Daugavpils Universitāte - Ekonomiskā drošība - Prof. mag. studijas

Ekonomiskā drošība
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-11-10
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)
GrādsProfesionālais maģistrs organizāciju drošībā
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēšanas procesā*
Programmas kods47861
 
Ilgums2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2023./24.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis

sagatavot augsti kvalificētus speciālistus ar iestāžu un organizāciju vadītājiem nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kuri spēj un ir kompetenti uzņemties atbildību un risināt augstas komplicētības pakāpes juridiskos un ekonomiskos problēmjautājumus, tostarp ekonomisko noziegumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā, attīstīt un koordinēt starptautisko sadarbību, pārstāvēt daudzveidīgas intereses un nodrošināt pamatotu lēmumpieņemšanu ekonomiskās drošības jomā.
Studiju programmas uzdevumi

Sekmēt pētniecisku darbību ekonomiskās drošības jomā, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, patstāvīgi iegūstot, atlasot, analizējot un kritiski izvērtējot informāciju, identificējot problēmsituācijas un piedāvājot iespējamos risinājumus.
Sniegt studējošajiem organizācijas vadītājam raksturīgās pamata un specializētās zināšanas ekonomiskās drošības jomā, skaidrot profesionālās jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības.
Nodrošināt studējošiem organizācijas vadītāja profesijai nepieciešamo profesionālo prasmju apguvi ekonomiskās drošības jomā.
Veidot studējošajiem prasmes sevi attīstīt arī pēc studiju programmas apgūšanas savas turpmākās kvalifikācijas celšanai.
Attīstīt lēmumu pieņemšanas prasmes sarežģītās situācijās un problēmu risināšanas iemaņas organizācijas vadītāja profesijā ekonomiskās drošības jautājumos.
Sniegt zināšanas un prasmes personāla vadībā, attīstīt prasmes izskaidrot un argumentēti diskutēt par ekonomiskās drošības jomas kompetences jautājumiem gan ar speciālistiem, gan padotajiem.
Nodrošināt studentiem prakses vietas iestādēs ar darbību ekonomiskās drošības jomā. Nodrošināt tādas prakses iespējas, kuras ietvaros studējošie pieņem lēmumus, uzņemas atbildību un iniciatīvu, veic darbu individuāli, komandā vai vada citu cilvēku darbu un rod risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos, paaugstināta stresa un sarežģītās dienesta situācijās, operatīvi rīkojoties paaugstinātas bīstamības situācijās.
Attīstīt prasmi patstāvīgi strukturēt savu un pakļautībā esošo darbinieku tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, piedaloties profesionālās jomas attīstībā.
Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas ekonomiskās drošības jautājumos, akcentējot jaunās tendences attiecīgajā nozarē.
Radīt izpratni par profesionālo ētiku darbā ar kolēģiem, sabiedrību un medijiem, prasmi izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību konfrontācijā ar subjektu, konfliktu risināšanā un dažādu spēka metožu izmantošanā.

Studiju programmas saturs

zinātniskā pētniecība ekonomiskajā drošībā, finanšu un nodokļu sistēma, risku identifikācija, organizāciju teorija un vadība, stratēģiskā resursu pārvaldība, kredītiestāžu nacionālais un starptautiskais tiesiskais regulējums, komerctiesības un maksātnespējas tiesības, cilvēkresursu pārvaldība un personas datu aizsardzība, muitas lietu administrēšana, starptautiskā drošība, ekonomiskās drošības menedžments, finanšu un nodokļu tiesības, finanšu pārvaldība, stratēģiskā resursu pārvaldība, ekonomiski finansiālo noziegumu kriminoloģiskais raksturojums un novēršanas nacionālais un starptautiskais aspekts, ekonomiskie kibernoziegumi un drošība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas analīze un vadība, normatīvo aktu izstrāde un dokumentu pārvaldība, civilā un vides aizsardzība, specializētā angļu valoda, saskarsmes psiholoģija un sarunu vadīšanas un profesionālo attiecību veidošanas prasmes, atvērto avotu un datu analīze, nodokļu politika un tās ietekme uz tautsaimniecības attīstību, kriptovalūtu un blokķēdes tehnoloģiju tiesības, operatīvās darbības tiesiskais regulējums Latvijā un ārvalstīs, ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu kriminālistiskais raksturojums, administratīvās atbildības specifika ekonomiskās drošības jomā.
Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

Studiju programmas sekmīgas pabeigšanas rezultātā iegūstams profesionālais maģistra grāds organizāciju drošībā.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/profesionala-magistra-studijas/ekonomiska-drosiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālā bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība komerczinībās un administrēšanā, vadības zinībās, ekonomikā, finansēs, organizācijas drošībā, iekšējā drošībā un civilajā aizsardzībā un vismaz 10 KP apjomā ir apgūti tiesību zinātnes studiju kursi; profesionālā bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība policijas darbā vai tiesību zinātnē un vismaz 10 KP apjomā ir apgūti vadībzinību studiju kursi. Iestājeksāmens: intervija par reflektanta iepriekšējo profesionālo pieredzi saistībā ar ekonomiskās drošības jautājumiem.
Konkursā piedalās ar diploma vidējo svērto atzīmi un intervijas vērtējuma summu.
Ārvalstu reflektantiem angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Lietišķo zinātņu universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65422180, 65422922
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv