Arhīvs - Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības programmās 2021./22. gadā

Aktualizēts 2021. gada 7. septembrī
Publicēts 2021. gada 27. jūnijā

No 2021. gada 1.jūlija augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas. Savukārt reflektantus, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt jau no 19. aprīļa. Sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas katru gadu nosaka Ministru kabinets.

 

Uzņemšana pamatstudiju programmās

Pamatstudiju programmās uzņem reflektantus ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību, ko apliecina atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Augstskolas un koledžas īsteno šādas pamatstudiju programmas:

Īsā cikla (koledžas) augstākās profesionālās izglītības programmas - jāstudē 2-3 gadi, iegūst 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa (PKL) kvalifikāciju, kas atbilst 5, Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenim;

Augstskolas īsteno šādas pamatstudiju programmas:

Bakalaura studiju programmas – jāstudē 3-4 gadi, iegūst bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē;

Profesionālā bakalaura studiju programmas – jāstudē 4-5 gadi, iegūst profesionālā bakalaura grādu un 5. PKL kvalifikāciju, kas atbilst 6. LKI līmenim;

Profesionālās studiju programmas pēc vidējās izglītības – jāstudē 4-5 gadi, iegūst 5. PKL kvalifikāciju, kas atbilst 6. LKI līmenim;

Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programmas pēc koledžas - jāstudē 1-3 gadi, iegūst 5. PKL kvalifikāciju, kas atbilst 6. LKI līmenim, un/vai profesionālā bakalaura grādu;

Garā cikla profesionālās studiju programmas - jāstudē 5-6 gadi, iegūst ārsta, farmaceita vai zobārsta grādu, vai veterinārārsta profesionālo kvalifikāciju.

Pieteikties studijām 2021. gadā reflektanti var elektroniski vai klātienē.

Elektroniskās pieteikšanās iespēju nodrošina gan Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls Latvija.lv, gan arī vairāku augstskolu un koledžu mājaslapās izveidotās elektroniskās pieteikšanās sistēmas.

No 2020. gada 28. jūnija līdz 11. jūlijam studētgribētāji valsts un pašvaldību portāla Latvija.lv e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās" var pieteikties pamatstudijām 12 Latvijas augstākās izglītības iestādēs un to reģionālajās filiālēs.

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no  piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm. Reģistrācijas maksa par pieteikuma noformēšanu ir 35 EUR neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita. No maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.

Ja pieteikums apstiprināts elektroniski, tad topošajam studentam klātienē nav jāierodas. Apstiprināt pieteikumu elektroniski, neierodoties klātienē, var reflektanti, kuri vidējo izglītību ieguvuši, sākot ar 2019. gadu, kuri nav atbrīvoti no reģistrācijas maksas u.c.. Izveidot un apstiprināt pieteikumu augstskolu uzņemšanas punktos klātienē reflektanti varēs no 6. jūlija līdz 12. jūlijam.

Vairāk par pieteikšanās kārtību Vienotajā sistēmā lasiet portālā Latvija.lv.

Pieteikties studijām augstākās izglītības iestādēs, kas nav iekļautas Vienotās pieteikšanās sistēmā, reflektanti var caur augstskolu un koledžu mājaslapās izveidotajām elektroniskās pieteikšanās sistēmām, kā arī, ierodoties klātienē un iesniedzot dokumentus uzņemšanas komisijai augstskolu un koledžu noteiktajos termiņos.

Uzņemšana augstākā līmeņa studiju programmās un doktorantūrā

Augstākā līmeņa studiju programmās uzņem reflektantus pēc bakalaura, profesionālā bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolvēšanas.

Augstskolas īsteno šādas augstākā līmeņa studiju programmas:

Maģistra studiju programmas - jāstudē 1-2 gadi, iegūst maģistra grādu noteiktā zinātnes nozarē;

Profesionālā maģistra studiju programmas - jāstudē 1-3 gadi, iegūst profesionālā maģistra grādu un 5. PKL kvalifikāciju, kas atbilst 6. LKI līmenim (ja šāda kvalifikācija jau nav iegūta pamatstudiju programmā);

Profesionālās studiju programmas pēc bakalaura līmeņa studijām - jāstudē 1-3 gadi, iegūst 5. PKL kvalifikāciju, kas atbilst 6. LKI līmenim. Tāpat šajā programmu grupā iekļautas medicīnas rezidentūras studijas, kas ilgst no 2 līdz 6 gadiem.

Doktorantūras studijas - jāstudē 3-4 gadi, iegūst zinātņu doktora grādu noteiktā zinātnes nozarē vai profesionālā doktora grādu mākslās.

Pieteikties studijām augstākā līmeņa studiju programmās un doktorantūrā reflektanti var caur augstskolu un koledžu mājaslapās izveidotajām elektroniskās pieteikšanās sistēmām, kā arī, ierodoties klātienē un iesniedzot dokumentus uzņemšanas komisijai augstskolu un koledžu noteiktajos termiņos.

Normatīvie dokumenti, kuri reglamentē uzņemšanu augstskolās un koledžās

  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 234 “Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2021. gadā.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”.
 
PIETEIKŠANĀS UN DOKUMENTU IESNIEGŠANAS TERMIŅI AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS

 

NB! Datumi var mainīties, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī.

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.


AUGSTSKOLAS

Banku augstskola

Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē: 06.07. – 12.07.

Pieteikšanās pamatstudiju, maģistra un doktora programmām Banku augstskolas uzņemšanas portālā – 15.03. - 30.08.

Skat.info

!!! Uzņemšana doktorantūrā notiek līdz 15.09.! Skat.info

Biznesa augstskola Turība

Graudu iela 68, Rīga

Leona Paegles iela 1, Cēsis

Rīgas iela 50, Liepāja

Brīvības iela 29, Talsi

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana

visās studiju programmās: 1.04. – 31.08., pirmajā gadā pēc vidējās izglītības ieguves - 01.07. - 31.08.  Konkursā uz budžeta vietām piedalās reflektanti, kas noslēguši līgumu līdz 14.08. Skat.info.

E-studijās uzņemšana norit visu gadu.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

Meža iela 3, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē: 06.07. – 12.07.

Pieteikšanās pamatstudijās, augstākā līmeņa studijās, doktorantūrā un tālmācībā: 19.04. – 31.08. augstskolas elektroniskajā pieteikšanās sistēmā: Skat.info

Daugavpils Universitāte

Vienības iela 13, Daugavpils

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē: 06.07. – 12.07.

Pieteikšanās pamatstudijām - tiem, kas nepieteicās Vienotās pieteikšanās 1. un 2. kārtā: 27.07. – 13.08. Skat.info

Pieteikšanās augstākā līmeņa un doktorantūras studijām: 26.07. - 13.08.

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 25.08. - 15.09.

Ekonomikas un kultūras augstskola

Lomonosova iela 1 k-5, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē: 06.07. – 12.07.

Pieteikšanās elektroniski vai klātienē pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām:01.07. -  31.08. Skat.info

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: līdz 30.09.!

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Lomonosova iela 1 k-7, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē: 06.07. – 12.07.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana augstskolā elektroniski un klātienē: 19.04. -  31.08. Skat.info

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Krišjāņa Barona iela 1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: līdz 23.06. Reģistrācija: 05.07. – 08.07. Iestājpārbaudījumi: 12.07. – 23.07. Skat.info

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 30.08. un 31.08.

Iestājpārbaudījumi: 2.09. un 3.09. Skat.info

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts

Katoļu iela 16, Rīga

Uzņemšana: augustā. Dokumentu iesniegšana: no 1.07. Skat.info

Latvijas Jūras akadēmija

Flotes iela 12-k.1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: Pilna laika studijās - 29.06.-23.07.; Nepilna laika studijās – 01.09. – 30.06. Skat.info

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Vienības prospekts 23, Jūrmala (Bulduri)

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 1.07.-31.08. Skat.info

Latvijas Kultūras akadēmija

Ludzas iela 24, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 01.07. - 09.07. Iestājpārbaudījumi: 11.07. – 16.07. (bakalaura programmās). Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 01.07. - 09.07. Iestājpārbaudījumi: 14.07. – 16.07. (maģistra programmās). Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 23.08. – 27.08. (doktorantūrā) Skat.info

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā iela 2, Jelgava

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē: 06.07. – 12.07.

Pieteikšanās maģistra studijām (elektroniski un klātienē): 06.07.-12.07.

Pieteikšanās doktora studijām: 16.08. - 27.08.

Skat.info

!!! Papilduzņemšana brīvajās bakalaura / maģistra nepilna laika studiju vietās: līdz 30.09.! Skat.detalizētu info

Latvijas Mākslas akadēmija

Kalpaka bulvāris 13, Rīga

Baznīcas iela 34A, Rēzekne

Elektroniskā dokumentu iesniegšana specializācijai POST: 20.04. – 15.06.

Elektroniskā dokumentu iesniegšana bakalaura studiju programmai: 05.07. – 09.07.

Elektroniskā dokumentu iesniegšana maģistra studiju programmai: 12.07. – 15.07.
Elektroniskā dokumentu iesniegšana doktora studiju programmai: 12.07. – 14.07.

Skat.info.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

Ezermalas iela 6/8, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: līdz 31.07. Skat.info

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Brīvības gatve 333, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana:

1. līmeņa programmā: 12.07. - 14.07.

Bakalaura studiju programmās klātienē - 12.07. - 20.07.

Iestājeksāmens studiju programmas “Sporta zinātne” reflektantiem: atcelts!

Bakalaura studijās neklātienē: 21.07.-26.07.

Augstākā līmeņa un doktora studijās: 28. un 29.06. Skat.info

 

!!!Papilduzņemšana profesionālajā maģistra programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā”: 28. un 29.07.! Skat.info

Latvijas Universitāte

Raiņa bulvāris 19, Rīga

Pils iela 21, Alūksne

Rīgas iela 8, Bauska

Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis

Rīgas iela 210A, Jēkabpils

Kalna iela 19, Kuldīga

Saieta laukums 1 – 406, Madona

Pils iela 14, Tukums

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē (Rīgā un filiālēs): 06.07. – 12.07.

Iestājpārbaudījumi: 13.07.-15.07. Skat.info

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana augstākā līmeņa studijām: 05.07..-16.07.

Iestājpārbaudījumi: 19.07.-21.07. Skat.info

Pieteikšanās doktorantūras studijām: 23.08. – 3.09. Skat.info

!!!Papilduzņemšana brīvajās vietās: 27.07. - 02.09. Precīzu papilduzņemšanas grafiku fakultātēs un filiālēs skat.šeit!

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē: 06.07. – 12.07.

Pieteikšanās augstākā līmeņa studijām: 6.07.-16.07. Skat.info

Pieteikšanās doktorantūras studijām: informācija tiks precizēta.

 

!!!Papilduzņemšana brīvajās vietās (pieejamas budžeta vietas!): 26.07. - 20.08. Skat.info

NODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS

Katoļu iela 16, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 16.08. - 20.08. Skat.info

Nodibinājums "Lutera Akadēmija"

Alksnāja iela 3, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 19.07. - 30.07. Skat.info

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Rīgas iela 113/117, Līvāni

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē: 06.07. – 12.07.

26.06.-19.07. Pieteikšanās RTA elektroniskajā sistēmā maģistra studiju programmās

06.07.-27.08. Pieteikšanās RTA elektroniskajā sistēmā doktora studiju programmās. Skat.info

!!!Papilduzņemšana brīvajās vietās (pieejamas budžeta vietas!): 23.07. - 27.08. Skat.info

Rīgas Aeronavigācijas institūts

Mežkalna iela 9, Rīga

Kandavas iela 17, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: līdz 31.08. Skat.info

Rīgas Ekonomikas augstskola - STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA

Strēlnieku iela 4A, Rīga

Pieteikšanās: līdz 25.04. (bakalaura studijām) Skat.info; līdz 1.08. (maģistrantūras studijām) Skat.info

Rīgas Stradiņa universitāte

Dzirciema iela 16, Rīga

Riņķu iela 24/26, Liepāja

Elektroniskā pieteikšanās un dokumentu iesniegšana:

Pieteikšanās pamatstudijām (Rīgā un Liepājā): 01.06. – 12.07.

Pieteikšanās maģistra studijām (Rīgā un Liepājā): 01.06.-15.07.

Pieteikšanās doktora studijām: 01.06. - 13.08.

Pieteikšanās rezidentūrai: 01.06. - 08.07.

Pieteikšanās studijām vēlākos posmos: 01.06.-30.07.

Skat.info

!!!Papilduzņemšana pamatstudijās, maģistrantūrā un vēlākajos studiju posmos: līdz 20.08. Skat.info

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1, Rīga

Piebalgas iela 3, Cēsis

Smilšu iela 90

Vānes iela 4, Liepāja

Kuldīgas iela 55, Ventspils

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē: 06.07. – 12.07.

Pieteikšanās maģistra studijām: 28.06.-20.07.

Pieteikšanās doktorantūras studijām – 28.06.-09.07. un 16.08. – 20.08.

Pieteikšanās nepilna laika studijām: 28.06.-27.08.

Skat.info

!!!Papilduzņemšana brīvajās vietās neklātienes un vakara studijās  - līdz 10.09.! Skat.info

RTU Rīgas Biznesa skola
(Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība)

Skolas iela 11, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana pilna laika bakalaura līmeņa studijām: līdz 18.04.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana maģistra līmeņa studijām: līdz 15.08.  Skat. info

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

Lomonosova iela 4, Rīga

Dzelzceļu iela 3, Daugavpils

Liedaga iela 3, Liepāja

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 1.07.-15.09. Konkursā uz budžeta vietām piedalās tikai tie reflektanti, kas noslēguši līgumu līdz 31.08. Skat.info

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

Strēlnieku iela 4 k-2, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: līdz 18.07. Skat.info

Transporta un sakaru institūts

Lomonosova iela 1, Rīga

Varšavas iela 43B, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 19.04. - 31.08. Skat.info

Ventspils Augstskola

Inženieru iela 101A, Ventspils

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē: 06.07. – 12.07.

Pieteikšanās maģistra studijām: elektroniski - 28.06.-12.07.; klātienē - 06.07. – 12.07.

Pieteikšanās doktorantūras studijām (elektroniski/ klātienē) – 06.07.-23.08.

Skat.info

!!!Papilduzņemšana brīvajās vietās (pieejamas budžeta vietas!) pagarināta līdz 20.09. Skat.info

Vidzemes Augstskola

Cēsu iela 4, Valmiera

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 28.06.-11.07.

Pieteikšanās klātienē: 06.07. – 12.07.

Pieteikšanās maģistra un doktora studijām: elektroniski - 28.06.-20.08.

Skat.info

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 27.07. - 05.08. un 10.08. - 20.08. Skat.info

 

 


KOLEDŽAS

Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža

Varšavas iela 26A, Daugavpils

Pieteikšanās studijām koledžā un mācībām arodizglītības programmā: 12.07.-13.08.

"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža

Smilšu iela 3, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 24.05. - 20.08. Skat.info

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Pasta iela 1, Jēkabpils

Dzirnavu iela 1, Barkava

Elektroniskā pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana klātienē: no 31.06. Skat.info

!!Papilduzņemšana brīvajās vietās: līdz 10.09.. Skat.info

Juridiskā koledža

Kronvalda bulvāris 1A, Rīga

Līkā iela 21, Gulbene

Dunikas iela 9/11, Liepāja

Leona Paegles iela 40, Valmiera

Kuldīgas iela 1, Ventspils

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: dienas nodaļā Rīgā 1.07.-27.08; vakara un neklātienes nodaļās Rīgā 1.07.-24.09.; neklātienes nodaļā filiālēs no 18.08.-24.09. Skat.info

LKA  Latvijas Kultūras koledža

Bruņinieku iela 57, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana:

Pilna laika studijām:

Pieteikšanās elektroniski 06.07. - 30.07.

Iestājpārbaudījumu organizēšana 04.08.-06.08.

Nepilna laika studijām:

Pieteikšanās elektroniski 06.07. - 26.08.

Skat.info

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

Vidus prospekts 38, Jūrmala

Raiņa iela 5A, Rēzekne

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 5.07.-5.08. Skat.info

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Hipokrāta iela 1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pieteikšanās elektroniski 28.06.-9.07.; pieteikšanās klātienē 05.07.-23.07.Skat.info

Liepājas Jūrniecības koledža

Uliha iela 5, Liepāja

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana studiju progammās 05.07.-30.07. (pilna laika); 06.07. – 30.09. (nepilna laika) Skat.info

Malnavas koledža

Koledža, Malnava, Malnavas pag.

“Višķu tehnikums”, Višķu pag.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 01. 07. - 18.08. (pilna laika studijām); 2.07. – 24.09. (nepilna laika studijām) Skat.info

Novikontas Jūras koledža

Duntes iela 17A, Rīga

Personas var pieteikties nepilna laika studijām visu gadu. Studijas tiek organizētas pēc individuāla plāna.

RTU Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

 T.Zeiferta iela 2, Olaine

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 01.07.- 31.08. Skat.info

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Braslas iela 16, Rīga

Strādnieku iela 16, Daugavpils

Valteru iela 6, Kandava

Ventspils iela 51, Liepāja

Egļu gatve 9, Priekuļi

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna un nepilna laika studijās 1. 07.- 20.08. Skat.info 

Rīgas 1. medicīnas koledža

Tomsona iela 37, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana augstākās un profesionālās izglītības programmās: 05.07. – 06.08. Skat.info

Rīgas Celtniecības koledža

Gaiziņa iela 3, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana studiju programmās 1.07. – 22.08. Skat.info

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Jāņa Asara iela 5, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: elektroniski – 01.06. – 15.07.; klātienē - 1.07. – 15.07.  (studijām par valsts budžeta līdzekļiem);   elektroniski – 01.06. – 31.07.; klātienē - 1.07. – 31.07.  (studijām par maksu) Skat.info

SIA "ALBERTA KOLEDŽA"

Skolas iela 22, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana elektroniski un klātienē, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laikus: 1.07. – 31.07. Skat.info

SIA "Biznesa vadības koledža"

Alberta iela 13, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 1.07.-30.09. Skat.info

Grāmatvedības un finanšu koledža, SIA

Lomonosova iela 4-222, Rīga

Dzelzceļu iela 3, Daugavpils

Elektroniskā pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 15.06.- 20.09. Skat.info

SIA "Rīgas Menedžmenta Koledža"

Lomonosova iela 4-208, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 09.06.- 31.08. Skat.info

SIA "Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža"

Graudu iela 68, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 21.04. – 13.08. Skat.info

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Slokas iela 61, Jūrmala

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 1.07. – 31.08. Skat.info

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna laika studijām 19.07. – 30.07.; nepilna laika studijām 16.08. – 03.09. Skat.info

Valsts policijas koledža

Ezermalas iela 8A, Rīga

Vaļņu iela 27, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna laika studijām 28.06. – 09.07. Skat.info

Valsts robežsardzes koledža

Zavoloko iela 8, Rēzekne

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna laika studijām 14.06. – 16.07.; nepilna laika studijām – 2022. gada ziemā. Skat.info 

 

Ieteikt rakstu