Ko nozīmē profesionālās kvalifikācijas līmeņi?


!!! Valsts atzītu izglītības dokumentu par profesionālo kvalifikāciju var saņemt tikai tad, ja mācību vai studiju beigšanas brīdī programma un izglītības iestāde ir akreditēta. Fakts, ka programma tiek īstenota uz licences pamata negarantē to, ka pabeidzot šādu programmu, jūs saņemsiet valsts atzītu izglītības dokumentu. Informāciju par programmu akreditāciju var uzzināt iestādēs, kas veic attiecīgo programmu akreditāciju (par akreditāciju lasīt vairāk šeit). 

Kas ir PKL?

PKL ir profesionālās kvalifikācijas līmenis. Latvijā ir noteikti astoņi profesionālās kvalifikācijas līmeņi, kas atbilst  tāda paša līmeņa Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenim.

Kas ir profesionālā kvalifikācija?

Izglītības likumā teikts, ka "Profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums".  Tātad profesionālā kvalifikācija apliecina, ka cilvēks ar kādu konkrētu profesionālu kvalifikāciju:  

  • ir saņēmis attiecīgajai profesijai atbilstoša līmeņa izglītību
  • viņam ir šai profesijai atbilstošas profesionālās un vispārējas iemaņas un prasmes
  • profesionālās kvalifikācijas ieguve ir apstiprināta izglītības dokumentā. 

Profesionālajai kvalifikācijai atbilstošās iemaņas un prasmes un citas prasības nosaka profesijas standarts un/ vai profesionālās kvalifikācijas prasības. Profesijas standarts nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences. Profesionālās kvalifikācijas prasības nosaka zināšanas, prasmes, attieksmes, profesionālās kompetences, kas nepieciešamas darba uzdevumu veikšanai attiecīgās nozares saistītajās profesijās un specializācijās.

NIID.LV datubāzē pievienotas saites uz profesijas standarta aprakstu tām kvalifikācijām, kurām šāds standarts ir izveidots. Profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību reģistru uztur Valsts izglītības satura centrs - skatīt šeit.

Profesionālās kvalifikācijas līmeņi 

Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti astoņi profesionālās kvalifikācijas līmeņi. Par profesionālās kvalifikācijas līmeņiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā vairāk lasiet šajā NIID.LV materiālā.

Atbilstoši Profesionālās izglītības likumā noteiktajam PKL atbilst tāda paša līmeņa LKI līmenim un ir šādi:


Kvalif. līmenis Apraksts Atbilstošā izglītības pakāpe vai programmu veidi
1. teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt elementārus praktiskus uzdevumus speciālista uzraudzībā pamatizglītība
2. teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju daļēji patstāvīgi veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības jomā pamatizglītība 
3. teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu vidējā izglītība
4. paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana vidējā izglītība
5. teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu īsā cikla (1.līmeņa) profesionālā augstākā izglītība
6. teorētiskā un praktiskā sagatavotība patstāvīgu lēmumu pieņemšanai un problēmu risināšanai nozarē vai profesijā mainīgos apstākļos, izmantojot specializētas zināšanas profesionālās darbības jomā pirmā cikla (bakalaura līmeņa) augstākā profesionālā izglītība
7. teorētiskā un praktiskā sagatavotība augsti kvalificētas profesionālas darbības veikšanai neprognozējamos apstākļos, sarežģītu profesionālu problēmu formulēšanai un kritiskai analīzei, izmantojot padziļinātas un plašas zināšanas profesionālās darbības jomā, kā arī patstāvīgu lēmumu pieņemšanai, integrējot dažādu jomu zināšanas un dodot ieguldījumu profesionālās darbības metožu attīstībā otrā cikla (maģistra līmeņa) augstākā profesionālā izglītība
8. teorētiskā un praktiskā sagatavotība patstāvīgai ideju izvirzīšanai, kritiskai analīzei, sintēzei un izvērtēšanai, radot jaunas zināšanas vai izpratni par esošām zināšanām un to lietošanu praksē, risinot nozīmīgus inovāciju vai jaunrades uzdevumus profesionālās darbības jomā trešā cikla (rezidentūras vai doktorantūras līmeņa) augstākā izglītība

Profesionālās kvalifikācijas dokumenti 

Profesionālā kvalifikācija tiek apliecināta ar profesionālās kvalifikācijas dokumentu. Šāds dokuments apliecina personas profesionālo kvalifikāciju un dod tiesības pretendēt uz konkrētai profesijai un kvalifikācijas pakāpei atbilstoša amata ieņemšanu vai attiecīgā sertifikāta saņemšanu darbam privātpraksē.

Atkarībā no iegūstamā izglītības līmeņa un izglītības ieguves vietas profesionālā klvalifikācija var tikt apliecināta ar dažādiem izglītības dokumentiem


Izglītības dokumenta nosaukums Prof. kvalif. līmenis Programmas, kurās šāds izglītības dokuments ir iegūstams
Apliecība par profesionālo pamatizglītību (paraugs) 1. vai 2. Profesionālā pamatizglītība
Atestāts par arodizglītību (paraugs) 3. Arodizglītība
Diploms par profesionālo vidējo izglītību (paraugs) 4.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (paraugs) 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.

Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības 

Arodizglītība pēc pamatizglītības, no 17 vai 18 gadu vecuma

Profesionālā tālākizglītība

Diploms par īsā cikla profesionālo augstāko izglītību (paraugs) 5. Īsā cikla (1.līmeņa) profesionālā augstākā izglītība

Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas (6.PKL) diploms (paraugs)

Profesionālās kvalifikācijas (6.PKL) diploms (paraugs)

6. Pirmā cikla augstākā profesionālā izglītība
Profesionālā maģistra un profesionālās kvalifikācijas (7.PKL) diploms (paraugs)
Profesionālās kvalifikācijas (7.PKL) diploms (paraugs)
7. Otrā cikla augstākā profesionālā izglītība

Ieteikt rakstu