Rīgas Tehniskā universitāte - Arhitektūra - Prof. mag. studijas

Arhitektūra
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-08
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs arhitektūrā
Profesionālā kvalifikācijaArhitekts (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2022.
Programmas kods47581
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 6050 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma ir otrā no divām secīgi apgūstamām programmām, kas kopumā nodrošina nepieciešamo izglītību, lai varētu iegūt tiesības sākt patstāvīgu profesionālo praksi arhitektūrā. Studiju laikā tiek iegūtas vispusīgas arhitekta profesijai nepieciešamas zināšanas.

Mērķis

Maģistra profesionālās studiju programmas „Arhitektūra” mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā, kā arī noteiktās kārtības ietvaros pretendētu uz profesionālās patstāvīgās prakses tiesībām saskaņā ar starptautisko un vietējo reglamentējošo dokumentu nostādnēm:
* UNESCO/UIA Charter for Architectural Education,
* Eiropas Savienības Direktīva 2013/55/EK, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu,
* LV 2001. gada 20. jūnija likums Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu,
* LV MK 2002. gada 21. maija noteikumi Nr.194 „Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”,
* LV MK 2010. gada 18. maija noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:

* sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas par būvprojektu izstrādāšanas principiem, kuriem jāatbilst arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām ;
* nodrošināt zināšanas arhitektūras un ar to saistītās mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēsturē un teorijā, kā arī kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā un aizsardzībā;
* nodrošināt zināšanas pilsētbūvniecībā un teritoriālajā plānošanā, kā arī ar plānošanu saistītajās nozarēs,;
* veicināt izpratni par cilvēku un ēku savstarpējo saistību, kā arī par vides kontekstu un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
* veicināt izpratni par arhitekta profesiju un arhitekta nozīmi sabiedrībā, it īpaši par sociālajiem faktoriem;
* sniegt zināšanas par pirmsprojektēšanas izpētes metodēm un datu sagatavošanu ēku projektēšanai;
* nodrošināt izpratni par būvkonstrukciju projektēšanu, būvniecības un inženiertehnisko nozaru jautājumiem saistībā ar ēkas būvprojektu;
* sniegt zināšanas par būvfizikas jautājumiem un tehnoloģijām, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
* veidot studentu prasmi projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvo aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
* sniegt zināšanas par industrijām, institūcijām, noteikumiem un procedūrām saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

* spēj izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu sarežģītu dzīvojamo un publisko ēku un to kompleksu būvprojektu metus;
* pārvalda arhitektūras un mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēstures attīstības teorētiskās likumsakarības, kā arī pārzina kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības nostādnes;
* pārvalda tēlotājmākslas prasmes, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti;
* pārzina pilsētbūvniecības un teritoriālplānošanas procesus;
* pārzina cilvēku un ēku savstarpējās saistības, kā arī vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
* pārzina arhitekta profesijas nozīmi sabiedrības dzīvestelpas veidošanā, kā arī izprot arhitekta darbības ietekmi uz sociālajiem faktoriem;
* pārzina pirmsprojektēšanas izpētes metodes un prot veikt datu sagatavošanu ēku projektēšanai;
* pārvalda būvkonstrukciju projektēšanas un izvēles principus;
* izprot būvdarbu organizācijas un inženiertehniskos jautājumus, saistītus ar ēkas būvprojektu izstrādi;
* pārzina būvfizikas principus un tehnoloģijas, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
* prot projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvo aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
* pārzina industrijas, institūcijas, noteikumus un procedūras saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.

Karjera

Arhitekts, sertificēts arhitekts. Profesionālā studiju programma „Arhitektūra” kopā ar akadēmiskā bakalaura studiju programmu nodrošina piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības prasības, kas ietvertas profesijas standartā 2161 01 „Arhitekts”.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/AGA?department=26000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu bakalaura diploms arhitektūrā vai tam atbilstoša (pielīdzināma) izglītība – ne mazāk kā trīs gadi pilna laika studiju arhitektūrā universitātes tipa augstskolās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv