Profesionālās kvalifikācijas līmeņi Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā

Atjaunots 2023. gada 17. februārī

2022. gadā tika veiktas būtiskas izmaiņas vairākos valsts normatīvajos aktos, kuru rezultātā no pieciem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem notika pāreja uz astoņiem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem, un tika noteikta to atbilstība tāda paša līmeņa Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenim. Tāpat tika veiktas izmaiņas augstākās izglītības pakāpju un izsniedzamo izglītības dokumentu nosaukumos, kā arī virkne citu izmaiņu.

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver formālās  izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. LKI ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI). Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (LKI) reglamentē Izglītības likums. Likumā noteiktie LKI līmeņi ir šādi:

1) pirmais LKI līmenis - spēja uzrādīt elementāras zināšanas un izmantot tās elementāru praktisku uzdevumu veikšanai speciālista uzraudzībā;

2) otrais LKI līmenis - spēja uzrādīt pamatzināšanas un izmantot tās vienkāršu praktisku uzdevumu veikšanai konkrētā jomā daļēji patstāvīgi speciālista uzraudzībā;

3) trešais LKI līmenis - spēja uzrādīt vispārējas zināšanas un izmantot tās dažādu uzdevumu veikšanai nemainīgā un stabilā vidē, uzņemoties atbildību par darba rezultātu;

4) ceturtais LKI līmenis - spēja uzrādīt vispusīgas zināšanas un patstāvīgi plānot un organizēt darbu attiecīgajā jomā, uzņemoties atbildību, strādājot individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu;

5) piektais LKI līmenis - spēja uzrādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai jomai atbilstošas zināšanas; spēja izmantot analītisku pieeju praktisku problēmu risināšanai attiecīgajā profesijā mainīgā vidē; spēja izprast savas darbības jomu plašākā sociālajā kontekstā, piedalīties attiecīgās nozares attīstīšanā, izvērtēt savu un citu cilvēku darbību;

6) sestais LKI līmenis - spēja uzrādīt pamata un specializētas zināšanas nozarē un izmantot tās profesionālas, mākslinieciskas, inovatīvas vai pētnieciskas darbības veikšanai; spēja izmantot zinātnisku pieeju problēmu risināšanai, uzņemties atbildību un iniciatīvu; spēja pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos apstākļos;

7) septītais LKI līmenis - spēja uzrādīt padziļinātas un plašas zināšanas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā; spēja patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes pētnieciskas, mākslinieciskas vai augsti kvalificētas profesionālas darbības veikšanai mainīgos apstākļos; spēja patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā;

8) astotais LKI līmenis - spēja uzrādīt plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes; spēja parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē; spēja patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju un īstenot apjomīgus zinātniskus projektus; spēja, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus.

Profesionālās kvalifikācijas līmeņi

Profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL) ir Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai atbilstoša teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kuru raksturo attiecīgajā līmenī sasniedzamie mācīšanās rezultāti, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu. PKL aptver tikai profesionālo izglītību, kuras rezultātā tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija. Profesionālās kvalifikācijas līmeņi (PKL) ir noteikti Profesionālās izglītības likumā. Atbilstoši likuma 5. pantā noteiktajam PKL atbilst tāda paša līmeņa LKI līmenim un ir šādi:

1) pirmais PKL — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt elementārus praktiskus uzdevumus speciālista uzraudzībā;

2) otrais PKL — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju daļēji patstāvīgi veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības jomā;

3) trešais PKL — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu;

4) ceturtais PKL — paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana;

5) piektais PKL — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu;

6) sestais PKL — teorētiskā un praktiskā sagatavotība patstāvīgu lēmumu pieņemšanai un problēmu risināšanai nozarē vai profesijā mainīgos apstākļos, izmantojot specializētas zināšanas profesionālās darbības jomā;

7) septītais PKL — teorētiskā un praktiskā sagatavotība augsti kvalificētas profesionālas darbības veikšanai neprognozējamos apstākļos, sarežģītu profesionālu problēmu formulēšanai un kritiskai analīzei, izmantojot padziļinātas un plašas zināšanas profesionālās darbības jomā, kā arī patstāvīgu lēmumu pieņemšanai, integrējot dažādu jomu zināšanas un dodot ieguldījumu profesionālās darbības metožu attīstībā;

8) astotais PKL — teorētiskā un praktiskā sagatavotība patstāvīgai ideju izvirzīšanai, kritiskai analīzei, sintēzei un izvērtēšanai, radot jaunas zināšanas vai izpratni par esošām zināšanām un to lietošanu praksē, risinot nozīmīgus inovāciju vai jaunrades uzdevumus profesionālās darbības jomā.

Profesionālās kvalifikācijas līmeņu atbilstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem

LKI attiecas gan uz vispārējo, gan profesionālo izglītību, savukārt PKL - tikai uz profesionālo izglītību.

2022.gada 1. augustā stājās spēkā grozījumi Profesionālas izglītības likuma 5. pantā “Profesionālās kvalifikācijas līmeņi Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā”, kā rezultātā no 5 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem notika pāreja uz 8 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem un tika noteikta to atbilstība tāda paša līmeņa Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenim.  

Līdz 2022. gada 31. jūlijam iegūtie PKL atbilst šādiem PKL līmeņiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā:

  • 2. PKL atbilst 3. PKL;
  • 3. PKL atbilst 4. PKL;
  • 4. PKL atbilst 5. PKL;
  • 5. PKL atbilst 6. vai 7. PKL.

Plašāka informācija par LKI līmeņiem pieejama Latvijas kvalifikācijas datubāzes tīmekļa vietnē.

 

Normatīvie akti

Izglītības likums

Profesionālās izglītības likums

Augstskolu likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.322 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju

Ieteikt rakstu