Valsts pārbaudes darbi profesionālās izglītības iestādēs 2023./2024. mācību gadā

Aktualizēts 2023. gada 31. oktobrī
Publicēts 2023. gada 2. oktobrī

2023./2024. mācību gadā profesionālās vidējās izglītības iegūšanai būs jākārto trīs valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos priekšmetos atbilstoši jaunā standarta prasībām: latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Profesionālās vidējās izglītības programmas noslēgumā jākārto arī profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Arodizglītības programmu noslēgumā, tāpat kā līdz šim, būs jākārto tikai profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Valsts pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmu noslēgumā

Profesionālās vidējās izglītības programmas pilnu apguvi noslēdz valsts pārbaudījumi:

1. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens;

2. Valsts pārbaudes darbi vispārizglītojošajos priekšmetos (ja mācības tiek uzsāktas pēc pamatizglītības ieguves):

 • Latviešu valodā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • Svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā (B2) mācību satura apguves līmenī;
 • Matemātikā vismaz vispārīgajā mācību satura apguves līmenī, bet ne zemākā, kā noteikts atbilstošajā izglītības programmas saturā.

Tāpat kā līdz šim, būs iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Optimālajā līmenī vērtējums nedrīkstēs būt zemāks par B2, savukārt augstākajā līmenī jāiegūst vismaz C1. Lai aizstātu augstākā līmeņa eksāmenu, ir jāizpilda piekļuves nosacījumi un jāsaņem vismaz 4 balles šajā priekšmetā.

Skolēni vispārējās vidējās izglītības iestādēs var kārtot augstākā līmeņa eksāmenus arī tajos mācību kursos, kas nav izvēlētajā mācību programmā, taču tas neattiecas uz profesionālās izglītības iestādēm (uzsākts veikt grozījumus profesionālās izglītības standartā).

Lai eksāmeni vispārizglītojošajos priekšmetos būtu nokārtoti, audzēkņiem 2023./24. mācību gadā jāuzrāda vismaz 15% snieguma rezultāts, savukārt 2024./25. mācību gadā būs jāsaņem vismaz 20%.

Lai profesionālās kvalifikācijas eksāmens būtu nokārtots, tajā jāsaņem vismaz 5 balles (viduvēji) 10 ballu skalā.

Profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem monitoringa valsts pārbaudes darbs fizikā, ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās šajā mācību gadā nav jākārto.

Valsts pārbaudījumi arodizglītības programmās

Arodizglītības programmu apguvi gan 2023./24. gadā, gan turpmāk noslēdz valsts pārbaudījums – profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos priekšmetos nav jākārto.

Valsts pārbaudes darbu norises laiks

Valsts pārbaudes darbi vispārizglītojošajos priekšmetos profesionālo skolu audzēkņiem tiek organizēti maijā un jūnijā - vienlaikus un tādā pašā kārtībā kā valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajās skolās.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises laiku nosaka un publicē Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) Valsts izglītības satura centrs (VISC) vai eksaminācijas institūcija.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem vispārizglītojošu priekšmetu eksāmeniem, ko kārto profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (veselības, sporta sacensību vai neparedzētu apstākļu dēļ - nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai tiem audzēkņiem,  kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu noteiktajā datumā, tiek noteikts papildu kārtošanas datums sešu mēnešu laikā. Ja audzēknis VISC organizēto kvalifikācijas eksāmenu vai tā daļu nav kārtojis bez attaisnojoša iemesla, tad atkārtoti to kārtot var tikai nākamajā mācību gadā, iesniedzot eksaminācijas institūcijā iesniegumu un sedzot eksāmena izmaksas.

Atbrīvojumi no valsts pārbaudījumiem vispārizglītojošajos priekšmetos

No valsts pārbaudījumiem audzēkni var atbrīvot ar ārsta - speciālista (psihiatra, neirologa vai hematoonkologa) vai ārstu konsīlija atzinumu. Ārsta - speciālista vai ārstu konsīlija atzinums kopā ar iesniegumu izglītības iestādē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz konkrētā mācību gada 1.martam.

Tie audzēkņi, kuri netiks atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, būs tiesīgi saņemt savām speciālajām vajadzībām atbilstošus atbalsta pasākumus saskaņā ar noteikumiem par valsts pārbaudījumu norises kārtību un noteikumiem par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.

Eksāmenu kārtošana pēc vidējās profesionālās izglītības ieguves

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar VISC.

CE norise augstskolā tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

Eksāmenu kārtošanai jāpiesakās līdz 2023. gada 15. decembrim.

Sertifikātu izsniegšana

2023./2024. mācību gadā vispārizglītojošo priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami elektroniskā formātā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS), vai izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Sertifikāti par vidējo izglītību būs pieejami no 2024. gada 11. jūlija. Izglītojamiem, kuri centralizētos eksāmenus kārtos papildu termiņā, sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību būs pieejami no 2024. gada 17. jūlija. Par katru eksāmenu tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts. Tajā tiks norādīts vērtējumu procentos (nenoapaļoti).

NB! Informācija ir aktuāla raksta publicēšanas brīdī. Izmaiņu gadījumā raksta saturs tiks papildināts!

 

Papildu informācija:

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO PRIEKŠMETU VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI 2023./2024. MĀCĪBU GADĀ


CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI

 

Vispārējā mācību satura apguves līmenī:

Matemātikā: 2024. gada 10. jūnijā*;

 

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

1.Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

2.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 10. jūnijā*

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

1.Sociālajās zinātnēs: 2024. gada 13. maijā;   

2.Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 15. maijā;

3.Kultūrā un mākslā: 2024. gada 17. maijā;

4.Ģeogrāfijā: rakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā;

5.Ķīmijā: rakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā;

6.Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 27. maijā;

7.Fizikā: rakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

8.Svešvalodā: 

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;
 • Krievu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā;

9.Bioloģijā: rakstu daļa – 2024. gada 13. jūnijā*, praktiskā daļa – 14. jūnijā*;

10.Matemātikā: pirmā un otrā daļa – 2024. gada 10. jūnijā*, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 11. jūnijā*;

11.Vēsturē: 2024. gada 17. jūnijā;

12.Programmēšanā: 2024. gada 19. jūnijā.

*Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 314 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā

EkSĀMENI ĀRPUS NOTEIKTAJIEM LAIKIEM 

Skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos, eksāmeni notiek:

 

Vispārējā mācību satura apguves līmenī:

Matemātikā: 2024. gada 27. jūnijā.

 

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

2.Latviešu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 25. jūnijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 27. jūnijā.

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Krievu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

2.Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 21. jūnijā;

3.Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 25. jūnijā;

4.Sociālajās zinātnēs: 2024. gada 26. jūnijā;

5.Matemātikā: pirmā un otrā daļa – 2024. gada 27. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 28. jūnijā;

6.Programmēšanā: 2024. gada 2. jūlijā*;

7.Ķīmijā: rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2024. gada 1. jūlijā*;

8.Kultūrā un mākslā: 2024. gada 3. jūlijā;

9.Bioloģijā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 4. jūlijā;

10.Ģeogrāfijā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 5. jūlijā;

11.Fizikā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 8. jūlijā;

12.Vēsturē: 2024. gada 9. jūlijā.

*Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 314 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā

 

Ieteikt rakstu