Latvijas Universitāte - Anglistika - Mag. studijas

Anglistika
Uzņemšana:Uzņemšana 2023./24. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-05-16
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs valodu studijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 31.12.2024. Programma ir licencēta 21.04.2021., tiks iekļauta akreditētajā studiju virzienā.
Programmas kods45227
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2300 EUR gadā (2023./24.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsAkadēmiskā maģistra studiju programma “Anglistika” dod iespēju radošā mācību un zinātniskā darbā apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas literatūras, valodas un kultūras parādību un procesu apzināšanai, detalizētai izpratnei un to izpētei.

Studiju programmā piedāvātās zināšanas un prasmes ir elastīgi izmantojamas ar anglistiku saistītās jomās, lai veiksmīgi darbotos mūsdienu darba vidē – valstiskajās un nevalstiskajās organizācijās, mācību iestādēs, kā arī privātajā sektorā. Studiju laikā, piedaloties praksē, tiek piedāvāta iespēja apzināt un praktiski izmantot padziļinātās zināšanas un prasmes literatūrzinātnes un valodniecības jautājumos to risinājumiem dažādās jomās mūsdienu parādību kontekstā.

Programmas studentiem pirmajā studiju gadā ir iespēja apgūt tādus kursus kā Diskursa analīzes un kritiskās diskursa analīzes studijas, Literatūra un sabiedrība, Svešvalodu apguves teorijas un prakse, Dzimte un seksualitāte literatūrā un vizuālajā kultūrā, Semiotika un vizuālā komunikācija, Semantika un pragmatika, kā arī Literatūra un sabiedrība, Literatūra un mediji, Starpkultūru komunikācijas teorija un prakse un citus kursu.

Savukārt otrajā studiju gadā ir iespēja apgūt Mūsdienu kultūras un literatūras teorijas, Pētniecības metodoloģijas, kursu Valoda un sabiedrība, Datorlingvistika, Postkoloniālais romāns, kā arī citus kursus, kas veltīti valodniecības un literatūrzinātnes jautājumu lokam.

Studiju programmas absolventiem ir plašas darba iespējas, jo pēc studiju beigšanas absolventi ir sagatavoti darbam mācību iestādēs (vidējās un augstākajās), valodu centros, valstiskajās struktūrās un nevalstiskajās organizācijās Latvijā un ES, izdevniecībās, masu saziņas līdzekļos un tulkošanas aģentūrās. Studiju programmas absolventiem arī tiesības turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/anglistika
Iepriekšējā izglītība, prasības1. variants: bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augtākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
2. variants: bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augtākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās (ne humanitārajās) zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums* (30 x 10 = 300), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 6;

*Iestājpārbaudījums: pārrunas, kuru rezultātā tiek novērtētas reflektanta zināšanas un to izpratne valodniecībā un literatūrzinātnē maģistra studiju programmas sekmīgai apguvei.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2022./2023. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Angļu filoloģija” un bakalaura studiju programmas “Moderno valodu un biznesa studijas” un bakalaura studiju programmas “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 7 (labi)

Papildu nosacījumi:
Personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta angļu valodā, ir nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz C1 līmenim, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb “labi”)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2023./2024. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv