Kā iestāties pamatizglītības programmās

Publicēts 2023. gada 21. septembrī

Pamatizglītības pakāpē notiek sagatavošanās izglītībai vidējā pakāpē vai profesionālajai darbībai, sabiedrības un cilvēka individuālajā dzīvē nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguve, vērtīborientācijas veidošanās un iesaiste sabiedrības dzīvē. Pamatizglītības mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit 7 gadi, īpašos gadījumos  - 1 gadu agrāk vai vēlāk. Pamatizglītības ieguve vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir obligāta. Pamatizglītības programmas tiek īstenotas 9 gadu laikā. Tās var īstenot 2 posmos. Pamatizglītības 1. posma (sākumizglītības) programmu īsteno no 1. klases līdz 6. klasei, un pamatizglītības 2. posma izglītības programmu - no 7. klases līdz 9. klasei.

Pamatizglītības programmas īsteno pamatskolas un sākumskolas, kā arī vidusskolas, valsts ģimnāzijas, mākslas izglītības kompetences centri, tehnikumi, profesionālās vidusskolas. Pamatizglītības programmas var apgūt arī speciālās izglītības iestādēs. Pamatizglītības programmas var īstenot klātienes, neklātienes vai tālmācības formā.

Pamatizglītības 1. posma (1.—6. klasē) izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu, izņemot speciālo pamatizglītību, vienu mācību gadu drīkst apgūt arī ģimenē jeb mājmācības formā. Ģimenei ir jānodrošina bērna mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei, bet izglītības iestāde konsultē bērna vecākus un novērtē bērna mācību sasniegumus mācību gada laikā.

No 2023. gada 1. septembra izglītības process pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē tiek īstenots tikai valsts valodā. No 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klašu skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra pievienosies arī 3., 6. un 9. klases. Izglītības iestādes, kuras īsteno pamatizglītības programmas, sniedz individualizētu un personalizētu atbalstu valsts valodas prasmes apguvei ikvienam skolēnam, kuram tas ir nepieciešams.

Reemigrējušu vecāku bērniem, kuri atgriezušies Latvijas skolās, kā arī tiem bērniem, kuri iepriekš nekad nav mācījušies Latvijā, ja nepieciešams, tiek noteikts atbalsts 1 līdz 2 mācību gadu laikā mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra” apguvei un valsts valodas prasmes pilnveidei citos mācību priekšmetos.

Uzņemšana pamatizglītības programmās

Vispārējās pamatizglītības programmās bērnus uzņem rindas (reģistrācijas) kārtībā. Izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmas, nedrīkst rīkot iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai no 1. līdz 9.klasei, izņemot valsts ģimnāzijas, kuras ir tiesīgas noteikt uzņemšanas kritērijus un organizēt iestājpārbaudījumus uzņemšanai pamatizglītības 2. posma programmās. Iestājpārbaudījumus var rīkot arī izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā, mākslā vai sportā paralēli pamatizglītības ieguvei.

Rīgas pašvaldībā bērnus mācībām 1. klasē var uzsākt reģistrēt no 5 gadu vecuma. Uzņemšana tiek organizēta pēc mikrorajonu principa. Informāciju par deklarētās dzīvesvietas adresei piesaistīto skolu, kurā bērnam ir prioritāte uzņemšanai 1. klasē, var atrast Rīgas pašvaldības skolu katalogā. Vecāki var pieteikt bērnu vairākās skolās. Citās klašu grupās (no 2. līdz 9. klasei) bērnus uzņem, ja ir brīvas vietas.

Uzņemšana citu pašvaldību izglītības iestādēs tiek organizēta saskaņā ar attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem un katras skolas izstrādāto uzņemšanas kārtību. Visbiežāk bērnus uzsāk reģistrēt tajā gadā, kurā bērnam aprit 7 gadi.

Pieteikties pamatizglītības ieguvei var 1)klātienē, ierodoties skolā, vai 2) elektroniski caur portālu Latvija.lv, izmantojot iestādes oficiālo e-adresi, 3) elektroniski, aizpildot veidlapu skolas elektronisko pieteikumu sistēmā, ja tāda ir izveidota. Precīza informācija jāmeklē izglītības iestādes mājaslapā.

Speciālajās pamatizglītības programmās uzņem bērnus ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par atbilstošāko izglītības programmu, kā arī pedagoģiski medicīniskās komisijas, izglītības un skolu vai klīniskā un veselības psihologa, logopēda, skolotāja logopēda vai speciālā pedagoga atzinumu par izglītības programmas apguvē nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.

Profesionālās pamatizglītības programmās uzņem konkursa kārtībā pēc pilnas vai daļējas  pamatizglītības apguves. Profesionālo pamatizglītību speciālajā izglītībā var apgūt pēc speciālās pamatizglītības programmu apguves.

Profesionālās ievirzes programmās mūzikā, mākslā vai sportā bērni mācās paralēli pamatizglītības ieguvei. Šajās programmās uzņem atbilstoši vecumposmam pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem.

Kur meklēt informāciju

Pamatizglītības apraksts ir pieejams izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā;

Pamatizglītības programmu saraksti ir pieejami NIID.LV datubāzē:

  • Vispārējās pamatizglītības programmas – dod iespēju iegūt vispārējo pamatizglītību. Jāmācās 9 gadi;
  • Speciālās pamatizglītības programmas - dod iespēju iegūt speciālo pamatizglītību. Jāmācās 9 - 12 gadi;
  • Profesionālās pamatizglītības programmas pēc pilnas pamatizglītības apguves - dod iespēju iegūt 2. profesionālās kvalifikācijas (PKL) profesiju. Jāmācās 2 gadi;
  • Profesionālās pamatizglītības programmas pēc daļējas pamatizglītības apguves - dod iespēju pabeigt pamatizglītības ieguvi un 2. PKL profesiju. Jāmācās 1-3 gadi;
  • Profesionālās pamatizglītības programmas speciālajā izglītībā - dod iespēju iegūt 2. profesionālās kvalifikācijas (PKL) profesiju pēc speciālās pamatizglītības ieguves. Jāmācās 2-3 gadi;
  • Profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā, mākslā vai sportā līdztekus 1. – 9. klasei – jāmācās 6-8 gadi.

Izglītības iestāžu, kas īsteno pamatizglītības programmas, kontaktinformācija ir pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) mājaslapā;

Informācija par bērnu pieteikšanu Rīgas vai citu pašvaldību pamatizglītības programmās ir pieejama portālā Latvija.lv;

Jautājumu gadījumā skolēni un viņu vecāki var vērsties pašvaldības izglītības pārvaldēs - kontaktinformācija pieejama IZM  mājaslapā.

Normatīvais regulējums

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”.

Par iestāšanos visās izglītības pakāpēs lasi NIID.LV rakstā “Kā iestāties Latvijas izglītības iestādēs”!

Ieteikt rakstu