Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2022./2023. studiju gadā

Aktualizēts 2022. gada 6. decembrī
Publicēts 2022. gada 12. septembrī

Līdz 2022./2023. akadēmiskā gada sākumam augstskolas un koledžas ir izveidojušas 21 jaunu programmu,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

Jaunizveidoto programmu klāsts ir tematiski daudzveidīgs, pārstāvot tādas nozares kā dabaszinātnes, uzņēmējdarbība, tūrisms, finanses, datorzinātne, inženierzinātnes, tehnoloģijas, mākslas, kultūra un drošība. Visvairāk jauno programmu šogad ir inženierzinātņu un dabaszinātņu jomā. Izstrādātas arī mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas starpdisciplinārās programmas, piemēram, ģeoinformātikā, pakalpojumu dizaina stratēģijās, kultūrvides mantojumā u.c.

Augstākās izglītības iestādes ir papildinājušas studiju programmu klāstu ar dažādu līmeņu programmām:

  • 2 bakalaura programmām;
  • 3 profesionālā bakalaura programmām;
  • 8 maģistra programmām;
  • 2 profesionālā maģistra programmām;
  • 6 doktora programmām.

Latvijas Universitāte (LU) 2022./2023. akadēmiskajā gadā ir papildinājusi programmu klāstu ar divām jaunām studiju programmām: akadēmiskā bakalaura studiju programmu “Kultūrvides mantojums”, kuras pamatā ir četri tematiski moduļi, tostarp “Vides zinātnes”, “Vides zinātnes un kultūrvides mantojums”, “Kultūrvides mantojuma teorija un metodes”, “Humanitārās zinātnes un māksla”, un doktora studiju programmu “Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība”, kas sagatavos augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus ar starptautiski konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetencēm ekspertīzē par cilvēkfaktora nozīmi darba procesos, drošību darbā un arodveselību.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) piedāvās divas jaunas programmas inženierzinātnēs: maģistra programmu “Materiālzinātne un nanotehnoloģijas” un doktora programmu “Mašīnbūve un mehānika”, kā arī jaunu doktora programmu “Datorzinātne un informācijas tehnoloģija”, kas sagatavos augsti kvalificētus speciālistus ar padziļinātām zināšanām datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, datorvadībā un inženiermatemātikā.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kas kopš 2022. gada 1. septembra ir mainījusi nosaukumu un tagad saucas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), piedāvā topošajiem studentiem divas jaunas, secīgi apgūstamas  starpdisciplināras profesionālā bakalaura un maģistra programmas ar vienādu nosaukumu “Ģeoinformātika un tālizpēte”. Abu programmu ietvaros studentiem būs iespēja specializēties lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, transporta loģistikā, zemes telpiskajā administrēšanā un krīžu pārvarēšanas telpiskajā organizēšanā.

Daugavpils Universitātes (DU) uzsāk īstenot jaunu profesionālā bakalaura programmu “Mūzika”, kas sagatavos topošos vokālistus, diriģentus un instrumentu mūziķus izvēlētajās specializācijās. Tiks piedāvātas arī divas maģistra programmas - bioloģijā, kura sniegs topošajiem maģistriem fundamentālās zināšanas bioloģijā un iespēju specializēties apakšprogrammās “Biodaudzveidība un tās aizsardzība”,  “Akvakultūra” vai “Dabas rekreācija”, un fizikā.

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ar nākamo akadēmisko gadu uzsāks īstenot jaunu doktorantūras programmu “Biznesa vadība un ekonomika”, kuras ietvaros topošie doktoranti varēs specializēties uzņēmējdarbības vadībā, mārketinga vadībā un veselības vadībā. Savukārt ziemas uzņemšanas laikā RSU startē arī ar jaunu starpdisciplināru maģistra studiju programmu "Ekonomiskā drošība", kas tapusi sadarbībā ar DU un apvieno tādas jomas kā vadība, finanses, drošība un tiesību zinātne, lai studentiem sniegtu padziļinātas starpdisciplināras zināšanas par darījumu drošību, nelegālu finanšu līdzekļu aprites novēršanu, ekonomikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu.

Savukārt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) uzsāk īstenot jaunu doktora programmu “Lāzertehnoloģijas”, kuras absolventi iegūs zinātnes doktora grādu mašīnbūvē un mehānikā. 

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) ir izstrādājusi un licencējusi jaunu starptautisku starpnozaru maģistra programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”, kas tiks īstenota angļu valodā un dos iespēju specializēties dizainā, organizāciju pārvaldībā, sociālajās zinātnēs un tehnoloģijās. Studijas beidzot, absolventi saņems dubulto - Latvijas Mākslas akadēmijas un Lapzemes Universitātes - diplomu.

Liepājas Universitāte (LiepU), pilnveidojot un paplašinot līdzšinējo mūzikas terapijas maģistra studiju programmu, šogad uzsāk īstenot jaunu maģistra programmu “Mākslas terapija”. Savukārt Transporta un sakaru institūts (TSI) ir izstrādājis un licencējis jaunu bakalaura programmu “Avioinženierija”, kas tiks īstenota programmas “Aviācijas transports” vietā.

Arī vadībzinātņu un ekonomikas nozarēs šogad ir izstrādātas un licencētas jaunas programmas. Banku Augstskola (BA) uzsāk īstenot profesionālā bakalaura programmu “Biznesa procesu vadība”, savukārt Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) gan Rīgā, gan Daugavpilī īstenos maģistra programmu “Starptautiskās finanses un ekonomika”.

Vēršam uzmanību, ka augstskolas drīkst organizēt uzņemšanu tikai tajās programmās, kuru īstenošanai ir saņemta licence. Izveidojot jaunu programmu studiju virzienā, kurā augstskolai nav akreditācijas, augstskola vispirms saņem licenci un, uzsākot īstenot programmu, var saņemt virziena akreditāciju. Ja augstskolai ir atbilstošā studiju virziena akreditācija, tad, izveidojot jaunu programmu, tā ir akreditēta līdz studiju virziena akreditācijas termiņa beigām.

Jauno programmu licencēšanas process turpinās, jaunu programmu atvēršanas un licenču izsniegšanas gadījumā šī raksta saturs tiks papildināts.

 


Bakalaura programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Avioinženierija

Transporta un sakaru institūts

Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinībās

Kultūrvides mantojums

Latvijas Universitāte

Dabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē


Profesionālā bakalaura programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Biznesa procesu vadība

Banku Augstskola

Profesionālais bakalaurs biznesa vadībā

Uzņēmuma vadītājs

Ģeoinformātika un tālizpēte

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Profesionālais bakalaurs ģeoinformātikā un tālizpētē

Ģeoinformātikas inženieris

Mūzika

Daugavpils Universitāte

Profesionālais bakalaurs mūzikā

Vokālists; Diriģents; Instrumentu mūziķis (specialitātes nosaukums atbilstoši apgūtajai apakšprogrammai)


Maģistra programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Bioloģija (akvakultūra, biodaudzveidības izpēte, dabas rekreācija)

Daugavpils Universitāte

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā

Fizika

Daugavpils Universitāte

Dabaszinātņu maģistrs fizikā

Ģeoinformātika un tālizpēte

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Inženierzinātņu maģistrs ģeoinformātikā un tālizpētē

Materiālzinātne un nanotehnoloģijas

Rīgas Tehniskā universitāte

Inženierzinātņu maģistrs materiālzinātnē un nanotehnoloģijās

Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas

Latvijas Mākslas akadēmija

Humanitāro zinātņu maģistrs dizainā

Starptautiskās finanses un ekonomika

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Sociālo zinātņu maģistrs finansēs

Starptautiskās finanses un ekonomika

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāle

Sociālo zinātņu maģistrs finansēs

Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai

Vidzemes Augstskola

Sociālo zinātņu maģistrs tūrisma un atpūtas organizācijā


Profesionālā maģistra programma

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Ekonomiskā drošība Rīgas Stradiņa universitāte Profesionālais maģistrs organizāciju drošībā  

Mākslas terapija

Liepājas Universitāte

Profesionālais maģistrs veselības aprūpē

Mākslas terapeits


Doktora programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Biznesa vadība un ekonomika

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā

Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība

Latvijas Universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Datorzinātne un informācijas tehnoloģija

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās; Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) matemātikā

Lāzertehnoloģijas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) mašīnbūvē un mehānikā

Mašīnbūve un mehānika

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) mašīnbūvē un mehānikā vai materiālzinātnē, vai medicīniskajā inženierijā, vai vides inženierijā un enerģētikā, vai nanotehnoloģijā

Vēsture un arheoloģija

Daugavpils Universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) vēsturē un arheoloģijā

 

Ieteikt rakstu