Latvijas Universitāte - Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Rusistika un slāvistika - Mag. studijas

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Rusistika un slāvistika
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-09-02
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs valodu studijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 16.06.2021.,tiks iekļauta akreditētā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2024.
Programmas kods45227
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodabilingvāli - latviešu, krievu (BL/LV-RU)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2200 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStarpdisciplinārā daudzvalodu studiju programma piedāvā augsta līmeņa akadēmisko izglītību Eiropas ģeogrāfiskā areāla dominējošo valodu un kultūrvides jomā kā vēsturiskā, tā mūsdienu skatījumā.

Programmā vērts studēt, lai gūtu vispusīgu izpratni par valodas, literatūras un kultūras savstarpējās mijiedarbes procesiem, padziļinātu zināšanas par noteiktas valodas/kultūrvides jomu (klasiskajām valodām un antīko kultūrmantojumu, ģermāņu (vācu), romāņu (franču, spāņu, itāļu), slāvu (krievu), kā arī Baltijas jūras reģiona kultūrvidi) un apgūtu mūsdienās aktuālas pētniecības metodes to izziņā.

Maģistra studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” apakšprogramma "Rusistika un slāvistika"

Apakšprogramma sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus krievu un slāvu valodniecības un literatūrzinātnes jomā. Apakšprogramma ir orientēta uz reģionālajām un starpkultūru studijām, īpaša uzmanība tiek pievērsta krievu valodas un literatūras funkcionēšanai plašā sociālkultūras kontekstā, slāvu valodu un literatūras raksturojumam teorētiskā līmenī, kā arī slāvu valodu un literatūras kontaktiem ar latviešu valodu, literatūru un kultūru.
Apakšprogrammas vadītājs – prof. Igors Koškins, e-pasts: igors.koskins@lu.lv

Programmā ir gan kopīgo studiju kursu daļa, gan apakšprogrammu piedāvātie specializācijas kursi literatūrzinātnē un kultūrā, valodniecībā un starpdisciplinārās studijās, gan izvēles daļa, kurā studējošajiem ir iespēja individualizēt savas studijas un apgūt tieši sev interesējošos kursus.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Salīdzināmā literatūrzinātne; Kultūras mantojums un jaunās identitātes; Valodas teorijas un valodu daudzveidība; Reģionu valodu un kultūru kontakti; Pētniecība un komunikācija; Projekta izstrāde humanitārajās zinātnēs.

Apakšprogramma “Rusistika un slāvistika”:
Mūsdienu krievu literatūra un kultūra; XX-XXI gs. krievu literatūras teorijas un vēstures aktuālās problēmas; Mūsdienu slāvu folkloras problēmas; Literatūra slāvu valstīs un postkoloniālās studijas; Krievu valoda teorētiskajā un lietišķajā aspektā; Krievu un latviešu valodu kontaktu vēsture un teorija; Mūsdienu slāvu valodu teorētiskā gramatika; Krievu un slāvu valodu etnopsiholingvistika un politiskā lingvistika; Krievu un slāvu literatūra Baltijas reģionā; Slāvu literatūra tulkojumos; Baltijas reģiona krievu kultūra 20. – 21. gs. sākumā; Etnokultūru stereotipi slāvu valodās, literatūrā un folklorā u.c.
Studiju valoda: krievu, latviešu, angļu.

Studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” absolventi var strādāt dažādās valsts, nevalstiskajās un privātajās institūcijās – Latvijas un citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās, dažādās Latvijas un Eiropas, tostarp tulkošanas, institūcijās, augstskolās un skolās, pētniecības institūcijās, masu medijos un reklāmas aģentūrās, redakcijās un izdevniecībās, bibliotēkās, valodu mācību centros, tūrisma aģentūrās, dažādu profilu Latvijas un pasaules uzņēmumos u.c.

Absolvējot maģistra studiju programmu, iespējams turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/valodnieciba-literaturzinatne-un-regionu-kulturstudijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.
Papildu nosacījumi apakšprogrammā “Rusistika un slāvistika”:
Personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas “Krievu filoloģija” absolventi, nepieciešama krievu valodas prasme, kuru apliecina vērtējums krievu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb “labi”) vai LU HZF Krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centra izsniegts sertifikāts, izņemot gadījumus, kad krievu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta krievu valodā.
Ārvalstniekiem krievu valodas prasmi apliecina starptautisku krievu valodas testu rezultāti, kas atbilst vismaz B2 līmenim, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta krievu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv