Latvijas Universitāte - Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība - Doktora studijas

Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-27
Programmas veidsDoktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)
GrādsZinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 31.12.2024.
Programmas kods51862
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa2800 EUR gadā (2024./25.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programma “Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība” ir starpdisciplināra, kas ietver sociālās, inženiertehniskās disciplīnas, t.sk. informāciju tehnoloģijas (IT) un digitalizāciju, darba un veselības aizsardzības jomu, t.sk. drošības kultūru, dizainu, psiholoģiju un pedagoģiju, vadībzinātnes, t.sk. sistēmu, projektu un procesu pārvaldību.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus ar atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetencēm par cilvēkfaktora nozīmi darba procesos, drošību darbā un arodveselību, kā arī iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Studiju programmas saturs caur programmā ietverto zinātniski pētniecisko, zināšanu veidošanas un pārneses, aprobēšanas darbu un specializācijas kursiem ir pārdomāti veidots šādās galvenajās satura grupās:

Zinātnes modulis:

Šajā modulī ietilpst promocijas darba izstrāde, pētniecisko darbu atbalstošie zinātniskās metodoloģijas studiju kursi, doktorantu semināri (kolokviji) promocijas darbu apspriešanai un pilnveidošanai un promocijas eksāmeni (specialitātē un svešvalodā)

Specializācijas modulis:

Šajā modulī studenti apgūs dažādus padziļinātus specializācijas kursus saistībā ar cilvēkfaktoru un ergonomiku, t.sk. padziļinātas zināšanas par subjektīvajām un objektīvajām metodēm, mūsdienu cilvēkfaktora-ergonomikas, arodveselības un drošības teorijām, sistēmu drošību un risku novērtēšanu. Papildus sīkāk tiks apskatīta darba kognitīvā inženierija, darba psiholoģija, biomehānikas un antropometrijas studiju kursi.

Pēc studiju programmas sekmīgas pabeigšanas un zinātniskā doktora grāda piešķiršanas, absolventi var strādāt ikvienā tautsaimniecības nozarē gan kā vadoša līmeņa speciālisti, gan arī kā konsultanti, veidot savu uzņēmumu un strādāt universitātēs un augstskolās kā mācībspēki un pētnieki cilvēkfaktora, drošības darbā, arodveselības, darba veselības, darba tiesisko attiecību un sociālo zinātņu jomā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/studiju-programmas/doktorantura/cilvekfaktors-drosiba-darba-un-arodveseliba
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds sociālajās zinātnēs: ekonomikā un uzņēmējdarbībā, tiesību zinātnē, izglītības zinātnēs, psiholoģijā, darba aizsardzībā, inženierzinātnēs, dabaszinātnēs: bioloģijā un ķīmijā, datorzinātnēs un informātikā, vides pārvaldībā, medicīnā, farmācijā, un veselības zinātnēs vai tam pielīdzināta izglītība.
Darba pieredze ar iepriekš iegūto izglītību un nepieciešamajām priekšzināšanām saistītos darba procesos vismaz 2 gadi.
Iestājpārrunas. Lai pieteiktos studijām, reflektants iesniedz un mutiski aizstāv plānotā zinātniskā pētījuma anotāciju. Reflektantu konkursa rezultātā, reflektanti tiek imatrikulēti izvēlētajā studiju programmā saskaņā ar rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju summa:
zinātnisko iestrādņu vērtējums;
plānotā zinātniskā pētījuma anotācijas un mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums.
Iestājpārrunas notiek latviešu vai angļu valodā, attiecīgi studijām latviešu valodā un angļu valodā.
Studijām angļu valodā nepieciešams angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 vai IELTS testa rezultāts vismaz 5.5 punkti (kārtots pēdējo 10 gadu laikā) vai cits angļu valodas zināšanu novērtējums, starptautiska valodas testa līdzvērtīgs rezultāts, vai eksāmena atzīme (vismaz 7) no iepriekšējās augstākās izglītības diploma pielikuma. Nepieciešamības gadījumā reflektanta angļu valodas zināšanu novērtējums var tikt veikts iestājpārrunu laikā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv