Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām

Aktualizēts 2022. gada 25. oktobrī

Ikviens, kurš ir apguvis kādu profesiju darba vidē, neformālajās mācībās vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kuriem ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās.

Lai pieteiktos kvalifikācijas noteikšanai, izvēlētajā izglītības iestādē vai kompetences centrā jāvēršas ar iesniegumu. Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Ja neviena no zemāk minētajām iestādēm neveic profesionālo novērtēšanu izvēlētajā profesijā, pretendentam jāvēršas IKVD un jālūdz organizēt kvalifikācijas novērtēšanu profesijā kādā no profesionālās izglītības iestādēm.

Eksāmena norises gaita un vērtēšana

Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija nodrošina pretendentam bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu, lai katrs individuāli varētu izvērtēt, vai un cik gatavs ir kvalifikācijas eksāmena praktiskajai un teorētiskajai eksaminācijai. Izglītības iestāde organizē un īsteno profesionālās kvalifikācijas eksāmenu akreditētā profesionālās izglītības programmā divu mēnešu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.

Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par "5 – viduvēji", profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija izsniedz valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (PKL) (atbilst otrā, trešā vai ceturtā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenim) apliecinošu dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtībai.

Maksa par eksāmena kārtošanu

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, ko nosaka ar Ministra Kabineta noteikumi Nr.791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. Maksas lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības. Maksa par eksāmenu kārtošanu noteikumos noteikta 35 profesionālo tematisko grupu ietvaros.

Iespēja saņemt ES fondu un valsts budžeta kompensāciju

Kopš 2017. gada strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji Valsts izglītības attīstības (VIAA) projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros var saņemt būtisku finansiālu atbalstu eksāmena kārtošanai – izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā. Izmaksu lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības.

Vairāk par kompensācijas saņemšanu lasiet VIAA sagatavotajā materiālā: Kā pieteikt izmaksu kompensāciju.

Savukārt bezdarbnieki saņemt finanšu atlīdzību ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, 10 darbdienu laikā pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas iesniedzot savā Nodarbības valsts aģentūras (NVA filiālē) iesniegumu. Vairāk par šo iespēju lasiet NVA mājaslapā.

Informācija

MK noteikumi Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci".

Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā.

Informācija par izglītības iestādēm un profesijām NIID.LV sarakstos ir patiesa tās aktualizācijas brīdī. Aktuālo izglītības iestāžu un iegūstamo kvalifikāciju sarakstu (Excel formātā) skatiet IKVD tīmekļvietnē.

 

NB!Pirms dokumentu iesniegšanas lūdzam sazināties ar izglītības iestādi, lai precizētu informāciju par eksāmenu norisi.

 

Ērtākai informācijas pārlūkošanai saraksti ir sakārtoti divās tabulās:

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PROFESIJU SARAKSTS


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PROFESIJAS

Aizkraukles Profesionālā vidusskola (7)

Automehāniķis

Būvizstrādājumu galdnieks

Kokapstrādes iekārtu operators

Konditors

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Pavārs

Daugavpils Būvniecības tehnikums (22)

Ainavu būvtehniķis

Apdares darbu strādnieks

Apdares darbu tehniķis

Augkopības tehniķis

Autoatslēdznieks

Automehāniķis

Bruģētājs

Būvstrādnieks

Ceļu būvtehniķis

Ēku būvtehniķis

Ģeotehniskās izpētes tehniķis

Interjera dizaina speciālists

Inženiersistēmu būvtehniķis

Inženiersistēmu montētājs

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Namu pārzinis

Sausā būves tehniķis

Sausās būves montētājs

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

Transportlīdzekļu krāsotājs

Edmunda Veizāna profesionālā deju skola (2)

Deju kolektīva repetitors hip – hop kultūras deju stilos

Mūsdienu deju dejotājs hip – hop kultūras deju stilos

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola (6)

Mūziķis ērģelnieks, ansambļa vadītājs

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs

Mūziķis vokālists, ansambļa vadītājs

Tradicionālās mūzikas speciālists, ansambļa vadītājs

Jelgavas Tehnikums (8)

Apdares darbu strādnieks

Apdares darbu tehniķis

Automehāniķis

Datorsistēmu tehniķis

Klientu apkalpošanas speciālists

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Mēbeļu galdnieks

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (14)

Auklis

Automehāniķis

Konditors

Loģistikas darbinieks

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

Mēbeļu dizaina speciālists

Mēbeļu galdnieks

Pavārs

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Restauratora asistents

SPA speciālists

Stila mēbeļu modelētājs

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

Latvijas Nacionālā bibliotēka (1)

Bibliotekārs

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs (3)

Aprūpētājs

Auklis

Florists

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža (1) Aprūpētājs
Malnavas koledža (3)

Autoelektriķis

Automehāniķis

Lauku īpašumu apsaimniekotājs

Mācību centrs "BUTS" (15)

Apdares darbu strādnieks

Aprūpētājs

Datorsistēmu tehniķis

Elektromontieris

Elektrotehniķis

Ēku būvtehniķis

Grāmatvedis

Inženierkomunikāciju montētājs

Lietvedis

Loģistikas darbinieks

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Rokas lokmetinātājs (MMA)

Viesmīlis

Ogres tehnikums (24)

Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents

Biškopis

Būvizstrādājumu galdnieks

Datorsistēmu tehniķis

Elektronikas tehniķis

Grafikas dizainera asistents

Grāmatvedis

Interjera dizainera asistents

Klientu apkalpošanas speciālists

Kokkopis (arborists)

Kokvedēja automobiļa vadītājs

Konditors

Meža mašīnu operators

Mežsaimniecības tehniķis

Mēbeļu galdnieks

Namdaris

Pavārs

Spēkratu mehāniķis

Video operators

Vides dizainera asistents

Vides labiekārtotojuma un objektu dizaina speciālists

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" (4)

Interjera dizaina speciālists

Koka izstrādājumu dizaina speciālists

Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" (17)

Apģērbu dizaina speciālists

Arhitektūras tehniķis

Dziedātājs

Dziedātājs, ansambļa vadītājs

Foto dizaina speciālists

Interjera dizaina speciālists

Kormeistars, kora dziedātājs

Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

Multimediju dizaina speciālists

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs

Mūziķis kontrabasists, basģitārists, ansambļa vadītājs

Vizuālā tēla stilists

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" (8)

Datorsistēmu tehniķis

Elektrotehniķis

Ēku būvtehniķis

Grāmatvedis

Klientu apkalpošanas speciālists

Loģistikas darbinieks

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" (3)

Dziedātājs

Džeza mūziķis

Kormeistars, kora dziedātājs

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (9)

Apģērbu dizainera asistents

Grafikas dizainera asistents

Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Stikla izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

Produktu dizainera asistents

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" (8)

Automehāniķis

Datorsistēmu tehniķis

Elektronikas tehniķis

Elektrotehniķis

Mēbeļu galdnieks

Programmēšanas tehniķis

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Telekomunikāciju tehniķis

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" (31)

Apdares darbu tehniķis

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis

Auto virsbūvju remontatslēdznieks

Automehāniķis

Būvizstrādājumu galdnieks

Datorsistēmu tehniķis

Digitālās drukas operators

Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis

Elektrotehniķis

Grāmatvedis

Iespieddarbu noformējuma speciālists

Klientu apkalpošanas speciālists

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

Kokapstrādes iekārtu operators

Komercpakalpojumu darbinieks

Loģistikas darbinieks

Lokomotīvju saimniecības tehniķis

Mašīnbūves tehniķis

Materiālu ķīmijas tehniķis

Mēbeļu galdnieks

Ofseta iespiedējs

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

Programmēšanas tehniķis

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Transportlīdzekļu krāsotājs

Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists)

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola" (23)

Dziedātājs, ansambļa vadītājs

Kormeistars, kora dziedātājs

Mūziķi altists

Mūziķi čellists

Mūziķis basģitārists, ansambļa vadītājs

Mūziķis eifonists, ansambļa vadītājs

Mūziķis ērģelnieks, koncertmeistars

Mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs 

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs

Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs

Mūziķis mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju gaismotājs

Mūziķis mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju skaņu operators

Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs

Mūziķis pianists, koncertmeistars

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs

Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs

Mūziķis vijolnieks

Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists

Vokālists, kora dziedātājs

Rēzeknes tehnikums (14)

Apdares darbu strādnieks

Apdares darbu tehniķis

Automehāniķis

Datorsistēmu tehniķis

Elektrotehniķis

Ēku būvtehniķis

Konditora palīgs

Konditors

Mēbeļu galdnieks

Pavārs

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Programmēšanas tehniķis

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Rīgas 3. arodskola (5)

Atslēdznieks

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Rokas lokmetinātājs (MMA)

Virpotājs

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (7)

Apģērbu dizaina speciālists

Interjera dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists

Stila mēbeļu modelētājs

Tekstilmateriālu dizaina speciālists

Tēlniecības objektu dizaina speciālists

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Rīgas Stila un modes tehnikums (4)

Fotogrāfs

Frizieris-stilists

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Vizuālā tēla stilists

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (1)

Loģistikas darbinieks

Saldus tehnikums (12)

Ceļu būvtehniķis

Datorsistēmu tehniķis

Ēku būvtehniķis

Frizieris-stilists

Hidrobūvju būvtehniķis

Kiberdrošības tehniķis

Mašīnbūves tehniķis

Pavārs

Programmēšanas tehniķis

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Vizuālā tēla stilists

Smiltenes tehnikums (12)

Apavu labotājs

Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis

Dārzkopis

Grāmatvedis

Hidrobūvju būvtehniķis

Konditors

Lopkopības tehniķis

Pavārs

Šuvējs

Transportbūvju būvtehniķis

Veterinārārsta asistents

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola (1)

Mūziķis - eifonists, ansambļa vadītājs

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (5)

Apģērbu dizaina speciālists

Apģērbu modelētājs

Interjera dizaina speicālists

Interjera noformētājs

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Valmieras tehnikums (10)

Gaļas produktu izgatavotājs

Grāmatvedis

Konditora palīgs

Loģistikas darbinieks

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Mašīnbūves tehniķis

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Pavāra palīgs

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators

Valsts policijas koledža (1) Valsts policijas jaunākais inspektors
Valsts robežsardzes koledža (1) Valsts robežsardzes inspektors

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (18)

Frizieris

Interjera noformētājs

Komercdarbinieks

Konditora palīgs

Konditors

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Pavāra palīgs

Pavārs

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Restorāna pavārs

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Viesmīlis

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Vizuālā tēla stilists

Ventspils Tehnikums (11)

Automehāniķis

Elektrotehniķis

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Mašīnbūves tehniķis

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Pavārs

Programmēšanas tehniķis

Restorāna pavārs

Rokas lokmetinātājs (MMA)

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (12)

Apdares darbu tehniķis

Autoatslēdznieks

Autodiagnostiķis

Automehāniķis

Datorsistēmu tehniķis

Elektrotehniķis

Klientu apkalpošanas speciālists

Mēbeļu galdnieks

Namdaris

Pavārs

Programmēšanas tehniķis

Spēkratu mehāniķis

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (1) Restauratora asistents

PROFESIJAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PĒC TEMATISKAJĀM JOMĀM


Mākslas

1. "Vizuāli plastiskā māksla, mūzika un skatuves māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains"

Apģērbu dizaina speciālists

PIKC "Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Valmieras dizaina un mākslas vidusskola

Apģērbu dizainera asistents PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"
Apģērbu modelētājs

Valmieras dizaina un mākslas vidusskola

Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents

Ogres tehnikums

Deju kolektīva repetitors hip – hop kultūras deju stilos Edmunda Veizāna profesionālā deju skola
Dziedātājs

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola

Dziedātājs, ansambļa vadītājs

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Džeza mūziķis PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola"
Foto dizaina speciālists

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Fotogrāfs Rīgas Stila un modes tehnikums
Grafikas dizainera asistents

Ogres tehnikums

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Ilustrators

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola"

Interjera dizaina speciālists

Daugavpils Būvniecības tehnikums

PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Interjera dizainera asistents Ogres tehnikums

Interjera noformētājs

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

VSIA ,,Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Koka izstrādājumu dizaina speciālists PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""
Kormeistars, kora dziedātājs

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola"

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Stikla izstrādājumu dizains)

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Mēbeļu dizaina speciālists Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Multimediju dizaina speciālists

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Mūsdienu deju dejotājs hip – hop kultūras deju stilos Edmunda Veizāna profesionālā deju skola
Mūziķis akordeonists - ansambļa vadītājs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Mūziķis altists

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis čellists

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis eifonists - ansambļa vadītājs

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Mūziķis basģitārists - ansambļa vadītājs PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
Mūziķis ērģelnieks - ansambļa vadītājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis fagotists - ansambļa vadītājs PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
Mūziķis flautists - ansambļa vadītājs

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis ģitārists - ansambļa vadītājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis klarnetists - ansambļa vadītājs

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis kontrabasists, basģitārists, ansambļa vadītājs PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"
Mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju gaismotājs PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
Mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju skaņu operators PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
Mūziķis obojists - ansambļa vadītājs

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis pianists - ansambļa vadītājs

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis pianists, koncertmeistars

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis saksofonists - ansambļa vadītājs

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis sitaminstrumentālists - ansambļa vadītājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis trombonists - ansambļa vadītājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis trompetists - ansambļa vadītājs

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis tubists - ansambļa vadītājs

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis vijolnieks - ansambļa vadītājs

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis vokālists, ansambļa vadītājs Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Produktu dizainera asistents PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"
Stila mēbeļu modelētājs

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

Tekstilmateriālu dizaina speciālists

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Tēlniecības objektu dizaina speciālists

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Tradicionālās mūzikas speciālists, ansambļa vadītājs Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Video operators

Ogres tehnikums

Vides dizainera asistents Ogres tehnikums

Vides labiekārtotojuma un objektu dizaina speciālists

Ogres tehnikums

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Ogres tehnikums

PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Vokālists, kora dziedātājs

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

2. "Amatniecība, lietišķā māksla"

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNES

3. "Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības"

Bibliotekārs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Komerczinības un administrēšana

4. "Vadība un administrēšana"

Loģistikas darbinieks

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Valmieras tehnikums

5. "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tirgzinības un reklāma"

Komercdarbinieks

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Komercpakalpojumu darbinieks PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Jelgavas Amatu vidusskola

VSIA ,,Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

Rēzeknes tehnikums

Namu pārzinis Daugavpils Būvniecības tehnikums

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

VSIA ,,Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

6. "Finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi"

Grāmatvedis

Mācību centrs "BUTS"

Ogres tehnikums

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Smiltenes tehnikums

Valmieras tehnikums

7. "Sekretariāta un biroja darbs"

Klientu apkalpošanas speciālists

Jelgavas Tehnikums

Ogres tehnikums

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Lietvedis Mācību centrs "BUTS"

Datorika

8. "Datorzinātnes, datoru lietošana"

Datorsistēmu tehniķis

Jelgavas Tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Ogres tehnikums

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Kiberdrošības tehniķis Saldus tehnikums

Programmēšanas tehniķis

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

Ventspils tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

9. "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde"

Autoatslēdznieks

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Autoelektriķis

Malnavas koledža

Autodiagnostiķis Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Automehāniķis

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Jelgavas Tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Malnavas koledža

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Ventspils tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Auto virsbūvju remontatslēdznieks

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis Smiltenes tehnikums
Kokvedēja automobiļa vadītājs Ogres tehnikums
Mašīnbūves tehniķis

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Saldus Tehnikums

Valmieras tehnikums

Ventspils Tehnikums

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Valmieras tehnikums

Ventspils Tehnikums

Meža mašīnu operators

Ogres tehnikums
Spēkratu mehāniķis

Ogres tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Transportlīdzekļu krāsotājs

Daugavpils Būvniecības tehnikums

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

10. "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde metināšanas jomā"

Atslēdznieks Rīgas 3. arodskola
Gāzmetinātājs (OAW)

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Inženierkomunikāciju montētājs Mācību centrs "BUTS"
Inženiersistēmu montētājs Daugavpils Būvniecības tehnikums
Inženiersistēmu būvtehniķis Daugavpils Būvniecības tehnikums

Lokmetinātajs metināšanā ar mehanizēto

iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Jelgavas Tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas 3.arodskola

Valmieras tehnikums

Ventspils Tehnikums

Lokmetinātajs metināšanā ar mehanizēto

iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Mācību centrs "BUTS"

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

Rīgas 3.arodskola

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators Valmieras tehnikums
Rokas lokmetinātājs (MMA)

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas 3.arodskola

Ventspils Tehnikums

Virpotājs Rīgas 3.arodskola

11. "Enerģētika, elektronika un automātika"

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"
Elektrotehniķis

Mācību centrs "BUTS"

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Ventspils Tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Elektromontieris

Mācību centrs "BUTS"

Elektronikas tehniķis

Ogres tehnikums

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

Telekomunikāciju tehniķis PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

12. "Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija"

Materiālu ķīmijas tehniķis PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

13. "Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Gaļas produktu izgatavotājs Valmieras tehnikums
Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Valmieras tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

14. "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Būvizstrādājumu galdnieks

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Ogres tehnikums

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Kokapstrādes iekārtu operators

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Mēbeļu galdnieks

Jelgavas Tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Ogres tehnikums

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

15. "Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Šuvējs

Smiltenes tehnikums

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Rīgas Stila un modes tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

16. "Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Digitālās drukas operators PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"
Iespieddarbu noformējuma speciālists PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"
Ofseta iespiedējs

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

17. "Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Apavu labotājs Smiltenes tehnikums

18. "Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Arhitektūra un būvniecība

19. "Arhitektūra un pilsētu plānošana"

Ainavu būvtehniķis Daugavpils Būvniecības tehnikums
Arhitektūras tehniķis

PIKC "Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

20. "Būvniecība un civilā celtniecība"

Apdares darbu strādnieks

Rēzeknes tehnikums

Jelgavas Tehnikums

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Apdares darbu tehniķis

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Jelgavas Tehnikums

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Bruģētājs Daugavpils Būvniecības tehnikums
Būvstrādnieks Daugavpils Būvniecības tehnikums

Ceļu būvtehniķis

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Saldus tehnikums

Ēku būvtehniķis

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

Ģeotehniskās izpētes tehniķis Daugavpils Būvniecības tehnikums
Hidrobūvju būvtehniķis

Saldus tehnikums

Smiltenes tehnikums

Jumiķis Priekuļu tehnikums
Krāšņu un kamīnu mūrnieks Daugavpils Būvniecības tehnikums

Namdaris

Ogres tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Restauratora asistents

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Sausās būves tehniķis Daugavpils Būvniecības tehnikums
Sausās būves montētājs Daugavpils Būvniecības tehnikums
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis Daugavpils Būvniecības tehnikums
Transportbūvju būvtehniķis Smiltenes tehnikums

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

21. "Lauksaimniecība, dārzkopība"

Augkopības tehniķis Daugavpils Būvniecības tehnikums
Biškopis Ogres tehnikums
Dārzkopis Smiltenes tehnikums

Kokkopis (arborists)

Ogres tehnikums
Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis Daugavpils Būvniecības tehnikums
Lauku īpašumu apsaimniekotājs Malnavas koledža
Lopkopības tehniķis Smiltenes tehnikums

22. "Mežsaimniecība"

Mežsaimniecības tehniķis

Ogres tehnikums

23. "Zivsaimniecība"

Veterinārija

24. "Veterinārija"

Veterinārārsta asistents Smiltenes tehnikums

Veselības aprūpe

25. "Ārstniecība, māszinības, zobārstniecība"

26. "Farmācija"

Sociālā labklājība

27. "Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība"

Aprūpētājs

Mācību centrs "BUTS"

LU aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs

Auklis

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs

 Individuālie pakalpojumi

28. "Viesnīcu un restorānu pakalpojumi, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi, floristikas pakalpojumi"

Florists Latvijas Tālmācības profesionālais centrs
Konditora palīgs

Rēzeknes tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Valmieras tehnikums

Konditors

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Ogres tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Smiltenes tehnikums

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Pavāra palīgs

Mācību centrs "BUTS"

Valmieras tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Pavārs

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Ogres tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

Smiltenes tehnikums

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Ventspils tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Restorāna pavārs

Ventspils tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Jelgavas tehnikums

Ogres tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

Smiltenes tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Viesmīlis

Mācību centrs "BUTS"

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Ventspils tehnikums

 29. "Tūrisma un atpūtas organizācija"

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Ventspils tehnikums

30. "Skaistumkopšanas pakalpojumi" 

Frizieris

Jelgavas Amatu vidusskola

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Frizieris - stilists

Saldus tehnikums

Rīgas Stila un modes tehnikums

Manikīra un pedikīra speciālists

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

SPA speciālists

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Vizuālā tēla stilists

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Rīgas Stila un modes tehnikums

Saldus tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Transporta pakalpojumi 

31. "Transporta pakalpojumi"

Dzelzceļa transporta automātikas,

telemehānikas un sakaru tehniķis

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Dzelzceļa transporta pārvadājumu

organizācijas un kustības drošības tehniķis

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Lokomotīvju saimniecības tehniķis

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

 Vides aizsardzība

32. "Vides aizsardzība"

Civilā un militārā aizsardzība

33. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Robežapsardze")

Valsts Robežsardzes inspektors Valsts Robežsardzes koledža

34. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Policijas darbs")

 
Valsts policijas jaunākais inspektors Valsts policijas koledža

35. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība")

 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

Saldus tehnikums

 

Ieteikt rakstu