Valsts pārbaudes darbi 2021./2022. mācību gadā

Publicēts 2021. gada 17. augustā

2021./2022. mācību gadā 3. un 6. klasē ir jākārto diagnosticējošie darbi. 9. klases skolēniem jākārto valsts eksāmeni, mazākumtautību skolēniem – arī centralizētais eksāmens latviešu valodā. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, arī šogad, tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, 12. klases skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens, taču to var kārtot, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē. 12. klases svešvalodu eksāmens notiks martā - laikā, kad 1. – 11. klašu skolēniem ir pavasara brīvdienas.

Valsts pārbaudes darbi pamatskolā

2021./2022. mācību gadā 3. un 6.klasē ir jākārto diagnosticējošie darbi. Diagnosticējošo darbu mērķis ir uzlabot izglītojamo sniegumus jau mācību procesa laikā, un to norise plānota 2022. gada februārī un martā.

9. klases skolēniem jākārto četri eksāmeni - mācībvalodā, matemātikā, vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, krievu, vācu vai franču) un Latvijas vēsturē. Mazākumtautību izglītības programmu skolēniem papildus jākārto centralizētais latviešu valodas eksāmens. 9. klases skolēni valsts pārbaudījumus kārtos maijā un jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, arī 2022. gadā skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens - tādējādi, 12. klasi beidzot, 2021./2022. mācību gadā būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:

 • latviešu valoda,
 • viena svešvaloda,
 • matemātika,
 • ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.

Svešvalodu eksāmenu 12. klases skolēni kārtos martā – laikā, kad pārējiem skolēniem ir pavasara brīvlaiks. Savukārt brīvlaiks 12. klases izglītojamiem ir noteikts pēc svešvalodu eksāmenu norises – no 2022. gada 21. marta līdz 25. martam.

2022. gadā obligātos valsts pārbaudes darbus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi varēs kārtot tie 11. klases skolēni, kuri 2020. gadā ir sākuši apgūt vidējo izglītību pēc jaunā standarta, ja latviešu valodas, svešvalodas un matemātikas zināšanas optimālajā līmenī būs jau apguvuši 2021./2022. mācību gada noslēgumā. Šie skolēni varēs kārtot trīs obligātos eksāmenus optimālajā līmenī (matemātiku arī vispārīgā līmenī) 2021./2022. mācību gadā noteikumu projektā noteiktajos laikos vai arī eksāmenus kārtot 2022./2023. mācību gadā.

Skolēni piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

Vērtējums centralizētajos eksāmenos nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (veselības, sporta sacensību vai neparedzētu apstākļu dēļ - nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Centralizēto eksāmenu kārtošana pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus, ir iespēja pieteikties 2021./2022. mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC):

1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

VISC izsniedz sertifikātus pašvaldības vai augstskolas atbildīgajam pārstāvim piecu nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību gada beigām.

Vispārējās vidējās izglītības sertifikāti tiks izsniegti 29.jūnijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 5.jūlijā.

Papildu informācija:


NB! Informācija ir aktuāla raksta publicēšanas brīdī. Izmaiņu gadījumā raksta saturs tiks papildināts!

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI 2-21./2022. MĀCĪBU GADĀ


PAMATSKOLĒNIEM

3. klasē

Diagnosticējošie darbi notiek:

Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti): mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;

Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti): mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;

Matemātikā (rakstiski): 2022. gada 23. februārī;

Latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti): rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2022. gada 1. martā.

6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiek:

Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti): mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa - 16. februārī;

Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti): mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa - 16. februārī;

Latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti): rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2022. gada 22. februārī;

Matemātikā (rakstiski): 2022. gada 24. februārī;

Dabaszinībās (rakstiski): 2022. gada 3. martā.

9. KLASĒ

Eksāmeni notiek:

Latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti): rakstu daļa - 2022. gada 18. maijā, mutvārdu daļa - 18. un 19. maijā;

Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti): rakstu daļa - 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā;

Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti): rakstu daļa - 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā; 

Matemātikā (rakstiski): 2022. gada 27. maijā;

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti): rakstu daļa - 2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa - 1. un 2. jūnijā;

Latvijas vēsturē (rakstiski): 2022. gada 7. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

Latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti):  2022. gada 9. jūnijā;

Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti): 2022. gada 13. jūnijā;

Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti): 2022. gada 13. jūnijā;

Matemātikā (rakstiski): 2022. gada 15. jūnijā;

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti): 2022. gada 17. jūnijā;

Latvijas vēsturē (rakstiski): 2022. gada 21. jūnijā.

 

VIDUSSKOLĒNIEM  - 12. KLASĒ

3 obligātie centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti) notiek:

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

 • Angļu valodā (kombinēti): rakstu daļa - 2022. gada 15. martā, mutvārdu daļa – 15., 16. un 17. martā;
 • Vācu valodā (kombinēti): rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022. gada 16. martā;
 • Krievu valodā (kombinēti): rakstu daļa - 2022. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17. un 18. martā;
 • Franču valodā (kombinēti): rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2022. gada 18. martā;
 • Angļu valodā (optimālais līmenis, kombinēti): rakstu daļa - 2022. gada 10. maijā, mutvārdu daļa – 10. un 11. maijā;
 • Franču valodā (optimālais līmenis, kombinēti): rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2022. gada 12. maijā;
 • Vācu valodā (optimālais līmenis, kombinēti): rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022. gada 13. maijā;

Latviešu valodā (rakstiski): 2022. gada 17. maijā;

Matemātikā (rakstiski): 2022. gada 20. maijā;

Matemātikā (vispārīgais līmenis vai optimālais līmenis, rakstiski): 2022. gada 24. maijā;

Latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti): rakstu daļa - 2022. gada 26. maijā, mutvārdu daļa – 1., 2. un 3. jūnijā.

Eksāmeni skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā (vienā vai vairākos) notiek:

Centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti):

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski): 2022. gada 23. maijā;

Ķīmijā (rakstiski): 2022. gada 25. maijā;

Fizikā (rakstiski): 2022. gada 27. maijā;

Bioloģijā (rakstiski): 2022. gada 30. maijā.

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā):

Informātikā (kombinēti): rakstu daļa - 2022. gada 2. jūnijā, praktiskā daļa - 2. un 3. jūnijā;

Ģeogrāfijā (rakstiski): 2022. gada 6. jūnijā;

Ekonomikā (rakstiski): 2022. gada 8. jūnijā;

Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski): 2022. gada 10. jūnijā.

Eksāmeni (sastāda izglītības pārvalde kopā ar skolu, labo skolā):

Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2022. gada 16. maija līdz 21. jūnijam.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

Obligātie centralizētie eksāmeni:

Izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti): 2022. gada 13. jūnijā;

Latviešu valodā (rakstiski): 2022. gada 15. jūnijā;

Latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti): 2022. gada 15. jūnijā;

Matemātikā (rakstiski): 2022. gada 17. jūnijā;

Matemātikā (vispārīgais līmenis vai optimālais līmenis, rakstiski): 2022. gada 17. jūnijā.

Eksāmeni izvēlētajā mācību priekšmetā:

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski): 2022. gada 20. jūnijā;

Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski): 2022. gada 21. jūnijā;

Bioloģijā (rakstiski): 2022. gada 22. jūnijā;

Ķīmijā (rakstiski): 2022. gada 27. jūnijā;

Informātikā (kombinēti): 2022. gada 28. jūnijā;

Fizikā (rakstiski): 2022. gada 29. jūnijā;

Ekonomikā (rakstiski): 2022. gada 30. jūnijā;

Ģeogrāfijā (rakstiski): 2022. gada 1. jūlijā.

 

Ieteikt rakstu