Arhīvs - Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2021./2022. studiju gadā

Aktualizēts 2022. gada 20. janvārī
Publicēts 2021. gada 2. novembrī

Jaunas programmas 20202021./2022. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 53 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

Jaunizveidoto programmu klāsts ir tematiski daudzveidīgs, pārstāvot tādas nozares kā valodniecība un literatūrzinātne, dabaszinātnes, uzņēmējdarbība, datorzinātne, inženierzinātnes, tehnoloģijas, medicīna, sports, mākslas, izglītība un kultūra. Visvairāk jauno programmu šogad ir humanitāro un dabaszinātņu jomā. Izstrādātas arī vairākas mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas starpaugstskolu un starpdisciplinārās programmas.

Augstākās izglītības iestādes ir papildinājušas studiju programmu klāstu ar visu līmeņu programmām:

  • 3 koledžas programmām;
  • 9 bakalaura programmām;
  • 8 profesionālā bakalaura programmām;
  • 13 maģistra programmām;
  • 4 profesionālā maģistra programmām;
  • 16 doktora programmām.

Vairākas jaunas programmas dažādos studiju līmeņos ir izstrādājusi un licencējusi Latvijas Universitāte (LU), to skaitā starpdisciplināru profesionālā bakalaura programmu “Ģeoinformātika”, kurā studenti padziļināti apgūs ģeogrāfiju, kartogrāfiju, tālizpēti un ģeogrāfiskās informācijas datu apstrādi, kā arī vairākas programmas humanitāro zinātņu jomā: bakalaura programmas “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas” , “Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas” un “Filoloģija” (ar apakšprogrammām franču filoloģijā, klasiskajā filoloģijā, krievu filoloģijā, vācu filoloģijā un somugru studijās), maģistra programmās “Anglistika” un “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas”, kā arī doktora studiju programmā “Valodu un kultūras studijas”.

LU piedāvā arī studēt jaunās doktorantūras programmās citās jomās: programmā “Dabaszinātnes” var specializēties un iegūt zinātnisko doktora grādu fizikā un astronomijā vai materiālzinātnē, vai ķīmijā, vai Zemes zinātnēs, vai fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs vai sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā. Doktora studiju programma “Sociālās zinātnes” nodrošinās iespēju iegūt zinātnisko grādu plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas vai politikas zinātnes, vai socioloģijas un sociālā darba nozarē. “Datorzinātne un matemātika” ir jauna doktorantūras programma, kura nodrošinās iespējas datorzinātņu un matemātikas nozaru zinātnisko darbinieku un mācībspēku izaugsmei. Jaunās doktora programmas “Teoloģija un reliģijpētniecība” īstenošanā tiek iesaistīta Tartu Universitātes Teoloģijas un reliģijpētniecības skola, savukārt kopīgi ar Daugavpils Universitāti ir izstrādāta doktora programma “Vēsture un arheoloģija”.

Daugavpils Universitātes (DU) jaunajā studiju virzienā “Veselības aprūpe” ir izstrādāta profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”. Tā ir četrgadīga studiju programma, kuras noslēgumā absolventiem tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija “Māsa (vispārējā aprūpes māsa)” atbilstoši jaunajam māsas profesionālajam standartam. DU uzsāk īstenot arī jaunu profesionālā bakalaura programmu "Mūzika", kas sagatavos topošos vokālistus, diriģentus un dažādu instrumentu mūziķus, turklāt studenti, kuri būs apguvuši pedagoģijas moduli 6 KP apjomā, iegūs tiesības arī strādāt par pedagogu atbilstoši apgūtajam specializācijas modulim.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) piedāvās trīs jaunas programmas inženierzinātnēs:  bakalaura programmu “Materiālu inženierija”, profesionālā bakalaura programmu “Viedā elektroenerģētika”, kas tiks īstenota ne tikai Rīgā, bet arī RTU reģionālajos studiju un zinātnes centros Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī, un profesionālā maģistra programmu “Adaptronika”.

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) šogad uzsāk īstenot divas jaunas maģistra programmas: “Biostatistika”, kas sniegs ne tikai padziļinātas zināšanas par statistikas datu apstrādes metodēm, bet arī veicinās izpratni par biežāk izplatītāko slimību cēloņiem un norisi, kā arī par epidemioloģisko un klīnisko pētījumu norisi, un “Krievijas un Eirāzijas studijas”, kurā studenti varēs gūt padziļinātu kompetenci starptautiskajās attiecībās un diplomātijā ar specializāciju Krievijas un ar to saistītajos Eirāzijas jautājumos.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) partnerībā ar Ruses Angela Kančeva Universitāti Bulgārijā uzsāk īstenot jaunu doktora programmu “Lāzertehnoloģijas”, kuras absolventi iegūs zinātnes doktora grādu mašīnbūvē un mehānikā.  Savukārt Latvijas Jūras akadēmija (LJA) pirmo reizi uzņems topošos zinātņu doktorus būvniecības un transporta inženierzinātnēs programmā “Jūras transports”.

Vairākas jaunas programmas vadībzinātņu jomā 2021./2022. gadā uzsāk īstenot Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA): bakalaura programmu “Mārketings”, kurā varēs apgūt gan digitālā mārketinga, gan citas mūsdienu darba tirgū pieprasītas kompetences, kā arī vairākas maģistra programmas: “Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība”, “Starptautisko kultūras projektu vadība” un “Zīmola dizains”. Savukārt Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" gatavos topošos vadītājus sporta nozarē profesionālā maģistra programmā “Sporta vadība”. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) šogad uzsāk uzņemšanu jaunā apakšprogrammā “Uzņēmumu risku vadība”, kas tiek īstenota programmas “Datorsistēmas” ietvaros.

Transporta un sakaru institūts (TSI) 2021./22. gada ziemas uzņemšanā piedāvā divas jaunas dubultā diploma apakšprogrammas angļu valodā: maģistra programmu "Datorzinātnes - analītika un mākslīgais intelekts" un profesionālā maģistra programmu "Aviācijas vadība". Abas programmas izstrādātas un tiek īstenotas sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (University of the West of England). Programmu absolventi saņem TSI un UWE dubulto diplomu. TSI uzņems arī jaunā doktorantūras programmā "Digitālā ekonomika un uzņēmējdarbība".

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija (JVLMA) sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) ir uzsākusi īstenot jaunu pirmā līmeņa un profesionālā bakalaura studiju programmu topošajiem mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras pedagogiem.

Rīgas Celtniecības koledžā (RCK) jaunu profesiju varēs apgūt topošie arhitektūras tehnologi pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Arhitektūras tehnoloģija”. Jaunu specializāciju "Tirgvedības speciālists" jau esošā pirmā līmeņa studiju programmā "Mārketings un tirdzniecība" piedāvā arī Alberta koledža.

 


Vēršam uzmanību, ka augstskolas drīkst organizēt uzņemšanu tikai tajās programmās, kuru īstenošanai ir saņemta licence. Izveidojot jaunu programmu studiju virzienā, kurā augstskolai nav akreditācijas, augstskola vispirms saņem licenci un, uzsākot īstenot programmu, var saņemt virziena akreditāciju. Ja augstskolai ir atbilstošā studiju virziena akreditācija, tad, izveidojot jaunu programmu, tā ir akreditēta līdz studiju virziena akreditācijas termiņa beigām.

Jauno programmu licencēšanas process turpinās, jaunu programmu atvēršanas un licenču izsniegšanas gadījumā šī raksta saturs tiks papildināts.

 


1. līmeņa (koledžas) profesionālās augstākās izglītības programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamā kvalifikācija

Arhitektūras tehnoloģija

Rīgas Celtniecības koledža

Arhitektūras tehnologs

Mārketings un tirdzniecība (jauna apakšprogramma “ Tirdzniecības speciālists”) Alberta koledža Tirgvedības speciālists vai Tirdzniecības speciālists

Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Skolotājs


Bakalaura programmas

Programmas nosaukums Augstākās izglītības iestāde Iegūstamais grāds

Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu bakalaurs

Austrumu - Rietumu starpkultūru studijas

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu bakalaurs valodu studijās un programmās

Filoloģija - Franču filoloģija

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu bakalaurs valodu studijās

Filoloģija - Klasiskā filoloģija

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu bakalaurs valodu studijās

Filoloģija - Krievu filoloģija

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu bakalaurs valodu studijās

Filoloģija - Somugru studijas

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu bakalaurs valodu studijās

Filoloģija - Vācu filoloģija

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu bakalaurs valodu studijās

Mārketings

Ekonomikas un kultūras augstskola

Sociālo zinātņu bakalaurs tirgzinībās un reklāmā

Materiālu inženierija

Rīgas Tehniskā universitāte

Inženierzinātņu bakalaurs materiālu inženierijā


Profesionālā bakalaura programmas

Programmas nosaukums Augstākās izglītības iestāde Iegūstamais grāds Iegūstamā kvalifikācija

Ģeoinformātika

Latvijas Universitāte

Profesionālais bakalaurs ģeoinformātikā

Ģeoinformātikas inženieris

Māszinības

Daugavpils Universitāte

Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē

Māsa (vispārējās aprūpes māsa)

Mūzika Daugavpils Universitāte Profesionālais bakalaurs mūzikā Vokālists vai diriģents, vai instrumentu mūziķis (specialitātes nosaukums atbilstoši apgūtajai apakšprogrammai)

Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Profesionālais bakalaurs izglītībā

Skolotājs

Viedā elektroenerģētika

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais bakalaurs enerģētikā un elektrotehnikā

Elektroinženieris

Viedā elektroenerģētika

Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils studiju un zinātnes centrs

 Profesionālais bakalaurs enerģētikā un elektrotehnikā

 Elektroinženieris

Viedā elektroenerģētika

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centrs

Profesionālais bakalaurs enerģētikā un elektrotehnikā

Elektroinženieris

Viedā elektroenerģētika

Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils studiju un zinātnes centrs

Profesionālais bakalaurs enerģētikā un elektrotehnikā

Elektroinženieris


Maģistra programmas

Programmas nosaukums Augstākās izglītības iestāde Iegūstamais grāds

Anglistika

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu maģistrs valodu studijās

Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība

Ekonomikas un kultūras augstskola

Sociālo zinātņu maģistrs vadībā un administrēšanā

Biostatistika

Rīgas Stradiņa universitāte

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā

Datorzinātnes (jauna apakšprogramma - Analītika un mākslīgais intelekts (dubultā diploma programma)) Transporta un sakaru institūts Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs

Krievijas un Eirāzijas studijas

Rīgas Stradiņa universitāte

Sociālo zinātņu maģistrs starptautiskajās attiecībās un diplomātijā

Starptautisko kultūras projektu vadība

Ekonomikas un kultūras augstskola

Sociālo zinātņu maģistrs vadībā un administrēšanā

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Baltijas jūras reģiona studijas

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu maģistrs valodu studijās

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Ģermānistika

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu maģistrs valodu studijās

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Klasiskās studijas

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu maģistrs valodu studijās

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Romānistika

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu maģistrs valodu studijās

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Rusistika un slāvistika

Latvijas Universitāte

Humanitāro zinātņu maģistrs valodu studijās

Zīmola dizains

Ekonomikas un kultūras augstskola

Humanitāro zinātņu maģistrs dizainā


Profesionālā maģistra programmas

Programmas nosaukums Augstākās izglītības iestāde Iegūstamais grāds Iegūstamā kvalifikācija

Adaptronika

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais maģistrs elektrotehnikā

 

Aviācijas vadība (jauna apakšprogramma - dubultā diploma programma) Transporta un sakaru institūts Profesionālais maģistrs aviācijas vadībā Organizācijas vadītājs

Datorsistēmas (jauna apakšprogramma “Uzņēmumu risku vadība”)

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Profesionālais maģistrs datorsistēmās

Sistēmanalītiķis

Sporta vadība

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

Profesionālais maģistrs sporta vadībā

Organizācijas vadītājs

Viedā elektroenerģētika

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais maģistrs enerģētikā un elektrotehnikā

 


Doktora / profesionālā doktora programmas

Programmas nosaukums Augstākās izglītības iestāde Iegūstamais grāds

Dabaszinātnes (Bioloģija)

Latvijas Universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) bioloģijā

Dabaszinātnes (Fizika, astronomija un mehānika)

Latvijas Universitāte

Zinātnes doktors(‑e) (Ph.D.) fizikā un astronomijā

Dabaszinātnes (Ģeogrāfija)

Latvijas Universitāte

Zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs; zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā 

Dabaszinātnes (Ģeoloģija)

Latvijas Universitāte

Zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs

Dabaszinātnes (Ķīmija)

Latvijas Universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) ķīmijā

Dabaszinātnes (Vides zinātne)

Latvijas Universitāte

Zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs

Digitālā ekonomika un uzņēmējdarbība Transporta un sakaru institūts Zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā

Jūras transports

Latvijas Jūras akadēmija

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) būvniecības un transporta inženierzinātnēs

Lāzertehnoloģijas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) mašīnbūvē un mehānikā

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) radošās industrijas zinātnēs
Mediju māksla un radošās tehnoloģijas Liepājas Universitāte Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) radošās industrijas zinātnēs

Sociālās zinātnes

Latvijas Universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) politikas zinātnē; zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) socioloģijā un sociālajā darbā; zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā

Teoloģija un reliģijpētniecība

Latvijas Universitāte

Zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) filozofijā, ētikā un reliģijā

Valodu un kultūru studijas

Latvijas Universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) valodniecībā un literatūrzinātnē; zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā

Vēsture un arheoloģija

Daugavpils Universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) vēsturē un arheoloģijā

Vēsture un arheoloģija

Latvijas Universitāte

Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) vēsturē un arheoloģijā

Ieteikt rakstu