Kā iestāties Latvijas izglītības iestādēs

Publicēts 2023. gada 25. septembrī

eksameni_350.jpgIzglītības likums nosaka, ka ikvienam ir tiesības iegūt izglītību katrā nākamajā pakāpē, secīgi pārejot no vienas izglītības pakāpes uz otru. Bērns uzsāk mācības pirmsskolas izglītības pakāpē, pēc tam turpina izglītoties pamatizglītības pakāpē. Pēc pamatizglītības ieguves jaunietis var turpināt izglītību vidējās izglītības pakāpē, un tikai pēc vidējās izglītības ieguves ikvienam ir iespēja uzsākt studijas augstākās izglītības pakāpē.

Pēdējo gadu laikā Latvijas izglītības sistēmā ir notikušas būtiskas pārmaiņas, tostarp veikti grozījumi valsts normatīvajos aktos, kas reglamentē iestāšanās nosacījumus un uzņemšanu gan vispārējās, gan profesionālās, gan speciālās izglītības programmās katrā no pakāpēm.

Par izglītības sistēmu Latvijā vairāk lasi šeit >>>

Lai palīdzētu bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem, pedagogiem, karjeras speciālistiem, diasporas pārstāvjiem un ikvienam, kurš vēlas gūt izpratni par izglītības ieguves sistēmu Latvijā, NIID.LV ir sagatavots raksts, kas soli pa solim palīdzēs saņemt atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • kādas ir izglītības programmas katrā pakāpē, un kādas iestādes tās īsteno;
  • kāda ir izglītības ieguves valoda un kādas ir gaidāmās pārmaiņas katrā no izglītības pakāpēm;
  • kā uzsākt un turpināt izglītību;
  • kā pieteikties mācībām;
  • kur meklēt noderīgu informāciju;
  • kādi valsts normatīvie dokumenti reglamentē izglītības ieguvi Latvijā.

Katrā no izglītības pakāpēm ir apkopoti arī izglītības programmu saraksti, kā arī sniegta informācija, kur meklēt noderīgu informāciju un atbalstu.

Pirmsskolas izglītības pakāpe

Kā iestāties pirmsskolas izglītības programmāsPirmsskolas izglītības pakāpē mācās bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošana Latvijā ir obligāta. Pašvaldībām savā administratīvajā teritorijā ir jānodrošina pirmsskolas izglītības pieejamība visiem bērniem, kas sasnieguši 1,5 gadu vecumu. Pirmsskolas programmās uzņem bez iestājpārbaudījumiem. Pieteikt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā var pirmsskolas pieteikumu reģistrācijas vietnē E-pakalpojumu portālā vai sazinoties ar pašvaldības izglītības speciālistu. Lasīt vairāk >>>

 

Pamatizglītības pakāpe

Kā iestāties pamatizglītības programmāsPamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit 7 gadi, īpašos gadījumos  - 1 gadu agrāk vai vēlāk. Pamatizglītības ieguve vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir obligāta. Pamatizglītības programmas tiek īstenotas 9 gadu laikā. Vispārējās pamatizglītības programmās bērnus uzņem rindas (reģistrācijas) kārtībā. Speciālajās pamatizglītības programmās uzņem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par atbilstošāko izglītības programmu.   Lasīt vairāk >>>

 

VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PAKĀPE

Vidējās izglītības pakāpē ikviens, kurš apguvis pamatizglītību, var turpināt izglītību vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmās.

Vispārējā vidējā izglītība

Kā iestāties vispārējās vidējās izglītības programmāsVispārējās vidējās izglītības programmas apguve ilgst 3 gadus – no 10. līdz 12. klasei.  Vidusskolas klasēs uzņem konkursa kārtībā, pamatojoties uz pamatskolas noslēgumā iegūtajiem centralizēto eksāmenu un gada vērtējumiem, un/vai vidējo vērtējumu. Skolas var rīkot iestājpārbaudījumus, kā arī noteikt papildu uzņemšanas kritērijus. Speciālajās vidējās izglītības programmās uzņem jauniešus ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par atbilstošāko izglītības programmu. Lasīt vairāk >>>

Profesionālā izglītība vidējās izglītības pakāpē

Kā iestāties profesionālās izglītības programmāsPēc pamatizglītības apguves var mācīties arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās. Arodizglītības programmās ir jāmācās 3 gadi, un tajās apgūst 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa (PKL) profesiju un daļēju vidējās izglītības saturu, centralizētie eksāmeni (CE) nav jākārto. Profesionālās vidējās izglītības programmās, kurās jāmācās 4 gadi, apgūst 4. PKL profesiju un pilnu vidējo izglītību, kā arī kārto CE. Pēc šo programmu apguves var stāties augstskolās vai koledžās. Lasīt vairāk >>>

 

Augstākās izglītības pakāpe

Kā iestāties augstākās izglītības programmāsAugstākās izglītības pakāpē iegūst akadēmisko kvalifikāciju atbilstoši 5., 6., 7. un 8. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenim. Uzņemšana pilna laika īsā cikla vai 1.cikla programmās pēc vidējās izglītības ieguves notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. 2.cikla studiju programmās konkursa kārtībā uzņem reflektantus pēc 1.cikla studiju programmas absolvēšanas. Doktorantūrā uzņem pēc 2.cikla programmas absolvēšanas. Rezidentūrā uzņem pēc ārsta vai zobārsta grāda ieguves. Lasīt vairāk >>>

 

Ieteikt rakstu