Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Izglītības zinātnes - Doktora studijas

Izglītības zinātnes
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-08
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) izglītības zinātnēs
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods51142
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2550 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgrammu izstrādājusi Latvijas Universitāte partnerībā ar Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

Programmas mērķis ir pilnveidot doktoranta pētniecisko un akadēmisko kompetenci izglītības zinātnēs patstāvīgas un novatoriskas pētnieciskās darbības veikšanai, izglītības zinātņu teoriju pilnveidei un izstrādei, pedagoģiskās prakses uzlabošanai dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai) Latvijas un starptautiskā mērogā, patstāvīgi izstrādājot un publiski aizstāvot promocijas pētījumu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas zināšanas izglītības zinātnēs.

Programmas moduļi:

1. modulis. Mācību priekšmetu didaktika (īsteno LU un DU);
2. modulis. Iekļaujošā izglītība un tehnoloģiju integrācija skolas, augstskolas un pieaugušo izglītībā (īsteno LU);
3. modulis. Izglītība ilgspējīgai attīstībai skolā un augstskolā (īsteno DU);
4. modulis Speciālā un sociālā pedagoģija (īsteno RTA);
5. modulis. Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģija (īsteno LiepU).

Programmas saturs
Zinātniski pētnieciskais darbs:

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana - 85 KP

Tas sevī ietver zinātniski oriģinālus un pārbaudītus rezultātus skolas pedagoģijas apakšnozarē un doktoranta darba process sastāv no:

zinātniskā pētījuma teorētiskā pamatojuma sagatavošanas – 25 KP;
pētījuma metodikas pamatojuma sagatavošanas – 25 KP;
patstāvīgā empīriskā pētījuma rezultātu analīzes – 25 KP;
pētnieciskā darba apspriešanas – 10 KP.

Promocijas darba forma ir disertācija, patstāvīgi izstrādāts darbs, kas satur zinātniski oriģinālus, pārbaudītus rezultātus un sniedz jaunas atziņas konkrētajā zinātņu apakšnozarē.

Promocijas darbam autors pievieno zinātnisko publikāciju sarakstu un to kopijas.

Pētnieciskās un zinātniskās aktivitātes – 19 KP, kuras sevī ietver:

pētījuma rezultātu publicēšanu (3 publikācijas par promocijas pētījuma rezultātiem) – 9 KP;
pētījumu rezultātu prezentēšanu zinātniskajās konferencēs (vismaz 2 publicēti starptautisko konferenču materiālu krājumos) - 6 KP;
teorētiskie semināri (4) – 4 KP.

Aktivitātes tiek dokumentētas un reģistrētas, piedaloties doktorantūras rīkotajos zinātniskajos semināros, kolokvijos, diskusijās, konferencēs, un apliecinātas ar zinātniskā vadītāja parakstu.

Pētniecisko datu aprobācija (rakstu sagatavošana un publicēšana, uzstāšanās konferencēs), līdzdalība vismaz 2 starptautiskajās konferencēs, referātu un rakstu izstrāde svešvalodās, tai skaitā stažēšanās citās Latvijas un ES universitātēs, kopējo projekta rezultātu publicēšana ir nozīmīga pedagoģijas doktora studiju programmas satura daļa.

Profesora asistenta vai vadošā pētnieka asistenta prakse pētniecisko darbu izstrādē un projektu vadīšanā - 4 KP

Saistās ar pētniecisko iemaņu pielietošanas iespēju apguvi profesora asistenta prakses laikā RA vai kādā no ES sadarbības universitātēm bakalaura, maģistra studiju programmu realizēšanā un darbu vadīšanā vai projekta vadītāja darba pieredzes pamatu apguvi vadošā pētnieka asistenta prakses laikā, piedaloties zinātniski pētniecisko projektu īstenošanā, kā arī iegūto zināšanu un prasmju pielietošanu praktiskajā darbībā savā izglītības iestādē.

Promocijas eksāmeni – 4 KP

Saistās ar Latvijas un ārzemju pedagoģijas zinātnes jaunāko teorētisko atziņu un pētījumu metožu padziļinātu apguvi studijās. Promocijas eksāmeni tiek kārtoti:

pedagoģijā – 2 KP;
vienā no svešvalodām (angļu, vācu) – 2 KP.

Promocijas eksāmenam pedagoģijā var pieteikties tad, kad ir uzrakstīts promocijas darba ievads un teorētiskā daļa.

Lai palīdzētu doktorantiem sagatavoties promocijas eksāmenam, tiek piedāvāti teorētiskie kursi saistībā ar Eiropas dimensijām pedagoģijas zinātnes teorijās, pētījuma metodoloģijā, īpašu uzmanību veltot pētījuma kvalitatīvajām un kvantitatīvajām metodēm u.c. RA nodrošina ES sadarbības iestāžu profesoru lekcijas ERASMUS programmas ietvaros.


Teorētiskās studijas:

Obligātais (pētniecības un intelektuālo kompetenču attīstības) modulis (A daļa) - 20 KP

Saistās ar pētniecības kompetenču padziļināšanu saistībā ar promocijas darba struktūras izveidi, pedagoģijas zinātnes attīstības tendenču analīzi, kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības un to metožu apguvi, pētniecisko datu apstrādi un statistiku, kā arī salīdzinošās pētniecības aspektu, iepazīstoties ar ES izglītības un zinātnes attīstības tendencēm un izglītības filosofijas teorētiskajiem pamatiem informācijas sabiedrībā, par pamatu ņemot mūsdienu cilvēka sociālās un psiholoģijas problēmas; apgūstot teorētiskās specifiskās pedagoģijas zinātnes atziņas didaktiskajā procesā ES dimensijās un pētāmās problēmas kontekstā.

Obligātās izvēles (akadēmisko kompetenču attīstības) modulis (B daļa) – 10 KP, no tiem – 6 KP – skolas pedagoģijas apakšnozarē un 4 KP – specifisko pētniecības kompetenču attīstības apakšmoduļiem (padziļinātiem pētījumiem vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības jomā – doktorants izvēlas vienu no piedāvātajiem)

Saistās ar ES dimensijām un jaunām tendencēm izglītības programmu satura integrācijā, izglītības vadīšanā, kā arī Latgales reģiona specifiskajām iezīmēm gan izglītībā, gan ekonomikas procesos, kas nosaka nepieciešamību kompetenču pilnveidē saistībā ar projektu vadīšanu un ES finansējuma piesaisti Latgales reģiona augšupejai.

Pētījuma specifiskās kompetences tiks iegūtas, apgūstot vienu no piedāvātajiem trim apakšmoduļiem: vispārējā izglītība – eksakto vai humanitāro pētījumu specifika; profesionālā izglītība; speciālā izglītība.

Brīvās izvēles modulis - 2 KP pēc studentu brīvas izvēles papildina doktorantu teorētiskās zināšanas skolas pedagoģijas kursos, attīsta pētnieciskā darba prasmes tālmācības metodoloģijā, multimēdiju un modernās informācijas tehnoloģijās.

Saistās ar ES universitāšu viesprofesoru lekciju apmeklējumu.


Absolventu iespējas

Studijas doktorantūrā ir nozīmīgs process kā izglītības jomas profesionāļiem pilnveidot savu kompetenci, kā, attīstot pētnieku profesionālo karjeru un vairojot pētnieku karjeras iespējas, iesaistīties nozīmīgo Latgales reģiona un Latvijas izaugsmes problēmu risināšanā. Loģiski strukturētas, teorētiski piepildītas un ar prakses labo piemēru piesātinātas studiju programmas doktorantūras līmenī palīdz veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret pētnieka profesiju un stimulē lielāku profesionāļu daļu pievērsties pētniecības procesam.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/studiju-programmas/izglitibas-zinatnes-dok
Iepriekšējā izglītība, prasībasRTA doktora studiju programmā „Izglītības zinātnes” tiek uzņemtas personas, kurām ir maģistra grāds pedagoģijā/ psiholoģijā vai maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā(jāiesniedz izziņa par vismaz 2 gadu profesionālo pieredzi pedagoģijas izglītības jomā). Iestājpārbaudījums - pārrunas:
- pretendents prezentē 5-10 min. ziņojumu par paredzamo pētījuma tēmu;
- diskusija latviešu valodā un svešvalodā (angļu) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:rta@rta.lv  www.rta.lv