ietver zināšanas, izpratni un prasmes  mācību jomās, caurviju prasmes, vērtības un tikumus. Vispārējās vidējās izglītības programmās apgūstamās mācību jomas ir šādas: valodu mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, dabaszinātņu mācību joma, matemātikas mācību joma, tehnoloģiju mācību joma un veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

Vidusskolā mācības notiek trīs mācību satura apguves līmeņos: vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī. Skolēni mācību saturu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā:

  • pamatkurss sniedz zināšanas, izpratni un prasmes vispārīgajā vai optimālajā mācību satura apguves līmenī;
  • padziļinātais kurss sniedz zināšanas, izpratni un prasmes augstākajā mācību satura apguves līmenī;
  • specializētais kurss sniedz specifiskas zināšanas, izpratni un prasmes jebkurā mācību satura apguves līmenī.

Vispārējās vidējās izglītības programmas apguve ilgst 3 gadus – no 10. līdz 12. klasei. Vispārējās vidējās izglītības programmas īsteno vidusskolas un valsts ģimnāzijas. Programmas var īstenot klātienes, neklātienes vai tālmācības formā. Izglītības process vidējās izglītības posmā tiek īstenots tikai valsts valodā. Īpašs vidējās izglītības programmu veids ir starptautiskā bakalaurāta programmas, kas tiek īstenotas angļu valodā.

Vidusskolas posma jauniešiem, kuri atgriezušies Latvijas skolās, kā arī tiem, kuri iepriekš nekad nav mācījušies Latvijā, ja nepieciešams, tiek noteikts atbalsts 1 līdz 2 mācību gadu laikā mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra” apguvei un valsts valodas prasmes pilnveidei citos mācību priekšmetos.

Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās

Vispārējās vidējās izglītības programmās uzņem personas ar pabeigtu pamatizglītību bez vecuma ierobežojuma. Skolēnus uzņem konkursa kārtībā, pamatojoties uz pamatskolas noslēgumā iegūtajiem centralizēto eksāmenu vērtējumiem. Skolas var rīkot iestājpārbaudījumus atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, kā arī noteikt papildu uzņemšanas kritērijus, piemēram, pamatizglītības gala vērtējumus un/ vai vidējo vērtējumu. Katra pašvaldība var noteikt prasības un kritērijus uzņemšanai pašvaldības teritorijā esošajās vidusskolās un ģimnāzijās. Katra skola arī izstrādā savus uzņemšanas noteikumus, kas ir publiski pieejami skolu interneta vietnēs.

Pieteikties vidējās izglītības ieguvei var: 1)klātienē, ierodoties skolā, vai 2) elektroniski caur portālu Latvija.lv, izmantojot iestādes oficiālo e-adresi, 3) elektroniski, aizpildot veidlapu skolas elektronisko pieteikumu sistēmā, ja tāda ir izveidota. Precīza informācija jāmeklē izglītības iestādes mājaslapā.

Speciālajās vidējās izglītības programmās uzņem jauniešus ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par atbilstošāko izglītības programmu, kā arī pedagoģiski medicīniskās komisijas, izglītības un skolu vai klīniskā un veselības psihologa, logopēda, skolotāja logopēda vai speciālā pedagoga atzinumu par izglītības programmas apguvē nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.

Kur meklēt informāciju

Vispārējās vidējās izglītības apraksts ir pieejams izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā.

Vispārējās vidējās izglītības programmu saraksti ir pieejami NIID.LV datubāzē:

  • Vispārējās vidējās izglītības programmas - dod iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību. Jāmācās 3 gadi;
  • Speciālās vidējās izglītības programmas - dod iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību jauniešiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem. Jāmācās 3 gadi;
  • Starptautiskā bakalaurāta vidējās izglītības programmas - dod iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību + apmācību un zināšanu pārbaudi pēc vienotas starptautiskas mācību programmas. Jāmācās 3 gadi.

Izglītības iestāžu, kas īsteno vidējās izglītības programmas, kontaktinformācija ir pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) mājaslapā.

Informācija par pieteikšanos Rīgas vai citu pašvaldību vidējās izglītības programmās ir pieejama portālā Latvija.lv.

Jautājumu gadījumā skolēni un viņu vecāki var vērsties pašvaldības izglītības pārvaldēs - kontaktinformācija pieejama IZM  mājaslapā.

Normatīvais regulējums

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”.

Par iestāšanos visās izglītības pakāpēs lasi NIID.LV rakstā “Kā iestāties Latvijas izglītības iestādēs”!

Ieteikt rakstu