Arhīvs - Valsts pārbaudes darbi vispārējās izglītības iestādēs 2022./2023. mācību gadā

Aktualizēts 2023. gada 19. aprīlī
Publicēts 2022. gada 29. septembrī

2022./2023. mācību gadā, noslēdzoties jaunā mācību satura ieviešanai, 9. un 12.klasēm gaidāmi jaunas formas valsts pārbaudes darbi. 9.klases noslēgumā skolēniem jākārto centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Savukārt, lai pabeigtu vidusskolu, ir jānokārto trīs eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī, un divi - augstākajā līmenī.  Valsts pārbaudes darbu kārtošanai jāpiesakās līdz 15. decembrim. Lai eksāmeni būtu nokārtoti, gan 9., gan 12. klases skolēniem jāuzrāda vismaz 10% snieguma rezultāts. Sertifikātus, sākot ar šo mācību gadu, skolēni varēs saņemt elektroniskā formā.

Informatīvā semināra "Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā" tiešraides ierakstu un prezentāciju lūdzam skatīt VISC interneta vietnē.

Valsts pārbaudes darbi pamatskolā

3. un 6. klasē, līdzīgi kā iepriekšējos gados, būs jākārto diagnosticējošie darbi, kas nebūs obligāti. Plānotais norises laiks ir 2023. gada februāris - marts. Iegūtais vērtējums neietekmēs ne semestra, ne gada vērtējumu.

Aprīlī 9. klases skolēni kārto jaunu starpdisciplināru diagnosticējošo (monitoringa) valsts pārbaudes darbu, kurš ar laiku tiks veidots kā eksāmens. Diagnosticējošajam darbam ir divas daļas:

1) dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu zināšanas un prasmes;

2) komplekss uzdevums, kura izpildei nepieciešamas zināšanas un informācijpratības, analizēšanas, spriešanas prasmes vēsturē, sociālajās zinībās un ģeogrāfijā.

Izglītības iestāde var izvēlēties, kurā no piedāvātajiem datumiem (vienu vai divas dienas) skolēni kārto diagnosticējošo darbu.

9. klases noslēgumā ir jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, vācu vai franču). Krievu valodā, sākot ar 2022./2023. mācību gadu, eksāmenu nevarēs kārtot. Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiks izteikts procentos. 9. klases skolēni valsts pārbaudījumus kārtos maijā un jūnijā.

Ja skolēns kādā no eksāmeniem nav ieguvis 10%, tad skolēns saņem liecību un atkārtoti apgūst visus pamatizglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus, un atkārtoti kārto noslēguma pārbaudījumus nākamā mācību gada noslēgumā.

Valsts pārbaudes darbi 9.klasei 2022./2023. mācību gadā. Tiešsaistes semināra (07.03.2023.) ieraksts un prezentācijas - skatīt VISC interneta vietnē.

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

2022./2023. mācību gadā visi vidusskolēni kārtos valsts pārbaudes darbus atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem būs jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:

 • latviešu valodā (vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī);
 • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā (B2) līmenī);
 • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
 • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī). Ja skolēns kārto centralizēto eksāmenu augstākajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vai matemātikā (vismaz divos no minētajiem priekšmetiem), tad var kopumā kārtot trīs eksāmenus. Ja citos priekšmetos, tad eksāmenu skaits attiecīgi palielinās.

Skolēni varēs jau 11. klasē kārtot optimālā līmeņa eksāmenus latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Nepieciešamības gadījumā būs iespēja šos eksāmenus kārtot atkārtoti 12. klasē. Savukārt 12. klases skolēniem būs jānokārto vismaz divi eksāmeni augstākajā līmenī no 14 piedāvātajām izvēlēm. Eksāmeni vidusskolu beidzējiem notiks maijā un jūnijā.

Tāpat kā līdz šim, vidusskolēniem būs iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Optimālajā līmenī vērtējums nedrīkst būt zemāks par B2, savukārt augstākajā līmenī jāiegūst vismaz C1.

Skolēni piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai no 1. novembra līdz 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

Sākot ar 2022./23. mācību gadu, tiks palielināts valsts pārbaudījumu minimālo procentu slieksnis. Paredzēts, ka palielināšana notiks pakāpeniski, katru gadu minimālo procentu slieksni palielinot par 5%. Tādējādi 2023. gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā eksāmenā būs saņemts vismaz 10% vērtējums, nevis 5% kā līdz šim. Attiecīgi 2024. gadā būs jāiegūst 15%, savukārt 2025. gadā - 20%.

Optimālā un vispārējā līmeņa valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā. Tiešsaistes semināra (08.03.2023.) ieraksts un prezentācijas - skatīt VISC interneta vietnē.

Augstākā līmeņa valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā. Tiešsaistes semināra (09.03.2023.) ieraksts un prezentācijas - skatīt VISC interneta vietnē.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (veselības, sporta sacensību vai neparedzētu apstākļu dēļ - nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Pieteikšanās valsts pārbaudes darbu kārtošanai

Pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic līdz attiecīgā mācību gada  15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS):

 • vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem skolēni piesakās paši, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos,
 • vispārējās pamatizglītības eksāmeniem pieteikšanos veic izglītības iestāde, pamatojoties uz 9. klases skolēna vai viņa vecāka (likumiskā pārstāvja) iesniegumu, kurā norādīti eksāmeni, kurus izglītojamais kārtos.

Valsts pārbaudes darbiem VPS var pieteikties no 2022.gada 5.decembra līdz 2022.gada 15.decembrim.

Atbrīvojumi no valsts pārbaudījumiem

Sākot ar 27.01.2023., no valsts pārbaudījumiem skolēnu var atbrīvot ar ārsta - speciālista vai ārstu konsīlija atzinumu. To paredz jaunie Ministru Kabineta noteikumi Nr.31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”. Ārsta - speciālista vai ārstu konsīlija atzinums kopā ar iesniegumu izglītības iestādē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz konkrētā mācību gada 1.martam.

Līdz 2022./2023. mācību gada beigām būs derīgi arī ģimenes ārstu izraksti ar ieteikumu atbrīvot skolēnu no valsts pārbaudījumiem, kas izsniegti saskaņā spēku zaudējušajiem MK noteikumiem Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem".

Skolēni, kuri netiks atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, būs tiesīgi saņemt savām speciālajām vajadzībām atbilstošus atbalsta pasākumus saskaņā ar noteikumiem par valsts pārbaudījumu norises kārtību un noteikumiem par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.

Jaunie noteikumi paredz no valsts pārbaudījumiem atbrīvot arī patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvā statusa ieguvušas personas, kuras atbilstoši Patvēruma likumam iesniegušas patvēruma meklētāja personas dokumenta vai ārzemnieka personas apliecības kopiju, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopiju vai termiņuzturēšanās atļaujas kopiju un attiecīgajā mācību gadā uzsākuši mācības Latvijas izglītības iestādēs.  

Savukārt vidusskolēnu, kurš olimpiskā sporta veida valsts pieaugušo izlases komandas dalībnieks un valsts pārbaudījumu norises laikā piedalās sporta federācijas apstiprinātā sporta sacensību kalendārā iekļautajās starptautiskajās sporta sacensībās vai sporta nometnē ārpus Latvijas teritorijas,  no valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu. Vecākiem vai pašam jaunietim, ja viņš sasniedzis pilngadību, iesniegums Izglītības un zinātnes ministrijā jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas, pievienojot attiecīgās sporta federācijas apliecinājumu.

Atbalsta pasākumi

Sākot ar 2023./2024. mācību gadu, tiks atvieglota kārtība, kādā piešķir atbalsta pasākumus eksāmenu kārtošanai. Atbalsta pasākumus skolēniem gan 9.klases, gan vidējās izglītības valsts pārbaudījumos turpmāk varēs noteikt ne tikai valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, bet arī skolas skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, izglītības vai klīniskais psihologs. 

Atbalsta pasākumus nosaka ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas līdz attiecīgā mācību gada 1. martam (šajā mācību gadā plānots pārejas posms līdz 17. aprīlim) iesniegts izglītības iestādes vadītājam. Pārbaudes darbos piemēro tos atbalsta pasākumus, kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā.

Centralizēto eksāmenu kārtošana pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolā, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar VISC.

CE norise augstskolā tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

2022./2023. gadā CE kārtošanai var pieteikties vienā augstskolā - Latvijas Universitātē. Iepriekšējos gados iespēju kārtot CE pēc vidusskolas piedāvāja četras augstskolas. Eksāmenu kārtošanai jāpiesakās līdz 2022. gada 15. decembrim.

Centralizēto eksāmenu kārtošana, ja iepriekšējos gados vidējā izglītība nav iegūta

Ja iepriekšējos mācību gados vidējā izglītība nav iegūta, tad, lai 2022./2023. gadā un turpmāk varētu saņemt atestātu par vispārējo vidējo izglītību, izglītojamajiem būs jāapgūst visi tie priekšmeti, kas iekļauti izglītības programmā, un jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:

 • Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • Valsts pārbaudes darbs svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā (B2) mācību satura apguves līmenī;
 • Valsts pārbaudes darbs matemātikā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • Ne mazāk kā divi valsts pārbaudes darbi padziļinātajos kursos augstākajā mācību satura apguves līmenī.
Sertifikātu izsniegšana

2022./2023. mācību gadā pirmo reizi eksāmenu sertifikāti būs pieejami elektroniskā formātā. Tie būs pieejami Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS), kā arī, autorizējoties caur internetbanku vai e-parakstu portālā Latvija.lv:

 • Sertifikāti par pamatizglītību - 2023. gada 21. jūnijā;
 • Sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību - 2023. gada 11. jūlijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties valsts pārbaudījumos noteiktajā laikā un tos kārtos papildtermiņā, sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami no 2023. gada 30. jūnija, bet par vispārējo vidējo izglītību - no 2023. gada 17. jūlija. Par katru valsts pārbaudes darbu tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts, kurā tiks norādīts vērtējums procentos.

Papildu informācija:

 


NB! Informācija ir aktuāla raksta publicēšanas brīdī. Izmaiņu gadījumā raksta saturs tiks papildināts!

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI 2022./2023. MĀCĪBU GADĀ


DIAGNOSTICĒJOŠIE DARBI 3., 6. un 9. klasē

3. klasē

Latviešu valodā - 20.-24. februārī

Latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) - 20.-24. februārī

Matemātikā - 6.-10.martā

6. klasē

Dabaszinībās - 20.-24. februārī

Latviešu valodā - 27.februārī-3.martā

Matemātikā - 6.-10.martā

9. klasē

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs - 24.-28.aprīlī (norises laiks pagarināts līdz 3. maijam!)


PAMATSKOLĀ - 9. klasē

Centralizētie eksāmeni notiek:

Vienā svešvalodā, pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):   

- Angļu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24., 25. un 26. maijā;

- Vācu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā; 

- Franču valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā;

Latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29., 30. maijā, 1. un 2. jūnijā;

Matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

Latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;

Matemātikā (rakstiski) –  2023. gada 14. jūnijā;

Vienā svešvalodā, pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

- Angļu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16.jūnijā, mutvārdu daļa – 16.jūnijā;

- Vācu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16.jūnijā, mutvārdu daļa – 16.jūnijā; 

- Franču valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16.jūnijā, mutvārdu daļa – 16.jūnijā.


VIDUSSKOLĀ  - 11. klasē (optimālajā līmenī) un 12. klasē (augstākajā un/ vai optimālajā līmenī)

Centralizētie eksāmeni notiek:

Latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 7., 8. un 9. jūnijā;

Latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 15. maijā;

Programmēšanā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 17. maijā;

Sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 19. maijā;

Ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, praktiskā daļa – 23. maijā;

Ķīmijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 25. maijā, praktiskā daļa – 26. maijā;

Dizainā un tehnoloģijās (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 29. maijā;

Matemātikā (rakstiski):

- optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 1.jūnijā;

- augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2.daļa) – 2023. gada 1.jūnijā;

- augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4.daļa) – 2023. gada 2.jūnijā;

Svešvalodā: 

Angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

Angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 7., 8. jūnijā;

Franču valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 6. jūnijā;

Vācu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā;

Krievu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 9. jūnijā;

Bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 12. jūnijā, praktiskā daļa – 13. jūnijā;

Kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 14. jūnijā;

Fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. jūnijā, praktiskā daļa – 16. jūnijā.

Vēsturē (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

Svešvalodā:

Angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Vācu valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Franču valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Krievu valodā  (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Otrajā svešvalodā, ja izglītojamam nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās, (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 10. jūlijā;

Latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu un mutvārdu daļa – 2023. gada 21.jūnijā;

Latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 21.jūnijā;

Kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 22. jūnijā;

Matemātikā (rakstiski):

- optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 26. jūnijā;

- augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2.daļa) – 2023. gada 26.jūnijā;

- augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4.daļa) – 2023. gada 27.jūnijā;

Bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 28. jūnijā;

Programmēšanā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 29. jūnijā.

Dizainā un tehnoloģijās (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 30. jūnijā;

Vēsturē (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 3. jūlijā;

Ķīmijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2023. gada 4. jūlijā;

Sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 5. jūlijā;

Fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 6. jūlijā;

Ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 7. jūlijā.

Ieteikt rakstu