Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2023./2024. studiju gadā

Aktualizēts 2023. gada 23. decembrī
Publicēts 2023. gada 23. oktobrī

2023./2024. studiju gadā augstskolas un koledžas ir izveidojušas 28 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

Jaunizveidoto programmu klāsts ir tematiski daudzveidīgs, pārstāvot tādas nozares kā drošība un aizsardzība, sports, veselības aprūpe, pedagoģija, sociālās zinātnes, lauksaimniecība, inženierzinātnes un tehnoloģijas, būvniecība. Visvairāk jauno programmu šogad ir drošības un aizsardzības jomā. Izstrādātas arī starpdisciplināras, starptautiskas programmas, kas tiek īstenotas angļu valodā, piemēram, Lauku kopienu attīstība, Mediju un informācijas pratība.

Augstākās izglītības iestādes ir papildinājušas studiju programmu klāstu ar visu līmeņu programmām:

  • 3 īsā cikla programmām;
  • 6 bakalaura / profesionālā bakalaura programmām;
  • 1 profesionālo programmu pēc koledžas;
  • 8 maģistra/ profesionālā maģistra programmām;
  • 10 doktora programmām.

Četras institūcijas – Iekšlietu ministrija, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Latvijas Universitāte (LU) un Valsts Policijas koledža (VPK) – ir kopīgi izveidojušas Iekšējās drošības akadēmiju (IDA), kuras mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs. IDA Tas ir augstskolu sadarbības formāts, neveidojot jaunu juridisko personu – augstskolu. Studiju process tiek īstenots LU, RSU un VPK, kopīgi izmantojot visu trīs augstākās izglītības iestāžu studiju infrastruktūru un iesaistot akadēmiskā personāla resursus.

Visas IDA studiju programmas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem. Gan vidusskolu absolventi, gan tiesībsargājošo institūciju darbinieki var iestāties VPK īstenotajā īsā cikla programmā “Policijas darbs” un profesionālā bakalaura programmā “Pirmstiesas izmeklēšana”, ko īsteno LU. Savukārt profesionālā bakalaura programmas “Policijas darbs” nepilna laika studijās RSU uzņem tikai tos tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus, kas iepriekš absolvējuši VPK īsā cikla programmu. Maģistra programmās “Pirmstiesas izmeklēšana” (LU), “Ekonomiskās drošības aizsardzība” (RSU) un programmas “Sabiedrības vadība” jaunajā apakšprogrammā “Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība” (LU) uzņem tikai tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus ar atbilstošu 1. cikla augstāko izglītību.

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir akreditēta jauna profesionālā bakalaura programma “Veselības sports” (iepriekš tika īstenota akadēmiskā programma), kas sagatavo kvalificētus un konkurētspējīgus vecākos sporta trenerus. RSU uzsāk īstenot arī jaunu maģistra programmu angļu valodā “Mediju un informācijas pratība”, kas izveidota Latvijas (RSU), Lietuvas (Viļņas Universitāte), Igaunijas (Tartu Universitāte) un Polijas (Vroclavas Universitāte) universitāšu sadarbības rezultātā. RSU ir licencēta un iekļauta akreditētā studiju virzienā arī starpnozaru doktorantūras programma “Sociālās zinātnes” 6 zinātnes nozarēs – tiesību zinātnē, politikā, komunikācijas kultūrā un multimedijos, biznesa vadībā un ekonomikā, veselības vadībā, sociālajā antropoloģijā, socioloģijā un sociālajā darbā, kā arī doktorantūras programma “Veselības aprūpe” ar apakšprogrammām medicīnas, farmācijas un psiholoģijas nozarēs.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) kopīgi ar Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāti un Vitauta Dižā universitāti Lietuvā ir izstrādājusi un licencējusi kopīgu starpdisciplināru maģistra studiju programmu “Lauku kopienu attīstība”, kas sagatavos izglītotus speciālistus, kuri spēs administrēt, vadīt un uzlabot procesus pašvaldībās, skatot ikvienu teritoriju kā vienotu sistēmu. Programma tiks īstenota angļu valodā, iesaistoties visu trīs universitāšu mācībspēkiem.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) piedāvā jaunu doktora programmu “Šķiedru materiālu zinātne”, kas sagatavos zinātniekus, pētniekus, docētājus, kā arī augsti kvalificētus speciālistus  materiālzinātnes nozares tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozares, koksnes materiālu un produktu tehnoloģijas apakšnozares vai ar tām saistīto tautsaimniecības nozaru uzņēmumos.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) no nākamā gada piedāvās divas jaunas programmas topošajiem sporta skolotājiem: īsā cikla programmu “Sporta un izglītības speciālists”, kas ir vienīgā starpdisciplinārā profesionālās augstākās izglītības studiju programma Latvijā, kuras absolventi varēs apgūt pirmsskolas izglītības sporta skolotāja specializāciju, un profesionālā bakalaura programmu “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”, kas piedāvās apgūt vienu no  divām specializācijām: sporta un veselības skolotājs vai sporta, veselības un valsts aizsardzības mācības skolotājs.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir licencējusi un uzsākusi īstenot jaunu profesionālā bakalaura programmu "Dizaina tehnoloģijas. 2023./2024. gadā RTA uzņēma specializācijā "Interjera dizains un izstrādājumu tehnoloģija", kurā sagatavo topošos interjera dizainerus.

Biznesa augstskola “Turība” (BAT) ir licencējusi un uzsākusi īstenot divas jaunas maģistra programmas: “Organizācijas drošības vadība”, kas sagatavos augsti kvalificētus speciālistus drošības jomā,  un starpnozaru programmu “Tiesības organizācijas vadībā”, kas ļaus studējošajiem iegūt akadēmiskas zināšanas un attīstīt gan tiesību zinību, gan uzņēmējdarbības vadības kompetences. 

Transporta un sakaru institūts (TSI) ir izstrādājis divas jaunas, modernizētas, secīgi īstenojamas programmas bakalaura un maģistra līmenī "Datoru inženierija un elektronika", kurās apvienotas trīs jomas: elektronika, telekomunikācijas un datorzinātnes. Abas programmas ir akreditētas studiju virzienu ietvaros.

Rīgas Celtniecības koledžā (RCK) ir izstrādāta un uzsākta īstenot jauna, Latvijas un Baltijas reģionā unikāla īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmaBūves informācijas modelēšana”. Tās mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri spēs strādāt ar digitālām tehnoloģijām, lai uzlabotu būvniecības projektu efektivitāti un komunikāciju efektivitāti starp projekta dalībniekiem. Studiju procesā tiks apgūtas zināšanas par 3D modelēšanu, informācijas vadības un sadarbības sistēmām, kā arī par būvprojektu plānošanu, pārvaldību un realizāciju.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) sadarbībā ar Dailes teātri šogad uzsāka īstenot dramatiskā teātra muzikālā aktiera kursu. Pirmos 2 studiju gadus programma tiek īstenota kursu formātā. Paralēli tiks izveidota un licencēta profesionālā bakalaura programma, kurā tiks ieskaitīti muzikālā aktiera kursā apgūtie kredītpunkti. NB! Šobrīd programma pagaidām nav licencēta kā augstākās izglītības programma.

Vēršam uzmanību, ka augstskolas drīkst organizēt uzņemšanu tikai tajās programmās, kuru īstenošanai ir saņemta licence. Izveidojot jaunu programmu studiju virzienā, kurā augstskolai nav akreditācijas, augstskola vispirms saņem licenci un, uzsākot īstenot programmu, var saņemt virziena akreditāciju. Ja augstskolai ir atbilstošā studiju virziena akreditācija, tad, izveidojot jaunu programmu, tā ir akreditēta līdz studiju virziena akreditācijas termiņa beigām.

Jauno programmu licencēšanas process turpinās, jaunu programmu atvēršanas un licenču izsniegšanas gadījumā šī raksta saturs tiks papildināts.

 


Īsā cikla (1. līmeņa) profesionālās augstākās izglītības programmas – 5.LKI

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamā kvalifikācija

Būves informācijas modelēšana

Rīgas Celtniecības koledža

Būves informācijas modelēšanas speciālists (5. PKL)

Policijas darbs (Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) programma)

Valsts Policijas koledža

Valsts policijas jaunākais virsnieks (5. PKL)

Sporta un izglītības speciālists

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Skolotājs (ar specializāciju Sporta skolotājs pirmsskolā) (5. PKL) vai Sporta treneris (5. PKL)

 


1.cikla programmas (bakalaurs, profesionālais bakalaurs) – 6.LKI

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Datoru inženierija un elektronika Transporta un sakaru institūts Inženierzinātņu bakalaurs datorinženierijā un elektronikā  
Dizaina tehnoloģijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija Profesionālais bakalaurs dizainā un tehnoloģijās Interjera dizainers (6. PKL) vai Produktu dizainers (6. PKL)

Pirmstiesas izmeklēšana (Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) programma)

Latvijas Universitāte

Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē

 

Policijas darbs (Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) programma)

Rīgas Stradiņa universitāte

Profesionālais bakalaurs policijas darbā

Valsts policijas vecākais virsnieks (6. PKL)

Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Profesionālais bakalaurs pedagogu izglītībā

Skolotājs (apakšprogrammas: Sporta un veselības skolotājs vai Sporta, veselības un valsts aizsardzības mācības skolotājs) (6. PKL)

Veselības sports

Rīgas Stradiņa universitāte

Profesionālais bakalaurs veselības sportā

Vecākais sporta treneris (6. PKL)

 


1.cikla programmas (profesionālā augstākā izglītība pēc īsā cikla) – 6.LKI

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Policijas darbs (Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) programma)

Rīgas Stradiņa universitāte

 

Valsts policijas vecākais virsnieks (6. PKL)

 


2.cikla programmas (maģistrs, profesionālais maģistrs) – 7.LKI

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Datoru inženierija un elektronika Transporta un sakaru institūts Inženierzinātņu maģistrs datorinženierijā un elektronikā  

Ekonomiskās drošības aizsardzība (Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) programma)

Rīgas Stradiņa universitāte

Profesionālais maģistrs ekonomiskajā drošībā 

 

Lauku kopienu attīstība

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā

 

Organizācijas drošības vadība

Biznesa augstskola Turība

Sociālo zinātņu maģistrs personu un īpašumu aizsardzībā

 

Mediju un informācijas pratība

Rīgas Stradiņa universitāte

Sociālo zinātņu maģistrs komunikācijas zinātnē

 

Pirmstiesas izmeklēšana (Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) programma)

Latvijas Universitāte

Profesionālais maģistrs tiesību zinātnē

Jurists (7. PKL)

Sabiedrības vadība (jauna apakšprogramma “Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība” - Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) programma)

Latvijas Universitāte

Sociālo zinātņu maģistrs vadībā

 

Tiesības organizācijas vadībā

Biznesa augstskola Turība

Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē

 

 


3.cikla programmas (doktors) – 8.LKI

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Sociālās zinātnes - Biznesa vadība un ekonomika

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes doktors (-e) (Ph. D.) sociālajās zinātnēs

Sociālās zinātnes - Komunikācijas kultūra un multimediji

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes doktors (-e) (Ph. D.) sociālajās zinātnēs

Sociālās zinātnes - Politikas zinātne

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes doktors (-e) (Ph. D.) sociālajās zinātnēs

Sociālās zinātnes - Sociālā antropoloģija, socioloģija, sociālais darbs

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes doktors (-e) (Ph. D.) sociālajās zinātnēs

Sociālās zinātnes - Tiesību zinātne

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes doktors (-e) (Ph. D.) sociālajās zinātnēs

Sociālās zinātnes - Veselības vadība

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes doktors (-e) (Ph. D.) sociālajās zinātnēs

Šķiedru materiālu zinātne

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) materiālzinātnē

Veselības aprūpe - Farmācija

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) medicīnas bāzes zinātnēs, tai skaitā farmācijā

Veselības aprūpe - Medicīna

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) medicīnas bāzes zinātnēs, tai skaitā farmācijā

Veselības aprūpe - Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) medicīnas bāzes zinātnēs, tai skaitā farmācijā

Ieteikt rakstu